دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال ۱۳۸۰ با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال ۱۳۸۰ با اندازه سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد(M.A) رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال ۱۳۸۰ با اندازه سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

استاد راهنما:

دکتر فرزانه حیدرپور


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده فارسی……………………………………………………………………………………..                  ۱
فصل اول :کلیات پژوهش
۱-۱)مقدمه ……………………………………………………………………………………….                   ۲
۱-۲) اظهار مسئله…………………………………………………………………………………             ۳
۱-۳) اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………..            ۶
۱-۴) سوال پژوهش …………………………………………………………………………….                   ۷
۱-۵)هدف پژوهش ……………………………………………………………………………..                   ۷
۱-۶) فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………….                   ۹
۱-۷) متغیرهای مورد مطالعه ……………………………………………………………….                   ۹
۱-۸) نوع روش پژوهش ………………………………………………………………………                  ۱۰
۱-۹) قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………….                  ۱۲
۱-۹-۱) قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………                   ۱۲
۱-۹-۲) قلمرو مکانی …………………………………………………………………………                  ۱۲
۱-۹-۳) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………                   ۱۳
۱-۱۰) روش گردآوری اطلاعات وداده ها………………………………………………..                 ۱۳
۱-۱۱) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه ………………………………                  ۱۳
۱-۱۲) روش تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………………………..                  ۱۳
۱-۱۳) موانع ومحدودیتهای پژوهش ……………………………………………………….                  ۱۴
۱-۱۴) تعریف اصطلاحات  …………………………………………………………………                  ۱۴
۱-۱۵) ساختار پژوهش  ………………………………………………………………………..                  ۱۸
 
فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش
گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران
۲-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………..                 ۲۱
۲-۲)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان…………………………………………               ۲۲
۲-۳)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران …………………………………………………               ۲۳
گفتار دوم:مبانی نظری مالیات
۲-۴)مبانی نظری مالیات ………………………………………………………………………….              ۲۶
۲-۴-۱)مفاهیم مالیات  …………………………………………………………………………….             ۲۶
۲-۴-۲) اهداف وضع مالیاتها ……………………………………………………………………              ۲۹
۲-۴-۳)عدالت مالیاتی ……………………………………………………………………………              ۳۱
۲-۴-۴)سیستم مالیاتی و اجزای آن  ………………………………………………………….              ۳۲
۲-۴-۵)اصول سیستم مالیاتی مطلوب ………………………………………………………..              ۳۲
۲-۴-۶)اصول جدید مالیات ……………………………………………………………………..             ۳۴
۲-۴-۷)وقفه های زمانی وصول مالیات ……………………………………………………..             ۳۴
۲-۵)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران ………………………………………………………..             ۳۷
۲-۶)مالیات بر درآمد ………………………………………………………………………………             ۳۹
۲-۶-۱)تاریخچه مالیات بر درآمد …………………………………………………………….             ۴۰
۲-۶-۲)مطالعه تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور ……………………             ۴۱
گفتار سوم:
مبانی نظری سرمایه گذاری  و شیوه های تامین مالی
۲-۷) سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………..            ۵۲
۲-۷-۱)عوامل موثر بر سرمایه گذاری ………………………………………………………..            ۵۴
۲-۷-۲) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری ………………………………………             ۵۵
۲-۸) منابع مالی واحدهای اقتصادی و پروسه تامین مالی  …………………………….             ۵۸
۲-۹)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) …………………………………………………..             ۵۹
۲-۹-۱) روشهای مختلف تامین مالی …………………………………………………………            ۵۹
۲-۱۰)مالیات و حسابداری ……………………………………………………………………….            ۶۲
 
گفتار چهارم:پیشینه پژوهش
۲-۱۱)پیشینه پژوهش   ……………………………………………………………………………..           ۶۴
۲-۱۱-۱)تحقیقات انجام شده خارجی  ……………………………………………………….           ۶۴
۲-۱۱-۲)تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………              ۷۳
 
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
۳-۱)مقدمه ……………………………………………………………………………………………              ۷۸
۳-۲)طرح مساله پژوهش  ……………………………………………………………………….               ۷۹
۳-۳)فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………. .              ۷۹
۳-۴)روش پژوهش …………………………………………………………………………………               ۸۰
۳-۵)سنجش متغیر های پژوهش ………………………………………………………………..              ۸۰
۳-۶)چگونگی جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………..              ۸۱
۳-۷)جامعه آماری  …………………………………………………………………………………              ۸۱
۳-۸)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه……………………………………………….              ۸۱٫
۳-۹)آزمون های مورد بهره گیری در پژوهش…………………………………………………….              ۸۳
۳-۱۰)آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………….               ۸۳
۳-۱۱)روش های آماری بکار رفته در پژوهش………………………………………………              ۸۴٫
۳-۱۱-۱)آزمون مقایسه زوجها………………………………………………………………….               ۸۴
۳-۱۱-۲) همبستگی………………………………………………………………………………..               ۸۵
 
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
۴-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………..               ۹۱
۴-۲) تحلیل فرضیه ها………………………………………………………………………………              ۹۲
۴-۲-۱) بخش اول …………………………………………………………………………………               ۹۳
۴-۲-۲) بخش دوم ……………………………………………………………………………….               ۹۷
 
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………             ۱۰۲
۵-۲)اختصار موضوع وروش پژوهش ……………………………………………………………               ۱۰۳
۵-۳)نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………             ۱۰۵
۵-۴)تحلیل یافته های پژوهش
۵-۴-۱)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول………………………………………………….              ۱۰۶
۵-۴-۲)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم………………………………………………….              ۱۰۷
۵-۴)پیشنهادهای پژوهش
۵-۴-۱) پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش………………………………………………              ۱۰۸
۵-۴-۲)سایرپیشنهادها…………………………………………………………………………….              ۱۰۹
۵-۴-۳)پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی…………………………………………………             ۱۰۹
۵-۵) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………….             ۱۱۰
منابع ومآخذ ………………………………………………………………………………………….             ۱۱۱
پیوست ها
پیوست الف…………………………………………………………………………………………….            ۱۱۶
پیوست ب ……………………………………………………………………………………………..            ۱۲۰
پیوست ج ………………………………………………………………………………………………            ۱۲۶
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………….            ۱۳۴
 
فهرست جدول ها
۲-۱جدول ، مالیات بر درآمد درکشور سوئد…………………………………………………        ۴۷
۲-۲جدول ، مالیات بر درآمد در آمریکا……………………………………………………….            ۴۸
۲-۳جدول، تغییرات قانون مالیات های مستقیم مربوط به درآمد شرکت ها
مصوب بهمن ۱۳۸۰ نسبت به اصلاحیه اسفند ماه ۱۳۷۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫             ۵۰
۴-۱جدول ،مطالعه توصیفی متغیرهای سرمایه گذاری ، چگونگی تامین مالی و مالیات ابرازی        ۹۲
۴-۲جدول ، مطالعه وجود ارتباط بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد ومیزان
سرمایه گذاری شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات…………………………………..            ۹۴
۴-۳جدول ، آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و اندازه سرمایه گذاری
شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات ………………………………………………………             ۹۶
۴-۴جدول مطالعه وجود ارتباط بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد و چگونگی تامین مالی
شرکتها(داخلی وخارجی)  قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات ……………………………..            ۹۷
۴-۵جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و چگونگی تامین مالی
شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی پیرسون) ……..          ۱۰۰
۴-۶جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و چگونگی تامین مالی شرکتها
قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن)…………………          ۱۰۱
۵-۱جدول اختصار نتایج آزمون………………………………………………………………….          ۱۰۵
پیوست الف-۱جدول اسامی شرکتهای مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه ها…….            ۱۱۶
پیوست ج جداول خروجی حاصل ازتجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزارSPSS   ۱۲۶
جداول ج-۱و۲و۳ :
آزمون t  زوجی برای مطالعه وجود تفاوت در اندازه سرمایه گذاری قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹) و بعد از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷)       ۱۲۶
 
جداول ج-۴و۵و۶ :
آزمون t  زوجی برای مطالعه وجود تفاوت در چگونگی تامین مالی(داخلی) قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷)     ۱۲۷
جداول ج-۷و۸و۹ :
آزمون t  زوجی برای مطالعه وجود تفاوت در چگونگی تامین مالی(خارجی) قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷)     ۱۲۸
جدول ج-۱۰ :همبستگی اندازه سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بدون در نظر داشتن تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای ۱۳۷۵ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)……………………………….         ۱۲۹
جدول ج-۱۱ :همبستگی اندازه سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون) …………………………………………..         ۱۲۹
جدول ج-۱۲ :همبستگی اندازه سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای ۱۳۷۵ تا۱۳۷۹ (ضریب همبستگی: پیرسون)……………………………………………         ۱۳۰
جدول ج-۱۳ :همبستگی چگونگی تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بدون در نظر داشتن تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای ۱۳۷۵ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………….        ۱۳۰
جدول ج-۱۴:همبستگی چگونگی تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بدون در نظر داشتن تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای ۱۳۷۵ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………           ۱۳۱
جدول ج-۱۵ :همبستگی چگونگی تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………………….         ۱۳۱
جدول ج-۱۶ :همبستگی چگونگی تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای ۱۳۷۵ تا۱۳۷۹ (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………………….         ۱۳۲
جدول ج-۱۷ :همبستگی چگونگی تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷ (ضریب همبستگی: پیرسون)…………………………         ۱۳۲
جدول ج-۱۸ :همبستگی چگونگی تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای ۱۳۷۵ تا۱۳۷۹ (ضریب همبستگی: پیرسون)……………………………          ۱۳۳
 
فهرست نمودارها
۲-۱نمودار، نظام مالیاتی در ایران…………………………………………………………………..           ۳۸
۳-۱نمودار، وجود همبستگی بین دو متغیر  X  و Y……………………………………….           ۸۶
۳-۲نمودار ،عدم وجود همبستگی بین دو متغیر  X  و Y………………………………..           ۸۶
نمودار ب-۱ ،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی ……………………………………          ۱۲۰
نمودار ب-۲،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات …..          ۱۲۱
نمودار ب-۳،پراکنش سرمایه گذاری  و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات …..          ۱۲۲
نمودار ب-۴،پراکنش چگونگی تامین مالی (درصد) و مالیات ابرازی……………………….          ۱۲۳
نمودار ب-۵،پراکنش چگونگی تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی بعد ازتغییر نرخ مالیات    ۱۲۴
نمودار ب-۶،پراکنش چگونگی تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات   ۱۲۵
 
فهرست شکلها
۲-۱شکل، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب…………………………………………………               ۳۳
چکیده :
سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات       سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،چگونگی تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن می باشد در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.
تصور عمومی براین می باشد که مالیات دارای یک تأثیر می باشد و آن هم عبارت می باشد ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازکار وکوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یکی از تأثیر های مالیات می باشد و درآمدهای مالیاتی در واقع،یکی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین کننده اندازه رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی می باشد.
نخست آن که افزایش اندازه مالیات به سبب کاهش انگیزه برای  سرمایه گذاری ،تولید وبه گونه کلی کار وکوشش،موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی وگسترش بیکاری می گردد.
دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی مورد بهره گیری قرار می گیرد به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل)اندازه مالیات ها افزایش  می یابد تا با کاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری گردد وهنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری اندازه مالیات ها کاهش  می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم گردد وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت وهمگونی به حرکت خود ادامه دهد.
وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.
یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش اندازه سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به چگونگی تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این پژوهش نظاره گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال ۱۳۸۰ ،اندازه سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها  قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری هست (اندازه سرمایه گذاری در درارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته می باشد وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.
مقدمه
قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی گردید. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت.  در زندگی قبیله ای   عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.
با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.
گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز بایستی متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در اقدام ممکن می باشد با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی گردد.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت می باشد. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که اضافه براین قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور می باشد.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، چگونگی تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن می باشد در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،۱۳۸۴،۱).
با در نظر داشتن توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد  که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می گردد باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می گردد. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری  ، تامین مالی  یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این پژوهش به  مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با اندازه سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها می پردازد.
تعداد صفحه : ۱۵۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***