دانلود پایان نامه ارشد : بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری 

عنوان : بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی قشم

بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل ضرغامی

استاد مشاور:

دکتر سید باقر حسینی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی معماری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آنچه باید امروزه در ارتقاء کیفیت روستاهای کشورمان مدنظر قرار گیرد ، تعیین نوع مداخله مناسب روستایی بر اساس ویژگیها و پتانسیلهای روستا و همچنین استفاده مناسب از این پتانسیلها جهت افزایش کیفیت و هویت روستای موردنظر می باشد .

بافتهای تاریخی روستای کندر یکی از محدودهای خاصی است که هم ماهیت مرکزیت دارد و هم ماهیت تاریخی و مذهبی ، همچنین وجود عناصر طبیعی و تاریخی ، همجوار با یکدیگر در این محدوده ویژگی بخصوصی را به محدوده مذکور داده است که با استفاده مطلوب از پتانسیلهای بیان شده می تواند نقش مهمی در هویت روستای کندر ایفا نماید .

در این پژوهش سعی شده است که با بهره گرفتن از روش توصیفی ـ تحلیلی ، از جاذبه های طبیعی مسیر قدیم روستای کندر جهت ایجاد ارتباط مطلوب بین عناصر شاخص محدوده و بهبود و تقویت عملکرد مسیر ارتباطی روستا و در نتیجه استخوانبندی تاریخی روستا بهره گرفته شود .

بدین منظور جهت باز زنده سازی محدوده امام زاده قدیمی روستای کندر جایگاه عناصر شاخص مذکور، بررسی شده و معیارهای ساماندهی جهت ارتقاء کیفیت بافت تاریخی لحاظ شده و از قدمت آنها جهت طراحی محدوده تعیین شده ، استفاده شده است .

واژگان کلیدی : بافت تاریخی ، ارتباط عناصر شاخص ، استخوان بندی روستا ، باززنده سازی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول : طرح مسئله …………………………………………………………………………………………. ۱

۱ ـ ۱ بیان مسئله   ……………………………………………………………………………………………………. ۲

۱ ـ ۲ اهمیت و ضرورت مسئله ………………………………………………………………………………………….. ۳

۱ ـ ۳ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….    ۳

۱ ـ ۴ سوالات اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۴

۱ ـ ۵ قلمرو تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱ ـ ۶ روند انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۵

۱ ـ ۷ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۵

فصل دوم : ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۶

۲ ـ ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۲ ـ ۲ باز زنده سازی روستایی …………………………………………………………………………………………………………. ۸

۲ ـ ۲ ـ ۱ انواع مداخلات روستایی ………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲ ـ ۲ ـ ۲ باز زنده سازی در بافت های با ارزش روستایی …………………………………………………………………… ۸

۲ ـ ۲ ـ ۳ حفاظت و باز زنده سازی اماکن و بافت های با ارزش روستایی ……………………………………………. ۹

۲ ـ ۲ ـ ۴ تحولات اقتصادی دهه هشتاد و آغاز رویکرد بازآفرینی ………………………………………………………. ۱۰

۲ ـ ۲ ـ ۵ مداخله در بافت روستایی …………………………………………………………………………………… ۱۰

۲ ـ ۲ ـ ۶ تعریف باز زنده سازی مناطق روستایی ……………………………………………………………………………… ۱۱

۲ ـ ۲ ـ ۷ سطوح عملیاتی پروژه باز زنده سازی ………………………………………………………………………………… ۱۲

۲ ـ ۲ ـ ۸ روند عملیات باز زنده سازی ……………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۱ درک ابعاد خاص فرسودگی ………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۲ شناسایی منابع موجود ……………………………………………………………………………………… ۱۴

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۳ حس مکان کالبدی ……………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۴ حس مکان کارکردی …………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۵ مدیریت عملیات باز زنده سازی ……………………………………………………………………………………. ۱۵

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۵ ـ ۱ ابعاد کلیدی مدیریت فضاهای عمومی در عملیات باز زنده سازی ………………………………. ۱۶

ـ تنظیم کارکردها و میزان تأثیر آنها بر هم ……………………………………………………………………………………….. ۱۶

ـ برنامه حمایتی فیزیکی ، جریان های حمایتی ( ابقاء نگاه داشتن ) ………………………………………………………. ۱۷

ـ سرمایه گذاری (سرمایه های جدید و منابع متداوم ) در فضاهای عمومی …………………………………………….. ۱۷

ـ تناسب و هم پایگی و هماهنگی مداخله ………………………………………………………………………………… ۱۷

ـ مدلهای مدیریت فضاهای عمومی …………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲ ـ ۲ ـ ۸ باز زنده سازی موفق ………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۱ باز زنده سازی کالبدی ………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۲ باز زنده سازی اقتصادی ……………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۳ باز زنده سازی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ اصول بازآفرینی و باز زنده سازی موفق ………………………………………………………………………….. ۲۱

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۱ اصل اول : بهبود تنوع کاربری (فعالیت ) ………………………………………………………………….. ۲۱

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۲ اصل دوم : تشویق فشردگی ………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۳ اصل سوم : ایجاد تراکم توسعه …………………………………………………………………………………. ۲۳

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۴ اصل چهارم : بالا بردن سهولت دسترسی …………………………………………………………………… ۲۴

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۵ اصل پنجم : آفرینش پیوندهای عملکردی …………………………………………………………………….. ۲۵

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۶ اصل ششم : ساختن یک سامانه هویتی مثبت ………………………………………………………………. ۲۵

۲ ـ ۳ ورودی و مسیرارتباطی شهر………………………………………………………………………………. ۳۰

۲ ـ ۳ ـ ۱ اجزاء ورودی و مسیرهای دسترسی بناهای سنتی ایران …………………………………………………….. ۳۱

۲ ـ ۳ ـ ۲ اصول ترکیب کالبدی ورودی بناهای سنتی ایران ……………………………………………………………….. ۳۲

۲ ـ ۳ ـ ۳ ورودی در بافت های قدیم ایران ………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲ ـ ۳ ـ ۴ مرکزیت فضاهای جمعی ………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲ ـ ۳ ـ ۵ معیارهای کیفیت فضایی …………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۱ ـ ۴ ارتباط بین عناصر روستایی ………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲ ـ ۴ ـ ۱ مفهوم ارتباط ……………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲ ـ ۴ ـ ۲ تاریخچه بحث ارتباط در طراحی « در مقیاس گسترده » …………………………………………………….. ۴۳

۲ ـ ۴ ـ ۳ مقایسه مفهوم ارتباط (ایران و غرب ) ……………………………………………………………………………….. ۴۵

۲ ـ ۴ ـ ۴ کل و جزء                         ………………………………………………………………………………………۴۷

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۱ بکارگیری مباحث کل و جزء در آثار نظریه پردازان ………………………………………………………. ۴۷

۲ ـ ۴ ـ ۵ نشانه های طبیعی و مصنوع ……………………………………………………………………………….. ۵۲

۲ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۱ ترکیب و ارتباط بین عناصر مصنوع و طبیعی ……………………………………………………………… ۵۲

۲ ـ ۴ ـ ۶ محیط طبیعی و توسعه پایدار روستایی ………………………………………………………………………………. ۵۲

۲ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۱ ارتباط میان رودخانه و روستا …………………………………………………………………………………….. ۵۴

طراحی الهامی و اکولوژیکی ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۲ ـ ۵ جمع بندی     ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

فصل سوم : روش تحقیق (تجربیات ایران و جهان ) ………………………………………………. ۶۱

۳ ـ ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳ ـ ۲ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳ ـ ۳ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….   ۶۲

۳ ـ ۴ تجربیات مشابه (نمونه های ساختاری گذشته در خارج از ایران )………………………………………………. ۶۳

۳ ـ ۴ ـ ۱ ساختار طراحی شهر رم ……………………………………………………………………………….. ۶۳

۳ ـ ۴ ـ ۲ ارتباط بین عناصر مصنوع و طبیعی در پیازادل پوپولودرم …………………………………………………. ۶۵

۳ ـ ۴ ـ ۳ ساختار طراحی شهری پاریس …………………………………………………………………………. ۶۷

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱ ترکیب عناصر طبیعی و مصنوع در شهر پاریس ………………………………………………………….. ۷۰

۳ ـ ۴ ـ ۴ پیازادلاسینیوریا (میدان قرون وسطایی ) در فلورانس ایتالیا ………………………………………………… ۷۲

۳ ـ ۴ ـ ۵ پروجا ، شهرک قرون وسطی بر فراز تپه های اومبریان ……………………………………………………….. ۷۴

۳ ـ ۴ ـ ۶ میدان سن مارکو در ونیز ایتالیا ………………………………………………………………………………… ۷۶

۳ ـ ۴ ـ ۷ مجرای فضای گرنیوج ………………………………………………………………………………………………. ۷۹

۳ ـ ۵ نمونه های ساختاری گذشته (ایران ) ……………………………………………………………………………… ۸۱

۳ ـ ۵ ـ ۱ ساختار طراحی شهر اصفهان در دوره ۲صفویه………………………………………………………………….. ۸۱

۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۱ مادی ها در دوران صفویه …………………………………………………………………………………………… ۸۴

۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۲ چهارباغ و باغات صفوی ( ارتباط با طبیعت ) …………………………………………………………….. ۸۵

۳ ـ ۶ نمونه های ساختاری معاصر ( در خارج از ایران ) ………………………………………………………………….. ۸۷

۳ ـ ۶ ـ ۱ باز زنده سازی مرکز شهری ملبورن ………………………………………………………………………………….. ۸۷

۳ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۱ استراتژی پلان سال ۱۹۸۵ شهر ملبورن ……………………………………………………………………… ۹۰

۳ ـ ۶ ـ ۲ بررسی موردی لبه شمالی شهر ملبورن ـ ارتباط محدوده مرکزی شهر و رودخانه یارا …………… ۹۱

۳ ـ ۶ ـ ۳ اتصال زمینهایی پارکلند به شرق محدوده مرکزی شهر ـ حذف موانع شهری ………………………… ۹۴

۳ ـ ۷ جمع بندی     …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

فصل چهارم : شناخت و تحلیل محدوده مورد مطالعه ……………………………………………… ۱۰۴

۴ ـ ۱ شناخت و تحلیل محدوده ………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴ ـ ۱ ـ ۱ محدوده حوزه نفوذ طراحی ……………………………………………………………………… ۱۰۵

۴ ـ ۲ محدوده طراحی ……………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ تاریخچه شهر کرج …………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴ ـ ۱ ـ ۲ روستای کندر …………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ شرایط فرهنگی ……………………………………………………………………………… ۱۰۸

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………… ۱۰۸

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ویژگیهای اقلیمی ( آب و هوایی ) ………………………………………………………… ۱۱۰

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ توپوگرافی ……………………………………………………………………………. ۱۱۰

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ شرایط آب و هوایی …………………………………………………………………… ۱۱۱

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ دمای هوا ……………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۴ ـ ۱ ـ۲ ـ ۳ ـ ۴ رطوبت نسبی ………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۵ جریان های هوایی ………………………………………………………………………………. ۱۱۲

۴ ـ ۱ ـ ۳ ساختار فضایی محدوده ………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۴ ـ ۱ ـ ۴ موقعیت عمومی محدوده حوزه نفوذ در شبکه دسترسی های شهری و منطقه ای ……………………….. ۱۱۳

۴ ـ ۱ ـ ۵ برداشت جهت حرکت معابر …………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۴ ـ ۱ ـ ۶ برداشت اطلاعات کلی حمل و نقل عمومی …………………………………………………………. ۱۱۶

۴ ـ ۱ ـ ۷ شناخت نقاط و محورهای فعالیتی در محدوده حوزه نفوذ طرح ……………………………………………… ۱۲۱

۴ ـ ۲ محدوده طراحی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۴ ـ ۲ ـ ۱ عناصر تاریخی کندر …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۴ ـ ۳ تحلیل یکپارچه                         ……………………………………………………………………………………۱۲۹

۴ ـ ۳ ـ ۱ قوتها ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

۴ ـ ۳ ـ ۲ فرصتها  ……………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

۴ ـ ۳ ـ ۳ ضعفها   …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

۴ ـ ۳ ـ ۴ تهدیدها   ………………………………………………………………………………………. ۱۳۰

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

۵ ـ ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۵ ـ ۲ چشم انداز ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۵ ـ ۳ اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………..   ۱۳۲

۵ ـ ۴ راهبردها …………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۵ ـ ۵ ضوابط اجرایی                         …………………………………………………………………….۱۳۳

۵ ـ ۵ ـ ۱ اقلیم ، توپوگرافی و عوامل طبیعی ……………………………………………………………………. ۱۳۳

۵ ـ ۵ ـ ۲ دید و منظر ……………………………………………………………………………………………….      ۱۳۳

۵ ـ ۵ ـ ۳ امنیت ……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

۵ ـ ۵ ـ ۴ مدیریت روستایی …………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۵ ـ ۵ ـ ۵ دسترسی و پارکینگ ………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

فصل ششم …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

۶- طراحی محدوده…………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

۶ ـ ۱ آلترناتیو پیشنهادی ………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

۶ ـ ۲ طرح نهایی   ……………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۶ ـ ۳ جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۷

منابع و مراجع    …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

کلیات تحقیق

۱ ـ ۱ بیان مسئله

آنچه باید امروزه در ارتقاء کیفیت روستاهای کشورمان مدنظر قرار گیرد، تعیین نوع مداخله مناسب روستایی بر اساس ویژگیها و پتانسیلهای روستا و همچنین استفاده مناسب از این پتانسیلها جهت افزایش کیفیت و هویت دهی به بافت روستای موردنظر می باشد. پیرامون مسیر ارتباطی امامزاده عبداله کندر یکی از محدود مکانهای خاصی است که هم ماهیت مذهبی و هم ماهیت تاریخی دارد، همچنین وجود عناصر طبیعی و تاریخی، همجوار با یکدیگر در این محدوده ویژگی بخصوصی را به محدوده مذکور داده است که با استفاده مطلوب از پتانسیلهای بیان شده می تواند نقش مهمی در هویت روستای کندر ایفا نماید.

آنچه پیرامون امامزاده عبداله روستای کندر به عنوان یک بافت تاریخی روستایی، بیش از جنبه های دیگر فرسودگی نمایان است، پیچیدگی عملکردی بافت می باشد. در واقع علی رغم وجود پتانسیلهای طبیعی و تاریخی در این محدوده، عدم استفاده صحیح از پتانسیلهای مذکور، از بین رفتن فضاهای پیرامون و ساختمان سازی بدون توجه به ویژگیهای کالبدی محدود و عملکرد روستایی بدون در نظر گرفتن عوامل کالبدی و عملکردی موردنیاز، موجب شده است که محدوده امامزاده به عنوان استخوان بندی اصلی روستای کندر، عملکرد مناسبی نداشته و همچنین با توجه به وجود درصد بالایی از اراضی بایر بلااستفاده، بخصوص همجوار عناصر طبیعی همچون رودخانه در این محدوده، به عنوان بافتی ناکارآمد در روستا عمل نماید.

با نگاهی متفاوت در این محدوده، محور رودخانه روستای کندر و کناره های آن یکی از فرصت های طبیعی ویژه روستا جهت گسترش فضاهای باز، سبز و متفاوت به شمار می آید، همچنین وجود جاذبه های تاریخی چون امامزاده عبداله طاهر ـ بقعه متبرک امامزاده یحیا و کاربریهای عمده تفریحی چون چشمه با منظری بی بدیل از روستای کندر، بیانگر پتانسیلهای عمده این محدوده جهت ایجاد ارتباط مطلوب بین عناصر مذکور و در نتیجه بهبود و تقویت عملکرد (ارتباطی ) روستای کندر و در نتیجه استخوانبندی روستای کندر باشد.

۱ ـ ۲ اهمیت و ضرورت مساله

از آنجا که بناهای تاریخی جزء اولین نقاطی هستند که اکثر مسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده تصویر روستا شکل می گیرد، لذا پرداختن به این مسئله امری اجتناب ناپذیر است. با نگاهی به گذشته و بافت های تاریخی، قدیمی و بناهای تاریخی در می یابیم که نقش عمده ای در شخصیت بخشی به روستاها و شهرها را ایفا می کردند. با تغییر یافتن مقیاس روستاها و تغییر شکل زندگی روستائیان تکنولوژی پرداختن به موضوع حفظ ارزش مکانها و تدوین راهکارهایی برای زنده کردن بافتهای تاریخی ضروری است. از طرفی وجود عناصر تاریخی و طبیعی در حوالی روستای کندر به طور حتم بر میزان هویت امامزاده و در نتیجه میزان تاثیرگذاری آن بر ارتقا کیفیت روستا و در نتیجه بر میزان اهمیت موضوع مورد بررسی می افزاید.

۱ ـ ۳ اهداف تحقیق

از جمله اهم اهداف موردنظر در این پژوهش، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

ـ بررسی جایگاه عناصر تاریخی ـ طبیعی و یادگاری های ذهنی ـ خاطره ای امامزاده قدیم روستای کندر در ارتقاء هویت محدوده

ـ ایجاد راه های دسترسی مناسب و ارتباط بخشیدن بین عناصر شاخص طبیعی و مصنوع واقع در محدوده

ـ تبیین معیارهای طراحی جهت ارتقاء کیفیت بافت تاریخی موجود در حوالی امامزاده روستای کندر

ـ تامین تحرک لازم و ارتباط ضروری بین فعالیتهای گوناگون روستایی در حداقل وقت و هزینه

ـ فراهم آوردن فضای لازم جهت گذراندن اوقات فراغت و ارتقای فضاهای فرهنگی روستاییان

ـ ایجاد کاربری های منطبق و متناسب با عملکرد فرهنگی ـ سیاحتی مانند تجاری ـ فرهنگی

ـ ارتقای کیفیت دسترسیها با بهره گرفتن از روشهای طراحی روستایی در نقاط متعدد که امامزاده عبداله در مرکز آن است.

ـ حفظ و ارتقای قابلیت های فضایی و کالبدی موجود شامل فضاهای باز ارزشمند از نظر هندسه مکانی، نشانه ها و گره ها و ساختمان های با ارزش تاریخی

ـ به کارگیری مناسب از فرصتهای بصری و ادراک محیطی و زمینه شامل ایجاد خوانایی، حس مکان، تمرکز و منظره های مطلوب بصری

ـ توجه به الگوی مناسب حرکات پیاده در داخل محدوده به منظور پیوند بین نقاط با اهمیت در درون محدوده و رونق فعالیتهای اطراف امام زاده

۱ ـ ۴ سوالات اصلی تحقیق

ـ آیا می توان از طریق باززنده سازی بافت تاریخی در حوالی امامزاده عبداله روستای کندر، کیفیت فضای ارتباطی مذکور را ارتقا داد ؟

ـ آیا با برقراری ارتباط بین عناصر طبیعی و عناصر تاریخی هویت زا، می توان به ارتقاء هویت کالبدی روستا و باز زنده سازی بافت تاریخی کمک کرد؟

۱ ـ ۵ قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی : به طور کلی تحقیق به بحث باز زنده سازی بافت تاریخی و ارتباط بین عناصر شاخص طبیعی و تاریخی می پردازد.

قلمرو جغرافیایی : محدوده مورد مطالعه در مرکز روستای کندر و بافت تاریخی امامزاده عبداله و در محل اتصال محله های قدیمی، بالا (پائین ) و جدید می باشد.

۱ ـ ۶ روند انجام تحقیق

روند انجام این تحقیق مبنی بر ۱٫ گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده، تحقیق میدانی و بررسی کتابخانه ای و ۲٫ تجزیه و تحلیل با داده ها در قالب چندین جدول و ۳٫ طراحی بر اساس اطلاعات به دست آمده در دو مرحله قبل می باشد.

۱ ـ ۷ جنبه جدید بودن و نوع آوری

با توجه به اینکه شهر کرج همجوار پایتخت ایران بوده و جدیده به عنوان مرکز استان البرز نیز در نظر گرفته شده است و همچنین دارای عناصر تاریخی و طبیعی عمده ای می باشد که در شرایط موجود هیچکدام از آنها در ارتقا هویت بخشیدن به فضاهای تاریخی و مذهبی تاثیر بسزایی نداشته اند، می تواند کارهای مهمی روی آن صورت گیرد که تا به امروز شاهد این امر نبوده ایم.

در نتیجه با بررسی منابع متنوعی که در رابطه با استان البرز و بافت های تاریخی بوده اند و شناختی کامل از سایت روستای کندر عناصر شاخص تاریخی و قدیمی را در سایت موردنظر بررسی کرده و میزان ارتباط عناصر مذکور در جهت تقویت بافت تاریخی بهبود عملکرد و سیما و منظر روستای کندر، از جهات مختلف مورد کنکاش قرار گرفته است.

۲ ـ ادبیات تحقیق

۲ ـ ۱ ـ مقدمه

امروزه در برخی طرحهای شهری و روستایی ایران که جهت ارتقا بافت های فرسوده تهیه می شود، رشد و توسعه بدون توجه به ساختار فضایی و کلیت شهری و روستایی و همچنین انقطاع ارتباطی بین بافت قدیم و بافت های جدید به طور قابل توجهی مشهود می باشد. مداخلات مدرن، نظیر طرح های جامع و تفضیلی شهری و روستایی پروژه های تعریض معابر و…. پیامدهای نامطلوبی را در مقیاس استخوانبندی فضایی سازمان کالبدی شهری و روستایی شهری به همراه داشته است. از جمله این پیامدها می تواند به صدمه رساندن به منابع زیست محیطی نظیر تخریب اراضی مستعد کشاورزی در اثر گسترش هرز و بی رویه شهرها اشاره کرد که در قالب توسعه های با تراکم پایین ایجاد شده است.

با توجه به موارد ذکر شده، در این پژوهش دسته ای از مداخلات روستایی در راستای تشخیص ارائه مناسب ترین نوع مداخله در جهت ارتقا فضاهای روستایی حاضر در کشور مورد بررسی مختصری واقع شده است. پس از بررسی دوره های مختلف مداخلات روستایی در ادامه به بحث در رابطه باز زنده سازی بافت روستایی و ابعاد کلیدی آن پرداخته شده است.

از طرفی، امروزه بناهای تاریخی فضاهای نابساماندهی شده ای را در برمی گیرند که علاوه بر اینکه فضاهای عمومی در آنها به صورت تعریف شده وجود ندارد، مرز و محدوده مشخصی نداشته و دارای کالبد و فعالیت مناسب و تعریف شده ای نمی باشند. عدم وجود فضاهایی برای مکث و توجه ساکنین و ملاقات کنندگان کیفیت بصری و عملکردی را در این بخش از روستا تا حد زیادی کاهش داده است، که بدون هیچگونه نظم و ساماندهی خاصی همجوار هم قرار گرفته و منظر بصری نامطلوبی در اطراف بناهای تاریخی را تشکیل داده اند.

لذا توجه به مولفه های کیفیت محیط که از فضاهای جنبی بناهای تاریخی انتظار می رود، در طراحی، به طور حتم راههایی را ارائه خواهد داد که می تواند به بهبود بخشیدن به این بخش از روستا مثمرثمر واقع شود.

همچنین با توجه به این امر که عناصر تاریخی و طبیعی، پتانسیلهای عمده جهت ایجاد فضاهای عمومی روستایی محسوب می شوند، به نظر می رسد بتوان با برقراری ارتباط بین عناصر طبیعی و عناصر تاریخی هویت زا، به ارتقا هویت کالبدی بناهای تاریخی و باز زنده سازی عملکردی و کالبدی بافت مذکور کمک کرد، لذا در این قسمت بحث های اکولوژیکی در رابطه با محیط طبیعی و بحث ارتباط بین عناصر شاخص به کمک محیط طبیعی، مطرح می شود.

در کل این فصل، مباحث ذیل را در برمی گیرد :

۱ ـ باز زنده سازی بافت روستایی

۲ ـ فضای دسترسی به امام زاده

۳ ـ ارتباط بین عناصر روستایی محیط طبیعی به همراه بحثهای اکولوژیکی

۲ ـ ۲ ـ باز زنده سازی روستایی

۲ ـ ۲ ـ ۱ انواع مداخلات روستایی

بررسی دوره های مختلف مداخلات شهری و روستایی در کشورهای توسعه یافته، تغییراتی را در تفکرات و شیوه این مداخلات گویا می باشد که از عدم توجه به حفاظت اماکن و بافتهای تاریخی تا توجه به حفاظت کالبدی و اجتماعی، مشارکت و ارزشهای فرهنگی اینگونه بافتها می گراید.

۲ ـ ۲ ـ ۲ باز زنده سازی در بافت های با ارزش روستایی

مراکز محلات در روستاهای بومی ایران، فضاهایی واجد ارزش بسیار هستند. آن ها فضاهایی خوانا، قابل درک و دارای کیفیت های منحصر به فرد هستند. این فضاهای عمومی بسان میدانچه هایی، واحدهای همسایگی را به هم پیوند می دهند و مکانی در خور برای بروز فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی فراهم می کنند؛ به گونه ای که تمرکز نیروها، اتفاقات، رویدادهای مهم و با ارزش، پراکنده و سیال و غیره در این مراکز است. مراکز محلات به واسطه عوامل فیزیکی و کالبدی از یک سو و عوامل انسانی از سوی دیگر از کیفیت فضایی خاصی برخوردارند که گویی قلب تپنده روستا هستند و شور و نشاط زندگی را با شریان هایی نظیر گذرها و کوچه ها در کالبد روستاها تزریق می کنند.

امروزه نقش مؤثر فضاهای عمومی و جمعی مراکز محلات در طراحی سکونتگاه های روستایی ایران رنگ باخته است و از آنجا که ارتفای کیفی فضاهای عمومی روستایی نظیر مراکز محلات، تأثیر مستقیم و اجتناب ناپذیری در ارتقاء کیفی سکونتگاه های روستایی دارد؛ این پژوهش بر آن است تا با بازشناسی مراکز محلات در بافت های با ارزش روستایی ایران، گاهی برای احیای مراکز محلات در روستاها بردارد و به روستایی و به دنبال آن معماری روستایی بپردازد و از منظر تغییر شکل سکونت مردم یا فقدان سکونت حقیقی روستایی، ادله ای را برای وضعیت نابسامان کنونی بافت های روستایی بیان داشته و راهکارهای خود که به نظر می توانند در تعیین سیاست ها و تدون برنامه های آتی، به منظور مرمت و ساخت سکونتگاه های روستایی گره گشا و سودمند باشند را در جهت برون رفت از وضع نابسامان موجود ارائه نماید.

تعداد صفحه : ۱۸۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***