دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

عنوان : بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی   بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش و پرورش

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی

 بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد جلیلی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر موسی احمدی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عناوین                                                                                     صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

چکیده   ……………………………………………………………………………………..       ۱

۱-۱ بیان مسئله     ……………………………………………………………………….       ۲   

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق  ………………………………………………….             

۱-۳- اهداف تحقیق   ………………………………………………………………..                       

۱-۴-  هدف کاربردی     …………………………………………………………..                

۱-۵- سئوالات تحقیق     …………………………………………………………..                             

۱-۶- متغییرهای تحقیق     ………………………………………………………….            

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش    

۲-۱- تعاریف و مفاهیم بودجه   …………………………………………………         

۲-۲- بودجه ریزی    ……………………………………………………………….                   

۲-۳- بودجه بندی     ………………………………………………………………                   

۲-۴- تاریخچه بودجه     ………………………………………………………….                       

۲-۵- تاریخچه بودجه در ایران    ……………………………………………….                 

۲-۶- سیر تکوین بودجه     …………………………………………………….                                 

۲-۷- نحوه بودجه نویسی ( بودجه ریزی )   ……………………………..                

۲-۸- انواع روش های بودجه بندی    ……………………………………….                  

۲-۹- انواع روش های آماده سازی بودجه    ………………………………                               

۲-۱۰- نارسایی های بودجه بندی      ……………………………………….                            

۲-۱۱- مشکلات بودجه ریزی عملیاتی   ……………………………………            

۲-۱۲- انواع بودجه بندی از لحاظ تکنیک بودجه ریزی  ………………             

۲-۱۳- سیکل بودجه در ایران    ………………………………………………                     

۲-۱۴- بودجه ریزی عملیاتی ، اهداف و مزایای آن   ………………….                      

۲-۱۵- تحقق بودجه ریزی عملیاتی    ………………………………………                  

۲-۱۶- برنامه   ……………………………………………………………………..                     

۲-۱۷- فلوچارت مراحل چهار گانه بودجه   ………………………………               

۲-۱۸- نظام جدید طبقه بندی دریافت ها و پرداخت های دولت  …….               

۲-۱۹- نقش قوه مقننه   …………………………………………………………….     

۲-۲۰- پیشینه مطالعات در خارج از کشور   ………………………………..          

۲-۲۱- تجربه ی برخی دانشگاه های خارجی در اجرای بودجه ریزی عملیاتی  ..              

۲-۲۲- تجربه ی سایر کشور ها در تدوین شاخ های عملکردی بودجه ریزی آموزشی ..       

۲-۲۳- پیشینه ی مطالعات در داخل کشور   …………………………………………………        

۲-۲۴- جنبه ی جدید بودن و نوآوری در تحقیق   …………………………………………            

۲-۲۵- مدل تحلیلی تحقیق    ……………………………………………………………………        

فصل سوم : متدلوژی یا روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه   …………………………………………………………………………………………..                 

۳-۲- روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها   ………………………………………………..   

۳-۳- جامعه آماری و نمونه گیری    ……………………………………………………………       

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها    ………………………………………………………….        

۳-۵- روایی و پایایی تحقیق   …………………………………………………………………….          

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

۱-۴- تجزیه و تحلیل و نمودارهای مربوطه   ……………………………………………….        

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها

۵-۱- مقدمه    ………………………………………………………………………………………..   

۵-۲- نتایج آژمون پرسش ها    …………………………………………………………………       

۵-۳- نتیجه گیری کلی    ………………………………………………………………………….                  

۵-۴- پیشنهاد ها    …………………………………………………………………………………                            

۵-۵ پیشنهاد به محققین آینده    ………………………………………………………………..            

۵-۶- محدودیت های تحقیق   …………………………………………………………………           

پیوست ها   ………………………………………………………………………………………….

پیوست الف : فرم های مورد استفده در بودجه ریزی   ………………………………

پیوست  ب : نمونه پرسشنامه     …………………………………………………………..

پیوست  ج : محاسبات   ……………………………………………………………………..

منابع فارسی    …………………………………………………………………………………….

منابع انگلیسی    ………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی    ………………………………………………………………………………

چکیده

 نظا م بودجه ریزی در اقتصاد ایران که گذشته کاملا سنتی دارد و تمرکز گرا است ، در چند سال اخیر روند جدیدی آغاز کرده است که از آن به عنوان تلاش برای تهیه بودجه عملیاتی نام می برند . در این تحقیق ضمن ارایه تعریفی از بودجه عملیاتی به بررسی اقدامات صورت گرفته در این راستا پرداخته شده است .

سپس آموزش و پرورش یه عنوان یکی از دستگاه های که سیاست بودجه ریزی عملیاتی در آن می بایست اجرا شود مورد بررسی قرار گرفته و موانع موجود در پیاده سازی این روند و رتبه بندی این عوامل در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است .

تحقیق حاضر با توجه به مطالعات صورت گرفته ، از مجموعه عوامل تاثیر گذار بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی ؛ در قالب شاخص های محیطی ، فنی مهارتی و انسانی ؛ با ۷ سئوال پژوهشی  مورد پرسش قرارداده است ، و میزان و سهم ایجاد مانع هریک از این عوامل در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی اندازه گیری شده است . و سه اولویت اصلی هر یک از این گویه ها جهت رتبه بندی تعیین شد ه است .

اطلاعات به شکل سرشماری از کلیه کارشناسان برنامه و بودجه آموزش و پرورش استان زنجان از طریق پرسشنامه ی تنظیمی تحصیل سپس با کمک نر م افزار spss به دو صورت توصیفی و اسنتباطی ( رگرسیون چند گانه  ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

نتیجه بدست آمده نشان می دهد هرسه عامل محیطی ، فنی و فرایندی و انسانی از موانع اصلی بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شوند که مهمترین عامل در بین این سه عامل, عامل انسانی می باشد .

در بین عوامل محیطی ، نوع نظام و شرایط سیاسی بزرگترین مانع محسوب شده است و در بین عوامل فنی و فرایندی عدم استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت بزرگترین مانع محسوب شده است . و در بین عوامل انسانی   عدم وجود تخصص و مهارت از سایر گویه های تعریف شده بیشترین اولویت را برای ایجاد مانع به خود اختصاص داده است .

در پایان با اریه پیشنهاداتی جهت کاهش این موانع ارایه شده است . و برای تممیم پذیری یافته های این تحقیق پیشنهاداتی برای محقیقین آینده ارایه شده است که امید موفقیت را پیشاپش بر ای محقیقن عزیز خواهانم  .

 ۱-۱ –  بیان مسئله :

یکی از اشکالات اساسی نظام بودجه ریزی کشور غیر عملیاتی وعدم شفافیت می باشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است ، از آن جمله می توان به کسری بودجه سالیانه چند هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرد .

در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد حجم بودجه سالیانه کشور به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد که موجب ریخت و پاش های فراوان سالانه آنها شده ، که با تنظیم بودجه عملیاتی و شفاف ، انتظار می رود این هزینه ها به حداقل ممکن کاهش یابد .

پرداختن به بودجه ریزی عملیاتی از برنامه چهارم به صورت جدی در ماده ۱۳۸ دیده شده و در ماده ۱۴۴ نیز بر تخصیص منابع مالی به فعالیت ها بر اساس این نوع بودجه ریزی تاکید شده است ضمن آنکه در لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز بودجه ریزی عملیاتی به طور کامل دیده شده است.(علیر ضا فتحی )

از این رو ، تنظیم بودجه عملیاتی از سال ۱۳۸۵ در دستور کار دولت جدید و به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( در دوره مربوطه ) قرار گرفته و برای اولین بار ، دولت برنامه اجرایی خود را به همراه لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود .

در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفاف تر بیان می شوند ، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد . شروع این کار در سال ۱۳۸۱ با اصلاحات طبقه بندی بودجه که برمبنای نظام جدید صندوق بین المللی پول (GFS)(Government Finance Statistics) می باشد؛ در ایران صورت گرفته است . با این کار ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی براساس معیار دستاورد های فعالیت های آنان ، دامنه تاثیر گذاری آنها جهت نیل به دستاورد ها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است صورت خواهد گرفت .

از سال ۱۳۸۱ بودجه برنامه ای به بودجه عملیاتی نیز تغییر یافت . هرچند که کاهش یارانه ها ، تقویت مدیریت مالی ، تقویت آزاد سازی تجاری ، تجدید ساختار موسسات اقتصادی دولتی و خصوصی سازی آنها ، حذف محدودیت های بازار کار هم نیز از دیگر توصیه های هیات اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران بود. مزایای این پیشنهاد ها از سوی صندوق بین المللی پول عبارتند از :

 ارتباط بین عملیات بودجه ای با فعالیت اقتصادی بهتر شناسایی می شود . یعنی چه مقدار بار مالی بر اقتصاد ملی نیز افزایش می یابد و یا این که چه مقدار از منافع نسل های آینده برای تامین نیاز های نسل حاضر مصرف می شود .

 • عملیات بودجه ای شفاف تر شده و ماهیت آن مشخص می شود .
 • میزان بدهی دولت به اقتصاد ملی به سادگی قابل شناسایی خواهد بود .
 • تدوین بودجه با روش حاضر با مبانی بینش توسعه پایدار سروکار دارد .
 • بودجه کشورهای مختلف نیز از نظر ساختاری قابل مقایسه با بودجه ایران خواهد بود که این نیز کمک می کند تا دولت ها بتوانند بودجه های خود را کارآمد تر سازند .

 در همین راستا ، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور ، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات مورد نظر ، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیار های تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این اصلاح نظام بودجه نویسی خواهد بود .

برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذی ربط بازبینی شود . هم چنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی ، فعالیت های کمیت پذیر باید ذیل هریک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد. ( عبدالمحمد مهدوی )

بودجه ای که در ایران تهیه می شود معضلات و مشکلاتی را به همراه دارد. مهمترین آنها از جهت شکلی است که نوع و تعداد تبصره های بودجه است و دیگر شکل ارائه بودجه از جهت درآمدهای عمومی و اختصاصی و درجه تفصیل شرکت های دولتی مثل مؤسسات انتفاعی و بانک ها است که تعداد آنها مشخص نیست و اینکه نمی دانیم که هر کدام از این شرکت ها چند شعبه و چند شرکت در زیرمجموعه خود دارند.

همچنین روش های پیش بینی درآمد و هزینه دارای اشکال اساسی است. درآمدهایی که برای دستگاه ها پیش بینی می شود، به هیچ وجه متناسب با فعالیت های آنها نیست ضمن آنکه اگر در آخر سال هزینه ها بیش از مقدار پیش بینی شده بود، دستگاه ها نیاز خود را در آخر سال ابلاغ می کنند .

 از جهت اجرا هم ما با مشکلاتی مواجه هستیم به این ترتیب که روش و فرم و چارچوب مبادله موافقت نامه ها حاوی اشکال است. همچنین در شیوه تخصیص اعتبار و نظام حسابداری حاکم بر سیستم اشکالاتی وجود دارد. که باعث کاستی هایی در بحث گزارش گیری در نظام حسابداری می شود که از معضلات بسیار اساسی است.
از مشکلات دیگر تعداد شرکت های دولتی است که تاکنون تعداد ۵۲۰ شرکت دولتی تحت عنوان شرکت مادر اعلام شده است که از اینها فقط اطلاعات ۷۲ شرکت در بودجه مطرح می شود، این در حالی است که دو سوم حجم بودجه را به خود اختصاص می دهند.

 اشکالات بودجه  درایران را می توان در  سه طبقه قراردا د:

۱- طبقه بندی بودجه به هیچ وجه مطابق با استاندارد بین المللی نیست. یعنی وقتی عملیات مالی دولت را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم؛ دارای اشکالات اساسی است مثلاً فروش نفت، فروش اوراق مشارکت که از نظر استانداردهای بین المللی ماهیت درآمدی ندارند و هیچ کدام درآمد دولت نیستند ولی درکشورما به عنوان درآمد دولت مطرح می شوند که باعث می گردد ما قابلیت قیاس را با کشورهای دیگر از دست بدهیم و به هیچ وجه ندانیم که کشور ما چقدر کسری بودجه دارد.

۲- این بودجه هیچ تطابقی با نظام حساب های ملی ندارد. آمار ارقام بودجه مطابق با حساب های ملی به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی کشورها نیست.

۳- عدم وجود شفافیت لازم در درآمد و هزینه.

کارشناسان صندوق بین المللی پول عقیده داشتند که این ایرادها در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و در کنار این دستورالعملی را به عنوان طبقه بندی بودجه دولت یا نظام آمارهای مالی دولت به عنوان G.F.S ارائه کردند که معضلات و مشکلات کشورهایی نظیر ما را حل کنند. این دستورالعمل تحت عنوان۲۰۰۰ G.F.S به ۱۷۹ کشور ابلاغ شد که تاکنون سه کشور توانستند آن را به طور کامل اجرا کنند و بقیه هم در دستور کار خود قرار داده اند که به آن عمل کنند. ( حسن ورمزیار)

در سال های اخیر به مؤسسات آموزشی اختیارات بیشتری در تخصیص داخلی منابع و بازگردان اعتبارات دولتی و استفاده از رویکردهای بازار برای کسب درآمدهای غیر دولتی داده شده است . از دهه ۱۹۸۰ به بعد سیاستگذاران آمو زشی  دریافتند که نقطه ی تلاقی جوانب مختلف برای استفاده ی کارآ از منابع، سازوکارهایی است که از طریق آن به مؤسسات آموزشی منابع مالی تخصیص می یابد.

نحوه ی تخصیص منابع و نوع آنها تأثیر بسیار زیادی بر چگونگی استفاده از منابع دارد و شکی نیست که بر انگیزه ها و رفتار درون سازمان مؤسسات و ترکیب خدمات آن ها نیز تأثیر می گذارد، از این رو به دلیل عدم کارآیی روشهای قبلی تخصیص منابع مالی، در اکثر کشورها، گرایش به سمت اعطای استقلال به مؤسسات در هزینه کردن منابع مالی تخصیص یافته و کمکهای نقدی اعطایی به آن، شدت بیشتری یافته و روشهای تخصیص منابع مالی بر مبنای شاخص های عملکردی و نوع فعالیت مؤسسات به تدریج جایگزین روشهای تخصیص قبلی شده است.( محتبی امیری و همکاران )

برخی از نارسایی های بودجه بندی در موسسات آموزشی عبارتند از:

 • بودجه بیانگر راهبردهای سازمان نیست و عموما به ارقام مالی برای یک دوره ۱۲ ماهه متکی است .
 • عوامل اساسی ارزش زایی سازمان مانند سرمایه های فکری و نیروهای کارآمد سازمان، فرآیندهای سازمانی و عملیاتی و به طور کلی داراییهای نامشهود و نقش آنها در درآمد زایی موسسات آموزشی مورد توجه قرار نمی گیرد.
 • همچنین در شرایط کشورهایی که نرخ تورم بالاست ، ارقام بودجه به سرعت معنا و اعتبار خود را به عنوان ابزار سنجش از دست می دهند.

 امروزه به دلیل پیچیدگی های فزاینده محیطی و وجود متغیرهای بی شمار مؤثر در فرآیند تصمیم گیری مدیران و نیاز به کاهش هزینه های جاری دولت، موضوع افزایش بهره وری کانون توجه کلیه مؤسسات و سازمانهای دولتی را تشکیل داده است و در این میان ارتقاء بهره وری به استناد ماده ۵  بودجه ر یز ی عملیاتی و بنا به ماده ۸۸ قانون برنامه چهارم توسعه به شدت مورد توجه دولت و سازمان های متفاوت ازجمله  وزارت آموزش  وپرورش  قرار گرفته است.

چالش اصلی این تحول آن است که قبل ازشکل گیری ساختارهای مناسب مدیریت مالی عملیاتی و آمادگی واحدهای آموزشی،تغییرات ساختاری درسطح دولتی آغاز شده است . موسسات آموزشی در تعریف عملکردهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی و تدارک ابزارها با مسائل و مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند . برای مدیران مدارس ومدیران مالی آموزش و پرورش »  جهت اندازه گیری اهداف و دستاوردهای سازمانی « سئوالات زیادی مطرح است. ازجمله اینکه :

 • شاخص های عملکردی فعالیتهای گوناگون درون مدارس چه می تواند باشد؟
 • ارتباط بین درجه دستیابی به این اهداف با تصمیمات مربوط به تخصیص منابع چگونه است؟
 • نظام تفکیک و طبقه بندی هزینه های عملیاتی مدارس و آموزش و پرورش برچه اساسی می تواند گروه بندی شده و استقرار یابد؟
 • و درنهایت الگوی تخصیص منابع درون مدارس چه الگویی می تواند باشد؟

  تهیه بودجه عملیاتی مناسب ، نیازمند مطالعات و بررسی های مدیریتی و کارشناسی درخصوص تعریف، شناسایی ، کمی کردن و محاسبه شاخص های عملکردی، محاسبه هزینه سرانه، اندازه گیری کمی میزان تحقق اهداف و تدوین الگو و نظام طبقه بندی و تفکیک هزینه های عملیاتی در واحدهای آموزشی و.. می باشد.

تعداد صفحه :۱۴۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***