دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس 

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر رضوان حجازی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر ولی نادی قمی

 

زمستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست عناوین:
فصل اول. ۱
۱-۱     مقدمه ۲
۱-۲     بیان مسئله ۳
۱-۳     بیان موضوع تحقیق. ۴
۱-۴     اهداف تحقیق. ۱۱
۱-۵     اهمیت و ضرورت تحقیق. ۱۱
۱-۶     چارچوب نظری تحقیق. ۱۲
۱-۷     فرضیه های تحقیق. ۱۵
۱-۸     تعریف تخصصی و عملیاتی واژگان و متغیرهای تحقیق. ۱۵
۱-۸-۱ مدیریت سود ۱۵
۱-۸-۲ دقت پیش بینی سود ۱۶
۱-۸-۳ اقلام تعهدی اختیاری. ۱۶
۱-۸-۴ خطای پیش بینی سود ۱۶
۱-۸-۵ نوع صنعت.. ۱۷
۱-۸-۶ اندازه شرکت.. ۱۷
۱-۸-۷ حاکمیت شرکتی. ۱۷
۱-۸-۸ هیئت مدیره ۱۷
۱-۸-۸-۱ رئیس هیئت مدیره ۱۸
۱-۸-۸-۲ اعضای موظف هیئت مدیره ۱۸
۱-۸-۸-۳ اعضای غیر موظف هیئت مدیره ۱۸
۱-۹     روش شناسی تحقیق. ۱۸
۱-۱۰  دوره زمانی تحقیق. ۲۶
۱-۱۱  قلمرو مکانی تحقیق. ۲۶
۱-۱۲  قلمرو موضوعی تحقیق. ۲۶
۱-۱۳  جامعه و نمونه دادها ۲۶
۱-۱۴  روش گردآوری و آماده سازی داده ها ۲۷
۱-۱۵  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۲۷
۱-۱۶  خلاصه مطالب فصل اول. ۲۸
فصل دوم ۲۹
مروری بر ادبیات تحقیق. ۲۹
۱-۲     مقدمه ۳۰
۲-۲ بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی. ۳۱
۱-۲-۱ هیئت مدیره ها ۳۲
۲-۲-۲ روند تغییرات نقش هیئت مدیره ۳۲
۳-۲-۲ تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل. ۳۴
۴-۲-۲نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی. ۳۵
۳-۲  انگیزه های مدیریت سود ۳۷
۴-۲طبقه بندی مدیریت سود ۴۱
۱-۴-۲ انواع روش های مدیریت سود ۴۱
۵-۲ انواع مدیریت سود ۴۶
۱-۵-۲هموارسازی سود ۵۰
۶-۲ اقلام تعهدی اختیاری. ۵۵
۱-۶-۲حسابداری تعهدی و مدیریت سود ۵۵
۲-۶-۲اقلام تعهدی. ۵۷
۳-۶-۲کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری. ۵۹
۷-۲  تاریخچه پیش بینی سود ۶۱
۸-۲ سود سهام پیش بینی شده ۶۳
۱-۸-۲ اهمیت سود سهام پیش بینی شده ۶۴
۲-۸-۲روش های پیش بینی سود ۶۵
۹-۲خطای پیش بینی سود ۶۸
۱۰-۲ عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود ۷۱
۱۱-۲تحقیقات تجربی در ارتباط با پیش بینی سود در ایران. ۷۵
۱۲-۲تحقیقات تجربی در ارتباط با پیش بینی سود در سایر کشورها ۷۷
فصل سوم ۸۰
روش اجرای تحقیق. ۸۰
۱-۳ مقدمه ۸۱
۲-۳- فرضیه های تحقیق. ۸۱
۳-۳ مدل تحقیق. ۸۲
۴-۳ شیوه اندازه گیری متغیرها ۸۸
۵-۳ روش تحقیق. ۸۸
۶-۳- متغیرهای مورد بررسی. ۸۹
۱-۶-۳) متغیر(های) وابسته تحقیق. ۹۰
۲-۶-۳) متغیر(های) مستقل تحقیق. ۹۰
۳-۶-۳) متغیر(های) کنترل تحقیق. ۹۰
۷-۳- جامعه آماری و روش نمونه گیری. ۹۳
۸-۳-  روش های جمع آوری اطلاعات و داده ها ۹۶
۱-۸-۳- منبع اطلاعات.. ۹۶
۲-۸-۳- آماده سازی اطلاعات.. ۹۷
۹-۳- روش شناختی تحقیق (تجزیه و تحلیل داده ها) ۹۸
۱ ـ ۹ ـ ۳ ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. ۹۹
۱۰-۳- نرم افزارهای تجزیه و تحلیل. ۱۰۲
۱۱-۳٫ خلاصه فصل سوم ۱۰۲
فصل چهارم ۱۰۴
تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۴
۱-۴ مقدمه‏ ۱۰۵
۲ ـ ۴ شاخصهای توصیفی متغیرها ۱۰۵
۳ ـ ۴ روش آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۰۸
۴ ـ ۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. ۱۰۹
۵ ـ ۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۱۰۹
۱-۵-۴آزمون تغییر هیئت مدیره و مدیریت سود ۱۱۰
۲-۵-۴آزمون خطای پیش بینی سود ۱۱۲
۶ـ ۴ خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه ها به تفکیک. ۱۱۴
۱ـ ۶ـ۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول. ۱۱۴
۲ ـ ۶ ـ ۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم ۱۱۸
۳ ـ ۶ ـ ۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم ۱۲۲
۱-۵- مقدمه ۱۲۹
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ۱۳۰
۴-۲-۵جمع بندی نتایج آزمون فرضیه ها ۱۳۵
۳-۵-نتیجه گیری کلی پژوهش.. ۱۳۶
۴ـ۵ پیشنهادها ۱۳۶
۳ ـ ۴ ـ ۵ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. ۱۳۷
منابع فارسی. ۱۳۹
منابع لاتین. ۱۴۲
 
فهرست نمودارها
نمودار(۱-۲): انواع هموارسازی سود ۵۵
نمودار(۲-۲) عوامل مؤثر بر خطای پیش بینی سود. ۷۵
نمودار (۱-۴): نمودار هیستوگرام متغییر مدیریت سود قبل از تبدیل.. ۱۱۱
نمودار (۲-۴): نمودار هیستوگرام متغییر مدیریت سود بعد از تبدیل.. ۱۱۲
نمودار (۳-۴): نمودار هیستوگرام متغییر خطای پیش بینی سود قبل از تبدیل.. ۱۱۳
نمودار (۴-۴): نمودار هیستوگرام متغییر خطای پیش بینی سود بعد از تبدیل.. ۱۱۴
نمودار (۵ـ۴): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. ۱۱۸
نمودار (۶ـ۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. ۱۲۳
نمودار (۷ـ۴): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. ۱۲۸
 
 
فهرست جداول
جدول ۱-۳ :  شرکت های نمونه. ۹۵
جدول (۲ ـ ۳ ) ویژگی متغیرهای تحقیق.. ۱۰۱
جدول (۱ـ۴): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ۱۰۷
جدول (۲ـ ۴): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ۱۰۸
نگاره (۳-۴)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر مدیریت سود. ۱۱۱
نگاره (۴-۴): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر مدیریت سود  تبدیل شده ۱۱۲
نگاره (۵-۴)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر خطای پیش بینی سود. ۱۱۳
نگاره (۶-۴): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر خطای پیش بینی سود تبدیل شده ۱۱۴
جدول (۷ ـ ۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون. ۱۱۵
جدول (۸ـ۴) : تحلیل واریانس رگرسیون. ۱۱۶
جدول (۹ـ۴): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای تغییر هیئت مدیره و مدیریت سود. ۱۱۷
جدول (۱۰ ـ ۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون  دوربین ـ واتسون. ۱۱۹
جدول (۱۱ ـ ۴): تحلیل واریانس رگرسیون. ۱۲۰
جدول (۱۲ ـ ۴) ضرایب معادله رگرسیون. ۱۲۱
جدول (۱۳ـ۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون. ۱۲۴
جدول (۱۴ـ۴): تحلیل واریانس رگرسیون. ۱۲۵
جدول (۱۵ـ۴) ضرایب معادله رگرسیون. ۱۲۶
جدول (۱-۵) خلاصه فرضیه ۱٫ ۱۳۱
جدول (۲-۵) خلاصه فرضیه ۲٫ ۱۳۳
جدول (۳-۵) خلاصه فرضیه۳٫ ۱۳۵
 
چکیده
سود حسابداری یکی از اقلام مهم صورت های مالی است که استفاده کنندگان از صورتهای مالی آن را به عنوان مبنایی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی به کار می برند. پیش بینی سود به وسیله مدیریت، از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر اشخاص به شمار می رود، زیرا در بازارهای سرمایه، یکی از عمده ترین راه های دستیابی بسیاری از سرمایه گذاران به اطلاعات شرکت ها، اعلامیه ها و اطلاعیه هایی است که از جانب شرکتها در رابطه با اعلام سود پیش بینی شده هر سهم منتشر می شود. اگر پیش بینی های سود به وسیله مدیریت از دقت لازم برخوردار باشد می تواند به بهبود فرآیند تصمیمگیری استفاده کنندگان از گزارش های حسابداری منجر گردد.
سازوکارهای حاکمیت شرکتی برکیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها، از جمله اطلاعات مربوط به پیش بینی های سود اثر می گذارند. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران به حداقل می رساند. در مقابل، افشای ضعیف اطلاعات مالی اغلب باعث گمراهی سهامداران و در نتیجه تأثیرات نامطلوبی بر ثروت آنان میگردد. بنابراین، می توان گفت حاکمیت شرکتی عاملی است که می تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت گردد. دقت پیش بینی های سود توسط مدیریت در شکل گیری اعتماد سرمایه گذاران به افشا پیش بینی سود یک فاکتور حیاتی به شمار می رود. ما در این پژوهش تغییر اعضای هیئت مدیره را به عنوان ابزار حاکمیت شرکتی در نظر گرفته ایم تا بتوانیم از این طریق میزان دقت پیش بینی سود را برآورد نماییم.
تغییر در اعضای هیئت مدیره اغلب به دلیل تغییر در سرمایه گذاران و یا عملکرد ضعیف اعضا می باشد، بنابر این اعضای هیئت مدیره برای نمایش عملکرد قوی خود نسبت به اعضای سابق، سعی می نمایند عملکرد سال آتی شرکت را بهتر نمایش دهند. در نتیجه اغلب به دستکاری سود می پردازند و در سال اول حضور اعمال مدیریت سود کاهشی می نمایند.
موضوع پژوهش حاضر «بررسی نقش انگیزه های مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود با حضور و بدون حضورمتغیرتغییر هیئت مدیره پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیر و رابطه ی مدیریت سود و تغییر هیئت مدیره، مدیریت سود و خطای پیش بینی سود می باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و تغییر هیئت مدیره)، متغیروابسته (مدیریت سود و خطای پیش بینی سود) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اول به بررسی رابطه بین مدیریت سود با تغییر هیئت مدیره، در فرضیه دوم به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود با مدیریت سود و در فرضیه سوم به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و تغییر هیئت مدیره می پردازیم. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است. متغیر مدیریت سود با بهره گرفتن از مدل جونز،۱۹۹۵ ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری ۹۵ درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری ۹۵ درصد نیز استفاده شده است. مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم تأیید شدند و فرضیه سوم رد شده است.
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
مقدمه
بورس اوراق بهادار تأثیرپذیری زیادی از تغییر چرخه­های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه­گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی­های مالی می­پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه­گذاری خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه­گذاری­های خوددارند.
یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش­بینی جریان­های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش­بینی بازده سرمایه­گذاری است. بخشی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازده سهام شرکت­ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق سیستم حسابداری تهیه می­شود. میزان تأثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداری برای تعیین بازده سودمند باشد در آن صورت تغییرات در داده­های حسابداری باید سبب تغییر در بازده سهام شرکت­ها شود.
تصمیم­گیرندگان برای اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند هستند. بالتبع بیشتر اطلاعات باید از طریق گزارش­های مالی شرکت در اختیار آن­ها قرار گیرد. اکثر استفاده­کنندگان بر اقلامی تأکید دارند که تصور می­کنند مربوط­ترین اطلاعات است. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، از نظر بیشتر استفاده­کنندگان با اهمیت و مربوط محسوب می­شود. مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم مؤید این است که سود هر سهم گزارش شده و سود هر سهم پیش بینی شده بر قیمت بازار سهام عادی اثر مستقیم می­گذارد و سرمایه­گذاران خواستار این اطلاعات هستند. مدیریت موظف است علاوه بر سود هر سهم ارائه شده از طریق صورت­های مالی، برآورد آتی از دورنمای شرکت در قالب سود هر سهم پیش بینی شده را در اختیار استفاده­کنندگان بگذارد.
پیش­بینی­های سود هر سهم در سرمایه­گذاری­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، زیرا در شیوه­های ارزیابی سهام، عامل مهمی تلقی می­شود و در بیشتر موارد، جزء اساسی روش­های انتخاب سهام می­باشد. اهمیت این پیش­بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش­بینی از دقت بیشتری برخوردار است و این مسئله برای استفاده کننده و تهیه کننده مهم تلقّی می­شود.
تصمیم­گیری صحیح سبب می­شود سرمایه­گذار به انتظارات و توقعات خود از سرمایه برسد و شرکت با ارائه اطلاعات درست می­تواند اعتماد استفاده­کننده را جلب کند.

  • بیان مسئله

موضوع تئوری نمایندگی، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل موجب می شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند.
شیپر (۱۹۸۹) مدیریت سود را مداخله ای هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی با قصد دست یابی به منافع خصوصی، تعریف کرد. همچنین جونز و شارما مدیریت مدیریت سود را این چنین تعریف کردند «مدیریت سود یعنی اعمال قضاوت مدیران در گزارشگری مالی جهت گمراه نمودن برخی از ذینفعان درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است»(جونز و شارما، ۲۰۰۱).
هما نطور که مشخص است بستر مدیریت سود گزارش های برون سازمانی شرکت هاست و از آنجایی که مسئول تهیه گزارش های برون سازمانی، مدیران ارشد شرکت ها هستند، مسئول مدیریت سود در شرکت ها نیز مدیران ارشد شرکت ها می باشند. به علاوه در تئوری «مدیریت افشای مالی شرکتی»، به خروجی افشای شرکت به دید تابعی از چندین متغیر از جمله ساختار داخلی شرکت و سیاست ها نگریسته می شود و در این تئوری بر نقش کلیدی مدیران ارشد در تعیین موقعیت افشای شرکت تاکید می شود: «وضعیت افشا تحت تأثیر و تأثیرگذار بر چندین عامل سازمانی داخلی است از جمله «تاریخچه شرکت، عملکرد مالی آن، شخصیت و ترجیحات مقامات اجرایی آن»(گیبینز وهمکاران،۱۹۹۰). مدیریت موظف است، علاوه بر سود هر سهم ارائه شده از طریق صورت های مالی، برآورد آتی از دورنمای شرکت را در قالب سود هر سهم پیش بینی شده در اختیار استفاده کنندگان بگذارد. تصمیم گیری صحیح سبب می شود، سرمایه گذار به انتظارات خود دست یافته و شرکت نیز با ارائه اطلاعات درست و به موقع بتواند اعتماد استفاده کنندگان را جلب کند (بهرامیان، ۱۳۸۵).
تعداد صفحه : ۱۶۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***