دانلود پایان نامه ارشد : بررسی محوریت وقف در توسعه پایدار اقتصادی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی معماری اسلامی 

عنوان : بررسی محوریت وقف در توسعه پایدار اقتصادی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری اسلامی

عنوان پایان­نامه نظری:

بررسی محوریت وقف در توسعه پایدار اقتصادی

عنوان پایان­نامه عملی:

طراحی شهرک دانشجویی

استاد راهنما:

غلامحسین معماریان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

          موقوفات در تأسیس و تداوم حیات نهادها و مراکز فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی   تأثیر فراوانی داشته و توانسته­اند در دوره­های مختلف تاریخ، منشأ حرکت­های مؤثری باشند.  پیوستگی وقف با اسلام و به عبارتی پشتوانه­های دینی­ آن باعث می­شود، که توجه شایانی از سوی جامعه نسبت به آن به عمل آید. در تاریخ، مدارس علمیه ، مساجد ، تکایا، حسینیه­ها و حتی کاروانسراهای بسیاری دیده می­شود که محصول وقف هستند. بی­تردید هر یک از این نهادها و مراکز در شکل­گیری نظام فکری و علمی جامعه نقش حائز اهمیتی داشته­اند.  اما  تأثیر مثبت وقف فقط منوط به دوران گذشته نمی­شود بلکه در دوران مدرن امروزی که شاهد شکل­گیری روز افزون تفکر توسعه پایدار در تمامی زمینه­ها به خصوص توسعه پایدار شهری هستیم فرهنگ وقف با توجه به  تأثیری که در ماندگاری و پایایی توسعه اقتصادی دارا می باشد  می تواند به عنوان عاملی چاره گشا در نظام دینی ایران  با توجه به مؤلفه های خود مؤثر واقع شود.

          در پژوهش حاضر در باره نتایج و آثار وقف به خصوص در توسعه پایدار اقتصادی در شهرک­های دانشجویی به صورت واقعی و عینی بحث می شود . این پژوهش در قالب مطالعه توصیفی ـ تحلیلی و گذشته نگر با توجه به ادبیات معماری شهر شیراز شروع و با مطالعات میدانی و انجام فرایند تحقیق به ارائه راهکارها و ایده پردازی می­رسد. طبیعی است که مطالعه و پژوهش در این زمینه می تواند راهنمای مناسبی برای گسترش فرهنگ وقف و سوق  دادن امکانات جامعه به سوی فراهم آوردن بسترهای مناسب آموزشی، تحقیقی و نظایر آن باشد.

کلید واژه­ها: وقف، توسعه پایدار ، توسعه پایدار اقتصادی، شهرک­های دانشجویی

فهرست مطالب

مقدمه: ۱

فصل اول: کلیات پژوهش    ۳

۱-۱ تعریف مسئله و اهمیت آن   ۳

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   ۵

۱-۳ اهداف تحقیق   ۶

۱-۳-۱ اهداف کلی: ۶

۱-۳-۲ اهداف اختصاصی: ۷

۱-۴ سوالات تحقیق   ۷

۱-۵  فرضیه های تحقیق   ۸

۱-۶ نوع و روش تحقیق   ۸

۱-۶-۱ روش گردآوری اطلاعات   ۸

۱-۶-۲ روش گرد آوری اطلاعات(میدانی ، کتابخانهای و غیره ) ۹

۱-۷ منابع تحقیق: ۹

۱-۸ ابزار گردآوری اطلاعات   ۹

۱-۹ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۱۰

۱-۱۰ پیشینه تحقیق   ۱۰

۱-۱۱ روند تحقیق   ۱۲

۱-۱۲ کاربرد تحقیق   ۱۳

فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش    ۱۴

شناخت فرهنگ وقف و اثرات مثبت آن بر توسعه اقتصادی پایدار  ۱۴

۲-۱ بررسی مفهوم: ۱۴

۲-۱-۱ وقف در لغت   ۱۴

۲-۱-۲ مفهوم وقف   ۱۵

۲-۱-۳ اقسام وقف   ۱۵

۲-۲ نگاهی به وقف در قبل از اسلام  ۱۶

۲-۳  پیشینه تاریخی وقف در جهان اسلام  ۱۷

۲-۳-۱   وقف در قرآن   ۱۷

۲-۳-۲  وقف در سیره پیامبر اسلام  ۱۸

۲-۳-۳  وقف در سیره ائمه معصومین   ۱۹

۲-۴ وقف و سابقه تاریخی و شروط فقهی   ۲۰

۲-۴-۱ انعقاد وقف   ۲۲

۲-۵ خصوصیات اجتماعی و اقتصادی وقف اسلامی   ۲۳

۲-۵-۱  کارکرد اجتماعی وقف   ۲۵

۲-۵-۲ کارکرد اقتصادی وقف: ۲۷

۲-۶ وقف و بهبود وضع اقتصادی جامعه: ۲۸

۲-۷ وقف در ایران و جهان   ۳۰

۲-۸ وقف در سایر مذاهب و کشور های مختلف   ۳۱

۲-۸-۱   وقف در ایران   ۳۲

۲-۸-۲ آسیب شناسی وقف در ایران   ۳۵

۲-۹ کارکرد وقف در نهادهای فرهنگی و آموزشی: ۳۶

۲-۹-۱ فرهنگ وقف در آموزش    ۳۸

۲-۹-۲  وقف مکان های آموزشی   ۳۹

۲-۹-۳  تأثیرات وقف بر برنامه آموزشی   ۴۰

۲-۹-۴  تعیین محتوای درسی در وقف نامهها ۴۰

۲-۹-۵  تعیین مدت زمان تحصیل در وقف نامهها ۴۱

۲-۹ -۶  تعیین نحوه اداره مدارس دروقف نامهها ۴۱

۲-۹-۷سنت وقف در دانشگاههای جهان   ۴۳

۲-۱۰ مفهوم توسعه: ۴۴

۲-۱۰-۱ نقش وقف در توسعه  ۴۴

۲-۱۰-۲ وقف و توسعه اجتماعی   ۴۵

۲-۱۰-۳ وقف و توسعه فکری و فرهنگی   ۴۶

۲-۱۱ تعریف پایداری: ۴۷

۲-۱۱-۱ توسعه پایدار چیست   ۴۹

۲-۱۱-۲ تفهیم بنیادی توسعه پایدار  ۵۱

۲-۱۱-۳ توسعه پایدار از دیروز تا امروز  ۵۲

۲-۱۱-۴ مؤلفه های توسعه پایدار: ۵۴

۲-۱۱-۵ ارکان اصلی توسعه پایدار: ۵۴

۲-۱۱- ۶ اصول توسعه پایدار  ۵۵

۲-۱۱-۶-۱ کنار گذاشتن تصور قدر قدرتی انسان   ۵۵

۲-۱۱-۶-۲ عدالت وبرابری   ۵۵

۲-۱۱-۶-۳ اکوسیستم بسیار مهمتر از درک و تصور فعلی است   ۵۵

۲-۱۱-۶-۴ آشتی توسعه و پایداری   ۵۵

۲-۱۱-۶-۵ مردم محوری   ۵۶

۲-۱۱-۶-۶ مشارکت و وفاق   ۵۶

۲-۱۱-۶-۷ برنامه جامع ، چرخه ای و تلفیقی   ۵۶

۲-۱۱-۶-۸ دیدی سیستمی و کل گرایانه  ۵۷

۲-۱۱-۶-۹ ساخت بر روی آنچه که وجود دارد: ۵۷

۲-۱۱-۶-۱۰ انعطاف پذیری   ۵۷

۲-۱۱-۶-۱۱ استفاده عاقلانه از منابع   ۵۷

۲-۱۱-۶-۱۲ تفکر جهانی و عمل محلی   ۵۸

۲-۱۱-۷ اهداف کلی توسعه پایدار : ۵۸

۲-۱۲ مؤلفه های توسعه پایدار در جهت رفاه اجتماعی   ۶۱

۲-۱۳ رشد ، توسعه پایدار و توسعه پایدار اقتصادی   ۶۲

‏۲-۱۳-۱   توسعه پایدارازمنظراقتصادی   ۶۴

۲-۱۳-۲ نقش امنیت اقتصادی در تامین توسعه پایدار  ۶۶

۲-۱۳-۳ نقش وقف در تامین امنیت اقتصادی: ۶۷

۲-۱۴ ارتباط وقف در پایداری اقتصادی   ۶۷

۲-۱۴-۱ مؤلفه های وقف در توسعه پایدار اقتصادی   ۶۹

۲-۱۵  تأثیر وقف بر استقلال اقتصادی و رشد و توسعه: ۷۰

۲-۱۶  تأثیر وقف بر تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی   ۷۲

۲-۱۷ نقش وقف در توسعه پایدار اقتصادی   ۷۴

۲-۱۷-۱ نمونه ای موردی برای برسی و تفهیم بهتر موضوع  ۷۵

۲-۱۷-۱-۱ مدارس    ۷۵

۲-۱۷-۱-۲ نخستین مدرسه در اسلام  ۷۶

۲-۱۷-۱-۳ باز شناسی ربع رشیدی (ربع: خانه، سرا و محله) ۷۸

۲-۱۷-۱-۴ هدف ربع رشید از احداث این فرهنگسرا ۷۸

۲-۱۷-۱-۵ مؤلفه های شهرک دانشگاهی ربع الرشید: ۷۹

۲-۱۷-۱-۶ نظام وقف در ربع الرشیدی   ۷۹

۲-۱۷-۱-۷  ربع الرشیدی شهری با شاخصه های توسعه پایداری   ۸۰

۲-۱۷-۱-۸  توجه به اقتصاد در ربع رشیدی   ۸۱

۲-۱۷-۱-۹ دلایل ناپایداری شهرک ربع رشید  ۸۱

۲-۱۸ نتیجه گیری: ۸۲

۲-۱۸-۱ راهبردها ۸۵

۲-۱۸-۲ راهکارها ۸۵

۲-۱۸-۳ فرآیند طراحی شهرک دانشگاهی با محوریت وقف   ۸۶

فصل سوم : شناخت بافت و اقلیم شهر شیراز  ۸۷

۳-۱ دوره های تاریخی توسعهی شهر شیراز  ۸۷

۳-۱-۱  دوران باستان و ساسانی   ۸۷

۳-۱-۲ دوران اسلامی   ۸۸

۳-۱-۲-۱   فتح فارس توسط مسلمانان   ۸۸

۳-۱-۲-۲ آل بویه تا صفویان   ۸۹

۳-۱-۲-۳ دوران صفویه تا دوران معاصر  ۸۹

۳-۱-۲-۴ معاصر  ۹۰

۳-۲ وجه تسمیه شیراز  ۹۱

۳-۳ تاریخچه شیراز  ۹۲

۳-۴ سیستم محلات شیراز  ۹۳

۳-۴-۱ محلات دوران اتابکی مظفریان و آل بویه  ۹۳

۳-۴-۲محلات شیراز در زمان صفویه: ۹۳

۳-۴-۳ محلات شیرازدر زمان  زندیه  ۹۴

۳-۴-۴ محلات شیراز در عهد قاجار  ۹۶

۳-۵ ساختار ا صلی شهر شیراز در ادوار مختلف تاریخ   ۹۷

۳-۵-۱ آل بویه  ۹۷

۳-۵-۲ دوره اتابکان   ۹۸

۳-۵-۳ دوره صفویان   ۹۹

۳-۵-۴ دوره زندیه  ۱۰۱

۳-۶ استخوانبندی شهر در دوران  زندیه  ۱۰۲

۳-۶-۱ بافت شهری در دوران زندیه  ۱۰۳

۳-۶-۲ ویژگیهای فضایی و بصری   ۱۰۵

۳-۷ شیراز در دوره قاجاریه  ۱۰۵

۳-۸ شیراز در دوره پهلوی اول  ۱۰۶

۳-۹ شیراز از دوره پهلوی دوم تا دوره معاصر  ۱۰۷

۳-۱۰ ساختار فضایی شهر شیراز  ۱۰۹

۳-۱۰- ۱ دوره پیش مدرن و پیش سرمایهداری (اواخر قرن سیزده ه.ش تا سال ۱۳۰۰ ه .ش): ۱۰۹

۳- ۱۰-۲ دوره مدرن سازی اولیه ( سال ۱۳۰۰ ه.ش تا اوایل سالهای ۱۳۳۰ ه.ش ) ۱۱۰

۳- ۱۰-۳ دوره مدرن سازی متأخر ( از سال ۱۳۳۰ تا اوایل سالهای ۶۰) ۱۱۲

۳-۱۰-۴ ساختار فضائی شیراز در دوره چهارم ( دوره چالش سنت و مدرنیت ) ۱۱۴

۳-۱۱  موقعیت جغرافیایی شیراز  ۱۱۶

۳-۱۲ آب و هوا ۱۱۷

۳-۱۲-۱ دمای هوا ۱۱۷

۳- ۱۲ -۲ رطوبت   ۱۱۸

۳-۱۲-۳  بارندگی   ۱۱۹

۳-۱۲-۴  باد  ۱۲۱

۳-۱۲-۵ تابش    ۱۲۲

۳-۱۳ تحلیل شرایط آب و هوایی   ۱۲۳

۳-۱۳-۱  منطقه آسایش    ۱۲۳

۳-۱۳-۱ تقویم نیاز به سایه و آفتاب   ۱۲۸

۳-۱۴ زلزله  ۱۲۹

۳-۱۵ راه های منتهی به شیراز  ۱۳۰

۳-۱۶ ارتفاعات شیراز  ۱۳۲

۳-۱۷ جمعیت شیراز  ۱۳۲

فصل چهارم: مروری بر تجارب داخلی و خارجی   ۱۳۴

۴-۱ مدرسه چهار باغ اصفهان   ۱۳۴

۴-۱-۱ شرایط گزینش و انتخاب مدرّسان و طلاب مدرسه چهارباغ اصفهان: ۱۳۶

۴-۱-۲ مواد آموزشی و دروس طلاب مدرسه چهارباغ اصفهان: ۱۳۶

۴-۲-۱ ربع رشیدی بنای وقفی دانشگاهی   ۱۳۸

۴-۳-۱ شهرک دانشجویی هاروارد  ۱۴۰

۴-۳-۲ تاریخچه  ۱۴۲

۴-۳-۳ دانشکده ها و ساختمان های مربوط به آن   ۱۴۳

۴-۳-۴ آموزش و تحصیلات   ۱۴۴

۴-۳-۵ کتابخانه ها و آزمایشگاه ها ۱۴۶

۴-۴ شهرک دانشجویی دانشگاه تهران   ۱۴۷

۴-۴-۱ تأسیس    ۱۴۷

۴-۴-۲ طرح و الگو  ۱۴۹

۴-۴-۳ توسعه  ۱۴۹

۴-۴-۴ انقلاب ۱۳۵۷ ایران   ۱۵۰

۴-۴-۵ نقش سیاسی   ۱۵۰

فصل پنجم: استانداردها و معیارهای فنی طراحی   ۱۵۲

۵-۱ برنامه ریزی فیزیکی، شناخت و تعیین ابعاد و استانداردهای فضا ۱۵۲

۵-۲ فضای اداری   ۱۵۲

۵-۲-۱ گروه فضای اصلی   ۱۵۳

۵-۲-۲ گروه فضاهای وابسته اصلی   ۱۵۳

۵-۲-۳ گروه فضاهای رفاهی   ۱۵۳

۵-۲-۴ گروه فضاهای گردشی   ۱۵۳

۵-۳ فضاهای اختصاصی   ۱۵۴

۵-۴ زیربنای خالص    ۱۵۴

۵-۴-۱ فضاهای اصلی اداری   ۱۵۴

۵-۴-۲ فضاهای وابسته اداری   ۱۵۵

۵-۴-۳ فضاهای پشتیبانی و ارباب رجوع  ۱۵۵

۵-۵ مساحت محل کار (مساحت مفید) ۱۵۶

۵-۶ مساحت مفید خالص    ۱۵۷

۵-۷ تجهیزات اداری   ۱۵۸

۵-۸ نوع ساختمان   ۱۵۸

۵-۸-۲ سرویسها ۱۵۸

۵-۸-۳ منظرهها ۱۵۹

۵-۸-۴ ستها ۱۵۹

۵-۹ انواع کالبد ساختمانهای اداری   ۱۵۹

۵-۹-۱ عمق فضا ۱۵۹

۵-۹-۲ موقعیت هسته  ۱۶۰

۵-۹-۳ تقسیم به اتاقها یا سلولاریزاسیون   ۱۶۰

۵-۱۰ هسته  ۱۶۱

۵-۱۰-۱آسانسورها ۱۶۱

۵-۱۰-۲ مجاری   ۱۶۱

۵-۱۰-۳ سرویس بهداشتی   ۱۶۲

۵-۱۰-۴ کمدهای اتاق شستشو: ۱۶۲

۵-۱۰-۵ پلکانها ۱۶۳

۵-۱۱ روابط در ساختمانهای اداری   ۱۶۳

۵-۱۱-۱رابطه با دنیای خارج   ۱۶۳

۵-۱۱-۲ لوازم فرار  ۱۶۴

۵-۱۲ حوزه های فعالیتهای دانشکده معماری : ۱۶۴

۵-۱۲-۱ فضاهای آموزشی: ۱۶۹

۵-۱۲-۱-۱ کلاس نظری   ۱۷۰

۵-۱۲-۱-۲  کلاس عمومی: ۱۷۰

۵-۱۲-۲ فضاهای کمک آموزشی: ۱۷۰

۵-۱۲-۲-۱ آزمایشگاه  ۱۷۰

۲-۲-۱۲-۵کارگاه  ۱۷۰

۳-۲-۱۲-۵ فضاهای ورزشی و پرورشی : ۱۷۱

۱-۱۳-۵کتابخانه: ۱۷۱

۵-۱۳-۲ نمازخانه : ۱۷۱

۵-۱۳-۳ سالن ورزشی: ۱۷۱

۵-۱۳-۴ سالن چند منظوره : ۱۷۲

۵-۱۳-۵ اتاق مشاوره : ۱۷۲

۵-۱۳-۶ اتاق ورزش : ۱۷۲

۵-۱۳-۷ اتاق بهداشت : ۱۷۲

۵-۱۴ فضاهای اداری : ۱۷۳

۵-۱۴-۱ فضاهای پشتیبانی و خدمات : ۱۷۳

۵-۱۴-۲ فضاهای سبز : ۱۷۳

۵-۱۴-۳ فضای توقف وسایل نقلیه : ۱۷۴

۵-۱۴-۴ فضای ورودی : ۱۷۴

۵-۱۴-۵ فضای توقف وسایل نقلیه : ۱۷۴

۵-۱۴-۶ فضاهای ارتباطی و غیر مفید : ۱۷۴

۵-۱۵ فضاهای نیمه باز یا مسقف : ۱۷۵

۵-۱۵-۱ ظرفیت : ۱۷۵

۵-۱۵-۲ ظرفیت دوره آموزشی یا مقطع آموزشی : ۱۷۵

۵-۱۵-۳ ظرفیت مجتمع آموزشی : ۱۷۵

۵-۱۵-۴ سطوح زیر بنایی: ۱۷۵

۵-۱۵-۴-۱ خالص: ۱۷۵

۵-۱۵-۴-۲ ناخالص : ۱۷۶

۵-۱۵-۴-۳ سرانه : ۱۷۶

۵-۱۵-۴-۴ سرانه خالص زیربنا : ۱۷۶

۵-۱۵-۴-۵ سرانه ناخالص : ۱۷۶

۵-۱۵-۴-۶ معیارهای تعیین ظرفیت : ۱۷۷

۵-۱۵-۴-۷ ظرفیت کلاس : ۱۷۷

۵-۱۵-۴-۸ ظرفیت کارگاه و آزمایشگاه : ۱۷۷

۵-۱۶ ظرفیت فضاهای پرورشی : ۱۷۷

۵-۱۶-۱ کتابخانه : ۱۷۷

۵-۱۶-۲ نمازخانه : ۱۷۸

۵-۱۶-۳ سالن آمفی تئاتر : ۱۷۸

۵-۱۶-۴ سالن ورزشی: ۱۷۸

۵-۱۶-۵ سالن چند منظوره : ۱۷۸

۵-۱۶-۶ سالن غذاخوری : ۱۷۹

۵-۱۶-۷ فضاهای اداری : ۱۷۹

۵-۱۶-۸ سرویس های بهداشتی: ۱۷۹

۵-۱۶-۹ سرانه فضاها : ۱۷۹

۵-۱۶-۱۰ فضاهای بسته  ۱۷۹

۵-۱۷  فضاهای مربوط به فعالیتهای آموزشی: ۱۸۱

۵-۱۸-۱ مبلمان فضاهای اداری   ۱۸۲

۵-۱۸-۲ قرارگیری دیوارها ۱۸۲

۵-۱۸-۳ کتابخانه  ۱۸۳

۵-۱۸-۴ سالن مطالعه  ۱۸۴

۵-۱۹-۵ قفسههای کتاب   ۱۸۴

۵-۲۰ طراحی سالن های اجتماعات   ۱۸۶

۵-۲۰ -۱  هندسه کلی تالارها ۱۸۶

۵-۲۰-۲ اقدامات اصلی در برنامه ریزی سالنها ۱۸۷

۵-۲۰-۳ بخشهای مختلف سالنهای اجتماعات   ۱۸۷

۵-۲۰-۳-۱ ورودی سالن: ۱۸۸

۵-۲۰-۳ -۲  سرسرا و سالن انتظار  ۱۸۸

۵-۲۰-۳-۳ سالنهای اجتماعات   ۱۹۰

۵-۲۰-۳-۳-۱ تغییرات در ابعاد سالنهای اجتماعات   ۱۹۰

۵-۲۰-۳-۳-۲ چند منظوره بودن و انعطافپذیری سالن   ۱۹۱

۵-۲۰-۳-۳-۳ صندلی در سالنهای اجتماعات   ۱۹۲

۵-۲۰-۳-۳-۴ بالکن در سالنها ۱۹۵

۵-۲۰-۳-۳-۵ شیب سالنها ۱۹۶

۵-۲۱ اتاق تجهیزات تلفن   ۱۹۸

۵-۲۲ موتورخانه و برق اضطراری   ۱۹۸

۵-۲۳ تجهیزات بهداشتی، رختکن و نظافت   ۱۹۹

۵-۲۴ انبار مرکزی   ۱۹۹

۵-۲۵ محل زندگی سرایدار  ۲۰۰

۵-۲۶  فضای نمایشگاهی   ۲۰۰

فصل ششم: مکانیابی و روند طراحی شهرک دانشجویی   ۲۰۱

۶-۱ سیر تحولات شهرسازی شیراز  ۲۰۱

۶-۱-۱ شیراز ۱۳۲۸  ۲۰۴

۶-۱-۲ شیراز ۱۳۳۵  ۲۰۵

۶-۱-۳ شیراز ۱۳۵۰  ۲۰۶

۶-۱-۴ شیراز معاصر  ۲۰۷

۶-۱-۵ شیراز در دوره کنونی   ۲۰۷

۶-۲ کاربریهای قدیم منطقه: ۲۰۸

۶-۳ کاربریهای جدید منطقه  ۲۰۹

۶-۴ همجواریها در منطقه  ۲۰۹

۶-۵ مکان یابی سایت   ۲۱۰

۶-۵-۱  مکانهای پیشنهادی برای سایت مجموعه  ۲۱۱

۶-۵- ۲  موقعیت سایت نسبت به شهر  ۲۱۳

۶-۵-۳  موقعیت سایت نسبت به شریانهای شهری وضع موجود  ۲۱۴

۶-۵-۴  موقعیت قرارگیری سایت در مناطق شهرداری شیراز  ۲۱۴

۶-۶ دسترسیها ۲۱۵

۶-۶-۱دسترسی سواره  ۲۱۵

۶-۶-۲ دسترسی پیاده  ۲۱۵

۶-۶-۳ دسترسیها در طرحهای فرادست   ۲۱۶

۶-۶-۴ موقعیت سایت نسبت به محورهای شریانی پیشنهادی شیراز  ۲۱۷

۶-۷ همجواریها ۲۱۸

۶-۸ چشم اندازهای سایت در وضعیت کنونی   ۲۱۸

۶-۹ چشم اندازها ۲۲۰

۶-۱۰ تحلیل سایت به کمک جدول sowt  ۲۲۱

۶-۱۱ نتیجه گیری   ۲۲۴

۶-۱۲ روند طراحی مجموعه شهرک دانشجویی   ۲۲۵

۶-۱۲-۱ ترسیم خطوط اولیه برای رسیدن به پلان   ۲۲۵

۶-۱۲-۲ ترسیم دیاگرامهای اولیه  ۲۲۶

۶-۱۲-۳ ترسیم محورهای  تأثیر گذار بر زمین طرح   ۲۲۷

۶-۱۳ طراحی حجم های سه بعدی اولیه  ۲۲۹

۶-۱۴ ترسیم پلان نهایی بام مجموعه  ۲۳۰

۶-۱۴-۱ فرایند طراحی سایت   ۲۳۱

۶-۱۴-۲  ترسیم پلان بام دانشکده معماری   ۲۳۵

۶-۱۵  فرآیند طراحی دانشکده معماری   ۲۳۶

۶-۱۶ ترسیم پلان طبقه همکف و اول دانشکده معماری   ۲۳۹

۶-۱۷ نماها و برش های نهایی   ۲۴۲

۶-۱۹ طراحی فضاهای داخلی   ۲۴۴

۶-۲۰ سازه مجموعه دانشکده معماری   ۲۴۵

۶-۲۰-۱ فونداسیون   ۲۴۵

۶-۲۰-۲ جنس دیوارها ۲۴۵

۶-۲۰-۳ سقف مجموعه  ۲۴۵

۶-۲۰-۳-۱ سیستم تیر ویاراندیل۱ ۲۴۵

۶-۲۰-۳-۲ سقف بتن پیش تنیده  ۲۴۶

۶-۲۰-۴ ستونها ۲۴۸

۶-۲۱ تأسیسات دانشکده معماری   ۲۴۸

۶-۲۲ نمایش سه بعدی مجموعه  ۲۵۰

فهرست منابع: ۲۵۳

مقدمه:

            آدمی به حکم فطرت خویش، نوع دوستی و دیگر خواهی را ارج می نهد و از تماشای رنج بینوایان آزرده خاطر می­گردد و جان خویش را با یاری محرومان آرامش میبخشد. تاریخ و فرهنگ، آئین ما با وقف و خیر اندیشی واقفان و بیدار دلانی در آمیخته است که نام وی را بر صحیفه ایثار و رادمردی رقم زده­اند (شاکر ، ۱۳۷۳ ص۸۷).

             انسان امروز همچون نیاکان خویش به خوبی در یافته است بسیاری از معضلات که در زمینه های مختلف گریبان­گیر مردم یک جامعه است تنها از طریق دستگاه­های اجرایی قابل حل نبوده و مشارکت و معاضدت و یاری خود مردم را می­طلبد. اگر وقف در جامعه نهادینه شود افراد خیر و نیکوکار بخش قابل توجهی از کمبودها و تنگناهای جامعه را خودشناسی کرده و اموال و دارایی­های خود را داوطلبانه در جهت رفع آن ها به کار خواهند بست. متاسفانه این نهاد های مردمی با وجود برخورداری از قدمت و سابقه پر افتخار تاریخی آن گونه که شایسته است فراگیر نشده و نقش و  تأثیرات فرهنگی و تربیتی آن در ابعاد گوناگون تا حدودی مکتوم و مستور مانده است. در اجرای برنامه های بلند مدت و میان مدت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آنچه ذهن برنامه ریزان را بیشتر به خود مشغول می­کند، محدودیت های منابع در مقابل مصارف بی حد و حصر است. در نتیجه کشورهایی در این امر موفق خواهند بود که بتوانند از تعدد و تنوع مالی برخوردار باشند. در کشور ما درآمدهای بالقوه موقوفات در صورت شناسایی کامل بهرهبرداری بهینه می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بخشی از نیازهای کشور را تامین کند. یکی از ابعاد وقف بعد اقتصادی آن است در این تحقیق سعی شده است گوشه ایی از وقف با رویکرد اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد ( خمینی، ۱۳۷۶).

وقف بارزترین و روشن ترین مصداق احسان، انفاق، صدقه جاریه، تعاون و باقیات صالحات است که منشا خدمات فراوان اقتصادی، رفاهی، و بهداشتی در جامعه گردیده است. وجود صدها درمانگاه، بیمارستان، مدرسه و … در سراسر کشورهای جهان شاهد و گواه آن است( دریکوند، ۱۳۸۶).

با این اوصاف بدیهی است توصیه فرهنگ وقف و تلاش برای دست یابی و موفقیت آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از مسائل و دل مشغولی های مسئولان و صاحب نظران در کشورهای اسلامی و برخی کشورهای غیر اسلامی می­باشد( ارجمند نیا، ۱۳۸۰،ص ۱۰).

 

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ تعریف مسئله و اهمیت آن

وقف که درآن اصل مال یا ملک می­ماند و منافع و عواید آن در امور عام­المنفعه مصرف می­شود در ساماندهی زندگی فردی و اجتماعی نقش فراوانی دارد.

نماد وقف در ادوار گذشته نیز وجود داشته و پس از اسلام با  تأثیر از جهان­بینی اسلامی به صورت جهت دار مطرح می­شود. هم­چنان که در صدر اسلام نیز مسبوق است بسیاری از موقوفات نه تنها به عنوان پشتوانه اقتصادی نظام اسلامی محسوب می­شوند بلکه در کم کردن فاصله طبقاتی و نهایتا تامین عدالت اجتماعی نقش مؤثری را ایفا می­کند. در مجموع با نهاد وقف که در آن مالکیت خصوصی به نوعی مالکیت عمومی تبدیل می­شود مراکز مختلف آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی ایجاد می­گردد که این امر در شهرنشینی جوامع که از مؤلفه­های توسعه اقتصادی است نقش قابل توجهی دارند؛ و به شهرها نوعی برجستگی دینی، تاریخی و اقتصادی خواهد بخشید و توسعه را همراه با عدالت اجتماعی به ارمغان خواهد آورد( شاکر ۱۳۷۳، ص ۸۷ ).

براساس  تأثیری که فرهنگ وقف در ماندگاری و پایایی توسعه اقتصادی دارا می­باشد می تواند در پیشبرد اهداف توسعه پایدار نقش موثری را ایفا نماید.  توسعه پایدار در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. توسعه پایدار چهار جنبه دارد: پایداری در منابع طبیعی ، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی، در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد بلکه به جنبه­های اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه می­کند .توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است( دانشنامه حقوق اقتصادی ، ۱۳۹۱، ش ۱).

یکی از عوامل مهم توسعه و پیشرفت در هر جامعه آموزش و پرورش است. تاریخ آموزش و پرورش در ایران به دوران­های باستانی و آریایی­های نخستین می­رسد. در دوره مادها، کودکان و نوجوانان راه و رسم زندگانی و کار و جنگاوری را درخانه و قبیله می­آموختند. آموزش رسمی مخصوص روحانیان بود و مردم دیگر از خواندن و نوشتن بی­بهره بودند. در دوران هخامنشی آموزش رسمی ویژه موبدان، شاهزادگان و دولتمردان بود. اما چون در آیین زرتشت آموزش و پرورش مهم شمرده می­شد، مردم ایران اخلاق و مهارتهای سودمند را به فرزندان خود آموزش می­دادند . در دوره ساسانی فرهنگ و تمدن ایرانی به شرق و غرب گسترش یافت اما هنوز هم آموزش به گروهی خاص محدود می­شد (مستوفی، ۱۳۷۷، ص۳).

با ورود اسلام به ایران تحولاتی در نحوه آموزش به وجود آمد. با توجه به اهمیتی که اسلام به شریعت و عدالت اجتماعی و تجلی ارزشهای انسانی نهاد موجب گسترش و ارتقاء سطح آموزش برای اقشار مختلف جامعه گردید( فصل نامه تاریخ اسلام ، ۱۳۹۱ ، ش۵).

ازجمله مواردی که پس از ورود اسلام به ایران مورد توجه قرارگرفت هنر و معماری ایران است. با توجه به رویکرد عدالت محوری اسلام و اینکه تمام افراد جامعه می توانند به طور یکسان از امکانات جامعه بهره مند شوند، بناهای عام­المنفعه و عملکردهای جدید به وجود آمد که از جمله می توان به فضاهایی مانند: مساجد، آب انبارها، حمام و کاروانسراها و… اشاره کرد. وجود این فضاها و عملکردهای جدید باعث ایجاد هنر و معماری نوین گردید که با ارتقای معماری گذشته و به کارگیری اصول مبانی اسلام هنر و معماری ایرانی اسلامی را شکل داد (خطیبی، ۱۳۹۰).

مساجد، مدارس و حوزه­های علمیه جزء اولین فضاهای آموزشی بوده­اند، حوزه های علمیه از آن دسته فضاهایی بودند که محل اسکان و تحصیل دانش آموختگان توامان در یک مجموعه قرار داشت. این گونه فضاها طی سال­ها با به وجود آمدن مؤسس ات و مجتمع های دانشگاهی ارتقاء یافت اما همواره معایب و کاستی هایی به همراه داشته­اند.

حال با توجه به مباحث یاد شده سوال این است که چگونه می توان با بهره­وری از رویکرد اقتصادی توسعه پایدار بر اساس فرهنگ وقف موجب ارتقای سطح آموزش و بهبود مجموعه های دانشجویی شویم؟

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

انجام تحقیق در هر زمینه علمی، به دلایل مختلفی صورت می گیرد، از جمله این دلایل می توان به گسست دانش در آن زمینه یا نبود تحقیق جامع اشاره کرد. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات بکر و جدید است که تا بحال انجام نشده است و ضروری است که به آن پرداخته شود.

تاکنون موضوع وقف و موقوفات از ابعاد مختلفی چون فقهی، حقوقی، قضایی و اعتقادی بررسی شده و بعضی از پژوهش­ها بر تأثیر آن ها بر محیط­های شهری و روستایی تأکید دارند. اما در زمینه تأثیر وقف در نظام آموزشی به ویژه شهر شیراز پژوهشی صورت نگرفته است. در پژوهش حاضر این موضوع به شکل مبسوط و کامل با مؤلفه­های تحقیق بررسی شده است.

از دیگر دلایل اهمیت تحقیق در ارتباط با موضوع مورد مطالعه، نیاز به ارتقای سطح آموزش و بهبود مجموعه های دانشجویی و برآورده کردن آن از طریق توسعه پایدار بر اساس فرهنگ وقف است.

۱-۳ اهداف تحقیق

۱-۳-۱ اهداف کلی:

هدف اصلی از طراحی شهرک دانشجویی، علاوه بر اینکه پاسخگوی نیازهای ساکنین در مقیاس شهری– کشوری است، موجب زنده نگاهداشتن هنر اصیل ایرانی در شهر شیراز می گردد.

طراحی این مجموعه با هدف احیای فصل مشترک فرهنگ وقف و معماری و معرفی و انتقال این میراث از گذشتگان به نسل­های آینده.

ایجاد مکانی جهت رسیدن به یک کیفیت محوری در فضای معماری که سبب ایجاد بهبود شرایط آموزشی در چهارچوب فرهنگ وقف و توسعه پایدار اقتصادی می شود.

۱-۳-۲ اهداف اختصاصی:

این مجموعه علاوه بر آموزش و ایجاد مکانی برای پرورش بدون دغدغه مالی برای دانشجویان در شهر شیراز، اهداف اختصاصی زیر را دنبال می کند:

ـ ایجاد مکانی جهت معرفی پیشینه فرهنگی- هنری شیراز هم در هنر و هم در معماری .

ـ ایجاد مکانی جهت احیاء و حفظ فرهنگ وقف.  

ـ اشتغال­زایی و افزایش اشتغال. ایجاد مکانی که موجب تعامل هرچه بیشتر بین هنرمندان، وقف کنندگان و جامعه شود.

ـ ایجاد شهرکی متناسب برای زندگی موقت وشرایط رفاهی و اجتماعی برای دانشجویان

ـ ایجاد زمینه روشن جهت بازیابی تفکر وقف برای کسانی که به این امور می پردازند.

۱-۴ سوالات تحقیق

۱-  چگونه می توان با بهره وری از رویکرد اقتصادی توسعه پایدار بر اساس فرهنگ وقف موجب ارتقای سطح آموزش و بهبود مجموعه های دانشجویی شویم؟

۲- نقش مؤلفه های غیرکالبدی و معنوی همچون مفهوم وقف در کالبد شهرک دانشجویی چگونه نمایان می­گردد؟

۱-۵  فرضیه های تحقیق

ـ به نظر می­رسد این شهرک دانشجویی،  پاسخگوی نیازهای علمی دانشجویان و تأمین منابع مالی آنان باشد.

ـ به نظر می­رسد این مجموعه بتواند پیوندی در جهت وقف و توسعه پایدار اقتصادی در شهرک­های دانشجویی ایجاد کند.

۱-۶ نوع و روش تحقیق

این پژوهش با توجه به فرضیه های فوق از لحاظ هدف کاربردی و با روش­های ترکیبی تحقیق از جمله روش مطالعات موردی، توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است زیرا از طرفی در پی توصیف و شناخت شرایط موجود ( توصیف) و از طرف دیگر در پی تحلیل مفاهیم و کشف عناصر و مفاهیم اصلی است .

۱-۶-۱ روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی، تکنیک اسنادی (کتابخانه ای و اینترنت) استفاده و همچنین مطالعات میدانی و پیمایشی نیز به کاربرده می شود.

۱-۶-۲ روش گرد آوری اطلاعات(میدانی ، کتابخانه­ای و غیره )

مطالعات کتابخانه ای با بررسی نمونه های موردی و …

۱-۷ منابع تحقیق:

در این تحقیق از سه گونه منبع استفاده شده است . ۱ – منابع روایی: مهمترین منبع برای جمع آوری وقف است. کتاب­هایی مانند بحار النوار، کافی، نهج البلاغه و … در این طبقه قرار می­گیرند. ۲- منابه تاریخی و تفسیری افزون بر منابع روایی : برخی منابع تاریخی نیز منابع خوبی برای دستیابی به موضوع وقف است. این کتاب­ها نیز مورد استفاده قرار گرفته­اند. ۳- کتاب­ها و مقالاتی که در زمینه اثرات وقف، وقف در اسلام، وقف در نهاد های آموزشی، کارکرد وقف در اقتصاد، اقتصاد پایدار و … نیز در این پژوهش مورد برسی قرار گرفته اند.

تعداد صفحه : ۲۸۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***