دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان شهر خنج

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان شهر خنج

دانشگاه شیراز

دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی

 

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت آموزشی

بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان شهر خنج

استاد راهنما

دکتر رحمت اله مرزوقی

 

 بهمن ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان بود. جامعه آماری شامل معلمان کلیه مدارس شهر خنج بود که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، برمبنای جنسیت ۱۸۵ نفر از آنها در این پژوهش شرکت داده شدند. ابزار پژوهش یکی مقیاس ارتباطات سازمانی (محقق ساخته)  و دیگری پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (۱۹۹۷) بود. یافته ها نشان داد که ۱) بالاترین میانگین انواع ارتباطات سازمانی گزارش شده توسط معلمان مربوط به ارتباطات تبادلی و پایین ترین آنها مربوط به ارتباطات خطی می باشد. از دیدگاه معلمان هر دو نوع ارتباطات تعاملی و تبادلی غالب می باشند. ۲) تعهد سازمانی معلمان در حد متوسط و قابل قبولی قرار دارد. ۳) بالاترین میانگین انواع تعهد سازمانی گزارش شده، مربوط به تعهد مستمر و پایین ترین میانگین مربوط به تعهد هنجاری می باشد. هردو نوع تعهد مستمر و تعهد عاطفی بین معلمان مدارس گروه نمونه غالب می باشد. ۴) بین ارتباطات سازمانی خطی با تعهد سازمانی عاطفی و مستمر، و بین ارتباطات سازمانی تعاملی با تعهد سازمانی مستمر و هنجاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ۵) انواع ارتباطات سازمانی رابطه ضعیفی با ابعاد تعهد سازمانی معلمان دارند و نمی توانند پیش بینی کننده خوبی برای این ابعاد باشند. ۶) بین میانگین انواع ارتباطات سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معناداری وجود ندارد. ۷) بین میانگین ابعاد تعهد سازمانی در بین معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

کلمات کلیدی: ارتباطات سازمانی، ارتباطات خطی، ارتباطات تعاملی، ارتباطات تبادلی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

فصل اول  : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۲

۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۹

۱-۴-  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۴

۱-۵- پرسش­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ۱۵

۱-۶- تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………   ۱۵

۱-۶-۱- ارتباطات سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ۱۵

۱-۶-۱-۱- ارتباطات خطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ۱۶

۱-۶-۱-۲- ارتباطات تعاملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۶

۱-۶-۱-۳- ارتباطات تبادلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ۱۶

۱-۶-۲- تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ۱۷

۱-۶-۲-۱- تعهد عاطفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۱۷

۱-۶-۲-۲- تعهد مستمر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۱۸

۱-۶-۲-۳- تعهد هنجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۱۸

۱-۷- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۱۸

۱-۷-۱- نوع ارتباطات سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ۱۸

۱-۷-۲- تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    ۱۹

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۲۱

۲-۲- پیشینه نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۲-۱- ارتباطات سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۱-۱- اهمیت ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۲-۱-۱- تعاریف ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۲-۱-۳- سطوح ارتباطات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

۲-۲-۱-۴- ارتباطات سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۱-۵- متغیرهای ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۲-۱-۶- فرایند ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۲-۱-۷- اجزای فرایند ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۲-۱-۸- موانع ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲-۱-۹- مهارت و شایستگی مورد نیاز برای ایجاد پیامهای باکیفیت……………………………………………… ۳۵

۲-۲-۱-۱۰- ویژگی های ارتباطات سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۲-۱-۱۱- تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۲-۱-۱۲- انتخاب مسیر یا کانال ارتباطی مناسب…………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۲-۱-۱۳- انواع ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۲-۱-۱۳-۱- ارتباطات کلامی و غیرکلامی…………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۲-۱-۱۳-۲- ارتباطات یک جانبه و دو جانبه……………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۲-۱-۱۳-۳- ارتباطات رسمی و غیر رسمی………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۲-۱-۱۴- ارتباطات خطی، تعاملی و تبادلی………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۲-۱-۱۴-۱- ارتباطات خطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۲-۱-۱۴-۲- ارتباطات تعاملی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۲-۱-۱۴-۳- ارتباطات تبادلی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۲-۱-۱۴-۴-  مقایسه مدلها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۲-۲- تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۲-۱- تعاریف تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۲-۲-۲- اهمیت تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۲-۲-۳- اجزا و مراحل تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۲-۲-۴- جوانب یا انواع تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۲-۲-۵- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۲-۲- ۶- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۲-۲-۷- دیدگاه های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………… ۶۴

۲-۲-۲-۸- دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ درﻣﻮرد ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺗﻌﻬﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ……………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۲-۲-۹- ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻚ ﺑﻌﺪی ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۲-۲-۱۰- اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۲-۲-۱۱- مدل می یر و آلن……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

۲-۲-۲-۱۲- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………… ۷۲

۲-۳- پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۲-۳-۱- ارتباطات سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۲-۳-۱-۱- پژوهشهای داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۲-۳-۱-۲- پژوهشهای خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۲-۳-۲- تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۳-۲-۱- پژوهش های داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

۲-۳-۲-۲- پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۲-۳-۳- ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۲-۱-۵-۳- جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۳ – ۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۳- ۲- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۳-۳- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۳-۵- ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۳-۵-۱- مقیاس نوع ارتباطات سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۳-۵-۱-۱- روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۳-۵-۱- ۲- پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۳-۵-۲- پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن……………………………………………………………………………………………………… ۹۳

۳-۵-۲- ۱- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۳-۵-۲- ۲- پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۳-۷- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

۴- ۱-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

       عنوان                                                                                                               صفحه

 

۴-۲- یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۴-۲-۱- یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۴-۲-۲- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۴-۱-۲-۱- سئوال اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۱-۲-۲- سئوال دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۴-۱-۲-۳- سئوال سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۴-۱-۲-۴- سئوال چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۴-۱-۲-۵- سئوال پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۱-۲-۶- سئوال ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۴-۱-۲-۶- سئوال هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

 

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۵-۲- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۵-۳- نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۵-۴- محدودیت­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

۵-۴-۱- محدودیت های اجرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۵-۴-۲- محدودیت های پژوهشی………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۵-۵- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۵-۵-۲- پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

 

 

فهرست منابع ومآخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره ی(۲-۱): طبقه بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی…………………………………………. ۵۹

جدول شماره ی(۳-۱): فراوانی و درصد نمونه آماری…………………………………………………………………………… ۹۰

جدول شماره ی(۳-۲): ابعاد و مؤلفه های مقیاس محقق ساخته نوع ارتباطات سازمانی……………………………. ۹۱

جدول شماره ی(۳-۳): ضرائب همبستگی گویه های نوع ارتباطات سازمانی با نمره کل………………………….. ۹۲

جدول شماره ی (۳-۴): پایایی مقیاس نوع ارتباطات سازمانی………………………………………………………………… ۹۳

جدول شماره ی (۳-۵): ابعاد و مؤلفه های پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن……………………………………. ۹۳

جدول شماره ی (۳-۶): ضرائب همبستگی گویه های تعهد سازمانی با نمره کل …………………………………… ۹۴

جدول شماره ی (۳-۷): پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی……………………………………………………………………….. ۹۵

جدول شماره ی (۴-۱): میانگین و انحراف استاندارد متغیر نوع ارتباطات سازمانی…………………………………… ۹۹

جدول شماره ی (۴-۲): میانگین و انحراف استاندارد متغیر تعهد سازمانی………………………………………………. ۹۹

جدول شماره ی (۴-۳): نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر انواع ارتباطات سازمانی…………… ۱۰۰

جدول شماره ی (۴-۴). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی………………………………………………………………………… ۱۰۰

جدول شماره ی (۴-۵): تعهد سازمانی و مقایسه آن با Q2………………………………………………………………….. 101

جدول شماره ی (۴-۶): نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر ابعاد تعهد سازمانی………………… ۱۰۱

جدول شماره ی (۴-۷): نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی………………………………………………………………………… ۱۰۲

جدول شماره ی (۴-۸): نتایج ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش…………………………………………………… ۱۰۳

جدول شماره ی (۴-۹): مقایسه انواع ارتباطات سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه……………………………… ۱۰۵

جدول شماره ی (۴-۱۰): مقایسه انواع تعهد سازمانی معلمان زن و مرد……………………………………………….. ۱۰۶

فهرست نمودار ها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار (۲-۱): الگوی ساده ارتباطات……………………………………………………………………………………………. ۲۹

نمودار (۲-۲): مدل ارتباطات سازمانی………………………………………………………………………………………….. ۳۰

نمودار(۲-۳): ارتباطات کلامی و غیرکلامی…………………………………………………………….. ۳۹

نمودار (۲-۴): مدل ارتباطات خطی……………………………………………………………………………………………… ۴۴

نمودار (۲- ۵): مدل تعاملی ارتباطات…………………………………………………………………………………………… ۴۶

نمودار (۲- ۶): مدل تبادلی ارتباطات…………………………………………………………………………………………… ۴۸

نمودار (۲-۷): مدل پنج تعهد کلیدی…………………………………………………………………… ۵۷

نمودار شماره (۲-۸): نتایج و عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی……………………………………………………….. ۵۸

نمودار شماره (۲-۹): فرا تحلیل ۲۰۰ پژوهش…………………………………………………………………………… ۶۰

نمودار شماره (۲-۱۰): عوامل ضروری، همبسته ها و تأثیرات انواع سه گانه تعهدسازمانی….. ۶۱

نمودار(۲-۱۱): دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﮕﺮﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ………………………………………………………. ۶۲

نمودار (۲-۱۲): دیدگاه رفتاری در زمینه تعهد سازمانی…………………………………………………………….. ۶۳

نمودار (۲-۱۳): مدل سه بخشی تعهد سازمانی………………………………………………………………………….. ۷۰

نمودار (۴-۱): رابطه بین ارتباطات سازمانی مدارس با تعهد سازمانی معلمان                ۱۰۴

 • مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و تکامل و سعادت مادی و معنوی وی در گرو تعامل و همزیستی با دیگران است. به علاوه، نیازهای مشترک اجتماعی و روابط ویژه، انسانها را آنچنان به یکدیگر پیوند می زند که جز در سایه زندگی اجتماعی، رشد همه جانبه برای فرد حاصل نمی گردد (دفتر توسعه، ۱۳۷۹). ارتباطات رکن اساسی زندگی انسان است. از طریق ارتباطات است که کلمات، مفاهیم و عبارات از شخصی به شخص دیگر انتقال می یابد و در نتیجه تفاهم بین افراد جامعه بوجود می آید (امین شایان جهرمی و امینی، ۱۳۸۸). از سوی دیگر، جوامع امروزی، نظامهایی سازمانی هستند و بخش عمده زندگی افراد، در سازمانها یا در ارتباط با آنها سپری می شود. به گونه ای که گردش امور زندگی وابسته به سازمانها، و پیشرفت و بقای جامعه نیز تابع کار و عملکرد آنهاست. بدیهی است که هماهنگی فعالیتهای سازمان و تبادل اطلاعات میان واحدهای متعدد آن نیز، مستلزم پیش بینی روشها و وسایل ارتباطی مؤثر است. چراکه سازمان بدون ارتباطات، از ادامه فعالیت باز می ماند. در واقع سازمان، شبکه پیچیده ای از اینگونه ارتباطات است (علاقه بند، ۱۳۸۶).

علاوه براین، مدیران دریافته اند که ارتباطات مؤثر با کارکنان و درک انگیزه های ارتباطی آنان، در توفیق در دستیابی به اهداف طراحی شده سازمان، عامل مؤثری است. به همین دلیل، ارتباطات مؤثر را، قلب مدیریت می نامند (رضائیان،۱۳۸۹). به گونه ای که وجود سازمان وابسته به آن است و لذا هر مدیری معمولا بیشتر وقت خود را صرف برقراری ارتباط می کند (داوودآبادی، ۱۳۸۵). مضافاً، هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و سایر وظایف مدیر، بدون وجود سیستم ارتباطی مؤثر در سازمان قابل تحقق نیست و در غیاب چنین نظام ارتباطی، امکان اداره سازمان وجود نخواهد داشت. چراکه، به تجربه ثابت شده است که اگر ارتباطی صحیح در سازمان برقرار نباشد، گردش امور مختل و کارها آشفته می شود (الوانی، ۱۳۸۵).

از سوی دیگر، تعهد سازمانی نیز مقوله ای بسیار با ارزش است. به گونه ای که گفته شده است چنانچه تعهدپذیری در سازمانی غالب گردد، افراد مسئولیت پذیری بیشتری از خود نشان داده و در قبال انجام تعهدات از رضایت و تعلق خاطر افزون تری برخوردار خواهند بود و این امر، باعث می گردد تا غیبت ها، کم کاری ها، تنش ها و … کاهش یابد (رنجبریان، ۱۳۷۵). مدیران نیز، باید بتوانند با بهره گرفتن از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم آوردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی کارمندان را افزایش دهند (مورهد و گریفین[۱]، ۱۳۷۴). آلن و میر[۲] (۱۹۹۷) معتقدند که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می دهد و این پیوند، احتمال ترک شغل را در وی کاهش می دهد (مایر و هرسکویچ[۳]، ۲۰۰۲). همچنین، مطالعات نشان داده اند که تعهد، تأثیر بالایی بر عملکرد موفق سازمان دارد. چرا که کارمندان با تعهد بالا، تمایل قوی تری در تعلق به سازمان دارند و مایل به نشان دادن رفتار شهروندی سازمانی عالی تری هستند. آنان تمایل دارد تا فراتر از وظایف شغلی مورد نیاز خود عمل کند و چنانچه منابع انسانی را عالیترین دارایی سازمان بدانیم، منابع انسانی متعهد را باید به عنوان مزیت رقابتی سازمان در نظر گرفت(نهمه[۴]، ۲۰۰۹).

به هرحال، هرگونه کوتاهی در امر بررسی و تحقیق تعهد سازمانی کارکنان، منجر به افزایش هزینه های هنگفت ناشی از ترک خدمت کارکنان و جذب نیروهای جدید می گردد. اگر سازمان ها به منافعی که تعهد سازمانی در بردارد توجه داشته باشند، بالا بردن سطح تعهد در میان کارکنان، معنای خاصی خواهد یافت (ساکی، ۱۳۸۹). از سویی دیگر، به کارگیری ارتباطات کارا و مؤثر می تواند موجب افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی شود. علاوه براین، سیستم های ارتباطات داخلی که موفق به ایجاد رضایت از ارتباطات در میان کارکنان نشده اند، رضایت شغلی و یا تعهدات سازمانی را هم پرورش نمی دهند (کریر و برکو[۵]، ۲۰۰۸). در پژوهش نیز به بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان پرداخته می شود.

 

 

۱-۲- بیان مسأله:

بی تردید سازمانهای آموزشی یکی از مهمترین، مؤثرترین و گسترده ترین سازمانها هستند، که عهده دار تعلیم و تربیت رسمی افراد جامعه و همچنین تأمین کننده ی منابع انسانی دیگر سازمانها می باشند (زکی، ادیبی، و یزدخواستی، ۱۳۸۵). نهاد آموزش و پرورش نقشی اساسی در گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن برعهده دارد (فرهادیان، ۱۳۸۲). ارتباطات سازمانی، نقطه اشتراک دو مفهوم پیچیده، یعنی سازمان و ارتباطات است؛ که برای هر دو مفهوم، تعاریف و رویکردهای مختلفی ارائه شده است. سازمان، به معنای گروهی از مردم است، که فعالیتهای خویش را جهت دستیابی به اهداف فردی و جمعی، هماهنگ نموده اند (بولارینوا و الورانفمی[۶]، ۲۰۰۹).

واژه ارتباطات[۷] از ریشه لاتینCommnuicare ، مشتق شده است که به معنای سهیم شدن، مشارکت و یا عمومی کردن[۸] می باشد(پیتر[۹]، ۲۰۰۱؛ ویلیامز[۱۰]، ۱۹۸۵؛ ویکلی[۱۱]،۱۹۶۷؛ طبیبی،۱۳۸۱). تعاریف متعددی از ارتباطات ارائه شده است، که در مجموع می توان آنها را چنین جمع بندی نمود که ” ارتباطات عبارتست از فرایند تبادل پیام (علاقه بند،۱۳۸۶؛ ایسنبرگ، گودال و تِرسوِی[۱۲]، ۲۰۰۷؛ پورتر، ۱۹۷۹؛ منینگ، ۱۹۹۲؛ دوویتو، ۱۹۸۶)، و اطلاعات (دفلور، کِرنِی و پلاکس[۱۳]، ۱۹۹۳؛ لویس، ۱۹۷۵؛ وبستر،۲۰۱۲؛ آکسفورد،۲۰۱۲؛ علاقه بند، ۱۳۸۶؛ الوانی، ۱۳۸۵؛ فرهنگی ۱۳۸۵؛ رضائیان، ۱۳۸۹) از فرستنده به گیرنده به نحویکه پیام ارائه شده برای فرد قابل درک باشد و بتواند معنایی را از آن دریافت کند (کونتز[۱۴]،۲۰۰۱، رضائیان، ۱۳۸۹, علاقه بند، ۱۳۸۶).”

پیام و اطلاعات شامل معانی و مفاهیم (دفلور و همکاران،۱۹۹۳؛ پورتر؛۱۹۷۹ منینگ،۱۹۹۲؛ علاقه بند،۱۳۸۶؛ الوانی، ۱۳۸۵)، عقاید و افکار (بدلا[۱۵]، ۲۰۱۱؛ چاپل و رد[۱۶]،۱۹۹۷؛ نیومن و سامر[۱۷]، ۱۹۷۷؛ ردریکو[۱۸]،۲۰۰۰؛ لویس، ۱۹۷۵؛ بیرونو[۱۹]، ۱۹۸۷؛ علاقه بند،۱۳۸۶)، نگرشها (بیرونو، ۱۹۸۷؛ لویس، ۱۹۷۵؛ وبستر،۲۰۱۲)، و  احساسات (ردیکو، ۲۰۰۰؛ نیومن و سامر، ۱۹۷۷؛ بدلا،۲۰۱۱؛ بیرونو، ۱۹۸۷؛ پورتر،۱۹۷۹؛ منینگ،۱۹۹۲؛ الوانی،۱۹۸۵؛ برلسون، برنارد و استینر[۲۰]،۱۹۶۴) می باشد. به طور کلی،  عناصر مهم فرایند ارتباط شامل: فرستنده یا منبع ارتباط، پیام (موضوع ارتباط)، و گیرنده پیام می باشند (علاقه بند، ۱۳۸۶؛ الوانی، ۱۳۸۵؛ هوی و میسکل[۲۱]،۲۰۰۵)، و ابعاد ارتباطات سازمانی به سه گروه زیر تقسیم می شود:

 1. بعد ارتباطی که خود شامل چهار جزء مجاری ارتباطی، سبک های ارتباطی، مسیرهای ارتباطی، و محتوای ارتباطی می باشد.
 2. بعد انسانی که جنبه های انسانی را در بر می گیرد و ارتباطات میان افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. این بعد شامل سه جزء  ویژگی های فردی افراد، ویژگی های اجتماعی افراد، و مهارتهای ارتباطی می باشد.
 3. بعد سازمانی که ساختار و محتوای سازمان را در بر می گیرد و ارتباطات سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ شامل دو جزء ساختار سازمانی، و فرهنگ سازمانی می باشد (مزروعی، بازرگانی، غضنفری و فرهی پور، ۱۳۸۹).

ارتباطات را از جهات مختلفی مانند عکس العمل در محیط، جریان ارتباطات، میزان رسمیت، مجاری ارتباط، و الگوهای ارتباطی می توان طبقه بندی نمود. از نظر عکس العمل در محیط و یا ارائه بازخورد، ارتباطات، به انواع یک جانبه و دوجانبه تقسیم می گردد (رضائیان، ۱۳۸۹).

 • ارتباطات یک جانبه[۲۲] (یک طرفه): هر گاه واکنش گیرنده نسبت به پیام ابراز نشود، آن ارتباط را یک جانبه گویند. این نوع فرآیند ارتباط، فاقد بازخورد می باشد.
 • ارتباطات دوجانبه[۲۳]: چنانچه محیط به گونه ای باشد که گیرنده عکس العمل ها و نظرهای خود را درباره محتوای پیام به اطلاع فرستنده برساند و عملاً چنین کند، به این نوع ارتباط، دوجانبه گویند (هوی و میسکل،۲۰۰۵؛ رضائیان، ۱۳۸۹؛ فولادگر، ۱۳۸۴).

از نظر جریان ارتباطات در سیستم نیز، ارتباطات سازمانی شامل مواردی به شرح زیر است:

 • ارتباط عمودی[۲۴]: شامل ارتباط رو به پایین[۲۵] و ارتباط رو به بالا[۲۶] است.
 • ارتباط افقی[۲۷]: معمولا شبکه ارتباطی افقی دارای الگویی از جریان کارها در یک سازمان است که بین اعضای یک گروه، یک گروه و گروه های دیگر و بین اعضای دوایر مختلف برقرار می شود.
 • ارتباط مورب[۲۸]: ارتباط مورب هنگامی صورت می گیرد که افراد در سطوح مختلف که رابطه گزارش دهی مستقیم ندارند، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند(داوودآبادی، ۱۳۸۵؛ رحیمی، ۱۳۸۹؛ طبرستانی،۱۳۸۶).

از لحاظ میزان رسمیت نیز، فرایند ارتباطات را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

 1. ارتباطات رسمی[۲۹]؛ این نوع ارتباطات، به طور رسمی به وسیله مدیران و دیگر افراد ذی نفع طراحی و اجرا می شوند و در نمودار سازمان نمود می یابند.
 2. ارتباطات غیررسمی[۳۰]؛ این ارتباطات، در سازمان ها به انگیزه های مختلفی نظیر ارضای نیازهای شخصی مانند نیاز به رابطه با دیگران، رفع یکنواختی کار، و کسب اطلاعات مرتبط با کار، مورد استفاده قرار می گیرند (فرهنگی، ۱۳۷۸؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۵؛ دوبرین[۳۱]، ۱۳۸۷؛ نظری، ۱۳۸۶).

تقسیم بندی دیگری، مجاری ارتباطی را شامل مجاری کلامی[۳۲] و غیرکلامی[۳۳] می داند. کانالهای شفاهی[۳۴] و غیرشفاهی[۳۵] در زمره مجاری کلامی هستند. ارتباطات غیرکلامی دربرگیرنده حرکات اعضا و اندام بدن است و شامل آهنگ و تن صدا، حالت یا طرز ایستادن، حالت چهره، استفاده از زمان، ظاهر فردی، اشاره های چشم و فاصله بین گیرنده و شنونده می شود (رابینز، ۲۰۰۹؛ هوی و میسکل؛ ۲۰۰۵؛ دوبرین، ۱۳۸۷).

برکو، ولوین و ولوین[۳۶] (۲۰۰۷)، الگوهای ارتباطی را شامل الگوهای خطی[۳۷]، تعاملی[۳۸]، و تبادلی[۳۹] (چندسویه) می دانند. در الگوی خطی، پیام پس از رمزگذاری توسط فرستنده، به گیرنده انتقال می یابد و بعد از دریافت، توسط گیرنده، رمزگشایی می گردد. در الگوی تعاملی، گیرنده پس از دریافت و رمزگشایی پیام، بازخورد را تبدیل به رمز کرده و آن را به فرستنده انتقال می دهد. بنابراین، فرایندی دوسویه ایجاد می شود. طبق الگوی تبادلی، ارتباطات تبادلی است که منبع و دریافت کننده پیام در سراسر آن، نقش هایی قابل مبادله ایجاد می کنند. به رمز درآوردن و رمزگشایی، توسط طرفین، فوراً و در یک زمان صورت می گیرد (برکو، ولوین و ولوین، ۲۰۰۷).

تعهد سازمانی[۴۰]، متغیر دیگر مورد بررسی این پژوهش است. این متغیر، به ویژه از نظر مدیران سازمان در جهت دستیابی به موفقیت سازمانی، مقوله بسیار مهمی می باشد. شهید مطهری معتقد است که:” تعهد به معنی پایبندی به اصول و فلسفه یا قراردادهایی است که انسان به آنها معتقد بوده و پایدار به آنها  می باشد” (مطهری، ۱۳۶۸). تعهد سازمانی نیز مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوتی تعریف شده است. معمولی ترین شیوه برخورد با مفهوم تعهد سازمانی این است که آن را نوعی وابستگی عاطفی به اهداف و ارزشهای سازمان، به خاطر خود سازمان و نه ارزشهای ابزاری آن (بوکانان[۴۱]،۱۹۷۴؛ اورایلی و چارتمن[۴۲]، ۱۹۸۶؛ ساروقی، ۱۳۷۵؛ رنجبریان، ۱۳۷۶؛ اسماعیلی، ۱۳۸۱) می دانند؛ به گونه ای که فرد، هویت خویش را با سازمان تعریف می کند (پورتر، استیرز، مودی و بولیان[۴۳]، ۱۹۷۴؛ استرون، ۱۳۷۶؛ ساروقی،۱۳۷۵؛ ویلیامز و اندرسون[۴۴]،  ۱۹۹۱؛رابینز، ۲۰۰۹؛ سامرز[۴۵]، ۱۹۹۵؛ شلدون[۴۶]، ۱۹۷۱) و در تصمیمات و فعالیتهای آن مشارکت  می نماید(پورتر و همکاران، ۱۹۷۴؛ ساروقی، ۱۳۷۵، مقیمی، ۱۳۸۵؛ لوتانز و شاوه[۴۷]، ۱۹۸۵؛ سالانسیک[۴۸]، ۱۹۷۷؛ ویلیامز و اندرسون،۱۹۹۱).

تعهد سازمانی، فرایندی مستمر (نورسکرافت و نیل[۴۹]، ۱۹۹۶؛ مقیمی، ۱۳۸۵) است، که از طریق آن افراد، اهداف و ارزشهای سازمان را پذیرفته (استیرز، مودی و پرتر[۵۰]، ۱۹۷۴؛ لوتانز و شاوه، ۱۹۹۲)، تمایلی قوی به عضویت و ماندن در سازمان دارند (لوتانز و شاوه، ۱۹۹۲؛کاچ و استیرز[۵۱]، ۱۹۷۸؛ آلن و می یر، ۱۹۹۰؛ رابینز، ۲۰۰۹)، و در راستای تحقق اهداف سازمانی، تمام تلاش خویش را به کار می گیرند (رابینز، ۲۰۰۹؛ لوتانز و شاوه، ۱۹۹۲؛ سامرز، ۱۹۹۵).

به طور کلی تعهد سازمانی در قالب سه اصل زیر، قابل تعریف می باشد:

 • اعتقاد راسخ به اهداف و ارزشهای سازمان و پذیرش آنها
 • تمایل به اعمال تلاش فوق العاده برای تحقق اهداف
 • تمایل شدید به حفظ عضویت خویش در سازمان( پورتر و همکاران،۱۹۷۴؛ لوتانز و شاوه، ۱۹۹۲؛ مودی، پرتر و استیرز[۵۲]، ۱۹۸۲).

سه مقوله مذکور می توانند ملاک اندازه گیری تعهد سازمانی، قرار گیرند (پورتر و همکاران، ۱۹۷۴). صاحب نظران نیز پس از بحث زیاد درباره مفهوم سازی تعهد سازمانی، به این نتیجه رسیده اند که در حال حاضر، هیچ گونه اجماعی درمورد تعداد ابعاد تعهد سازمانی و چگونگی تأثیر آنها بر رفتار وجود ندارد (بِرِت[۵۳]، کُرن، و سِلکام، ۱۹۹۵). رویکرد نوین به تعهد سازمانی، رویکردی چند بعدی است. یکی از مدلهای چند بعدی که پذیرشی عام یافته و طی سالیان گذشته، مورد استفاده قرار گرفته، مدل سه بعدی می یر و آلن (۱۹۹۱) است (کوهن[۵۴]، ۲۰۰۷) که دارای ابعادی به شرح زیر است:

 1. تعهد عاطفی[۵۵]، که به وابستگی احساسی فرد به سازمان اشاره دارد.
 2. تعهد مستمر[۵۶]، مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداش های ناشی از ماندن در آن می شود.
 3. تعهد هنجاری[۵۷]، احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را منعکس می سازد (چانگ، چی و میو[۵۸]، ۲۰۰۷).

به طور خلاصه، کارمندان در سازمان می مانند (تعهد سازمانی) چون می خواهند که بمانند (تعهد عاطفی)، یا نیازدارند که بمانند (تعهد مستمر) و یا احساس می کنند که باید بمانند (تعهد هنجاری) (طالبان، ۱۳۸۱).

براساس موارد فوق، پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین انواع ارتباطات سازمانی مدارس(خطی، تعاملی یا تبادلی)، و ابعاد مختلف تعهد سازمانی معلمان (عاطفی، هنجاری و مستمر)، در مدارس شهر خنج می باشد.

تعداد صفحه : ۱۶۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***