دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A 

عنوان : بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA “

رشته: حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین رنجبر

پاییز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                         صفحه 
چکیده ۱
فصل ۱: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسأله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۶
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷
۱-۵- سوالات… ۷
۱-۶- فرضیات… ۷
۱-۷- روش و ابزار گردآوری داده‏ها ۸
۱-۸- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. ۸
۱-۹- تعریف متغیرهای تحقیق.. ۹
۱-۱۰- خلاصه فصل.. ۹
فصل ۲: مبانی نظری
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۲- فلسفه تقسیم سود. ۱۲
۲-۳- تئوری های تقسیم سود. ۱۳
۲-۴- نظریه عدم ارتباط تقسیم سود با قیمت… ۱۴
۲-۵- نظریات مربوط بودن تقسیم سود. ۱۶
۲-۵-۱- مدل گوردن. ۱۶
۲-۵-۲- مدل والتر. ۱۸
۲-۵-۳- مدل پرنده در دست… ۲۰
۲-۶- تئوری اولویت مالیاتی.. ۲۰
۲-۷- سیاست تقسیم سود سهام. ۲۱
۲-۷-۱- سیاست تقسیم سود منظم. ۲۱
۲-۷-۱-۱- روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم. ۲۳
۲-۷-۱-۲- روش مبلغی ثابت… ۲۴
۲-۷-۱-۳- روش درصدی از قیمت اسمی.. ۲۸
۲-۷-۲- سیاست تقسیم سود نامنظم. ۲۸
۲-۷-۳- سیاست تقسیم سود باقی مانده ۲۸
۲-۸- عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود. ۳۰
۲-۸-۱- عوامل قانونی.. ۳۰
۲-۸-۲- سود خالص…. ۳۱
۲-۸-۳- مشکل نقدینگی.. ۳۱
۲-۸-۴- افزایش بی رویه سود انباشته. ۳۱
۲-۸-۵- عوامل ناشی از قراردادها ۳۲
۲-۸-۶- عوامل داخلی.. ۳۳
۲-۸-۷- اهداف توسعه ای.. ۳۳
۲-۸-۸- حفظ ساختار سرمایه. ۳۴
۲-۸-۹- نیاز سهامداران. ۳۵
۲-۸-۱۰-  بازده حقوق صاحبان سهام. ۳۵
۲-۸-۱۱- وضعیت نقدینگی.. ۳۵
۲-۸-۱۲- استفاده از مزایای مالیاتی.. ۳۶
۲-۸-۱۳- تاثیر دوره های تجاری.. ۳۶
۲-۸-۱۴- نوع شرکت… ۳۶
۲-۸-۱۵- عمر شرکت… ۳۷
۲-۹- رابطه سود نقدی و بازده ۳۷
۲-۱۰- تئوری های پرداخت سودسهام. ۳۸
۲-۱۰-۱- مدل های اطلاعات کامل- عامل مالیاتی.. ۳۹
۲-۱۰-۲- مدل های رفتاری.. ۳۹
۲-۱۰-۳- مدل های عدم تقارن اطلاعاتی.. ۴۰
۲-۱۰-۳-۱- فرضیه هزینه نمایندگی.. ۴۰
۲-۱۰-۳-۲- فرضیه جریان نقدی آزاد ۴۱
۲-۱۰-۳-۳- فرضیه پیام دهی.. ۴۱
۲-۱۱- رابطه سود نقدی -قیمت… ۴۱
۲-۱۲- مفاهیم رشد درآمد آتی و فرصت های سرمایه گذاری.. ۴۲
۲-۱۳- مطالعات خارجی انجام شده ۴۵
۲-۱۴- مطالعات داخلی انجام شده ۴۸
فصل ۳: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۵۳
۳-۲- روش تحقیق.. ۵۳
۳-۳- جامعه آماری.. ۵۴
۳-۴- نمونه آماری.. ۵۴
۳-۵- فرضیه ها و مبانی نظری آنها ۵۵
۳-۶-  روش گردآوری داده ها ۵۷
۳-۷- روش های آماری مورد استفاده ۵۷
۳-۸- خلاصه فصل.. ۵۸
فصل ۴: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۶۰
۴-۲- بخش اول؛ بررسی داده های تحقیق.. ۶۰
۴-۲-۱- آمار توصیفی.. ۶۰
۴-۳- مدل تحقیق.. ۶۵
۴-۳-۱- متغیروابسته. ۶۵
۴-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق.. ۶۶
۴-۴-۱- تخمین مدل اول. ۶۶
۴-۴-۲- تفسیر  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۶۸
۴-۴-۳- نتایج تخمین مدل رگرسیونی دوم. ۶۹
۴-۴-۴- تفسیر  نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. ۷۱
۴-۴-۵- نتایج تخمین مدل رگرسیونی سوم. ۷۲
۴-۴-۶- تفسیر  نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. ۷۴
۴-۴- خلاصه فصل.. ۷۴
فصل ۵: خلاصه و نتیجهگیری
۵-۱- مقدمه. ۷۶
۵-۲- خلاصه و نتیجه گیری.. ۷۶
۵-۳- فرضیه های تحقیق.. ۷۷
۵-۴- محدودیتهای تحقیق.. ۷۹
۵-۵- پیشنهادهای کاربردی تحقیق.. ۷۹
۵-۶- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۸۰
۵-۷- خلاصه فصل.. ۸۱
منابع و ماخذ. ۸۲
چکیده انگلیسی.. ۸۳
 
فهرست جدول
عنوان                                                                                                                         صفحه 
جدول (۴-۱) کلیه شرکتهای بکارگرفته شده در تحقیق.. ۶۱
جدول (۴-۲) آمار توصیفی.. ۶۴
جدول (۴-۳) تخمین رگرسیونی مدل (۱) ۶۷
جدول(۴-۴) تخمین رگرسیونی مدل (۲) ۷۰
جدول(۴-۵) تخمین رگرسیونی مدل (۳) ۷۳
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                         صفحه 
نمودار (۲-۱) رابطه بین درآمد و سود هر سهم. ۲۳
نمودار (۲-۲) رابطه بین درآمد و سود هر سهم. ۲۵

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران و در قلمرو زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ انجام شده است. بدین منظور تعداد ۴۱ شرکت و با تخمین ۳ مدل رگوسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای آزمون فرضیات نشان داد که نسبت های پرداخت سود سهام با رشد درآمد آتی شرکت رابطه­ی معنی داری دارد. همچنین بین مدت تعامل نسبت پرداخت سود و فرضیات رشد سرمایه گذاری نیز رابطه معناداری است. این رابطه برای بازده سهام و نسبت پرداخت سود نیز مشاهده شده است.
واژه­گان کلیدی: نسبت های پرداختی، رشد درآمدهای آتی، بازده، سود نقدی سهام، پانل
 

فصل ۱

کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

پیش بینی، عاملی کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و دیگر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. از آنجایی که سرمایه­گذاران و تحلیل گران مالی از سود به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت ها استفاده می کنند، و تمایل به اندازه گیری میزان سودآوری آتی دارند تا نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود تصمیم گیری کنند آنان با پیش بینی سود، نسبت به وضعیت یک شرکت قضاوت می کنند، زیرا در اصل تفاوت در این پیش بینی هاست که تخصیص منابع سرمایه به بخش ها و واحدهای مختلف تجاری را تعیین
می کند این موضوع برای سرمایه گذاران بالقوه نیز اهمیت دارد. آن ها با پیش بینی
جریان های نقدی و سودهای آتی نسبت به سرمایه گذاری و تخصیص منابع سرمایه خود اقدام می کنند(جهانخانی و قربانی ۱۳۸۴).
سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهم ترین گزینه ها و تصمیمات پیش روی مدیران به شمار می­رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم و چه میزان در قالب سود انباشته مجدداً در شرکت سرمایه گذاری شود. پرداخت سود تقسیمی مستقیماً سهامداران را بهره مند می سازد، همچنین توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصت های رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. هر سرمایه گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می داند. میزان سود سهام پیشنهادی توسط هیئت مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات مدیران در مورد سودآوری آینده شرکت است. تقسیم سود از دو جنبه قابل بحث می باشد: از یک سو عاملی تأثیر گذار بر سرمایه گذاری های آتی و رشد درآمد شرکت است یعنی تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی شرکت و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی است. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود شرکت می باشند. بنابراین مدیران با حداکثر کردن ثروت شرکت همواره بین علایق مختلف آن ها و فرصت های سود آور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار مهم و دارای اهمیت است. از این رو در این تحقیق به بررسی تأثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است(مهرانی، ساسان و مرادی، محمد و اسکندر،هدی ۱۳۸۹).
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تقسیم سود و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۵ فصل طراحی و اجرا خواهد شد. فصل اول تحت عنوان مقدمه به بیان مسئله، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین تعریف عملیاتی متغیرها می پردازد.

۱-۲- بیان مسأله

در صورتی که شرکتی دارای پروژه سرمایه گذاری توجیه پذیری باشد که در چند سال آینده به بهره­برداری می رسد و یا شرکتی پیش بینی می کند که در سال آینده نیاز مالی خواهد داشت، پیشنهاد عدم تقسیم یا تقسیم سود کم را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه می کند. درصورتی که مجمع با نظر هیئت مدیره موافق باشد سود میان سهامداران تقسیم نمی شود و به حساب اندوخته ها یا سود انباشته انتقال می یابد و پس از بهره برداری پروژه به صورت سهام جایزه به سهامدار داده می شود، در غیر این صورت، سود بین سهامداران تقسیم می شود و بعد از آن اگر مدیریت شرکت تشخیص دهد که برای تامین مالی نیاز به وجد نقد دارد، پس از طی کردن مراحل قانونی، اقدام به افزایش سرمایه می کند(جهانخانی، علی و قربانی، سعید ۱۳۸۴).
عوامل متعددی بر سیاست توزیع سود شرکت­ها اثر می­گذارند و گاه تقسیم سود را محدود
می­کنند. این عوامل یا در چارچوب قوانین و مقررات و به صورت اجباری برای شرکت­ها تعیین
می­شوند یا این که شرکت به اختیار خود را ملزم به رعایت این عوامل می کند. بطور کلی این عوامل به سه دسته قانونی، قراردادی و داخلی تقسیم می شوند.
قوانین و مقررات معمولا شرکت ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی کند بلکه بیش تر به شرایط و مواردی را که در آن سود سهام نباید پرداخت شود، اشاره دارند. عمده ترین مباحث مطرح شده در قوانین در رابطه با تقسیم سود عبارتند از:
محدودیتهای مربوط به سرمایه، گرچه ممکن است در قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشند، اما در اغلب موارد این قوانین، پرداخت سود سهام را در صورتی که باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته­اند. برخی از قوانین، سرمایه را نیز ارزش اسمی سهام عادی اعلام کرده­اند. برای مثال، اگر سرمایه شرکتی ۲۰۰ میلیون ریال و ارزش ویژه آن ۲۱۰ میلیون ریال باشد، شرکت نمی­تواند ۲۰ میلیون ریال سود سهام توزیع کند. مگر این که اقدام به کاهش سرمایه کند.
در قوانین تجاری برخی کشورها، پرداخت سود سهام نقدی برای شرکت هایی که با کمبود نقدینگی روبرو هستند، ممنوع است. در این شرایط، بدهی­های شرکت بیش از
دارایی­های آن است و شرکت قادر به انجام تعهدات خود به بستانکاران نیست. بنابراین پرداخت سود به سهامداران به دلیل حمایت از بستانکاران منع می شود.
قوانین مالیاتی بعضی از کشورها، سود تقسیم­نشده بیش از حد را هم منع می­کند. اگرچه تعریف سود تقسیم نشده بیرویه تا حدی مبهم است، اما معمولاً آن را نگهداری سود مازاد بر نیازهای سرمایه­گذاری حال و آینده شرکت تعریف می کنند. هدف قانون مالیات آن است که شرکت ها را از عدم تقسیم سود به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات منع کنند. چنانچه اداره وصول مالیات بتواند مقدار قابل توجه­ای از سود تقسیم نشده مربوط را تشخیص دهد،
جریمه­ای برای شرکت وضع خواهند شد. بنابراین هرگاه شرکتی موقعیت نقدی قابل توجه­ای برای خود بوجود آورد، باید دلایل محکمی برای ابقای این وجوه به مسئولان مالیاتی ارائه دهد، در غیر این صورت باید وجوه اضافی را به شکل سود سهام بین سهامداران توزیع کند. همچنین ممکن است قوانین، محدودیتهای دیگری برای پرداخت سود ایجاد کنند. این محدودیت ها ممکن است در حداقل سود تقسیمی منعکس شده و یا به صورت محدودیت های مربوط به وام های دریافتی که مبتنی بر تعیین میزان سود تقسیمی است، مطرح شوند. محدودیت قانونی دیگر در مورد سهام ممتاز است که سهامداران ممتاز در گرفتن سود اولویت دارند و تا زمانی که سودهای معوق سهامداران ممتاز پرداخت نشود، شرکت نمی تواند اقدام به تقسیم سود کند.
با توجه به آنجه بیان گردید مساله اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سود نقدی و رشد درآمد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و این سوال مطرح است که آیا تغییرات سود می تواند درآمد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد؟
تعداد صفحه : ۱۰۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***