دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

گرایش حسابرسی

موضوع

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی

شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر حسن همتی

استاد مشاور

دکتر فاطمه صراف

سال تحصیلی : نیمسال دوم ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام پژوهش، پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع پژوهش همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی   (پانل دیتا) می باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی۸۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۱ مطالعه شده می باشد (۶۵۶ شرکت-­­ سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزار Eviews 8 بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش در ارتباط با مطالعه فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی دار و معکوسی وجود ندارد. در ادامه با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با مطالعه فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی دار و معکوسی وجود ندارد. در نهایت نتایج پژوهش در ارتباط با مطالعه فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی دار و مستقیمی وجود ندارد.
واژه های کلیدی:
اجتناب مالیاتی، تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی، نرخ مؤثر مالیات، تفاوت دفتری مالیات .
 
 
 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اولکلیات
۱-۱) مقدمه. ۲
۱-۲) اظهار مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش… ۲
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش… ۴
۱-۴) اهداف پژوهشی.. ۵
۱-۴-۱) اهداف علمی.. ۵
۱-۴-۲) اهداف کاربردی.. ۵
۱-۵) سوالات و فرضیه های پژوهش… ۶
۱-۶) روش پژوهش… ۷
۱-۷) قلمرو پژوهش… ۷
۱-۷-۱) قلمرو موضوعی.. ۷
۱-۷-۲) قلمرو زمانی.. ۷
۱-۷-۳) قلمرو مکانی.. ۸
۱-۸) جامعه و نمونه آماری پژوهش… ۸
۱-۹) تعاریف واژگان کلیدی (تعاریف عملیاتی واژگان) ۸
۱-۹-۱) تعاریف عملیاتی.. ۸
۱-۹-۲) اجتناب مالیاتی.. ۸
۱-۹-۳) به موقع بودن . ۹
۱-۱۰) ساختار پژوهش… ۹
۱-۱۱) اختصار فصل.. ۱۰
 
فصل دوممبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱)مقدمه. ۱۲
۲-۲)ویژگی های کیفی اطلاعات مالی دستیابی به اهداف گزارشگری مالی.. ۱۲
۲-۲-۲)ویژگی­های کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات … ۱۳
۲-۲-۲-۱)مربوط بودن. ۱۳
۲-۲-۲-۲)قابل اتکا بودن . ۱۳
۲-۲-۳)ویژگی­های کیفی مرتبط با ارائـه اطلاعات … ۱۳
۲-۲-۳-۱)قابل مقایسه بودن . ۱۳
۲-۲-۳-۲)قابل فهم بودن . ۱۳
۲-۳)محدودیت­های حاکم بر ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی .. ۱۴
۲-۳-۱)موازنه بین ویژگی­های کیفی .. ۱۴
۲-۳-۲)به موقع بودن. ۱۴
۲-۳-۳)ملاحظات منفعت و هزینه. ۱۴
۲-۴)عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع. ۱۴
۲-۴-۱) اندازه شرکت… ۱۵
۲-۴-۲) سودآوری.. ۱۶
۲-۴-۳) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. ۱۷
۲-۴-۴) اهرم مالی.. ۱۷
۲-۴-۵) عمر شرکت… ۱۸
۲-۴-۶ )ماهی از پایان سال مالی.. ۱۹
۲-۴-۶) حجم معاملات سهام. ۲۰
۲-۵) اجتناب مالیاتی.. ۲۰
۲-۵-۱) تأثیر حسابداران و مشاوران در اجتناب مالیاتی.. ۲۲
۲-۵-۲) تفاوت اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی.. ۲۲
۲-۵-۳) زمینه های پیدایش فرار مالیاتی.. ۲۳
۲-۵-۴)فرار مالیاتی در ایران. ۲۴
۲-۵-۵)ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها ۲۵
۲-۵-۵-۱) قوانین و مقررات مالیاتی.. ۲۵
۲-۵-۵-۲) فرآیندهای مالیاتی.. ۲۵
۲-۵-۵-۳)عدم در نظر داشتن رضایت  مؤدیان مالیاتی.. ۲۶
۲-۵-۵-۴) منابع انسانی.. ۲۶
۲-۵-۵-۵) مؤدیان مالیاتی.. ۲۷
۲-۶) پیشینه پژوهش.. ۲۹
۲-۶-۱) تحقیقات داخلی.. ۲۹
۲-۶-۲) تحقیقات خارجی.. ۳۳
۲-۷) اختصار فصل.. ۴۱
 
فصل سومروش اجرای پژوهش
۳-۱) مقدمه. ۴۳
۳-۲) تعریف و اظهار جامعه آماری پژوهش… ۴۴
۳-۲-۱) قلمرو مکانی.. ۴۴
۳-۲-۲) قلمرو زمانی.. ۴۴
۳-۳) تعیین حجم نمونه پژوهش… ۴۴
۳-۴) اهداف مشخص پژوهش.. ۴۶
۳-۴-۱) هدف اصلی.. ۴۶
۳-۴-۲) اهداف فرعی.. ۴۶
۳-۴-۳) اهداف کاربردی.. ۴۷
۳-۵) سوال های پژوهش… ۴۸
۳-۶) فرضیه سازی و ملاک های انتخاب فرضیه. ۴۸
۳-۶-۱) فرضیه های پژوهش… ۴۸
۳-۷) روش پژوهش… ۴۹
۳-۷-۱) روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی: ۴۹
۳-۷-۲) روش پژوهش از نظر هدف… ۴۹
۳-۷-۳) روش انجام پژوهش… ۴۹
۳-۸) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات… ۵۰
۳-۹) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۵۱
۳-۱۰) تعریف متغیرها و چگونگی محاسبه آن ها ۵۲
۳-۱۰-۱) متغیر وابسته. ۵۲
۳-۱۰-۲)متغیر مستقل.. ۵۲
۳-۱۰-۳) متغیرهای کنترلی.. ۵۲
تعریف عملیاتی متغیر وابسته. ۵۳
۳-۱۰-۴) تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی سالانه ( DELAY) 53
تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل.. ۵۳
۳-۱۰-۵) تفاوت دفتری مالیات  (BTD) 53
۳-۱۰-۶) نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی (CASH ETR) 53
۳-۱۰-۷) نرخ مؤثر هزینه مالیات (ETR) 54
۳-۱۰-۸) سود غیرمنتظره(UE) 54
۳-۱۰-۹) اظهارنظر حسابرس (OPIN) 54
۳-۱۰-۱۰) بزرگترین موسسه حسابرسی کننده (BIG) 54
۳-۱۰-۱۱) اندازه شرکت (SIZE) 55
۳-۱۰-۱۲) فرصت های رشد (MTB) 55
۳-۱۰-۱۳) اهرم عملیاتی (LEV) 55
۳-۱۰-۱۴) بحران مالی (DISTRESS) 56
۳-۱۰-۱۵) درصد پنج سهامداران عمده (OWN) 56
۳-۱۰-۱۶) نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات (PPE) 56
۳-۱۰-۱۷) نسبت کل اقلام تعهدی به کل دارائی (ACC) 56
۳-۱۱) مدل های پژوهش… ۷۵
۳-۱۲) اعتبار درونی و برونی پژوهش… ۷۶
۳-۱۳) روش واکاوی مدل ها و آزمون فرضیات… ۷۶
۳-۱۴) مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی.. ۷۷
۳-۱۴-۱) فرض های اساسی رگرسیون. ۷۸
۳-۱۴-۲) احتیاط در بهره گیری از رگرسیون و همبستگی.. ۷۹
۳-۱۴-۳) مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی.. ۸۲
۳-۱۵) آزمون ناهمسانی واریانس ها ۸۲
۳-۱۶) آزمون خود همبستگی.. ۸۲
۳-۱۷) آزمون مانایی (ایستایی) متغیرها ۸۳
۳-۱۷-۱) آزمون ریشه واحد. ۸۳
۳-۱۸) آزمون های هم انباشتگی داده های تابلویی.. ۸۴
۳-۱۸-۱)آزمون هم انباشتگی کائو. ۸۶
۳-۱۹) انتخاب نوع مدل. ۸۶
۳-۲۰) اختصار فصل.. ۸۷
 
فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها و اظهار نتایج
حاصل از پژوهش.. ۸۸
۴-۱) مقدمه. ۸۹
۴-۲)یافته های توصیفی.. ۹۱
۴-۳) آزمون ریشه واحد و هم انباشتگی.. ۹۳
۴-۴) رگرسیون. ۹۴
۴-۴-۱) آزمون دوربین- واتسون. ۹۴
۴-۵) آزمون فرضیه ها ۹۴
۴-۵-۱) آزمون فرضیه فرعی اول. ۹۴
۴-۵-۱-۱ آزمون لیمر برای مقایسه ی الگویPooled  با الگوی اثرات ثابت برای فرضیه ی اول. ۹۵
۴-۵-۱-۲ آزمون هاسمن برای مقایسه ی الگوی اثرات ثابت با الگوی اثرات تصادفی برای فرضیه اول. ۹۶
۴-۵-۱-۳ آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون برای فرضیه اول. ۹۷
۴-۵-۱-۴ آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی برای فرضیه اول. ۹۸
۴-۵-۱-۵ ضریب تعیین فرضیه اول. ۹۸
۴-۵-۱-۶ آزمون دوربین- واتسون برای فرضیه اول. ۹۸
۴-۵-۲ آزمون فرضیه فرعی دوم. ۹۹
۴-۵-۲-۱ آزمون لیمر برای مقایسه ی الگوی Pooled با الگوی اثرات ثابت برای فرضیه ی دوم. ۹۹
۴-۵-۲-۲آزمون هاسمن برای مقایسه ی الگوی اثرات ثابت با الگوی اثرات تصادفی برای فرضیه دوم. ۱۰۰
۴-۵-۲-۳ آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون برای فرضیه دوم. ۱۰۱
۴-۵-۲-۴ آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی برای فرضیه دوم. ۱۰۱
۴-۵-۲-۵ ضریب تعیین فرضیه دوم. ۱۰۲
۴-۵-۲-۶ آزمون دوربین- واتسون برای فرضیه دوم. ۱۰۲
۴-۵-۳ آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۰۳
۴-۵-۳-۱ آزمون لیمر برای مقایسه ی الگوی Pooled  با الگوی اثرات ثابت  برای فرضیه ی سوم. ۱۰۳
۴-۵-۳-۲ آزمون هاسمن برای مقایسه ی الگوی اثرات ثابت با الگوی اثرات تصادفی برای فرضیه­سوم. ۱۰۴
۴-۵-۳-۳ آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون برای فرضیه سوم. ۱۰۵
۴-۵-۳-۴ آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی برای فرضیه سوم. ۱۰۶
۴-۵-۳-۵ ضریب تعیین فرضیه سوم. ۱۰۶
۴-۵-۳-۶ آزمون دوربین- واتسون برای فرضیه سوم. ۱۰۶
۴-۶- اختصار ی فصل.. ۱۰۷
 
فصل پنجمتفسیـر یافتـه ها، نتیجـه گیـری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه. ۱۰۹
۵-۲)  تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها ۱۰۹
۵-۲-۱) تفسیر نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۰۹
۵-۲-۲ ) تفسیر نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۱۱
۵-۲-۳ ) تفسیر نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۱۲
۵-۳ ) نتیجه گیری کلی.. ۱۱۳
۵-۴ )پیشنهادهای حاصل از پژوهش.. ۱۱۴
۵-۴-۱)پیشنهادات مبتنی بر فرضیه­ها ۱۱۴
۵-۴-۲)  پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۱۱۵
۵-۵)محدودیت های انجام پژوهش.. ۱۱۶
۵-۶) اختصار فصل.. ۱۱۷
منابع و ماخذ. ۱۱۸
منابع فارسی.. ۱۱۸
پیوست ها ۱۲۷
فهرست جداول
جدول                                                                                                    صفحه
جدول(۱-۱)تعریف عملیاتی متغیرها  : ۵۶
جدول(۱-۲)تعریف عملیاتی متغیرهایی که برای محاسبه متغیرهای مستقل و کنترل به کار می­طریقه ۵۹
جدول (۳- ۱): طریقه انتخاب نمونه آماری پژوهش.. ۴۶
جدول(۴-۱):آمار توصیفی متغیرهای  پژوهش.. ۹۲
جدول (۴-۲): آزمون ریشه ی واحد برای متغیرهای پژوهش. ۹۳
جدول (۴-۴): آزمون لیمر برای فرضیه ی اول. ۹۶
جدول (۴-۵): آزمون هاسمن برای فرضیه ی اول. ۹۶
جدول (۴-۶): نتایج مربوط به تحلیل رگرسیونی فرضیه اول. ۹۷
جدول (۴-۷): آزمون لیمر برای فرضیه ی دوم ۱۰۰
جدول (۴-۸): آزمون هاسمن برای فرضیه ی دوم ۱۰۰
جدول (۴-۹): نتایج مربوط به تحلیل رگرسیونی فرضیه دوم ۱۰۱
جدول (۴-۱۰): آزمون لیمر برای فرضیه ی سوم ۱۰۴
جدول (۴-۱۱): آزمون هاسمن برای فرضیه ی سوم ۱۰۴
جدول (۴-۱۲): نتایج مربوط به تحلیل رگرسیونی فرضیه سوم ۱۰۵
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار                                                                                                    صفحه
نمودار (۳-۱): روش­های آماری انجام پژوهش… ۵۱
 

فصل اول

کلیات

 
 

۱-۱) مقدمه

در فصل اول پس از اظهار مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش و مبانی پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهیم؛ سپس اهداف پژوهش را اظهار نموده و در ادامه به اظهار فرضیه های­ پژوهش می پردازیم. همچنین روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهش را در قالب بندهای جداگانه، اظهار می کنیم. تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی پژوهش نیز در این فصل آورده شده و در نهایت به ساختار کلی پژوهش تصریح شده می باشد.

۱-۲) اظهار مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش

به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی به شمار می رود به موقع بودن به این مفهوم می باشد که اطلاعات بایستی در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترس بهره گیری کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می یابد . افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از بهره گیری کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می دهد(مرادی، مهدی و پورحسینی سیدمهدی؛ ۱۳۸۸)
در پی وقایع ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس ها ی جهان به ویژه در سپتامبر ۱۹۹۷ وسپس افشای ماجرای ورلد کام[۱]، انرون[۲] ، زیراکس[۳] و پارمالات[۴] در سطح جهان و سقوط شاخص های بورس تهران در سال ۱۳۸۳ ، موضوع شفافیت صورت های مالی به عنوان یک پدیده مورد لزوم اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داد. از زمان افشاسازی تقلب های حسابداری و پنهان سازی­های مالیاتی شرکت­ها طی ۲ دهه گذشته قانونگذاران و دانشگاهیان گزارشگری مالیاتی متهورانه و زمان ارائه گزارش مالی را مورد توجه قرار داده اند.
علی رغم این، مدیران زمانی روش­های انتخاب شده برای اهداف مالیاتی را برای گزارشگری مالی و بالعکس، بکار می­برند که منافع این کار، بیشتر از هزینه­های آن باشد. مانند منافع این کار، اجتناب از رسیدگی های اضافی و جرایم احتمالی از طرف سازمان مالیاتی خواهد بود. اما این همخوانی رویه­ها ممکن می باشد هزینه­های غیرمالیاتی نیز در برداشته باشد، به عنوان نمونه، بکارگیری روش اولین صادره از اولین وارده[۵] (FIFO) برای موجودی ها ممکن می باشد منجر به کمتر نشان دادن سود و در نتیجه، مالیات مورد نظر گردد که مزیت یا منافع این امر، نگهداری وجه نقد بیشتر برای شرکت خواهد گردید. اما پیش روی، سود کمتر از دیدگاه اعتبار دهندگان شرکت ممکن می باشد هزینه بهره بالاتری را برای شرکت به دنبال داشته باشد(کلوید[۶]، ۱۹۹۶). نتیجه بکارگیری و مد نظر قرار دادن منافع و هزینه های مذکور از طرف مدیریت منجر به تفاوت بین سود قبل از مالیات گزارش شده در صورت سود و زیان و سود مشمول مالیات(تفاوت دفتری مالیات) خواهد گردید(میلز[۷]، ۲۰۰۱). پس، چگونگی برآورد سود مشمول مالیات یا به عبارت دقیق تر، تفاوت دفتری مالیات و پرداخت های مالیاتی مانند عوامل بسیار مهمی هستند که می توان از طریق آن اجتناب مالیاتی را اندازه گیری نمود. پس، اجتناب مالیاتی می تواند انعکاسی از نظریه مسئله نمایندگی باشد و ممکن می باشد منجر به تصمیمات مالیاتی گردد که منافع شخصی مدیر را دنبال کند. پس، یکی از چالش های پیش روی سهامداران و هیات مدیره، یافتن روش ها و انگیزه های کنترلی می باشد تا هزینه های نمایندگی را به حداقل برسانند(جنسن و مکلینی[۸]، ۱۹۷۶). دسای و همکاران[۹] (۲۰۰۷) نیز عقیده دارند مدیرانی که به دنبال منافع شخصی خود هستند ساختار شرکت را پیچیده­تر کرده و معاملاتی را که باعث کاهش مالیات می گردد، انجام می دهند و از این طریق منابع شرکت را در جهت منافع شخصی خود به کار می گیرند. که در این پژوهش بالتبع هستیم که بدانیم آیا شرکت هایی که اقدامات اجتناب مالیاتی دارند گزارشگری مالی خود را به موقع برای ذینفعان(سهامداران،سرمایه گذاران ،بستانکاران) و سایر نهادهای قانونی افشاء می­کنند.
 
 

۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش

مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها جهت رسیدن به اهداف اقتصادی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد. گسترش و تنوع فعالیتهای اقتصادی و همچنین تأثیر فزایندۀ دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه­های اقتصادی واجتماعی و کوشش در جهت شکل گیری رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسأله ای مهم و مؤثر تبدیل نموده می باشد. در هر کشوری مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در اقتصاد، تأثیر بسیار مهمی را اعمال می­کند به گونه ای که امروز در کشورهای صنعتی، بهبود و توسعۀ کارایی و اثربخشی اظهار مالیات مودیان و مطالبه آن توسط کارشناسان امور مالیاتی، ضمن رعایت اصل عدالت مالیاتی، از اهمیت زیادی برخوردار گردیده می باشد (پژویان، جمشید۱۳۸۰) .
اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان استفادۀ قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی، برای کاهش اندازه مالیات قابل پرداخت به وسیلۀ ابزارهایی که در خود قانون می باشد، تعریف می­گردد (پاسترناک و ریکو[۱۰]، ۲۰۰۸) اجتناب از پرداخت مالیات، به فعالیت غیر قانونی که موجب کاهش درآمدهای دولت که برای امور زیربنایی و خدمات رفاهی و عمومی نیاز می باشد، مربوط می­گردد (اتسانیا[۱۱]،۲۰۱۱) در نتیجه اجتناب از پرداخت مالیات، در حال تبدیل شدن به نگرانی اصلی دولتهاست (گراویل[۱۲]، ۲۰۰۹ ) تصور نتایج اجتناب از پرداخت مالیات، می تواند مهم ترین بحث در پژوهش های پیرامون این موضوع باشد .
اهمیت موضوع و چگونگی ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی از یک سو و کمبود پژوهش های خارجی و داخلی از سوی دیگر انگیزه اصلی انجام این پژوهش می باشد. مطالعه حاضر به مطالعه این موضوع می پردازد که آیا اجتناب از پرداخت مالیات می تواند باعث تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش مالی شرکت ها به صاحبان سهام(سرمایه گذاران بالفعل)،سرمایه بالقوه وبستانکاران و سایر نهادهای قانونی جهت اتخاذ تصمیم مناسب و به موقع گردد..  پژوهش حاضر در اندازه گیری اجتناب مالیاتی، متغیرهای کنترلی و چگونگی ی محاسبه تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی با پژوهش های داخلی متفاوت می باشد. احتمال می رود بین بازارسازی سهام برروی درجه نقدشوندگی و ثبات قیمت آن ها شرکت ها ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشته باشد


تعداد صفحه : ۱۴۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***