دانلود پایان نامه ارشد :بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در منطقه ویژه …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.A.

رشته مدیریت بازرگانی–گرایش بازرگانی بین الملل

عنوان:

بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره)

استاد راهنما:

استاد مشاور:

پاییز و زمستان ۱۳۹۱

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست
چکیده تحقیق:    ۷
فصل اول    ۸
کلیات طرح تحقیق    ۸
مقدمه :    ۹
۱-۱ بیان مسئله :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق :……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۳ اهداف تحقیق :      ۱۳
۱-۴  قلمرو تحقیق :    ۱۳
۱-۵ مدل تحلیلی تحقیق :      ۱۴
۱-۶     سؤالات تحقیق :    ۱۴
۱-۷      فرضیه های تحقیق :    ۱۵
۱-۸     جامعه آماری و نمونه آماری:    ۱۵
۱-۹    شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق:    ۱۶
۱-۱۰    روش و ابزار گردآوری اطلاعات    ۱۶
۱-۱۰-۱ مطالعات کتابخانه ای    ۱۶
۱-۱۰-۲ تحقیقات میدانی    ۱۷
فصل دوّم    ۱۸
ادبیات و مبانی نظری تحقیق     ۱۸
۲-۱   بخش اول:  نگاه کلی به  مدیریت بازاریابی    ۱۹
بنادر ؛ دروازه طلایی ورود به بازارهای جهانی    ۱۹
تاریخچه بندر امام خمینی (ره)    ۲۰
نقش منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در ترانزیت کالا    ۲۱
بندر در یک نگاه:    ۲۱
ترمینال های کالا:    ۲۲
ویژگی های بندر:    ۲۳
کریدورهای ترانزیت از بندر امام خمینی(ره)    ۲۵
تسهیلات ومعافیت های گمرکی مناطق ویژه اقتصادی بندری    ۲۶
قسمت اول: مدیریت بازاریابی    ۲۷
۲-۱-۱  تعریف مدیریت بازاریابی    ۲۷
۲-۱-۲     اهداف نظام بازاریابی:    ۲۷
۲-۱-۳  بازاریابی بنادر    ۲۷
۲-۱-۴ سازمان بندر    ۲۹
۲-۱-۵  سیستم جامعه بندری Port Community System     ۲۹
۲-۱-۶    مدیریت بازاریابی در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی    ۳۱
۲-۱-۷   فلسفه های مدیریت بازاریابی در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی    ۳۱
۲-۱-۸  دستورالعمل معرفی خدمات اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان    ۳۲
۲-۱-۹  سیر تکاملی راهنمای سازمان ها جهت هدایت فعالیّت های بازاریابی     ۳۴
۲-۱-۹-۱   فلسفه یا اصل تولید    ۳۴
۲-۱-۹-۲  اصل محصول    ۳۵
۲-۱-۹-۳    اصل فروش    ۳۵
۲-۱-۹-۴    اصل بازاریابی    ۳۵
الف) فرآیند مبتنی بر اصل فروش    ۳۵
ب) اصل بازاریابی    ۳۶
۲-۱-۹-۵  اصل بازاریابی اجتماعی    ۳۷
۲-۱-۹-۶  تعیین بازار هدف    ۳۷
۲-۱-۹-۷  مشتریان:    ۳۸
۲-۲   بخش دوم : آمیخته بازاریابی  خدمات    ۳۹
۲-۲-۱ محصول (خدمت):    ۴۱
۲-۲-۲   قیمت  :    ۴۱
۲-۲-۳   توزیع یا مکان    ۴۲
۲-۲-۴   تبلیغ    ۴۳
۲-۲-۵   کارکنان    ۴۴
۲-۲-۶   امکانات و دارایی های فیزیکی    ۴۵
۲-۲-۷   مدیریت عملیات یا فرآیند :    ۴۶
۲-۲-۷    بهره وری و کیفیت :    ۴۷
۲-۳      سطح خدمات    ۴۷
۲-۳-۱   بهره وری و کیفیت در خدمات    ۵۰
۲-۳-۲     انتظارات مشتری    ۵۱
۲-۳-۳    پنج بعد کیفیت    ۵۱
۲-۳-۴    رضایت مشتری    ۵۲
۲-۳-۵    رضایت ، رغبت و رضایتمندی    ۵۲
۲-۳-۶    مزایای رضایت مشتری    ۵۳
۲-۴   پیشینه تحقیق    ۵۵
۲-۴-۱   پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور  :    ۵۵
۲-۴-۲   پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :    ۵۶
فصل سوم    ۶۰
روش اجرای تحقیق    ۶۰
۳-۱ روش تحقیق    ۶۱
۳-۲ جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه برداری    ۶۳
۳-۳ ابزار اندازه گیری    ۶۷
۳-۳ ابزار اندازه گیری    ۷۰
۳-۳-۱- اعتبار و روایی     ۷۱
۳-۳-۲- پایایی     ۷۲
۳-۴  روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها    ۷۴
فصل چهارم    ۷۶
تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۷۶
۴-۱   مقدمه    ۷۷
۴-۲  اطلاعات مربوط به اسناد و مدارک موجود    ۷۷
۴-۴ روشهای توصیفی    ۷۸
۴-۵   تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه مشتریان:    ۷۸
۴-۶  شاخص های آماری بدست آمده برای پرسشنامه    ۷۹
۴-۶  روش های استنباطی    ۸۳
۴-۶-۱  ضریب توافق کندال    ۸۴
۴-۶-۲  نتایج آزمون KS    ۸۶
۴-۶-۳   بررسی فرضیه اصلی اول  – آنالیز واریانس    ۸۷
۴-۶-۴  بررسی فرضیه اصلی دوم    ۸۸
۴-۶-۵   بررسی فرضیات فرعی    ۸۹
۴-۶-۷   آزمون علامت    ۹۱
۴-۷  بررسی فرضیه های فرعی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن و میانگین رتبه ها    ۹۲
فرضیه اول- کیفیت خدمات ارائه شده در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد.    ۹۲
فرضیه دوم- قیمت خدمات ارائه شده در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد.    ۹۴
فرضیه سوم- فرآیند توزیع در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد.    ۹۶
فرضیه چهارم- فرآیند آموزش (پیشبرد) در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد.    ۹۸
فرضیه پنجم- فرآیند عملیات در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد.    ۱۰۱
فرضیه ششم- بهرهوری و کیفیت فرآیند در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد.    ۱۰۳
فرضیه هفتم- کارکنان در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد.    ۱۰۵
فرضیه هشتم- شواهد فیزیکی در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارد.    ۱۰۷
۴-۸  فرضیه های اصلی پژوهش    ۱۱۰
فرضیه اول- عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مشتریان اداره کل  بنادر و دریانوردی امام خمینی تاثیر دارد.    ۱۱۰
فرضیه دوم- تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایت مشتریان اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی متفاوت است.    ۱۱۲
فصل پنجم    ۱۱۴
نتیجه گیری و پیشنهادات    ۱۱۴
۵۵-۱ خلاصه پژوهش    ۱۱۵
۵-۲ یافته های پژوهش    ۱۱۷
۵-۲-۳   آزمون کندال    ۱۱۹
۵-۲-۴ آزمون پایایی پرسشنامه    ۱۱۹
۵-۳ نتیجه گیری    ۱۲۰
فرصت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره    ۱۲۲
۵-۴ مشکلات تحقیق:    ۱۲۳
۵-۵    پیشنهاد به مسئولین و دست اندرکاران منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره)    ۱۲۵
۵-۶محدودیت های پژوهش    ۱۲۹
پیشنهادات    ۱۳۰
منابع فارسی    ۱۳۲
منابع انگلیسی    ۱۳۳
پیوست ها    ۱۳۴

 

چکیده تحقیق:

محقـق بـا تعریف این پروژه با عنوان ” بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی ”  بدنبال آن است که به بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر روی رضایتمندی مشتریان بپردازد ، در این پژوهش  محقق تلاش نموده تا ضمن تبیین چگونگی تاثیر هر یک از عناصر بر روی رضایتمندی مشتریان  نسبت به تعیین شدت تاثیر آنها اقدام نماید و به عبارت دیگر اولویت تاثیر گذاری هر یک از این عوامل را بر رضایتمندی مصرف کنندگان  شناسایی نماید.

هدف اصلی این تحقیق شناسائی ، تبیین و تشریح عناصر آمیخته بازاریابی خدمات و بررسی تاثیر آن بر روی رضایتمندی مشتریان منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی می باشد.

این پژوهش از نظر موضوع یک پژوهش در حوزه مدیریت بازاریابی خدمات می باشد و قلمرو زمانی آن از زمان شروع پژوهش به مدت ۶  ماه است.قلمرو مکانی پژوهش ، حوزه فعالیت محقق در منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی می باشد. از نظر جامعه آماری تحقیق، در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مشتریانی (صاحبان کالا و سرمایه گذاران) می باشند که در طول قلمرو زمانی پژوهش از این اداره کل خدمات دریافت کرده اند.در کل ۲۱۵ پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردید. نظر به اینکه این پرسشنامه بر اساس مبانی نظری طرح گردیده و نظر اساتید و متخصصان در خصوص آن مثبت بوده است، لذا از روایی کافی برخوردار بوده است. در خصوص پایایی نیز محقق اقدام به بررسی پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از روش ضریب آلفای کرونباخ نمود. نتایج حاصل از بررسی پایایی پرسشنامه نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه مورد تایید می باشد.در بررسی فرضیات به نتایج زیر رسیدیم:

فرضیه های اصلی تائید شدند و کلیه فرضیه های فرعی مورد تائید قرار گرفتند.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۱۸۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***