دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال ۱۳۸۰ با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها- قسمت ۲

ل ازتغییر نرخ مالیات …..          ۱۲۲
نمودار ب-۴،پراکنش چگونگی تامین مالی (درصد) و مالیات ابرازی……………………….          ۱۲۳
نمودار ب-۵،پراکنش چگونگی تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی بعد ازتغییر نرخ مالیات    ۱۲۴
نمودار ب-۶،پراکنش چگونگی تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات   ۱۲۵
 
فهرست شکلها
۲-۱شکل، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب…………………………………………………               ۳۳
چکیده :
سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات       سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،چگونگی تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن می باشد در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.
تصور عمومی براین می باشد که مالیات دارای یک تأثیر می باشد و آن هم عبارت می باشد ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازکار وکوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یکی از تأثیر های مالیات می باشد و درآمدهای مالیاتی در واقع،یکی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین کننده اندازه رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی می باشد.
نخست آن که افزایش اندازه مالیات به سبب کاهش انگیزه برای  سرمایه گذاری ،تولید وبه گونه کلی کار وکوشش،موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی وگسترش بیکاری می گردد.
دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی مورد بهره گیری قرار می گیرد به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل)اندازه مالیات ها افزایش  می یابد تا با کاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری گردد وهنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری اندازه مالیات ها کاهش  می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم گردد وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت وهمگونی به حرکت خود ادامه دهد.
وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.
یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش اندازه سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به چگونگی تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این پژوهش نظاره گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال ۱۳۸۰ ،اندازه سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها  قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری هست (اندازه سرمایه گذاری در درارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته می باشد وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.
مقدمه
قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی گردید. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت.  در زندگی قبیله ای   عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.
با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.
گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز بایستی متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در اقدام ممکن می باشد با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی گردد.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت می باشد. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که اضافه براین قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور می باشد.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، چگونگی تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن می باشد در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،۱۳۸۴،۱).
با در نظر داشتن توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد  که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می گردد باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می گردد. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری  ، تامین مالی  یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این پژوهش به  مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با اندازه سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها می پردازد.
تعداد صفحه : ۱۵۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***