دانلود پایان نامه ارشد: بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه‌های هوشمند با بهره گرفتن از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشتهمهندسی صنایع

گرایش : سیستم های اقتصادی اجتماعی

عنوان : بهینه سازی مصرف انرژی در خانه های هوشمند با بهره گرفتن از رویکرد برنامه ریزی ریاضی

دانشکده مهندسی صنایع

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی

عنوان:

بهینه سازی مصرف انرژی در خانه های هوشمند با بهره گرفتن از رویکرد برنامه ریزی ریاضی

استاد راهنما:دکتر حامد شکوری

استاد مشاور: دکتر حاج علی بزرگی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه مدیریت مصرف انرژی در کانون توجه دولتمردان در سراسر جهان قرار گرفته است. مصرف بالای انرژی در ساختمان های مسکونی یکی از عمده ترین دلایل مصرف بی رویه انرژی است که هزینه های بالایی را در بلندمدت برای مصرف کنندگان و نیز در سطح ملی به دنبال دارد. از اینرو در این پژوهش سعی شده است که با اصلاح الگوی مصرف و ارائه یک برنامه پیشنهادی، مصرف کننده بتواند ضمن حفظ رفاه خود از تاثیرات مثبت اقتصادی نیز بهره ببرد.

در این پژوهش ابتدا پیشینه ای از بهینه سازی مصرف انرژی در مقالات و تحقیقات موجود ارائه و سپس یک مدلسازی از دستگاه های خانگی مطرح شده است. در ادامه این پژوهش، در یک مطالعه موردی، فهرستی از دستگاه های مورد استفاده توسط یک مصرف کننده داوطلب دریافت شده و مدل برای آن به اجرا درآمده است. سه سناریوی مختلف به عنوان اهداف این پژوهش بررسی و با هم مقایسه شده اند. این سه سناریو شامل موارد زیر است:

 • سناریوی ۱: می نیمم سازی پیک انرژی مصرفی (مدیریت اضافه بار)
 • سناریوی ۲: می نیمم سازی هزینه انرژی مصرفی
 • سناریوی ۳: تلفیق سناریوهای ۱و۲

بررسی همزمان هر دو سناریوی ۱و۲ در سناریوی ۳، این پژوهش را از سایر پژوهش های مرتبط متمایز می کند، زیرا در کارهای مرتبط پیشین معمولا یکی از اهداف مورد بررسی در سناریوهای ۱ و ۲، مورد بحث قرار گرفته اند. در پایان این پژوهش سعی شده است با بررسی نمودارهای توزیع انرژی دستگاه های خانگی و مقایسه سناریوهای مطرح شده، بهترین برنامه زمان بندی برای بارها ارائه شود که بطور همزمان هم پیک انرژی مصرفی را می نیمم کند و هم به می نیمم سازی هزینه برق مصرفی منجر شود.

واژه های کلیدی: مدیریت مصرف انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی، خانه های هوشمند، اتوماسیون ساختمان

 

فهرست مطالب:

فصل۱مقدمه ۷

۱-۱٫مقدمه ۸

۱-۲٫ساختمانهوشمندچیست؟ ۸

۱-۲-۱٫ سیستم هایمدیریتواتوماسیونساختمان ۹

۱-۲-۲٫ تعاملبینساکنانوساختمانهوشمند ۹

۱-۲-۳٫ سیستم هایمدرنمدیرتساختمان ۱۰

۱-۳٫نگاهاینپژوهش ۱۰

۱-۳-۱٫ شبکههوشمند ۱۱

۱-۳-۲٫ تکنیکپاسخبهتقاضا (DR) 12

۱-۳-۳٫ انواعبرنامه هایپاسخبهتقاضا (DR) 12

۱-۳-۴٫ تعاملبینمصرف کنندهوبرنامه هایپاسخبهتقاضا (DR) 13

۱-۳-۵٫ مقایساتیبیناینپژوهشوپژوهش هایانجامشده ۱۴

۱-۴٫فصل بندی ۱۶

فصل۲مروریبرمنابعمطالعاتی ۱۸

۲-۱٫مقدمه ۱۹

۲-۲٫مسألهتغییرزمانبار ۱۹

۲-۲-۱٫ سیستممدیریتمصرفانرژیدرخانه هایمسکونی ۲۰

۲-۲-۱-۱٫ ارائهمسألهبرنامه ریزی ۲۱

۲-۲-۱-۲٫ استخراجاطلاعاتبارهایخانگی ۲۱

۲-۳٫رویکردیازتغییرزمانبارها ۲۲

۲-۳-۱٫ اعمالفرضیاتگوناگون ۲۳

۲-۴٫مدیریتطرفتقاضا (DSM) 23

۲-۵٫رویکردDSMدراینپژوهش ۲۴

۲-۶٫بررسیتفصیلیاولینپژوهشمرتبط ۲۵

۲-۶-۱٫ چارچوبمدل ۲۵

۲-۶-۱-۱٫ فازهایکاری ۲۶

۲-۶-۱-۲٫ مقایسهپژوهشموردمطالعهبااینپژوهش ۲۶

۲-۶-۲٫ فرمول بندیمدل ۲۶

۲-۶-۳٫ انتقاداتیبرپژوهشموردمطالعه ۲۹

۲-۷٫بررسیتفصیلیدومینپژوهشمرتبط ۳۰

۲-۷-۱٫ سناریوی ۱: مدیریتاضافه باردرحوزهخانه ۳۰

۲-۷-۲٫ سناریوی ۲: بهینه سازیصرفه جوییاقتصادی ۳۰

۲-۷-۳٫ سناریوی۳: مدیریتطرفتقاضا (DSM) 31

۲-۷-۴٫ چارچوبمدل ۳۲

۲-۷-۴-۱٫ معماریسیستم ۳۲

۲-۷-۴-۲٫ مدلسازیبارهایخانگی ۳۴

۲-۷-۴-۳٫ مدلسازیانرژیمصرفیدستگاه ها ۳۵

۲-۷-۵٫ فرمول بندیمسألهکنترلرهوشمندخانگی ۳۷

۲-۷-۵-۱٫ تعاملبینمصرف کنندهودستگاه هایهوشمندخانگی ۳۷

۲-۷-۵-۲٫ رفتارSHCدربرابرسیگنال هایDSM 39

۲-۷-۵-۳٫ ارائهمدلریاضیازMدستگاهخانگی ۴۰

۲-۷-۵-۴٫ مسألهبرنامه ریزیSHC 42

۲-۷-۵-۵٫ حلمسألهبرنامه ریزیSHC 43

فصل۳مدل پیشنهادیکنترلرهوشمند ۴۷

۳-۱٫دیاگرامکلیمسأله ۴۸

۳-۱-۱٫ دیاگرامسیستممدیریتبارهایخانگی ۴۸

۳-۱-۲٫ تقسیم بندیبارهایخانگی ۴۹

۳-۱-۳٫ توسعهسیستممدیریتبار ۵۰

۳-۱-۴٫ نیازمندی هایارتباطیسیستم (پروتکلارتباطیزیگبی) ۵۱

۳-۲٫تشریحمسألهوفرضیات ۵۲

۳-۲-۱٫ ادبیاتمدل ۵۲

۳-۲-۲٫ فرموله سازیواعمالفرضیات ۵۳

فصل۴الگوریتمحلمسألهبرنامه ریزی ۵۹

۴-۱٫مقدمه ۶۰

۴-۲٫برنامه ریزیخطیعددصحیحمختلط ۶۰

۴-۳٫برنامه ریزیآرمانی ۶۳

فصل۵مطالعهموردیوتفسیرنتایج ۶۶

۵-۱٫مقدمه ۶۷

۵-۲٫دریافتاطلاعاتازمصرف کننده ۶۸

۵-۳٫مدلسازیدستگاه هایخانگیدرمطالعهموردی ۷۰

۵-۴٫بررسیسناریوهایمختلف ۷۸

۵-۴-۱٫ سناریوی ۱: می نیمم سازیپیکانرژیمصرفی ۷۹

۵-۴-۱-۱٫ نمودارتوزیعانرژیدستگاه هایخانگی ۷۹

۵-۴-۱-۲٫ بررسیکلانرژیمصرفی ۸۵

۵-۴-۱-۳٫ بررسیهزینهکلانرژیمصرفی ۸۷

۵-۴-۲٫ سناریوی ۲: می نیمم سازیهزینهانرژیمصرفی ۸۹

۵-۴-۲-۱٫ نمودارتوزیعانرژیدستگاه هایخانگی ۹۰

۵-۴-۲-۲٫ بررسیکلانرژیمصرفی ۹۶

۵-۴-۲-۳٫ بررسیهزینهکلانرژیمصرفی ۹۸

۵-۴-۳٫ سناریو ۳: تلفیقسناریوهای ۱و۲ ۱۰۰

۵-۴-۳-۱٫ بررسیکلانرژیمصرفی ۱۰۰

۵-۴-۳-۲٫ بررسیهزینهکلانرژیمصرفی ۱۰۲

فصل۶نتیجه گیریوپیشنهادات ۱۰۴

 

فهرست اشکال

فصل۱مقدمه ۷

شکل۱-۱٫بخش هایمختلفیکساختمانهوشمند ۱۰

فصل۲مروریبرمنابعمطالعاتی ۱۸

شکل۲-۱٫تعرفهقیمتانرژیالکتریکیبرایشهرنیویورک، ۱۵ ماهفوریه ۲۰۱۱ (NYISO) 24

شکل۲-۲٫معماریسیستم ۳۳

شکل۲-۳٫تعاملبینمصرف کنندهودستگاه ۳۸

شکل۲-۴٫منطقکارکردسیستمکنترلرهوشمند ۳۹

فصل۳مدل پیشنهادیکنترلرهوشمند ۴۷

شکل۳-۱٫دیاگرامسیستممدیریتبار ۴۸

شکل۳-۲٫تقسیم بندیبارهایخانگی ۵۰

فصل۴الگوریتمحلمسألهبرنامه ریزی ۵۹

فصل۵مطالعهموردیوتفسیرنتایج ۶۶

شکل۵-۱٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۱ (تهویهمطبوع) ۷۹

شکل۵-۲٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۲ (یخچال) ۷۹

شکل۵-۳٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۳ (اجاقبرقی) ۸۰

شکل۵-۴٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۴ (سیستمصوتیتصویری) ۸۱

شکل۵-۵٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۵ (اتومبیلشارژی) ۸۱

شکل۵-۶٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۶ (پمپآبی) ۸۲

شکل۵-۷٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۷ (ماشینلباسشویی) ۸۳

شکل۵-۸٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۸ (ماشینظرفشویی) ۸۴

شکل۵-۹٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۹ (اتویبرقی) ۸۴

شکل۵-۱۰٫نمودارتوزیعانرژی ۹ دستگاهدریکشکل ۸۶

شکل۵-۱۱٫کلمصرفانرژیالکتریکیدرساعاتشبانه روز ۸۶

شکل۵-۱۲٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۵ (اتومبیلشارژی) باپیکانرژی ۵/۲ کیلوات ساعت ۹۰

شکل۵-۱۳٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۵ (اتومبیلشارژی) باپیکانرژی ۵ کیلوات ساعت ۹۰

شکل۵-۱۴٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۶ (پمپآبی) باپیکانرژی ۵/۲ کیلوات ساعت ۹۲

شکل۵-۱۵٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۶ (پمپآبی) باپیکانرژی ۵ کیلوات ساعت ۹۲

شکل۵-۱۶٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۷ (ماشینلباسشویی) باپیکانرژی ۵/۲ کیلوات ساعت ۹۳

شکل۵-۱۷٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۷ (ماشینلباسشویی) باپیکانرژی ۵ کیلوات ساعت ۹۳

شکل۵-۱۸٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۸ (ماشینظرفشویی) باپیکانرژی ۵/۲ کیلوات ساعت ۹۴

شکل۵-۱۹٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۸ (ماشینظرفشویی) باپیکانرژی ۵ کیلوات ساعت ۹۴

شکل۵-۲۰٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۹ (اتویبرقی) باپیکانرژی ۵/۲ کیلوات ساعت ۹۵

شکل۵-۲۱٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۹ (اتویبرقی) باپیکانرژی ۵ کیلوات ساعت ۹۵

شکل۵-۲۲٫نمودارتوزیعانرژی ۹ دستگاهدریکشکلبرایپیک ۵/۲ کیلوواتساعت ۹۶

شکل۵-۲۳٫کلمصرفانرژیالکتریکیدرساعاتشبانه روزبرایپیک ۵/۲ کیلوواتساعت ۹۶

شکل۵-۲۴٫نمودارتوزیعانرژی ۹ دستگاهدریکشکلبرایپیک ۵ کیلوواتساعت ۹۷

شکل۵-۲۵٫کلمصرفانرژیالکتریکیدرساعاتشبانه روزبرایپیک ۵/۲ کیلوواتساعت ۹۷

شکل۵-۲۶٫نمودارتوزیعانرژی ۹ دستگاهدریکشکلتلفیقسناریو ۱و۲ ۱۰۱

شکل۵-۲۷٫نمودارکلمصرفانرژیالکتریکیدرساعاتشبانه روزتلفیقسناریو ۱و۲ ۱۰۱

فصل۶نتیجه گیریوپیشنهادات ۱۰۴

 

فهرست جداول

فصل۱مقدمه ۷

فصل۲مروریبرمنابعمطالعاتی ۱۸

جدول۲-۱٫معرفیپارامترهایمدل ۴۰

فصل۳مدل پیشنهادیکنترلرهوشمند ۴۷

جدول۳-۱٫جدولتعرفهمتغیربازمانبرایانرژیالکتریکی ۵۶

فصل۴الگوریتمحلمسألهبرنامه ریزی ۵۹

فصل۵مطالعهموردیوتفسیرنتایج ۶۶

جدول۵-۱٫جدولترجیحاتمصرف کنندهومشخصاتدستگاه ها ۶۹

جدول۵-۲٫تعرفهقیمتبرقدرساعاتشبانه روز ۸۸

فصل۶نتیجه گیریوپیشنهادات ۱۰۴

مقدمه

اگر توجه داشته باشیم که منابع تامین انرژی محدود است و به همین علت بهای انرژی مصرفی بالاست می توان معنای واقعی مدیریت مصرف انرژی را درک کرد. متاسفانه در کشور ما فرهنگ صحیح استفاده از انرژی هنوز هم جایگاه مناسب خود را به دست نیاورده است؛ بگونه ای که آمار و ارقام[۱] موجود در این زمینه حاکی از مصرف بی رویه انرژی حتی تا چندین برابر استانداردهای جهانی می باشد. با توجه به اینکه در کشور ما بیش از ۹۰% انرژی ها[۲] از منابع زیرزمینی و فسیلی تهیه می شود که منابعی محدود و پایان پذیر می باشند این مسأله از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است لذا هوشمندسازی ساختمان در کشور ما یک امر بسیار مهم به شمار می آید که باید به یک عزم ملی تبدیل شود تا از این طریق هم به خودمان و هم به نسل های بعدی خدمت کنیم. راهکاری که در این پژوهش ارائه شده است، می تواند گامی جهت توسعه هوشمندسازی خانه ها باشد.

ساختمان هوشمند چیست؟

یک ساختمان هوشمند بنا به تعریف انستیتو ساختمان های هوشمند، بنایی است که با استفاده بهینه از چند عنصر پایه شامل: سازه و سیستم و خدمات مدیریت و روابط درونی آنها، محیطی مناسب و دارای صرفه اقتصادی ایجاد می نماید. در ساختمان هوشمند بسیاری از اعمالی که ساکنان از روی عادت و بصورت غیرارادی انجام می دهند توسط سیستم های هوشمند انجام می گردد که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه نیروی انسانی می گردد.

سیستم های مدیریت و اتوماسیون ساختمان

امروزه عملکرد سیستم های مدیریت و اتوماسیون ساختمان در جهت کاهش هزینه های صنعت ساختمان و استفاده بهینه از تکنولوژی و بکارگیری فناوری ارتباطات و رایانه رو به رشد هستند که در مجموع صرفه جویی انرژی را در بر خواهد داشت، بطوریکه صرفه جویی های ناشی از بکارگیری این سیستم ها در مدت زمان کوتاهی موجب جبران هزینه های مربوطه می شود. سیستم های کنترل هوشمند دارای انعطاف بالایی هستند و می توان براحتی آنها را با نیازهای مختلف منطبق نمود. همچنین در هنگام بهره برداری براحتی می توان عملیات تغییر و بهینه سازی برای راهبری بهتر و کاهش هزینه های انرژی را انجام داد.

با بکارگیری انواع و اقسام سنسورهای حسی در داخل و خارج ساختمان و با بکارگیری یک شبکه و سیستم واحد می توان بلادرنگ اطلاعات دما، فشار، رطوبت، دبی هوا، میزان اکسیژن و دی اکسیدکربن را در اختیار داشت و از آنها در جهت رسیدن به شرایط ایده آل استفاده کرد. دریک ساختمان هوشمند که با امکانات نرم افزاری بوجود آمده می توان نمودارهای مختلفی را بر حسب زمان در اختیار داشت و از آنها در جهت بهبود کیفی شرایط زیستی برای ساکنین استفاده کرد.

تعامل بین ساکنان و ساختمان هوشمند

در زمان کارکرد سیستم هوشمند ساکنان در جهت صرفه جویی مصرف انرژی حق بازکردن پنجره ها را نخواهند داشت و در ساختمانهای اداری قبل از اتمام ساعت کار، این سیستم بصورت اتوماتیک و متناوب شروع به خاموش کردن سیستم های تهویه مطبوع می کند. در یک ساختمان هوشمند با امکانات بوجود آمده می توان در هر زمان میزان مصرف انرژی سوخت و برق را بدست آورد و از آن در جهت کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان بهره برد.

بخش های مختلف یک ساختمان هوشمند

سیستم های مدرن مدیرت ساختمان

سیستم های مدرن مدیریت ساختمان امروزه بر پایه وب[۳] نگاشته می شوند که بزرگترین مزیت آن در بکارگیری امتیازات شبکه جهانی اینترنت و کنترل ساختمان از راه دور توسط سیستم های ارتباطی متداول در دنیا است. به اینصورت که با راه اندازی سایت ساختمان مورد نظر و با وارد کردن شناسه کاربری و رمز عبور می توان از هر مکانی بر ساختمان احاطه داشت. در اینگونه ساختمان ها می توان با نصب تابلوهای نمایشگر الکترونیکی در مکانهای خاص ساختمان و نمایش دادن اطلاعات مختلف از سیستم های کنترلی ساختمان زندگی را برای ساکنین لذت بخش کرد.

نگاه این پژوهش

در این پژوهش بیشتر توان خود را صرف مدیریت مصرف انرژی الکتریکی می کنیم وبا نگاهی دقیق تر درمی یابیم کهمصرف انرژی الکتریکی بین ساعت های مختلف از روز، بین روزهای مختلف در هفته، و در بین فصل های مختلف از سال متفاوت است که در آن بیشترین تقاضای انرژی الکتریکی به طور معمول زمانی رخ می دهد که دمای خارج افزایش می یابد. در سال های اخیر پیک انرژی مصرفی تغییرات زیادی کرده است و همین امر نگرانی های ناشی از تعادل بین تقاضا و تولید نیرو را افزایش داده است. در آینده ای نزدیک به دلایل زیست محیطی و اقتصادی، نیاز به شرکت های توزیع با توانایی در نظر گرفتن سناریوهای پیچیده ترِ تعادل نیرو[۱] احساس می شود؛ این سناریوها باید مبتنی بر معرفی منابع تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی[۲] در مقیاس بزرگ، وسایل نقلیه الکتریکی شخصی[۳] و توزیع تولید انرژی الکتریکی در مناطق مسکونی (تولید پراکنده) باشد.

شبکه هوشمند

خیلی ها معتقدند که یک تکامل اساسی در سیستم انرژی الکتریکی نیاز است. از جمله اهداف این تکامل اساسی؛ شبکه های تولید برق نسل جدید سازگار با محیط زیست، قابل اعتماد و دارای سیستم هوشمند است، که به طور کلی به عنوان شبکه هوشمند[۴] شناخته می شود. در شبکه هوشمند، تکنولوژی های پیشرفته بازدهی تولید و انتقال انبوه در شبکه را بهبود می دهند. تکنولوژیاطلاعات و ارتباطات[۵] به طور گسترده در شبکه ها برای افزایش بازدهی، اعتمادسازی و انعطاف پذیری به خدمت گرفته می شوند[۱] و [۲]. در نهایت، مصرف کنندگان با مدیریت فعالانه مصرف انرژی می توانند از دریافت قبوض مصرفی با هزینه کمتر بهره ببرند. در حال حاضر شبکه هوشمند به یک موضوع تحقیقاتی جذاب تبدیل شده است و محور اصلی پژوهش ها، طراحی زیرساخت های کاربردی ICT و برنامه های کاربردی مدیریت انرژی مانند: مدیریت منابع توزیع انرژی، مدیریت وسایل خانگی (بارهای خانگی)[۶] و تکنیک های پاسخ به تقاضا[۷] است که به تفصیل در[۳]تا [۱۰] بحث شده است. در اصل شبکه هوشمند (SG) به عنوان یک تکنولوژی جدید امکان ارتباط دو طرفه و انتقال جریان بین کاربران نهایی و تسهیلات زندگی را فراهم می کند. سه پیامد اصلی تحقق شبکه های هوشمند شامل: قابلیت اطمینان شبکه های توزیع، بهره برداری از منابع انرژی پایدار و بهره وری انرژی هستند[۱۱]. در زمینه بهره وری انرژی، پاسخ به تقاضا (DR) یک برنامه اساسی در سطح توزیع شناخته می شود. مصرف کنندگان که به طور سنتی به پرداخت نرخ ثابت برای انرژی الکتریکی عادت کرده اند، اکنون می توانند تا مصرف انرژی الکتریکی خود را با توجه به تعرفه های متغیر به طور عمده مدیریت کنند[۱۲] و [۱۳].

تکنیک پاسخ به تقاضا (DR)

تکنیک پاسخ به تقاضا (DR) یک برنامه اختیاری و داوطلبانه برای هر مصرف کننده است و به او فرصت نظارت، کاهش و یا تغییر مصارف را به گونه ای می دهد که صرفه جویی قابل ملاحظه ای در صورت حساب برق مصرفی دستگاه های خانگی خود داشته باشد[۱۴]. موانع عمده در اجرای برنامه های پاسخ به تقاضا (DR ) عدم دانش مصرف کنندگان در رابطه با چگونگی رفتار با تعرفه های متغیر با زمان است و نیز تصمیم گیری در شرایط مختلفی که به عنوان طرح های تشویقی در نظر گرفته شده است. (برای مثال استفاده از دستگاه های پر مصرف در زمانی که پیک مصرف پایین است؛ معمولا ساعات ابتدایی روز صورت می گیرد). افزایش پیاده سازی شبکه های هوشمند (SG) گامی مثبت در جهت به کارگیری برنامه های پاسخ به تقاضا (DR ) است. در شبکه های هوشمند خانگی، هر مصرف کننده سیگنال های کنترلی را توسط سیستم دریافت می کند و سیستم می تواند کنترل دستگاه های خانگی را در جهت می نیمم سازی صورت حساب برق، در دست گیرد.

انواع برنامه های پاسخ به تقاضا (DR)

برنامه های پاسخ به تقاضا (DR) انواع مختلفی دارند که هر کدام برای شرایط مختلف کاربرد دارند. دو دسته اصلی از این برنامه ها، برنامه های مبتنی بر زمان[۸] و برنامه های مبتنی بر طرح های تشویقی- تنبیهی (مدیریت طرف تقاضا[۹]) هستند. برنامه های زمان محور بر پایه متفاوت بودن تعرفه قیمت انرژی الکتریکی در طول روز استوار است و تاثیر آنها از طریق ترغیب مصرف کننده به مصرف برق بیشتر در ساعات کم باری که انرژی الکتریکی قیمت کمتری دارد، محقق می شود. برنامه های مبتنی بر طرح های مدیریت طرف تقاضا (DSM) بر پایه پرداخت مبلغی به عنوان تشویق، یا جریمه مبلغی به عنوان، تنبیه به ترتیب در برابر کاهش میزان مصرف در ساعات اوج بار یا افزایش میزان مصرف در ساعات اوج بار، طراحی شده اند.

تعامل بین مصرف کننده و برنامه های پاسخ به تقاضا (DR)

اجرای موفق برنامه های پاسخ به تقاضا (در اینجا برنامه هایی که زمان محور هستند) وابسته به انتخاب مصرف کننده ها برای کاهش مصرف برق در ساعاتی از شبانه روز است که قیمت انرژی الکتریکی گرانتر است. بنابراین موفقیت آمیز بودن برنامه های DR به شدت وابسته به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور و منطقه خواهد بود. به عبارت دیگر اجرای موفق برنامه های زمان محور، نیازمند وجود مصرف کنندگانی فعال و علاقه مند است که با کم کردن مصرف خود در زمان های اوج بار (تعرفه قیمت برق بالا) و انتقال مصرف خود به ساعات کم باری به برنامه های DR پاسخ دهند.

برای بررسی کردن این رفتار باید شرایط زیر را در نظر بگیریم؛ که با زیاد شدن تعرفه قیمت برق در یک بازه زمانی، مشتریان دو واکنش را بروز خواهند داد[۱۵]:

 • بخشی از بار، قابل انتقال نیست و مشترکین فقط می توانند در آن بازه زمانی مصرف خود را کاهش دهند. به این بخش از بار، بارهای غیرقابل انتقال[۱۰]می گوییم. بارهای روشنایی، تهویه مطبوع و سیستم های صوتی و تصویری از این دسته بارها هستند.
 • بخش دیگری از بار این قابلیت را دارد که به بازه های زمانی دیگری از شبانه روز منتقل شوند که به این بخش از بار، بارهای قابل انتقال[۱۱] می گوییم. بارهایی نظیر ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی از این دسته بارها هستند. البته در ادامه در جدولی که برای مطالعه موردی در نظر گرفته شده است دسته سومی از بارها هستند که اگرچه زیر مجموعه بارهای قابل انتقال هستند اما انرژی مصرفی آنها هم می تواند متغیر باشد و با تامین نیاز شارژ روزانه، دستگاه آماده به کار می شود. برای مثال بعضی از دستگاه های شارژی دارای شارژهای هوشمندی هستند که می توانند در یک بازه انرژیمتغیر و مخصوص به خود، انرژی مصرف کنند و لذا با مدیرت مصرف انرژی می توان آنها را به گونه ای برنامه ریزی کرد که در ساعات اوج بار انرژی کمتری مصرف کنند و در زمانی که تعرفه قیمت برق پایین است انرژی بیشتری مصرف کنند. برای مثال دستگاه های نقلیه الکتریکی شخصی (PEVs) از جمله این بارهای خانگی محسوب می شوند.

واکنش اول از طرف مشترکین، مستلزم کم کردن مصرف و در نتیجه فدا کردن بخشی از رفاه اجتماعی از طرف مصرف کنندگان است و واکنش دوم نیز مستلزم انجام کارهای روزمره در زمانهای غیرمطلوب و در نتیجه از دست رفتن بخش دیگری از رفاه اجتماعی توسط مردم است. پس به عبارتی پاسخ به برنامه های زمان محور توسط مردم، با از دست رفتن بخشی از رفاه اجتماعی همراه خواهد بود که باعث کمتر شدن همراهی مشترکین با برنامه های زمان محور DR خواهد شد چرا که مشترکین نمی خواهند به سادگی بخشی از رفاه خود را از دست بدهند.

مقایساتی بین این پژوهش و پژوهش های انجام شده

در راستای تحقیقاتی مرتبط با مدیریت مصرف انرژی در اروپا، اهدافی از قبیل اختصاص ۲۰% از سهم تولید انرژی الکتریکی از ژنراتورهای تجدیدپذیر و ۲۰% صرفه جویی در انرژی الکتریکی، در نظر گرفته شده اند تا در سال ۲۰۲۰ محقق شوند[۱۶]. در[۳] از تکنیک بهینه سازی محدب برای برنامه ریزی انرژی مصرفی هر کدام از دستگاه های خانگی استفاده شده است که در آن هم روش های متمرکز بهینه سازی بر مبنای برنامه ریزی خطی و هم روش های غیرمتمرکز بر پایه تئوری بازی ها پیشنهاد شده است. با این حال، چارچوب بهینه سازی ارائه شده در[۳]، در عمل برای تمامی دستگاه های خانگی مناسب نمی باشد. دلیل آن اینست که برخی از دستگاه های خانگی الگوی انرژی مصرفی ثابتی را دارند به این معنی که وقتی این دستگاه روشن می شود تا زمانی که کار خود را به اتمام برساند، بر اساس الگوی انرژی مصرفی خود انرژی مصرف می کند. در این مورد، ما می توانیم فقط زمان شروع به کار دستگاه را بهینه کنیم و انرژی مصرفی آن دستگاه در حین عملیات تحت بهینه سازی قرار نمی گیرد و بنابراین پارامتر بهینه سازی محسوب نمی شود. در این پژوهش، ما مایل به معرفی ویژگی ای هستیم که در آن برخی از دستگاه های خانگی مشخص مانند ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی برای بهترین زمان شروع به کار برنامه ریزی می شوند و باید به آنها اجازه داده شود تا بدون وقفه براساس الگوی انرژی مصرفی خود، عملیاتشان را به پایان برسانند.

 1. Power Balance
 2. Renewable Electricity Generation
 3. PEVs: Personal Electrical Vehicles
 4. Smart Grid (SG)
 5. Information and Communication Technology (ICT)
 6. Load Management
 7. Demand Response Techniues (DR)
 8. Time Based Rates
 9. Demand Side Management (DSM)

 

 

 1. Non Shiftable Loads (NS)
 2. Time Shiftable Loads (TS)

۱- http://www.nationmaster.com/country/ir-iran/ene-energy

۲- http://www.tradingeconomics.com/iran/fossil-fuel-energy-consumption-percent-of-total-wb-data.html

 1. Web Base

 

تعداد صفحه :۱۱۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***