دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۰

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۰ 

دانشگاه آزاد اسلامی

                                                       واحد علوم و تحقیقات سمنان                                                                                                                                                                               واحدسمنان                   

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی

سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۰

استاد راهنما:

دکتر سید حسین میری

 

استاد مشاور:

دکتر خسرو فغانی

 

 

تابستان ۱۳۹۲


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده ۱۱
فصل اول. ۱۲
۱-۱-مقدمه. ۱۳
۱-۲- اظهار مسئله پژوهش.. ۱۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. ۱۵
۱-۴- اهداف پژوهش.. ۱۶
۱-۵- فرضیه ها و سوال های پژوهش.. ۱۷
۱-۵-۱- فرضیه پژوهش.. ۱۸
۱-۵-۲- سوال های پژوهش.. ۱۷
۱-۶- متغیرهای پژوهش و شاخص های اندازه گیری آنها ۲۰
۱-۶-۱- متغیر وابسته. ۲۰
۱-۶-۲- متغییر مستقل. ۲۰
۱-۷- مدل پژوهش.. ۲۲
۱-۸-تعریف واژه های کلیدی.. ۲۳
۱-۹- جنبه های جدید و نوآوری پژوهش.. ۲۵
۱-۱۰-کاربرد نتایج پژوهش.. ۲۵
۱-۱۱- ساختارکلی پژوهش.. ۲۶
فصل دوم ۲۷
۲-۱- مقدمه. ۲۸
۲-۲- مبانی نظری فناوری اطلاعات.. ۲۸
۲-۲-۱- تعریف فناوری اطلاعات.. ۲۸
۲-۲-۲- انواع فناوری اطلاعات به کار رفته در بانک ها ۳۱
۲-۲-۳- اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ها ۳۳
۲-۲-۴- اثرات فناوری اطلاعات در بهره وری سازمان ها ۳۴
۲-۳- مبانی نظری بانکداری الکترونیک… ۳۷
۲-۳-۱- تعریف بانکداری الکترونیک… ۳۷
۲-۳-۲- بانکداری الکترونیکی و خدمات الکترونیکی.. ۳۹
۲-۳-۳- تاریخچه بانکداری الکترونیکی.. ۴۱
۲-۳-۴- سیر تحولات بانکداری الکترونیک… ۴۲
۲-۳-۵- سطوح بانکداری الکترونیک… ۴۵
۲-۳-۶- بانکداری الکترونیکی در ایران. ۵۲
۲-۳-۷- مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی.. ۵۳
۲-۳-۸- معضلات و محدودیت های بانکداری سنتی.. ۵۵
۲-۳-۹- مزایا و منافع حاصل از به کارگیری بانکداری الکترونیکی.. ۵۸
۲-۳-۱۰- معایب بانکداری الکترونیک… ۶۳
۲-۳-۱۱- ذینفعان بانکداری الکترونیکی.. ۶۵
۲-۳-۱۲-تاثیر توسعه بانکداری الکترونیکی.. ۶۶
۲-۴- مبانی نظری عملکرد بانک ها ۶۷
۲-۴-۱- تعریف سپرده های بانکی.. ۶۷
۲-۴-۱-۱- انواع سپرده های بانکی.. ۶۷
۲-۴-۲- تعریف تسهیلات پرداختی بانک ها ۶۸
۲-۴-۲-۱- انواع تسهیلات پرداختی بانک ها ۶۹
۲-۴-۳- تعریف سود و زیان بانک ها ۶۹
۲-۴-۳-۱- چگونگی محاسبه سود و زیان. ۶۹
۲-۵- پیشینه پژوهش… ۷۰
۲-۵-۱- پژوهش های خارجی.. ۷۰
۲-۵-۱-۱- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن. ۷۰
۲-۵-۱-۲- بانکداری الکترونیک… ۷۴
۲-۵-۲- پژوهش های داخلی.. ۷۹
۲-۵-۲-۱- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن. ۸۰
۲-۵-۲-۲- بانکداری الکترونیک… ۸۳
۲-۶- مقایسه پژوهش حاضر با سایر تحقیقات انجام شده ۸۸
۲-۶-۱-مقایسه با تحقیقات خارجی.. ۸۸
۲-۶-۲- مقایسه با تحقیقات داخلی.. ۸۹
فصل سوم ۹۱
۳-۱- مقدمه. ۹۲
۳-۲- روش پژوهش.. ۹۲
۳-۳- سوال پژوهش.. ۹۳
۳-۴- فرضیه پژوهش.. ۹۵
۳-۵- متغییرهای پژوهش و شاخص اندازه گیری آن ها ۹۶
۳-۵-۱- متغییر وابسته. ۹۶
۳-۵-۲- متغییر مستقل. ۹۷
۳-۶- مدل تحلیلی پژوهش.. ۹۹
۳ـ۷- قلمرو پژوهش.. ۱۰۰
۳ـ۷ـ۱ قلمرو مکانی.. ۱۰۱
۳ـ۷ـ۲ قلمرو زمانی.. ۱۰۱
۳ـ۷ـ۳- قلمرو موضوعی.. ۱۰۲
۳-۸- جامعه آماری.. ۱۰۲
۳-۹- ابزار و شیوه گردآوری دادهها ۱۰۲
۳-۱۰- آمار توصیفی.. ۱۰۳
۳-۱۱- آزمون های پیش فرض همبستگی.. ۱۰۳
۳-۱۱-۱- محاسبه ضریب همبستگی.. ۱۰۳
۳-۱۱-۲- آزمون معنادار بودن. ۱۰۴
۳-۱۲- آزمون های پیش فرض رگرسیون. ۱۰۴
۳-۱۲-۱- آزمون نرمال بودن. ۱۰۴
۳-۱۲-۲-آزمون معنادار بودن. ۱۰۵
۳-۱۲-۲-۱- آزمون معنادار بودن رگرسیون. ۱۰۵
۳-۱۲-۳- نمودار پراکنش… ۱۰۵
۳-۱۲-۴- تجزیه و تحلیل رگرسیون. ۱۰۵
فصل چهارم ۱۰۷
۴-۱- مقدمه. ۱۰۹
۴-۲- آمار توصیفی متغییرهای پژوهش.. ۱۰۹
۴-۳- آزمون های پیش فرض رگرسیون. ۱۱۱
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن داده ها ۱۱۱
۴-۴- تجزیه و تحلیل مدل های پژوهش.. ۱۱۲
۴-۴-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اول. ۱۱۲
۴-۴-۱-۱- آزمون معنادار بودن رگرسیون. ۱۱۲
۴-۴-۱-۲- آزمون ضریب همبستگی.. ۱۱۸
۴-۴-۱-۳- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. ۱۱۸
۴-۴-۲- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ۱۱۹
۴-۴-۲-۱- آزمون معنادار بودن رگرسیون. ۱۱۹
۴-۴-۲-۲- آزمون ضریب همبستگی.. Error! Bookmark not defined.
۴-۴-۲-۳- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. ۱۲۵
۴-۴-۳- تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ۱۲۶
۴-۴-۳-۱- آزمون معنادار بودن رگرسیون. ۱۲۶
۴-۴-۳-۲- آزمون ضریب همبستگی.. Error! Bookmark not defined.
۴-۴-۳-۳- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. ۱۳۲
۴-۵ نتیجه گیری.. ۱۳۲
فصل پنجم. ۱۳۵
۵-۱- مقدمه. ۱۳۶
۵ـ۲- اختصار نتایج آزمون فرضیه های پژوهش.. ۱۳۷
۵ـ۲ـ۱ اختصار نتایج آزمون فرضیه اول. ۱۳۷
۵ـ۲ـ۲ اختصار نتایج آزمون فرضیه دوم ۱۳۸
۵ـ۲ـ۳ نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی سوم ۱۳۹
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش.. ۱۴۰
۵-۳-۱- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش به بهره وران. ۱۴۰
۵-۳-۲- پیشنهادهایی به سایر محققین.. ۱۴۲
۵-۴- محدودیت های پژوهش.. ۱۴۲
۵-۵- نتیجه گیری.. ۱۴۳
منابع: ۱۴۴
منابع لاتین: ۱۵۱
درگاه های مجازی: ۱۵۹
پیوست۱: سهم تسهیلات بانک های دولتی و خصوصی.. ۱۶۰
پیوست۲: سهم سپرده های بانک های دولتی و خصوصی ۱۶۱
پیوست۳: اندازه بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از دستگاه های خودپرداز. ۱۶۲
پیوست۴: اندازه بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از پایانه های شعب.. ۱۶۳
پیوست۵: اندازه بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از کارت های بانکی صادر شده ۱۶۴
پیوست ۶: اندازه بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از پایانه های فروش… ۱۶۵
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول۲-۱: سال عضویت بانک های تجاری در شبکه شتاب.. ۵۲
جدول۲-۲: اقدام های انجام شده هر یک از بانک های تجاری در زمینه بانکداری الکترونیکی.. ۵۳
جدول۲-۳: مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی.. ۵۵
جدول۲-۴: مزایا و معایب بانکداری سنتی.. ۵۷
جدول۲-۵ : مزایای بانکداری الکترونیکی.. ۶۲
جدول۲-۶ : مزایا و معایب بانکداری الکترونیک… ۶۴
جدول ۴-۱- آماره های توصیفی متغیرهای مدل رگرسیون پژوهش.. ۱۱۰
جدول ۴-۲- تجزیه واریانس رگرسیونی تعداد کارت های بانکی و سپرده ۱۱۳
جدول ۴-۳- تجزیه واریانس اثر تعداد پایانه شعب بر اندازه سپرده ۱۱۴
جدول ۴-۴- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر اندازه سپرده ۱۱۵
جدول ۴-۵- تجزیه واریانس اثر تعداد خودپرداز بر اندازه سپرده ۱۱۶
جدول ۴-۶- تجزیه واریانس اثر تمامی اجزای فناوری اطلاعات بر سپرده ۱۱۷
جدول ۴-۷- ضریب همبستگی بین متغییر های مورد مطالعه پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
جدول ۴-۸- تجزیه واریانس اثر تعداد کارت بانکی بر تسهیلات پرداختی.. ۱۱۹
جدول ۴-۹- تجزیه واریانس اثر پایانه شعب بر تسهیلات پرداختی.. ۱۲۱
جدول ۴-۱۰- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر تسهیلات پرداختی به مشتریان ۱۲۲
جدول ۴-۱۱- تجزیه واریانس اثر تعداد خودپردازها بر اندازه تسهیلات پرداختی.. ۱۲۳
جدول ۴-۱۲- تجزیه واریانس اثر تمامی اجزای فناوری اطلاعات بر تسهیلات پرداختی.. ۱۲۴
جدول ۴-۱۳- ضریب همبستگی بین متغییر های مورد مطالعه پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
جدول۴-۱۴- تجزیه واریانس اثر تعداد کارت بانکی بر اندازه سود(زیان) بانکی.. ۱۲۶
جدول ۴-۱۵- تجزیه واریانس اثر پایانه شعب بر سود(زیان) بانکی.. ۱۲۷
جدول ۴-۱۶- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر سود بانکی.. ۱۲۸
جدول ۴-۱۷- تجزیه واریانس اثرتعداد خودپرداز بر سود بانکی.. ۱۲۹
جدول ۴-۱۸- تجزیه واریانس اثراجزای فناوری اطلاعات و سود بانکی.. ۱۳۱
جدول۴-۱۹ ضریب همبستگی بین متغییر های مورد مطالعه پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار شماره۲-۱: سطوح بانکداری الکترونیک… ۵۱
نمودار ۴-۱- نمودار هیستوگرام ۱۱۲
نمودار ۴-۲- ارتباط رگرسیونی تعدادکارت بانک و سپرده ۱۱۳
نمودار ۴-۳ – ارتباط رگرسیونی تعداد پایانه شعب و سپرده ۱۱۵
نمودار ۴-۴- ارتباط رگرسیونی پایانه فروش و سپرده ۱۱۶
نمودار۴-۵- ارتباط رگرسیونی خودپرداز و سپرده بانکی.. ۱۱۷
نمودار ۴-۶- ارتباط رگرسیونی تعدادکارت بانک و تسهیلات.. ۱۲۰
نمودار ۴-۷- ارتباط رگرسیونی پایانه شعب و تسهیلات.. ۱۲۱
نمودار ۴-۸- ارتباط رگرسیونی پایانه فروش و تسهیلات بانکی.. ۱۲۲
نمودار ۴-۹- ارتباط رگرسیونی خودپرداز و تسهیلات بانکی.. ۱۲۳
نمودار ۴-۱۰- ارتباط رگرسیونی کارت بانکی و سود و زیان بانکی.. ۱۲۷
نمودار ۴-۱۱- ارتباط رگرسیونی پایانه شعب و سود و زیان بانکی.. ۱۲۸
نمودار ۴-۱۲- ارتباط رگرسیونی پایانه فروش و سود و زیان بانکی.. ۱۲۹
نمودار ۴-۱۳- ارتباط رگرسیونی تعداد خودپرداز و سود و زیان بانکی.. ۱۳۰
 
 
 
 
 
 

چکیده

این پژوهش درصدد مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ بوده می باشد. مانند ابزارهای فناوری اطلاعات که در سیستم بانکی کشور از اهمیت خاصی برخوردار هستند میتوان به کارت های بانکی، خودپردازها، پایانه های فروش و پایانه های شعب تصریح نمود. این پژوهش اندازه تاثیر عوامل و اجزای فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور را مطالعه کرده می باشد که مقصود از بهبود عملکرد سیستم بانکی، افزایش حجم سپرده های بانکی، افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها و افزایش سودآوری بانک هاست. انجام این پژوهش با بهره گیری از اسناد و مدارک و گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی و بهره گیری از روش های آماری رگرسیون، همبستگی صورت پذیرفت. برای مشخص شدن مسیر کار مبانی نظری مختلفی که می توانست در این پژوهش به ما کمک کند، مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت تاثیر عوامل فناوری اطلاعات بر اندازه سپرده های بانکی، حجم تسهیلات پرداختی به مشتریان و مقدار سود یا زیان بانکی مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید که بهره گیری از کارت های بانکی، خودپردازها، پایانه های شعب و پایانه های فروش در افزایش حجم سپرده های بانکی و تسهیلات پرداختی بانک ها و سودآوری بانک ها موثر می باشد.
واژگان کلیدی:
فناوری اطلاعات و اجزای آن، بانکداری الکترونیک، عملکرد بانک ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱-مقدمه
ما در این فصل کوشش میکنیم که با اظهار تعاریف، نظریه ها و تحقیقات انجام شده درمورد فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک و تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد بانکداری الکترونیک را مورد مطالعه و پژوهش قرار دهیم. در این فصل قصد داریم به کلیات پژوهش بپردازیم پس آغاز موضوع مورد مطالعه تعریف و سپس اهمیت و ضرورت و اهداف پژوهش ذکر خواهد گردید و در انتها، سوال ها و فرضیه های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرها را  مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

۱-۲- اظهار مسئله پژوهش

یکی از بزرگ ترین فرصت ها و چالش هایی که سازمان های امروزی با آن مواجه هستند بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، اینترنت به عنوان یک کانال جدید برای مبادلات اقتصادی منابع جدیدی برای ایجاد درآمد و فرصت در اختیار سازمان ها قرار داده می باشد. اندازه مبادلات از طریق اینترنت روز به روز در حال افزایش می باشد و شرکت هایی که از این فناوری بهره گیری نکنند ظرف مدت کوتاهی از صحنه بازار محو خواهند گردید(سید جوادین،یزدانی،۱۳۸۴). این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوری ها تفاوت اساسی دارد و سازمان و به گونه کلی دنیای اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد(دروکر،۲۰۰۲)[۱]. علاوه بر اثرگذاری در کل فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی تاثیر بسزایی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره وری و کارایی دارد (پزشکی،دباغ رضایی،۱۳۸۴). از این رو این پژوهش به دنبال پاسخ این سوال می باشد که آیا بهره گیری از فناوری اطلاعات تاثیری بر بهبود عملکرد سازمان های بهره گیری کننده از فناوری اطلاعات دارد یا خیر؟
از سوی دیگر تأثیر مؤثر فناوری اطلاعات در تحولات بانکداری بسیار روشن و انکارناپذیر می باشد (لیتون،۲۰۰۵)[۲]. زیرا تحولات مزبور میتواند موجب دگرگونی عظیمی در دنیای بانکداری گردد که از آن جمله میتوان به کاهش موانع جغرافیایی، عرضه خدمات بانکی به صورت کالایی قابل انتخاب، ظهور رقبای جدید، ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشتریان و… تصریح نمود(ایلداری،۱۳۸۴). این تحول شکل های جدیدی از رقابت را در میان بانک ها ایجاد کرده می باشد که در این صورت بانک ها ناچار هستند جهت قرار گرفتن در خط توسعه، خود را با شکل جدیدی از بانکداری با نام بانکداری الکترونیکی همگام سازند. رفع نیاز فیزیکی برای حضور در شعب بانک ها، افزایش دقت در دریافت ها و پرداخت ها، تسریع در جریان مبادلات اقتصادی، افزایش ضریب ایمنی از مزایای کوچک و بزرگی می باشد که  بانکداری الکترونیک با خود به ارمغان آورده می باشد(بانکداری الکترونیک،۱۳۸۷) که مشتریان را هم به بهره گیری از بانکداری الکترونیک ترغیب کرده می باشد(ییو و همکاران،۲۰۰۷)[۳]. پس با در نظر داشتن اینکه با ورود فناوری اطلاعات کلیه سازمان ها دستخوش تغییرات و تحولات شگرفی شده اند در این بین بانک ها نیز به عنوان یکی از اساسی ترین بخش های تجاری و اقتصادی کشورها از این موضوع برکنار نمانده اند. بانک ها با بهره گیری از این فناوری، محصولاتی را ابداع مینمایند که میتوانند با نیروی انسانی کمتر خدمات متنوعی را به مشتریان خود ارائه دهند. شبکه بانکی کشور ما نیز با درک جایگاه فناوری اطلاعات در رشد و توسعه این صنعت، سرمایه گذاری های هنگفتی را در بخش سخت افزار، نرم افزار و بسترهای ارتباطی انجام داده که شاید نقطه اوج آن، طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی باشد. اما آن چیز که که در این بین مورد غفلت واقع شده و یا کمتر به آن توجه شده، این می باشد که آیا این سرمایه گذاری ها موجب بهبود عملکرد بانک ها شده می باشد یا نه؟ که در پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر بهره گیری از فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور میپردازیم.

  1. Drucker,2002
  2. Liton,2005
  3. Yiu,etal,2007

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***