دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته MA

گرایش : طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

عنوان : بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر قم

دانشگاه آزاد  اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری، گروه  شهرسازی

پایان نامه

 برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA)

گرایش:  طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 

عنوان:

بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی

نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر قم

 

استاد راهنما:

دکتر رضا احمدیان

 

استاد مشاور:

دکتر سهراب مشهودی

زمستان ۸۵

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱- بیان مسئله ۱
۱-۲-فرضیات تحقیق ۳
۱-۳- اهداف تحقیق ۴
۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۵- سئوالات تحقیق ۶
۱-۶- روش مطالعه ۷
۱-۷-تعاریف و مفاهیم ۹
۱-۸- پیشینه تحقیق ۲۳
۱-۹- مشکلات تحقیق ۲۹
 

فصل دوم: اسکان غیررسمی در جهان و ایران

۳۲
۲-۱- اسکان غیررسمی در جهان ۳۲
۲-۲- تاریخچه حاشیه نشینی ۴۹
۲-۳- روند کنونی در جهان ۵۲
۲-۴- اسکان غیررسمی در ایران ۷۲
 

فصل سوم: نمایی از استان و شهر قم

۹۸
۳-۱- استان قم ۹۸
۳-۱-۱- جغرافیایی استان ۹۸
۳-۱-۱-۱- وضعیت اجتماعی استان ۱۰۱
۳-۱-۱-۲- وضعیت طبیعی و اقتصادی لستان ۱۰۷
۳-۲- شهر قم ۱۱۴
۳-۲-۱- موقعیت تاریخی شهر قم و وجه تسمیه آن ۱۱۴
۳-۲-۲- موقعیت مذهبی  شهر قم ۱۱۶
۳-۲-۳- آثار تاریخی شهر قم ۱۱۶
۳-۲-۴-جغرافیا و حدود شهر قم ۱۱۸
۳-۲-۵- توپوگرافی و شیب ۱۱۹
۳-۲-۶- زمین شناسی و خاک ۱۱۹
۳-۲-۷- زلزله و تکتونیک ۱۲۰
۳-۲-۸-منابع آب ۱۲۱
۳-۲-۹- جمعیت و مهاجرت ۱۲۲
۳-۲-۱۰- اوضاع اقتصادی شهر قم ۱۲۶
۳-۲-۱۱- توسعه کالبدی شهر قم ۱۲۸
 

فصل چهارم: بررسی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم و تحلیل وضع موجود

۱۳۴
۴-۱-موقعیت جغرافیایی محله قلعه کامکار ۱۳۴
۴-۲- تاریخچه شکل گیری محله قلعه کامکار ۱۳۴
۴-۳- گردآوری اطلاعات میدانی ۱۳۵
۴-۴- ویژگی های اجتماعی ۱۳۶
۴-۴-۱- جمعیت و خانوار ۱۳۶
۴-۴-۲- مهاجرت ۱۳۷
۴-۴-۳- میزان سواد و تحصیلات ۱۳۹
۴-۵- ویژگی های اقتصادی و اشتغال ۱۴۰
۴-۶- ویژگی های مالکیت زمین و مسکن ۱۴۲
۴-۷- ویژگی های کالبدی ۱۴۲
۴-۷-۱- مسکن ۱۴۲
۴-۷-۲- تاسیسات موجود در محله ۱۴۴
۴-۷-۳- کاربریها ۱۴۴
۴-۸- مشکلات موجود در خانه و ساکنین آن ۱۴۵
۴-۹- مشکلات موجود در محله ۱۴۶
۴-۱۰- جمع بندی ۱۴۷
 

فصل پنجم: راهکار و پیشنهادات

۱۵۰
۵-۱- راهکارهای جهانی در برخورد با اسکان غیررسمی ۱۵۰
۵-۲- مختصری از راهکار و پیشنهادات موجود برای ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی در ایران ۱۵۴
۵-۳- آزمون فرضیه ها و پاسخ به سئوالات تحقیق ۱۵۸
۵-۴- ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهرقم ۱۶۰
۵-۵-عناوین پژوهش های پیشنهادی ۱۷۵
 

منابع و ماخذ

۱۷۶

 


 

فهرست نقشه ها و تصاویر

 

 

 

نقشه ها  
نقشه ایران و استان قم  
نقشه استان قم به تفکیک بخش  
نقشه شهر قم  
نقشه محله قلعه کامکار  
تصاویر  
تصویر هوایی شهر قم  
تصویر هوایی از محله قلعه کامکار  
تصویر رها بودن فاضلاب خانگی و آبهای غیر بهداشتی در سطح محله قلعه کامکار  
تصویر پراکندگی نخاله های ساختمانی و زباله در سطح محله قلعه کامکار  
تصویر دستفروشی در محله قلعه کامکار  
تصویر جمع آوری زباله توسط مامورین شهرداری در محله قلعه کامکار  
تصویر کوچه های تنگ و باریک در محله قلعه کامکار  
تصویر بازی کودکان در کوچه و معابر خاکی در محله قلعه کامکار  
تصویر عبور برق فشار قوی از کنار محله قلعه کامکار  
تصویر حفاری کوچه برای لوله گذاری اب  
تصویر پراکندگی نخاله ساختمانی در سطح محله قلعه کامکار  
تصویر نگهداری دام در محله قلعه کامکار  
تصویر نمایی ار محله قلعه کامکار  
تصویرخانه های بسیار کوچک  و محقر در محله قلعه کامکار  
دور نمایی از ضلع شمالی محله قلعه کامکار  
دور نمایی از ضلع جنوبی محله قلعه کامکار  
نمایی از محله قلعه کامکار و پراکندگی خانه ها  
 


 

فهرست نمودارها

 

صفحه

 

نمودار جمعیت استان قم در سال ۷۵-۳۵ ۱۰۲
نمودار هرم سنی جمعیت استان قم در سال ۱۳۷۵ ۱۰۴
نمودار جمعیت باسودان ۶ ساله و بیشتر استان در سال ۱۳۷۵ ۱۰۵
نمودار نرخ فعالیت و بیکار در جمعیت فعال ۱۰ ساله وبیشتر در سال ۱۳۷۵ ۱۱۳
نمودار نسبت جمعیت بر حسب سن در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار نسبت جمعیت برحسب تابعیت در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار نسبت جمعیت برحسب مدت اقامت در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار نسبت جمعیت برحسب محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار درصد پاسخ ها در علت تغییر محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار نسبت جمعیت برحسب استان محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار وضعیت تحصیلی جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار وضعیت سواد جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار درصد وضعیت دوره یا مدرک تحصیلی افراد با سواد در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار وضعیت فعالیت در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار درصد جمعیت شاغل سرپرست خانوار بر حسب نوع شغل در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار وضعیت زناشویی جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار درصد واحدهای مسکونی بر حسب تعداد اتاق در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زیر بنای خانه در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زمین در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار مسکونی با انواع اسکلت بر حسب مصالح عمده بنای ساختمان در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار خانوارها بر حسب تاسیسات در اختیار در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت بنای ساختمان در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار خانوار بر حسب نوع گویش زبان در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار خانوار بر حسب میزان درآمد در محله قلعه کامکار شهر قم  
نمودار خانوار بر حسب تعداد افراد خانوار در محله قلعه کامکار شهر قم  
 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسئله

نرخ شهرنشینی در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعتی بیش از نرخ رشد طبیعی جمعیت بوده است. طی گذشت چهل سال از اولین سرشماری نفوس و مسکن، جمعیت کشور از حدود ۱۸ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به ۶۰ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ رسیده است در حالیکه جمعیت شهری از ۶/۵ میلیون به حدود ۸/۳۶ میلیون نفر افزایش داشته است. در واقع جمعیت کشور در طول این چهل سال حدود سه برابر و جمعیت شهری ۶/۶ برابر شده است. این روند شهرنشینی در اواسط دهه ۴۰ رشد شتابان گرفت و در دهه ۶۰ به بعد، سرعت کمتری پیدا نمود، با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته در خصوص مهاجرت، نوع و علل آن در کشور، به این قضیه پی برده می شود که عمده مهاجرت از نوع روستا به شهر بوده است، که وجود جاذبه های شهری از قبیل اشتغال، رفاه و امکانات موجود در شهر و عوامل پس ران مانند رکود اقتصادی، بیکاری، عدم وجود امکانات و کم توجهی دولتمردان و برنامه ریزان به روستا و شهرهای کوچک در سنوات قبل، زمینه را برای مهاجرت فراهم می نماید.

از مهمترین عوامل شهرنشینی در دهه های اخیر، فروپاشی روابط سنتی در جامعه و جایگزینی هر چند ناقص روابط سرمایه داری بوده است که عمدتاً سبب دگرگونی روابط شهر و روستا و جابجایی های جمعیتی از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ شده است.[۱]

پس از مهاجرت (چه از روستا به شهر یا از شهر به شهر) و ورود مهاجرین به شهرها بخصوص شهرهای بزرگ، اولین مشکل این دسته از انسانها، مسئله محل و مامنی برای سکونت می باشد. این دسته خاص از مهاجرین، بدلیل فقر مادی و عمدتاً بیکاری، با دست خالی رو به شهر آورده اند در حالیکه در همین مرحله اول، طعم تلخ مهاجرت را چشیده و بایستی فکر و چاره ای قبل یا در همان ابتدای ورود به شهر برای سکونت نمایند. لذا با حداقل سرمایه ای که در دست دارند به جبر و در پی یافتن مسکن ارزان قیمت یا زمینی ارزان یا بی صاحب به حاشیه شهر رانده می شوند و در آنجا سکنی می گزینند تا به امید اینکه در اندک زمانی در این شهر صاحب شغل و منصب شده و بتوانند با سرمایه ای بیشتر وارد متن شهر شوند و از امکانات، رفاه و شهری بودن برای خود و خانواده استفاده نمایند.

دسته دیگری از مهاجرین که از وضعیت مالی مناسب تری برخوردارند و بیشتر به دلیل امکانات و رفاه بیشتر در شهرها و احساس وجود استعداد و قابلیت بیشتر نسبت به اطرافیان خود، به فکر مهاجرت به شهر و شهرهای بزرگتر افتاده و با برنامه ریزی دقیق تری نسبت به دسته قبل وارد شهرها می شوند در اندک زمانی با استقرار در متن شهر خود را با شهر جدید وفق داده و خیلی زود وارد متن و اقتصاد شهری می شوند.

دسته اول، مردمی هستند که درصدی از حاشیه نشینان شهری را به خود اختصاص می دهند و فاقد مهارت لازم شهری و غیرماهر به شهر بوده و قادر به یافتن کار مناسب و رسیدن به آمال و آرزوهای از پیش اندیشیده خود نیستند و مابقی حاشیه نشینان، گروه هایی که با توصیه هم ولایتی های خود به شهرها گسیل می شوند یا شهروندانی که به دلیل ضعف شدید اقتصادی و فقر از متن شهر به حاشیه شهر رانده می شوند و یا گروه هایی که به دلایل دیگر به حاشیه شهر رو می آورند و در این مکان ها سکنی می گزیند. این نوع سکونت به دلیل اینکه از قبل برنامه ریزی نشده و در چارچوب قوانین و مقررات و طرح های شهری صورت نمی گیرد باعث مشکلاتی برای ساکنان این مناطق و شهر و شهروندان می گردد.

شهر قم به دلیل ویژگی خاص، زیارتی بودن و مهاجرپذیری این شهر همواره دست به گریبان حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی بوده است.

این پدیده در حاشیه ی کمربندی قم و در ضلع غربی و شمالی شهر به وضوح رخ می نماید و چهره نامناسب، زشت و بی برنامه حاشیه و حاشیه نشینی شهر را نشان می دهد و این فقط ظاهر مسئله است و دیگر مشکلاتی که در بطن این مناطق نهفته بوده و گاهاً بروز می کند مسائل اجتماعی، جرم و جنایات، مسائل فرهنگی، مشکلاتی که برای تاسیسات و تجهیزات شهری به وجود می آید و. .. یکی از این محلات شهری قم، محله قلعه کامکار در شمال غربی شهر قم می باشد.

این پژوهش با شناخت ویژگی های مختلف این منطقه با بهره گرفتن از آمار و ارقام به بررسی و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد و علت شکل گیری، توسعه و در نهایت با بهره گرفتن از تجارب و مطالعات مشابه در کشور و حتی در جهان و همچنین قوانین و آیین نامه ای مربوطه، سعی در ارایه راهکارهای مناسب و اجرایی برای ساماندهی این محله از جنبه های مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دارد.

[۱] – فرخ حسامیان و دیگران، شهرنشینی در ایران،[تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۷۷]، ص ۱۵

تعداد صفحه : ۱۹۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***