دانلود پایان نامه ارشد: بررسی سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی …

دانلود و برنامه ریزی شهری

عنوان : بررسی سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی : شهرکرد-اصفهان)

دانشگاه پیام نور

مرکز بروجن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان:

بررسی سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی : شهرکرد-اصفهان)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بیژن دادرس

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول

کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲ طرح مسئله……………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳ سؤالهای اصلی پژوهش………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴ فرضیه ها ی پژوهش…………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶ سابقه انجام تحقیق …………………………………………………………………………………… ۷

۱-۶-۱ تحقیق های انجام یافته داخلی………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۲ تحقیق های انجام یافته خارجی………………………………………………………………… ۱۰

۱-۷ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق………………………………………………………………… ۱۰

۱-۸ کاربردهای متصور از تحقیق………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۸-۱ مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………. ۱۰

۱-۹ روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۹-۱ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………. ۱۱

۱-۹-۲ روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………… ۱۱

۱-۱۰ روایی و پایایی تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۱۱ جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱۲ مشکلات و محدودیت های تحقیق……………………………………………………………… ۱۴

فصل دوم

مبانی نظری و ادبیات موضوع……………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۱ معرفی متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش……………………………………………… ۱۶

۲-۲-۱-۱  متغیر مستقل……………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۱-۱-۱ سفر …………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۲-۱-۲ متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۲-۱-۲-۱ سیستم حمل و نقل…………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۱-۲-۱-۱ جنبه های حمل و نقل…………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۱-۲-۱-۲ مدلهای حمل و نقل…………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۲-۱-۲-۱-۳ طبقه بندی های حمل و نقل………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲-۱-۲-۱-۴ حمل و نقل و ارتباطات ……………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۱-۲-۱-۵ حمل و نقل ، فعالیت ها و کاربری زمین………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۱-۲-۱-۶ حمل و نقل ؛ انرژی و محیط زیست……………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۱-۲-۱-۷ مقررات قرارداد حمل و نقل ………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۱-۲-۱-۸ انواع حمل و نقل ………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۱ حمل و نقل زمینى یا راه هاى خشکى……………………………………………. ۲۲

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۲ حمل و نقل با راه آهن………………………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۲-۱ مزایاى راه آهن…………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۲-۲ مزایاى راه آهن از بُعد حجم کالا و تناژ بار وتعداد مسافر و نوع کالا…. ۲۴

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۲-۳ مزایاى راه آهن از نظر عامل زمان……………………………………………… ۲۴

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۳ حمل و نقل ترکیبی، راهی برای ارتقای شبکه های ریلی……………………. ۲۵

۲-۲-۱-۲-۱-۹ سیستم های نوین حمل و نقل در جهان……………………………………………. ۲۵

۲-۲-۱-۲-۱-۱۰ حمل و نقل عمومی…………………………………………………………………… ۲۸

۲-۲-۱-۲-۱-۱۱ حمل و نقل نیمه عمومی ……………………………………………………………. ۲۹

۲-۲-۱-۲-۲ مدیریت تقاضای سفر……………………………………………………………………… ۲۹

۲-۲-۲-۱-۱-۱ مدیریت شهری………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۲-۲-۱-۱-۲ مفهوم برنامه ریزی  وبرنامه ریزی شهری………………………………………….. ۳۱

۲-۲-۲-۱-۱-۳ تعامل فضایی…………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۳ مروری بر مطالعات صورت گرفته………………………………………………………………. ۳۴

۲-۳-۱ مقایسه انگیزه های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال…………………………….. ۳۴

۲-۳-۲ تخمین تابع تقاضای سفر یک شهر………………………………………………………….. ۳۵

۲-۳-۳ استفاده از بهینه سازی فازی در تعدیل مقادیر نرخ های سفر…………………………… ۳۷

۲-۳-۴ مدل برنامه ریزی شبکه حمل و نقل اتوبوسرانی بین شهری…………………………….. ۳۸

۲-۳-۵ مدل تحلیل عاملی برای انتخاب عوامل مؤثر برتقاضای سفر با اتوبوسهای بین شهری ۳۹

۲-۳-۶ میزان مخاطرات سفر با اتوبوس در یک راه اصلی بین شهری………………………….. ۴۱

۲-۳-۷ نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش تقاضای سفرهای شهری……………… ۴۲

۲-۳-۸ میزان رضایت از سفر با مترو………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۳-۹ مدلسازی تولید سفر ……………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۳-۱۰ تدوین متدولوژی ارزیابی پارامترهای موثر بر تقاضای سفرها در ایران…………….. ۴۷

۲-۳-۱۱ مولفه های کیفیت و کارایی حمل و نقل عمومی………………………………………… ۴۸

۲-۳-۱۲ اهمیت حمل و نقل پایدار شهری در توسعه پایدار شهری…………………………….. ۵۰

۲-۳-۱۳ حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل ونقل با پارامترهای غیر دقیق ۵۲

۲-۳-۱۴ برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور….. ۵۳

۲-۳-۱۵ روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر………………………………………………… ۵۵

۲-۳-۱۶ پیش بینی تولید سفرهای بین شهری……………………………………………………….. ۵۹

۲-۳-۱۷ بررسی مدلهای تولید سفر……………………………………………………………………. ۶۰

۲-۳ -۱۷ -۱ مدل PBS&J………………………………………………………………………………. 61

۲-۳-۱۷-۲ مدل رگرسیون لوژستیک……………………………………………………………………. ۶۲

۲-۳-۱۷-۳ مدل BPNN………………………………………………………………………………….. 62

۲-۳-۱۷-۴ مقایسه نتایج مدلها…………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۳-۱۸ بررسی اثرات تکرار سفر بر میزان رضایت مسافران……………………………………. ۶۴

۲-۳-۱۹ تاثیرات حمل و نقل همگانی بر کاهش مصرف سوخت………………………………. ۶۵

۲-۳-۲۰ عوامل موثر در ایجاد حمل و نقل نامطلوب………………………………………………. ۶۷

۲-۳-۲۰-۱ راهکارهایی جهت بهبود وضعیت توسعه حمل و نقل همگانی …………………… ۶۷

۲-۳-۲۱ راهکارهای کاهش تقاضای سفر…………………………………………………………….. ۶۷

۲-۳-۲۱-۱ راهکارهایی که می توان برای کاهش تقاضای سفر بکار برد شامل……………….. ۶۸

۲-۳-۲۲ مناسب سازی شبکه حمل و نقل شهری و بین شهری…………………………………… ۶۹

۲-۳-۲۳ سفر و شادی ،نیاز بنیادین مردم ایران ………………………………………………………. ۷۱

۲-۳-۲۴ ثمرات سفر………………………………………………………………………………………… ۷۴

۲-۳-۲۵ توصیه های ایمنی برای سفر با اتوبوس های بین شهری………………………………… ۷۸

۲-۳-۲۶ توصیه هایی برای روزهای مسافرت…………………………………………………………. ۸۰

۲-۳-۲۷ کاهش سفرهای بین شهری با اتوبوس، با وجود ثبات نرخ بلیط………………………. ۸۱

۲-۳-۲۸ چرا باید سفر کنیم؟……………………………………………………………………………… ۸۲

۲-۳-۲۸-۱ نکاتی درباره سفر با خودروی شخصی …………………………………………………. ۸۹

۲-۳-۲۸-۲ نکاتی درباره سفر با قطار و اتوبوس……………………………………………………… ۹۰

۲-۳-۲۸-۳ نکاتی درباره سفر با هواپیما………………………………………………………………… ۹۰

۲-۳-۲۹ روشهای مدیریت تقاضای سفر در حمل ونقل……………………………………………. ۹۱

۲-۳-۳۰ بررسی عوامل مؤثر بر زمان سفر در سیستم حمل ونقل…………………………………. ۹۷

۲-۳-۳۱ مدل هوشمند تقاضای سفر  تحلیل الگوی مدل تقاضای سفرهای جاده ای…………… ۹۹

۲-۳-۳۲ تنگناهای سیستم حمل و نقل شهری…………………………………………………………. ۱۰۰

۲-۳-۳۳ مدیریت شهری…………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۲-۳-۳۳-۱ مدیریت شهری در جهان معاصر………………………………………………………….. ۱۰۴

۲-۳-۳۳-۲ اهداف مدیریت شهری………………………………………………………………………. ۱۰۵

۲-۳-۳۳-۳ وظایف مدیریت شهری…………………………………………………………………….. ۱۰۵

۲-۳-۳۳-۴ ضرورت برنامه ریزی برای شهری سال…………………………………………………… ۱۰۸

۲-۳-۳۳-۵ ارائه مدلى براى مدیریت یکپارچه حمل و نقل…………………………………………. ۱۱۴

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۳-۲ ویژگی های طبیعی……………………………………………………………………………………. ۱۱۶

۳-۲-۱ وضعیت توپوگرافی……………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۳-۲-۲ فاکتورهای اقلیمی منطقه…………………………………………………………………………. ۱۱۷

۳-۲-۲-۱ ارتفاعات………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

۳-۲-۲-۲ عرض جغرافیایی……………………………………………………………………………. ۱۱۷

۳-۲-۲-۳ پوشش گیاهی………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۳-۲-۲-۴ ساعات آفتابی………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۳-۲-۲-۵ توفان، رعد و برق…………………………………………………………………………… ۱۱۸

۳-۲-۲-۶ روزهای همراه با برف و یا مخلوط برف و باران…………………………………….. ۱۱۸

۳-۲-۲-۷ روزهای همراه با گرد و خاک…………………………………………………………….. ۱۱۹

۳-۲-۲-۸ اقلیم شهرکرد…………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۳-۲-۳ جهت وزش بادهای غالب……………………………………………………………………. ۱۲۰

۳-۳ ویژگی های انسانی………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۳-۳-۱ تاریخچه شهرکرد……………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۳-۳-۲ امور ایمنی و ترافیک…………………………………………………………………………… ۱۲۴

۳-۳ -۳ تقسیمات سیاسی………………………………………………………………………………. ۱۲۶

۳-۳-۴ ویژگی های اجتماعی………………………………………………………………………….. ۱۳۱

۳-۳-۴-۱ آمار جمعیتی شهرکرد………………………………………………………………………. ۱۳۱

۳-۳-۴-۲ بعد خانوار…………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

۳-۳-۴-۳ تحولات حجم جمعیت…………………………………………………………………….. ۱۳۳

۳-۳-۴-۴ میزان رشد جمعیت………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۳-۳-۴-۵ پیش بینی جمعیت آینده شهرکرد………………………………………………………… ۱۳۶

۳-۳-۴-۶ برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد………………………………………… ۱۳۸

۳-۳-۴-۷ مهاجران وارد شده…………………………………………………………………………… ۱۳۹

۳-۳-۴-۸ مبادلات مهاجرتی استان با سایر استان ها………………………………………………. ۱۴۲

۳-۴-۴-۹  مراکز آموزشی و دانشگاهی………………………………………………………………. ۱۴۳

۳-۴  خصوصیات اقتصادی شهر………………………………………………………………………. ۱۴۹

۳-۴-۱ بخش صنعت…………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

۳-۴-۲ بخش معدن………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

۳-۴-۳ کشاورزی…………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۳-۴-۴ دامپروری…………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۳-۴-۵ خدمات……………………………………………………………………………………………. ۱۵۲

۳-۴-۶ میزان و نسبت درصد جمعیت فعال در بخش های مختلف اقتصادی……………….. ۱۵۳

۳-۴-۷ جمعیت فعال از نظر اقتصادی……………………………………………………………….. ۱۵۴

۳-۵ خصوصیات کالبدی شهر………………………………………………………………………….. ۱۵۷

۳-۵-۱ نحوه استفاده از اراضی…………………………………………………………………………. ۱۵۷

۳-۵-۱-۱ مسکونی……………………………………………………………………………………….. ۱۵۷

۳-۵-۱-۲ آموزشی……………………………………………………………………………………….. ۱۵۸

۳-۵-۱-۳ آموزش عالی و فنی حرفه ای…………………………………………………………….. ۱۵۸

۳-۵-۱-۴ بهداشتی……………………………………………………………………………………….. ۱۵۹

۳-۵-۱-۵ درمانی…………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

۳-۵-۱-۶ مکان های تفریحی…………………………………………………………………………… ۱۵۹

۳-۵-۱-۷ فضای سبز شهرکرد…………………………………………………………………………. ۱۶۰

۳-۵-۱-۸ مذهبی………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

۳-۵-۱-۹ فرهنگی………………………………………………………………………………………… ۱۶۱

۳-۵-۱-۱۰ ورزشی………………………………………………………………………………………. ۱۶۱

۳-۵-۱-۱۱ جهانگردی و پذیرایی…………………………………………………………………….. ۱۶۱

۳-۵-۱-۱۲ اداری-خدمات شهری…………………………………………………………………….. ۱۶۲

۳-۵-۱-۱۳ نظامی- ستادی……………………………………………………………………………… ۱۶۲

۳-۵-۱-۱۴ صنعتی……………………………………………………………………………………….. ۱۶۲

۳-۵-۱-۱۵ تاسیسات و تجهیزات شهری و گورستان…………………………………………….. ۱۶۲

۳-۵-۲ شبکه ارتباطی شهر……………………………………………………………………………… ۱۶۳

۳-۵-۲-۱ حریم شبکه ارتباطی…………………………………………………………………………. ۱۶۴

۳-۵-۲-۲ ارتباطات منطقه………………………………………………………………………………. ۱۶۹

۳-۵-۲-۳ شیب خیابانها و نحوه دفع آبهای سطحی………………………………………………. ۱۷۲

۳-۵-۲-۴ حمل و نقل و انبارها……………………………………………………………………….. ۱۷۳

۳-۵-۲-۵ سرویس حمل و نقل عمومی………………………………………………………………. ۱۷۳

۳-۵-۲-۶ حمل ونقل شهری و برون شهری……………………………………………………….. ۱۷۴

۳-۵-۲-۶-۱ اتوبوس شهری……………………………………………………………………………. ۱۷۴

۳-۵-۲-۶-۲ تاکسی………………………………………………………………………………………. ۱۷۴

۳-۵-۲-۶-۳ فرودگاه ……………………………………………………………………………………. ۱۷۴

۳-۵-۲-۶-۴ پایانه ها های مسافربری…………………………………………………………………… ۱۷۴

۳-۶ معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزی کالبدی شهر مورد توجه قرار گیرد………… ۱۷۶

۳-۷ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… ۱۷۷

فصل چهارم

یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۱۷۹

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۱۷۹

۴-۲ نتایج توصیفی تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۷۹

۴-۲-۱ وضعیت جنسی پاسخگویان…………………………………………………………………… ۱۷۹

۴-۲-۲ وضعیت محل سکونت پاسخگویان………………………………………………………….. ۱۸۰

۴-۲-۳ وضعیت سنی پاسخگویان……………………………………………………………………… ۱۸۱

۴-۲-۴ وضعیت تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………………. ۱۸۲

۴-۲-۵ وضعیت میانگین سفر پاسخگویان به اصفهان در هفته…………………………………… ۱۸۴

۴-۲-۶ وضعیت بیشترین تعداد سفر در روزهای هفته از طرف پاسخگویان………………….. ۱۸۴

۴-۲-۷ وضعیت مقصد نهایی سفرپاسخگویان………………………………………………………. ۱۸۶

۴-۲-۸ وضعیت علت سفر………………………………………………………………………………. ۱۸۶

۴-۲-۹ وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در سفرها از طرف پاسخگویان………………. ۱۸۸

۴-۲-۱۰ وضعیت ناسبترین سیستم حمل و نقل پیشنهادی پاسخگویان بین دو شهر شهرکرد و اصفهان ۱۸۹

۴-۲-۱۱ وضعیت دلیل انتخاب این نوع سیستم حمل و نقل از نظر پاسخگویان…………….. ۱۹۰

۴-۲-۱۲ وضعیت نظر خواهی در مورد خدمات……………………………………………………. ۱۹۱

۴-۲-۱۳ وضعیت نظر خواهی در مورد سیستم حمل و نقل……………………………………… ۱۹۵

۴-۳-۱ سهم استان از حمل و نقل جاده ای………………………………………………………….. ۱۹۹

۴-۳-۲ سهم شهرستان شهرکرد از سفرهای استانی(پایانه مسافربری آزادی)………………….. ۲۰۴

۴-۴ نتایج استنباطی پژوهش………………………………………………………………………………. ۲۰۶

۴-۴-۱ آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….. ۲۰۶

۴-۴-۱-۱ وضعیت پاسخگویان از نظر گروه سنی و علت سفر……………………………………. ۲۰۶

۴-۴-۲ آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………. ۲۱۱

۴-۴-۳ آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………. ۲۱۵

فصل پنجم

جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………………………………….. ۲۱۷

۵-۱ جمع بندی………………………………………………………………………………………………. ۲۱۷

۵-۲ نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۲۱۸

۵-۲-۱ نتایج توصیفی………………………………………………………………………………………. ۲۱۸

۵-۲-۲ نتایج استنباطی……………………………………………………………………………………… ۲۱۹

۵-۲-۲-۱ آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………. ۲۱۹

۵-۲-۲-۲ آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………… ۲۱۹

۵-۲-۲-۳ آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………… ۲۲۰

۵-۳ اقدامات مورد نیاز برای حل مشکلات سیستم حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه…… ۲۲۱

۵-۳-۱ اقدامات فرهنگی…………………………………………………………………………………… ۲۲۱

۵-۳-۲ اقدامات قانونی…………………………………………………………………………………….. ۲۲۲

۵-۳-۳ اقدامات اقتصادی………………………………………………………………………………….. ۲۲۲

۵-۳-۴ اقدامات خدماتی…………………………………………………………………………………… ۲۲۲

۵-۳-۵ اقدامات اجتماعی………………………………………………………………………………….. ۲۲۳

۵-۴ ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………… ۲۲۳

۵-۵ موضوعات پیشنهادی جهت کار در آینده………………………………………………………… ۲۲۴

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… ۲۲۶

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… ۲۲۹

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. ۲۳۰

فهرست جدول ها

جدول شماره ۱-۱ : متغیرهای کلی تحقیق ، شاخص های سنجش متغیرها و درصد روایی آنها        ۱۲

جدول شماره ۲-۱ : استراتژی­های مدیریت تقاضای سفر…………………………………………… ۳۰

جدول شماره ۲-۲ : مشخصات و خصوصیات سفر با اتوبوس در ایران………………………….. ۴۲

جدول شماره ۲-۳ : طبقه بندی برای تعیین نرخ های تخلیه………………………………………… ۶۱

جدول شماره ۲-۴ : جدول دسته بندی برای نشان دادن عملکرد مدل رگرسیون لوجستیک … ۶۳

جدول شماره ۲-۵ : دسته بندی برای نشان دادن عملکرد مدل )مدل رگرسیون لوجستیک)…. ۶۳

جدول شماره ۲-۶ : انواع معیارها و حالتهای هر معیار در تکنیکهای پیش بینی زمان سفر……. ۹۶

جدول شماره ۲-۷ : چهار روش برای دست یابی به شهرهای سالم………………………………… ۱۱۰

جدول شماره ۳-۱ : خلاصه نتایج تعیین اقلیم شهرکرد با روشهای مختلف……………………… ۱۱۹

جدول شماره ۳-۲ : وضع جوی شهر شهرکرد برحسب ماه…………………………………………. ۱۲۱

جدول شماره ۳-۳ : تعداد پایگاه های امداد نجات جاده ای تا پایان سال ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۵

جدول شماره ۳-۴ : تعداد تصادفات، متوفیات و مصدومین در سال ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۶

جدول شماره ۳-۵ تقسیمات سیاسی استان چهارمحال و بختیاری :۱۳۸۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۷

جدول شماره ۳-۶ : طول و عرض جغرافیایی شهرستانها……………………………………………. ۱۲۷

جدول شماره ۳-۷ : تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان براساس تقسیمات کشوری…….. ۱۲۸

جدول شماره ۳-۸ : تقسیمات استان چهارمحال و بختیاری…………………………………………. ۱۲۸

جدول شماره ۳-۹ : تقسیمات کشوری در محدوده استان…………………………………………… ۱۲۹

جدول شماره ۳-۱۰ : آمار جمعیتی شهرکرد……………………………………………………………. ۱۳۱

جدول شماره ۳-۱۱ : جمعیت بر حسب تعداد افراد تشکیل دهنده خانواده در سال ۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫ ۱۳۲

جدول شماره ۳-۱۲ : جمعیت برحسب نوع خانوار، جنس و شهرستان: آبان ۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۲

جدول شماره ۳-۱۳ : توزیع سنی شهر شهرکرد و میزان رشد ویژه گروه های بزرگ سنی…… ۱۳۴

جدول شماره ۳-۱۴ : پیش بینی جمعیت شهر شهرکرد ، میزان های حیاتی و میزان های رشد بر حسب دوره های پنج ساله از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ (گزینه اول)………………………………………………………………………….. ۱۳۷

جدول شماره ۳-۱۵ : پیش بینی جمعیت شهر شهرکرد ، میزان های حیاتی و میزان های  شد بر حسب دوره های پنج ساله از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ (گزینه دوم)………………………………………………………………………….. ۱۳۷

جدول شماره ۳-۱۶ : پیش بینی جمعیت شهر شهرکرد ، میزان های حیاتی و میزان های رشد بر حسب دوره های پنج ساله از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ (گزینه سوم)…………………………………………………………………………. ۱۳۸

جدول شماره ۳-۱۷ : برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد…………………………….. ۱۳۹

جدول شماره ۳-۱۸ : توزیع مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری  از  سایر استانها برحسب مقصد مهاجرت                                                                                                           ۱۴۰

جدول شماره ۳-۱۹ : توزیع مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مقصد (۸۵-۱۳۷۵)                                                                                                           ۱۴۰

جدول شماره ۳-۲۰ : مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مبدا      ۱۴۰

جدول شماره ۳-۲۱ : موازنه مهاجرتی استان چهارمحال و بختیاری با استانهای اصفهان، خوزستان، تهران و فارس در سالهای ۱۳۸۵ – ۱۳۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۴۱

جدول شماره ۳-۲۲ : مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مقصد (۸۵-۱۳۷۵)                                                                                                           ۱۴۲

جدول شماره ۳-۲۳ : شمار و درصد مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مقصد (۷۵-۱۳۶۵)……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

جدول شماره ۳-۲۴ : باسوادان در جمعیت ۶ ساله و بیشتر ساکن برحسب جنس و شهرستان ۱۴۳

جدول شماره ۳-۲۵ : دانش آموزان وکارکنان آموزشی،دفتری واداری کلیه دوره های تحصیلی برحسب شهرستان ۱۴۴

جدول شماره ۳-۲۶ : فارغ التحصیلان دوره های تحصیلی تحت پوشش اداره کل آموزش و پرورش  بر حسب پایه تحصیلی                                                                                                           ۱۴۴

جدول شماره ۳-۲۷ : دانشجویان دانشگاهها ومراکز آموزش عالی دولتی برحسب دوره های مختلف تحصیلی ۱۴۵

جدول شماره ۳-۲۸ : فارغ التحصیلان دانشگاهها ومراکز آموزش عالی دولتی برحسب دوره های مختلف تحصیلی     ۱۴۷

جدول شماره ۳-۲۹ : کارگاه های فعال بخش خدمات شهرکرد به تفکیک نوع فعالیت عمده.. ۱۵۳

جدول شماره ۳-۳۰ : جمعیت فعال شهرکرد…………………………………………………………… ۱۵۵

جدول شماره ۳-۳۱ : جمعیت ده ساله و بیشتر شهرکرد به تفکیک فعال و غیر فعال طی دهه های مختلف      ۱۵۶

جدول شماره ۳-۳۲ : جمعیت فعال شهرکرد به تفکیک شاغل و بیکار و جنسیت در دوره های مختلف         ۱۵۶

جدول شماره ۳-۳۳ : تعداد پلاکهای سطح شهر……………………………………………………….. ۱۵۷

جدول شماره ۳-۳۴ : پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا برحسب مساحت زمین و زیربنا در نقاط شهری                                                                                                           ۱۵۷

جدول شماره ۳-۳۵ : پروانه های ساختمانی مسکونی صادر شده برای احداث بنا برحسب تعداد طبقات در نقاط شهری                                                                                                           ۱۵۸

جدول شماره ۳-۳۶ : پروانه های ساختمانی صادرشده برای احداث بنابرحسب وضعیت قبلی زمین ومساحت آن درنقاط شهری                                                                                                           ۱۵۸

جدول شماره ۳-۳۷ : اماکن مذهبی……………………………………………………………………….. ۱۶۱

جدول شماره ۳-۳۸ : عرض حریم بکه ارتباطی شهر…………………………………………………. ۱۶۶

جدول شماره ۳-۳۹ : حجم ترافیک ورودی به شهر شهرکرد- اصفهان…………………………… ۱۷۱

جدول شماره ۳-۴۰ : تعداد اتوبوس و مینی بوس فعال در خطوط شهری و برون شهری……. ۱۷۳

جدول شماره ۳-۴۱ : انواع راه های تحت پوشش اداره کل راه و ترابری استان…………………. ۱۷۵

جدول شماره ۳-۴۲ : انواع راه های روستایی تحت پوشش اداره کل راه و ترابری استان……… ۱۷۵

جدول شماره ۳-۴۳ : تعداد پایانه ، سفر و مسافرجابجا شده برون استانی و درون استانی از طریق پایانه های مسافر بری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده ای برحسب شهرستان……………………………………. ۱۷۵

جدول شماره ۴-۱ : وضعیت جنسی پاسخگویان……………………………………………………… ۱۸۰

جدول شماره ۴-۲ : وضعیت محل سکونت پاسخگویان ……………………………………………. ۱۸۱

جدول شماره ۴-۳ : وضعیت سنی پاسخگویان………………………………………………………… ۱۸۲

جدول شماره ۴-۴ : وضعیت تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………. ۱۸۳

جدول شماره ۴-۵ : وضعیت میانگین سفر پاسخگویان به اصفهان در هفته………………………. ۱۸۴

جدول شماره ۴-۶ : وضعیت بیشترین تعداد سفر در روزهای هفته……………………………….. ۱۸۵

جدول شماره ۴-۷ : وضعیت مقصد نهایی سفر………………………………………………………… ۱۸۶

جدول شماره ۴-۸ : وضعیت علت سفر…………………………………………………………………. ۱۸۷

جدول شماره ۴-۹ : وضعیت علت سفر در صورت غیر شغلی بودن……………………………… ۱۸۷

جدول شماره ۴-۱۰ : وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در سفرها………………………….. ۱۸۸

جدول شماره ۴-۱۱ : وضعیت نوع سیستم حمل و نقل مناسب بین دو شهر شهرکرد و اصفهان        ۱۸۹

جدول شماره ۴-۱۲ : وضعیت دلیل انتخاب این نوع سیستم حمل ونقل…………………………. ۱۹۰

جدول شماره ۴-۱۳ : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات درمانی………………. ۱۹۱

جدول شماره ۴-۱۴ : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات آموزشی…………….. ۱۹۲

جدول شماره ۴-۱۵ : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تفریحی…………….. ۱۹۳

جدول شماره ۴-۱۶ : وضعیت ن نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تجاری…………… ۱۹۴

جدول شماره ۴-۱۷ : وضعیت نظرپاسخگویان به مدیریت حمل و نقل شهری…………………. ۱۹۵

جدول شماره ۴-۱۸ : وضعیت نظرپاسخگویان به سیستم ایمنی جاده ای………………………… ۱۹۶

جدول شماره ۴-۱۹ : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت خدمت رسانی سیستم حمل و نقل.. ۱۹۷

جدول شماره ۴-۲۰ : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی…………. ۱۹۸

ت جدول شماره ۴-۲۱ : تعداد مسافر جابجا شده به تفکیک شهرستان مبدا و استان مقصد….. ۲۰۱

جدول شماره ۴-۲۲ : تعداد سفر انجام شده به تفکیک شهرستان مبدا و استان مقصد………….. ۲۰۲

جدول شماره ۴-۲۳ : مسافرین جابه جا شده استان چهار محال و بختیای……………………….. ۲۰۴

جدول شماره ۴-۲۴ : مسافرین جابه جا شده از پایانه مسافربری آزادی شهرکرد……………… ۲۰۴

جدول شماره ۴-۲۵ : اطلاعات گروه های سنی و علت سفر………………………………………. ۲۰۶

جدول شماره ۴-۲۶ : نتایج بدست آمده از آزمون خی دو………………………………………….. ۲۰۷

جدول شماره ۴-۲۷ : متغیرها و شاخص های مورد استفاده در فرضیه دوم……………………… ۲۱۱

جدول شماره ۴-۲۸ : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات در شهر شهرکرد…. ۲۱۲

جدول شماره ۴-۲۹ : سرانه و سطوح مورد نیاز کاربریها(متر مربع)………………………………. ۲۱۳

جدول شماره ۴-۳۰ : نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………… ۲۱۴

جدول شماره ۴-۳۱ : نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………………… ۲۱۵

فهرست نمودارها

نمودار شماره ۲-۱ : توسعه اهداف سیستم حمل و نقل شهری…………………………………….. ۳۹

نمودار شماره ۲-۲ : نمای شماتیک سیستم عصبی فازی…………………………………………. ۴۶

نمودار شماره ۲-۳ : نمودار سه بعدی خروجی ها در برابر ورودی ها…………………………… ۴۶

نمودار شماره ۲-۴ : منحنی ROC برای مدل رگرسیون لوجستیک …………………………….. ۶۳

نمودار شماره ۲-۵ : منحنی ROC برای مدل BPNN…………………………………………… 63

نمودار شماره ۲-۶ : طرح شهر سالم بلفاست………………………………………………………….. ۱۱۲

نمودار شماره ۲-۷ : مدل مفهومى کنترل یکپارچه ترافیک…………………………………………… ۱۱۳

نمودار شماره ۳-۱ : تعداد پایگاه های امداد نجات جاده ای تا پایان سال ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۵

نمودار شماره ۳-۲ : تعداد تصادفات، متوفیات و مصدومین در سال ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۶

نمودار شماره ۳-۳ : درصد مساحت شهرستانهای استان…………………………………………….. ۱۲۸

نمودار شماره ۳-۴ : تراکم جمعیت در استان و به تفکیک شهرستان……………………………… ۱۳۳

نمودار شماره  ۴-۱ : وضعیت جنسی پاسخگویان……………………………………………………. ۱۸۰

نمودار شماره  ۴-۲ : وضعیت محل سکونت پاسخگویان…………………………………………… ۱۸۱

نمودار شماره ۴-۳ : وضعیت سنی پاسخگویان……………………………………………………….. ۱۸۲

نمودار شماره ۴-۴: وضعیت تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………. ۱۸۳

نمودار شماره ۴-۵ : وضعیت میانگین سفر پاسخگویان به اصفهان در هفته……………………… ۱۸۴

نمودار شماره ۴-۶ : وضعیت بیشترین تعداد سفر در روزهای هفته………………………………. ۱۸۵

نمودار شماره ۴-۷: وضعیت مقصد نهایی سفر………………………………………………………… ۱۸۶

نمودار ۴-۸ : وضعیت علت سفر…………………………………………………………………………. ۱۸۷

نمودار ۴-۹ : وضعیت علت سفر در صورت غیر شغلی بودن……………………………………… ۱۸۸

نمودار شماره ۴-۱۰ : وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در سفرها…………………………. ۱۸۹

نمودار شماره ۴-۱۱ : وضعیت نوع سیستم حمل و نقل مناسب بین دو شهر شهرکرد و اصفهان   ۱۹۰

نمودار شماره ۴-۱۲ : وضعیت دلیل انتخاب این نوع سیستم حمل ونقل………………………… ۱۹۱

نمودار شماره ۴-۱۳ : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات درمانی……………… ۱۹۲

نمودار شماره ۴-۱۴ : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات آموزشی……………. ۱۹۳

نمودار شماره ۴-۱۵ : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تفریحی……………. ۱۹۴

نمودار شماره ۴-۱۶ : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تجاری……………… ۱۹۵

نمودار شماره ۴-۱۷ : وضعیت نظرپاسخگویان به مدیریت حمل و نقل شهری………………… ۱۹۶

نمودار شماره ۴-۱۸ : وضعیت نظرپاسخگویان به سیستم ایمنی جاده ای………………………… ۱۹۷

نمودار شماره ۴-۱۹ : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت خدمت رسانی سیستم حمل و نقل.. ۱۹۸

نمودار شماره ۴-۲۰ : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی………… ۱۹۹

نمودار شماره ۴-۲۱ : تعداد مسافر جابجا شده در سطح کشور بر حسب استان مبدا…………. ۱۹۹

نمودار شماره ۴-۲۲ : تعداد سفر وسایل نقلیه عمومی مسافری حامل مسافر سطح کشور بر حسب استان مبدا در سال ۱۳۸۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۰۰

نمودار شماره ۴-۲۳ : مسافرین جابجا شده برون استانی استان چهارمحال و بختیاری……….. ۲۰۳

نمودار شماره ۴-۲۴ : مسافرین جابجا شده برون استانی استان اصفهان………………………….. ۲۰۳

نمودار شماره ۴-۲۵ :وضعیت نظرپاسخگویان در مورد کمبود خدمات در شهر شهرکرد…….. ۲۱۲

فهرست نقشه ها

نقشه شماره ۳-۱ : نقشه شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری……………………………….. ۱۳۰

نقشه شماره ۳-۲ : نقشه شهرستان شهرکرد…………………………………………………………….. ۱۳۰

نقشه شماره ۳-۳ : نقشه راه های استان چهارمحال و بختیاری…………………………………….. ۱۶

فهرست تصویرها

شکل شماره ۲-۱ : اعضای گروه رهبری کننده طرح شهر سالم……………………………………… ۱۱۲

شکل شماره ۳-۱ : پارک کوهستانی ملت شهرکرد……………………………………………………. ۱۵۹

شکل شماره ۴-۱ : پایانه مسافربری شهرکرد…………………………………………………………… ۲۰۳

شکل شماره ۴-۲ : پایانه مسافربری آزادی شهرکرد………………………………………………….. ۲۰۵

ضمیمه

پرسشنامه سفرهای روزانه شهرکرد – اصفهان       ۲۳۱

چکیده:

با توجه به اینکه شهر شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری رشد چندانی نداشته (چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ برخی خدمات مانند تفریحی و تجاری ) و در سال ۱۳۸۹ (و سالهای پیش از آن) بیشترین جابجایی مسافر (۷۸٫۳% )از شهر شهرکرد ، به شهر اصفهان و اکثر آنها به صورت روزانه بوده است، این پژوهش سعی بر شناخت عوامل موثر در ایجاد این سفرها داشته است. که روش کار به صورت ترکیبی از روش های اسنادی- تحلیلی و میدانی بوده، بدین صورت که پس از تکمیل  پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای آماری (Excel ,Spss) استفاده شده است.آزمون آماری آلفای کورنباخ نشان داد که این پرسشنامه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است. آزمون های فرضیات تحقیق نشان داد که اولا هیچگونه رابطه ای بین علت سفرهای روزانه و گروه های جمعیتی سفر کننده از شهرکرد به اصفهان وجود نداشته است ثانیا رابطه ی معناداری بین سیستم حمل و نقل شهری شهرکرد-اصفهان و میزان تردد و همچنین رابطه معناداری بین خدمات شهری شهرکرد و تعداد سفر وجود دارد. که با مدیریت و برنامه ریزی صحیح می توان تعداد سفرها را کاهش وشهر شهرکرد را به سوی پیشرفت و توسعه سوق داد.

مقدمه:

در گذشته های دور که جابجایی انسان ها با پای پیاده و سپس با بهره گرفتن از حیوانات و ارابه ها صورت می گرفت به دلیل ناامنی و ناهمواری راه ها و عدم وجود حالت ارتجاعی فنری در کالسکه ها،به خصوص در زمستان، مردم کمتر مسافرت می کردند و به ندرت هم برای تفریح به سفر می رفتند .

از طرف دیگر حمل و نقل فعالیتی است اقتصادی که جابه جایی انسان و کالا را از مکانی به مکان دیگر شامل می شود.  بشر در طول تاریخ تکامل زندگی خود با ترکیب اصلی حمل و نقل و با توجه به امکانات طبیعی در مناطق مختلف کره زمین به شیوه های متنوعی برای فعالیت حمل و نقل دست یافته است(بیضایی :۸۷،۱۳۸۲).

به تدریج با توسعه جاده ها و بهره برداری از وسایل نقلیه موتوری و افزایش سرعت جابجایی،مسافرت در اقصی نقاط جهان افزایش یافت . در کشور ما با گذشت زمان و اهمیت دسترسی به فنون و دانش های مختلف، به تدریج مسافرت ها با هدف کسب دانش و تجربه آموزی و همچنین برای تجارت، زیارت و تفریح و توسط طیف خاصی از مردم صورت می گرفت( جاروندی و فرقانی ، ۱۳۸۸ :۱۲۴).

حمل و نقل و ترافیک شهری ، همواره به عنوان مبحثی کلیدی و اساسی در مطالعات شهری و ناحیه ای مطرح بوده است. زیرا همانطور که خواهیم دید یکی از نقش های اساسی زندگی شهری را تشکیل می دهد ، که آن با ارتباط بخشیدن اکثر امور انسانی به یکدیگر و جریان یابی افراد ، کالا ، انرژی و اطلاعات محقق می گردد.اگر اغراق نباشد حیات و ممات شهرها در گرو حمل و نقل شهری است. بنابراین پرداختن به این موضوع خود بینشی گسترده و بین رشته ای را می طلبد که تنها از عهده یک علم و حتی مجموع علوم انسانی بر نمی آید(امینی نژاد :۱۳۹۰، ۳).

از طرف دیگر ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم ساماندهی به امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل، در محدوده شهر را تداعی می نماید. مفهومی که در کشور های مختلف به دلیل ساختار های سیاسی و رویکرد های اقتصادی، نهاد های متفاوتی را با الگو های متفاوتی در خود درگیر دارد( نعمت اللهی:۱۳۸۸،۷۸).

پژوهش حاضر در راستای شناخت عوامل موثر بر سفرهای روزانه افراد ازسمت شهر  شهرکرد به سمت شهر اصفهان در پنج فصل تنظیم گردیده و راهکارهایی جهت مدیریت و برنامه ریزی شهری صحیح و جامع در شهر شهرکرد ارائه گردیده است.

فصل اول با عنوان کلیات تحقیق آورده شده است و در آن پس از آوردن مقدمه ای کوتاه به بیان مسئله و سپس سؤالهای اصلی پژوهش ، فرضیه ها ی پژوهش ، اهداف پژوهش ، سابقه  انجام تحقیق  ، کاربردهای متصور از تحقیق ، مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه ، روش انجام تحقیق ، روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها ، روایی و پایایی تحقیق ، جامعه آماری و روش نمونه گیری ، مشکلات و محدودیت های تحقیق ، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق  پرداخته شده است. در آخر با بیان واژگان کلیدی استفاده شده در تحقیق و شرح مختصر هر یک از آنها، این بخش را به پایان رسانده ام.

فصل دوم با عنوان مبانی نظری و ادبیات موضوع آورده شده است و در آن نیز پس از آوردن مقدمه ای کوتاه ، به بیان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش پرداخته و به صورت مفصل شرح داده شده اند.همچنین مروری بر تحقیقات انجام گرفته ی پیشین داشته و آنها را به صورت مختصر بازگو نموده ایم.

فصل سوم تحت عنوان معرفی منطقه مورد مطالعه ذکر گردیده است و در آن نیز پس از آوردن مقدمه ای کوتاه ،سه بخش اصلی ویژگی های طبیعی، ویژگی های انسانی و ویژگی های اقتصادی بیان شده و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه یعنی شهر شهرکرد و سپس خصوصیات اجتماعی و اقتصادی و در آخر ویژگی های کالبدی منطقه شامل ۱- کاربری اراضی در وضع موجود به همراه سرانه هر بخش و ۲- راه های ارتباطی منطقه ، معرفی شده اند.

فصل چهارم با عنوان یافته های پژوهش آورده شده و در آن پس از آوردن مقدمه ای کوتاه ، ابتدا به بیان نتایج توصیفی و همچنین میزان رضایت آنان از طریق نظرخواهی پرداخته و سپس به اثبات فرضیه های پژوهش پرداخته شده و  با بهره گرفتن از نرم افزارهای Excel و Spss  در جهت دستیابی به اهداف پژوهش ، این بخش را به پایان رسانده ایم.

فصل پنجم به عنوان آخرین فصل با عنوان جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آورده شده است. در این فصل پس از یک جمع بندی کلی ، ابتدا به بیان نتایج توصیفی حاصل از یافته های میدانی پژوهش و سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیات و سوالات مطرح شده در پژوهش پرداخته ایم . و در آخر هم با ارائه اقدامات مورد نیاز برای حل مشکلات سیستم حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه اعم از اقدامات قانونی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و خدماتی و ارائه پیشنهاداتی از طرف نگارنده و مسافران که بر اساس پرسش نامه بدست آمده بود ، پژوهش خود را به پایان می رسانیم.

این پژوهش که با هدف بررسی علل سفرهای روزانه و سیستم حمل و نقل بین دو شهر شهرکرد و اصفهان انجام می یابد ، و با اصول و روش علمی با بهره گرفتن از نرم افزارspss  جهت تحلیل نتایج تهیه شده و همچنین از آخرین آمار و اطلاعات به روز و دقیق و با نهایت سعی محقق در ارائه دقیق مطالب ، تدوین شده است، می تواند در راهگشای بسیاری از مسائل در خصوص حمل و نقل بین دو شهر شهرکرد و اصفهان موثر باشد. امید که پژوهش حاضر مورد پسند جامعه علمی کشور عزیزمان ایران ، همچنین ساکنین و مدیران عزیز استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان قرار گیرد.

تعداد صفحه : ۲۳۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***