دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:

بررسی تاثیر عدم­تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت­های واقعی

استاد راهنما:

دکتر هاشم ولی­پور

استاد مشاور:

دکتر جواد مرادی

پاییز ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
عنوان                                                                                                 صفحه
فصل اول)کلیات پژوهش(                                                                                  ۱
۱-۱ مقدمه                                                                                                    ۲
۱-۲ بیان مسئله                                                                                               ۳
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                             ۷
۱-۴ هدف تحقیق                                                                                            ۹
۱-۵ سوال تحقیق                                                                                           ۱۰
۱-۶ فرضیه­های تحقیق                                                                                    ۱۱
۱-۷ شرح اصطلاحات و واژه­ها                                                                          ۱۳
۱-۸ ساختار تحقیق                                                                                        ۱۵
فصل دوم)مروری بر ادبیات موضوع(                                                                   ۱۶
۲-۱ مقدمه                                                                                                  ۱۷
۲-۲ عدم­تقارن اطلاعاتی                                                                                   ۱۸
۲-۲-۱ تعریف عدم­تقارن اطلاعاتی                                                                      ۱۸
۲-۲-۲ اهمیت موضوع عدم­تقارن اطلاعاتی                                                             ۱۹
۲-۲-۳ عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی                                                             ۲۰
۲-۲-۳-۱ کیفیت افشا و عدم­تقارن اطلاعاتی                                                           ۲۰
۲-۲-۳-۲ سایر عوامل موثر بر عدم­تقارن اطلاعاتی                                                    ۲۰
۲-۲-۳-۲-۱ اندازه شرکت                                                                               ۲۱
۲-۲-۳-۲-۲ میزان مخارج تحقیق و توسعه                                                            ۲۱
۲-۲-۳-۲-۳ فرصت­های رشد                                                                           ۲۲
۲-۲-۳-۲-۴ تعداد تحلیل­گران پی­گیر شرکت                                                          ۲۳
۲-۲-۳-۲-۵ تعداد سهام­داران شرکت                                                                   ۲۴
۲-۲-۴ معیارهای سنجش عدم­تقارن اطلاعاتی                                                          ۲۴
۲-۲-۴-۱ معیارهای مبتنی بر فرصت رشد                                                              ۲۵
۲-۲-۴-۲ معیارهای مبتنی پیش­بینی سود تحلیل­گران                                                  ۲۵
۲-۲-۴-۲-۱ پراکندگی پیش­بینی سود تحلیل­گران                                                     ۲۶
۲-۲-۴-۲-۲ دقت پیش­بینی سود هر سهم تحلیل­گران                                                ۲۶
۲-۲-۴-۳ معیارهای مبتنی بر ساختار خرد بازار                                                        ۲۷
۲-۲-۴-۳-۱ دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                            ۲۷
۲-۲-۴-۳-۲ دفعات گردش سهام                                                                       ۲۹
۲-۳ مدیریت سود                                                                                          ۳۰
۲-۳-۱ تعریف مدیریت سود                                                                             ۳۰
۲-۳-۲ اهمیت موضوع تحقیق                                                                            ۳۲
۲-۳-۳ انگیزه مدیریت سود                                                                               ۳۳
۲-۳-۴ ابزارهای مدیریت سود                                                                           ۳۴
۲-۳-۴-۱ مدیریت اقلام تعهدی و اهمیت آن                                                          ۳۶
۲-۳-۴-۱-۱ طبقه­بندی اقلام تعهدی                                                                    ۳۷
۲-۳-۴-۱-۱-۱ اقلام تعهدی اختیاری                                                                  ۳۸
۲-۳-۴-۱-۱-۲ اقلام تعهدی غیراختیاری                                                              ۳۸
۲-۳-۴-۱-۲ اندازه­گیری اقلام تعهدی اختیاری                                                        ۳۹
۲-۳-۴-۲ دستکاری فعالیت­های واقعی                                                                 ۴۰
۲-۳-۴-۲-۱ طبقه­بندی دستکاری فعالیت­های واقعی                                                  ۴۱
۲-۳-۵ مدیریت سود واقعی در مقابل مدیریت سود از طریق ارقام حسابداری                      ۴۳
۲-۳-۶ عوامل موثر بر مدیریت سود                                                                     ۴۵
۲-۳-۶-۱ اندازه شرکت                                                                                   ۴۵
۲-۳-۶-۲ عملکرد شرکت                                                                                ۴۵
۲-۳-۶-۳ پیش­بینی سود­های آینده شرکت                                                              ۴۶
۲-۴ عدم­تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود                                                                ۴۶
۲-۵ پیشینه تحقیق                                                                                          ۴۸
۲-۵-۱ تحقیق­های داخلی                                                                                 ۴۸
۲-۵-۲ تحقیق­های خارجی                                                                               ۵۰
فصل سوم)روش تحقیق(                                                                                 ۵۵
۳-۱ مقدمه                                                                                                  ۵۶
۳-۲ روش تحقیق                                                                                          ۵۷
۳-۳ فرضیه­های تحقیق                                                                                    ۵۷
۳-۴ نحوه­ی گردآوری داده­ها                                                                             ۵۹
۳-۵ دوره زمانی تحقیق                                                                                    ۵۹
۳-۶ قلمرو مکانی تحقیق                                                                                  ۵۹
۳-۷ جامعه آماری                                                                                          ۶۰
۳-۸ نمونه و روش نمونه­گیری                                                                            ۶۰
۳-۹ معرفی مدل­های متغییر­های تحقیق                                                                  ۶۲
۳-۹-۱ مدل­های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­­ها                                                  ۶۲
۳-۹-۱-۱ مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول                                                  ۶۲
۳-۹-۱-۲ مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم                                                  ۶۳
۳-۹-۱-۳ مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه سوم                                                  ۶۳
۳-۹-۱-۴ مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه چهارم                                               ۶۴
۳-۹-۲ متغیرهای تحقیق                                                                                  ۶۴
۳-۹-۲-۱ متغیر وابسته                                                                                    ۶۴
۳-۹-۲-۱-۱ مدیریت اقلام تعهدی اختیاری                                                           ۶۴
۳-۹-۲-۱-۲ دستکاری فعالیت­های واقعی                                                             ۶۷
۳-۹-۲-۱-۲-۱ جریان نقدی غیرنرمال                                                                 ۶۷
۳-۹-۲-۱-۲-۲ تولید غیر عادی                                                                         ۶۸
۳-۹-۲-۱-۲-۳ هزینه­های اختیاری غیرعادی                                                          ۶۸
۳-۹-۲-۲ متغیر مستقل                                                                                   ۶۸
۳-۹-۲-۲-۱ عدم­تقارن اطلاعاتی                                                                        ۶۹
۳-۹-۲-۳ متغییر کنترلی                                                                                   ۶۹
۳-۹-۲-۳-۱ عملکرد شرکت                                                                            ۶۹
۳-۹-۲-۳-۲ اندازه شرکت                                                                               ۶۹
۳-۹-۲-۳-۳ پیش­بینی رشد سودهای آینده شرکت                                                    ۷۰
۳-۹-۲-۳-۳-۱ ارزش بازار سهام یا قیمت هر سهم                                                  ۷۰
۳-۹-۲-۳-۳-۲ ارزش دفتری سهام                                                                     ۷۰
۳-۹-۳ روش آماری، تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها                                       ۷۱
۳-۹-۳-۱ آمار توصیفی                                                                                   ۷۲
۳-۹-۳-۲ آمار استنباطی                                                                                  ۷۲
۳-۹-۳-۲-۱ آزمون کولمو گورف-اسیمنوف                                                           ۷۲
۳-۹-۳-۲-۲ رگرسیون چند متغیره                                                                      ۷۳
۳-۹-۳-۲-۳ روش آزمون فرضیه­ها                                                                     ۷۴
۳-۹-۳-۲-۴ تحلیل همبستگی                                                                           ۷۵
۳-۹-۳-۲-۴-۱ ضریب تعیین                                                                           ۷۶
۳-۹-۳-۲-۴-۲ ضریب همبستگی                                                                      ۷۷
۳-۹-۳-۲-۵ آزمون معنادار بودن R                                                                     ۷۷
۳-۹-۳-۲-۶ آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون                                                 ۷۹
۳-۹-۲-۶-۱ آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون                                                     ۷۹
۳-۹-۲-۶-۲ آزمون معنادار بودن ضرایب                                                              ۸۰
۳-۹-۳-۲-۷ تعیین صحت مدل رگرسیونی و بررسی تاثیر مدل ارائه شده                           ۸۱
۳-۹-۳-۲-۸ شدت هم­خطی(VIF)                                                                     ۸۲
۳-۹-۳-۲-۸ آزمون مقایسه تاثیر متغیرهای دامی بر قدرت توضیحی مدل                           ۸۲
فصل چهارم)تجزیه و تحلیل(                                                                            ۸۵
۴-۱ مقدمه                                                                                                  ۸۶
۴-۲ آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                  ۸۶
۴-۳ آمارهای استنباطی                                                                                     ۸۷
۴-۳-۱ فرضیه اول                                                                                         ۸۸
۴-۳-۱-۱ آزمون کولموگروف-اسیمنوف                                                                ۸۸
۴-۳-۱-۲ تحلیل همبستگی                                                                              ۸۹
۴-۳-۱-۳ آزمون فرضیه                                                                                  ۹۰
۴-۳-۱-۳-۱ آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)                                                ۹۱
۴-۳-۱-۳-۲ آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)                                      ۹۱
۴-۳-۱-۴ مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم­تقارن اطلاعاتی                                         ۹۲
۴-۳-۲ فرضیه دوم                                                                                        ۹۳
۴-۳-۲-۱ آزمون کولموگروف-اسیمنوف                                                                ۹۳
۴-۳-۲-۲ تحلیل همبستگی                                                                              ۹۳
۴-۳-۲-۳ آزمون فرضیه                                                                                  ۹۴
۴-۳-۲-۳-۱ آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)                                                ۹۵
۴-۳-۲-۳-۲ آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)                                      ۹۵
۴-۳-۲-۴ مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم­تقارن اطلاعاتی                                         ۹۶
۴-۳-۳ فرضیه سوم                                                                                        ۹۷
۴-۳-۳-۱ آزمون کولموگروف-اسیمنوف                                                                ۹۷
۴-۳-۳-۲ تحلیل همبستگی                                                                              ۹۷
۴-۳-۳-۳ آزمون فرضیه                                                                                  ۹۸
۴-۳-۳-۳-۱ آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)                                                ۹۹
۴-۳-۳-۳-۲ آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)                                      ۹۹
۴-۳-۳-۴ مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم­تقارن اطلاعاتی                                       ۱۰۱
۴-۳-۴ فرضیه چهارم                                                                                    ۱۰۱
۴-۳-۴-۱ آزمون کولموگروف-اسیمنوف                                                              ۱۰۱
۴-۳-۴-۲ تحلیل همبستگی                                                                            ۱۰۲
۴-۳-۴-۳ آزمون فرضیه                                                                                ۱۰۲
۴-۳-۴-۳-۱ آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F)                                              ۱۰۳
۴-۳-۴-۳-۲ آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t)                                    ۱۰۳
۴-۳-۴-۴ مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم­­تقارن اطلاعاتی                                       ۱۰۴
۴-۴ تعیین صحت مدل رگرسیونی و بررسی تاثیر مدل­های ارائه شده                               ۱۰۵
۴-۵ شدت هم­خطی(VIF)                                                                              ۱۰۵
فصل پنجم)نتیجه­گیری(                                                                                 ۱۰۶
۵-۱ مقدمه                                                                                                ۱۰۷
۵-۲ ارزیابی آزمون فرضیه­ها                                                                            ۱۰۷
۵-۲-۱ نتایج فرضیه اول                                                                                ۱۰۷
۵-۲-۲ نتایج فرضیه دوم                                                                                ۱۰۸
۵-۲-۳ نتایج فرضیه سوم                                                                               ۱۰۹
۵-۲-۴ نتایج فرضیه چهارم                                                                             ۱۱۰
۵-۳ نتیجه­گیری                                                                                           ۱۱۰
۵-۴ محدودیت تحقیق                                                                                  ۱۱۱
۵-۵ پیشنهاد برای تحقیق­های آتی                                                                      ۱۱۱
پیوست الف(اسامی شرکت­های بورس تهران عضو نمونه در تحقیق)                                ۱۱۳
پیوست ب(جداول آماری)                                                                               ۱۱۶
جداول آمار توصیفی                                                                                      ۱۱۷
جداول آمار استنباطی                                                                                     ۱۲۰
منابع فارسی                                                                                               ۱۳۲
منابع لاتین                                                                                                 ۱۳۴
چکیده
وقتی عدم­تقارن اطلاعاتی زیاد است، سهام­داران منابع کافی یا اطلاعات مربوط برای کنترل فعالیت­های مدیریت را در دسترس ندارند که باعث اجرای مدیریت سود می­شود. لذا در این تحقیق، تاثیر عدم­تقارن اطلاعاتی را بر روی مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال­های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار داده­ایم. دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت­های واقعی به عنوان محرک­ها و ابزارهای مدیریت سود در نظر گرفته شده است. در این راستا ابتدا وجود دستکاری اقلام تعهدی اختیاری به وسیله مدل کاسزنیک(۱۹۹۹) و دستکاری فعالیت­های واقعی که خود از طریق جریان غیرنرمال، تولید غیرنرمال و هزینه­های اختیاری انجام می­پذیرد، به وسیله­ی مدل روچودهری(۲۰۰۶) اندازه­گیری شده است.  روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­های مطرح شده در پژوهش رگرسیون چند متغیره می­باشد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که بین عدم­تقارن اطلاعاتی و محرک­های مدیریت سود یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین صورت که، در شرایطی که عدم­تقارن اطلاعاتی وجود دارد مدیران به صورت جسورانه­تری به مدیریت سود می­پردازند ولی میزان استفاده از این ابزارها در سطح­های مختلف از عدم­تقارن اطلاعاتی فرق می­کند. بدین صورت که در سطح پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی مدیران بیشتر تمایل به دستکاری جریان­های نقدی و تولید غیرعادی دارند ولی در صورتی که برای دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و هزینه­های اختیاری در دو سطح عدم­تقارن اطلاعاتی تفاوتی قائل نیستند.
واژه­های کلیدی: عدم­تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، دستکاری اقلام تعهدی اختیاری، جریان نقدی غیرنرمال، تولید غیرنرمال و هزینه­های اختیاری.
-۱مقدمه
مدیران با توجه به اختیاری که به خصوص در به کارگیری اقلام معوق دارند، به دنبال آگاهی از نحوه تاثیر این عوامل بر ثروت خود می باشند تا با به کارگیری آن­ها در جهت منافع خود، ثروت خود را تا حد ممکن افزایش دهند. بنابراین مدیران بنگاه های اقتصادی از انگیزه لازم برای دستکاری سود با هدف حداکثرسازی ثروت خود برخوردارند. البته در بعضی مواقع منافع مدیران موقعی تضمین خواهد بود که منافع سهام­داران تضمین شده باشد. در نتیجه مدیران انگیزه قوی برای افزایش ثروت سهام­داران دارند، چون منافع خود را در گرو افزایش رفاه سهام­داران می بینند. بنابراین مدیران اقدام به مدیریت سود و افزایش ثروت سهام­داران می کنند؛ نه به خاطر این موضوع که ثروت سهام­داران زیاد شود، بلکه به این خاطر که منافع خود آن­ها تضمین شود. مخصوصا زمانی این رویداد رخ می دهد که حقوق و مزایای مدیران تابعی از افزایش ثروت سهام­داران باشد. در این حالت مدیران با انگیزه بیشتری اقدام به مدیریت سود خواهند کرد. از سوی دیگر، مالکان واحدهای تجاری نیز ممکن است در جهت منافع خود، محرک مدیران به منظور اعمال مدیریت سود باشند(بهارمقدم، ۱۳۸۵ ، ص ۴۵).
گزارش­های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری­های اقتصادی به شمار می­روند که مدیران، سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده­کنندگان برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می­کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده­کنندگان قرار نمی­گیرد، بین مدیران و سرمایه­گذاران عدم­تقارن اطلاعاتی ایجاد می­شود. عدم­تقارن اطلاعاتی، وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه­گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می­باشند. همین امر سبب می­شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند(ابراهیمی­کردلر و حسنی آذرداریانی، ۱۳۸۵، ص ۴۸۸-۵۰۰).
 ۱-۲ بیان مسئله
اطلاعات در بازار سرمایه، پایه اولیه­ی معاملات، تلقی می­گردد به طوری که قیمت اوراق بهادار، رابطه­ایی مستقیم با اطلاعات در اختیار سرمایه­گذاران­، دارند. در دهه­ی ۱۹۷۰­ میلادی، سه دانشمند به نام­های مایکل اسپنس[۱]، جورج آکرلروف[۲] و جوزف استیلیتز[۳] در زمینه­ اقتصاد اطلاعات نظریه­ای را پایه­گذاری کردند که به نظریه­ی عدم­تقارن اطلاعاتی ­موسوم شد. عدم­تقارن اطلاعاتی به وضعیتی اطلاق می­شود که در آن، یکی از دو طرف مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه، به وقوع می­پیوندد. اسکات[۴] در کتاب ایتالیک حسابداری مالی خود، عدم­تقارن اطلاعاتی مزیت اطلاعاتی برخی از طرف­های معامله نسبت به دیگران در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می­کند. مقاله آکرلوف[۵](۱۹۷۰) به عنوان “بازار سرمایه” تحقیقی با اهمیت در ادبیات اقتصاد اطلاعات محسوب می­شود و توجه صاحب­نظران حوزه­های مختلف اقتصادی را به مسأله­ی عدم­تقارن اطلاعاتی و تبعات آن جلب نموده است. ریشه و پایه­ی نظریه­ی مذکور بر این اصل استوار است که در یک معامله، چنان­چه یکی از دو طرف از شرایط واقعی کالاهای مورد نظر آگاهی نداشته باشد، طرف دوم می­تواند سود بیشتری حاصل نماید. در چنین شرایطی، گونه­ای از نبود اطمینان و عدم قطعیت بر فضای معامله حاکم خواهد بود که در نهایت، به تضعیف جریان بازار و به عبارت دیگر، شکست بازار می­انجامد(آکرلوف، ۱۹۷۰، ص ۴۸۸-۵۰۰).
مداخله هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی خارجی که به قصد کسب منافع شخصی صورت می­گیرد را “مدیریت سود” گویند. مدیریت سود زمانی واقع می­شود که مدیر ارقام متفاوتی از سودهای واقعی را به سهام­داران گزارش نماید. در واقع مدیریت سود، اقدامی آگاهانه و عامدانه جهت کاهش نوسان­های سود گزارش شده در طول دوره­های متوالی در حول سطحی از سود، که سطح عادی (نرمال) سود شرکت نامیده می­شود، تعریف شده است. به طور کلی مدیریت سود از دو طریق انجام می­شود:۱) دستکاری در اقلام تعهدی اختیاری و یا ۲)دستکاری در فعالیت­های واقعی(ملانظری و کریمی­فرد، ۱۳۸۶، ص ۸۵).
جونز[۶] (۱۹۹۱) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می­کند و آن ­را به دو قسمت اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیراختیاری تقسیم می­کند که در برخی از پژوهش­های مرتبط با اقلام تعهدی(مانند دچو[۷]، ۱۹۹۴٫ نوروش و همکاران، ۱۳۸۵٫ مدرس و عباس­زاده، ۱۳۸۷ و کانگ[۸] و همکاران، ۲۰۰۶) از این تقسیم­بندی استفاده شده است. در این تحقیق بر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان منشاء اولیه­ی مدیریت سود تمرکز شده است. زیرا تغییر در روش­های حسابداری و یا زمان­بندی تصمیمات مالی و یا سرمایه­گذاری، روش­های مفیدی برای جلوگیری از دعاوی حقوقی نبوده و باعث می­شوند که به شدت مشهود بوده و احتمالا خیلی سریع توسط سرمایه­گذاران شناسایی می­شوند(گارسیالارا و همکاران[۹]، ۲۰۰۸، ص ۱۶).
دستکاری فعالیت­های واقعی شرکت زمانی روی می­دهد که مدیران فعالیت­هایی انجام می­دهند که آن­ها را از بهترین عملکرد منحرف کند تا بتواند سودهای بالاتری گزارش کند(ولی­زاده­لاریجانی، ۱۳۸۵، ص ۲). روی­چودهری[۱۰](۲۰۰۶)به منظور شناسایی در فعالیت­های واقعی، الگوهای فروش غیرعادی، هزینه­های اختیاری و هزینه­های تولید را برای شرکت­ها مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق مشابه تحقیقات انجام شده اخیر، جریان­های نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه­های اختیاری غیرعادی به عنوان معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعالیت­های واقعی در نظر گرفته می­شود.
مدل­های تحلیلی متعددی روشن ساخته­اند که میزان مدیریت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدم­تقارن اطلاعاتی افزایش می­یابد. برای مثال دی و همکاران[۱۱] به صورت تحلیلی نشان دادند که وجود عدم­تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سها­م­داران یک شرط اساسی برای مدیریت سود است. دی فرض کرد که بین گروه­های سهام­داران هم­پوشانی وجود دارد. سهام­داران فروشنده به مدیریت اجازه می­دهند که به منظور القای یک تصویر مناسب به گروه خریداران، از یک سیاست مشخص مدیریت سود پیروی نماید. در این مدل، مدیر از یک مزیت اطلاعاتی نسبت به سهام­داران برخوردار است. در نتیجه عدم­تقارن اطلاعاتی یک شرط ضروری برای مدیریت سود در این وضعیت است. همچنین ریچاردسون[۱۲](۱۹۹۸) شواهدی تجری را مطابق با این استدلال­ها فراهم ساخته است. او دریافت که میزان عدم­تقارن اطلاعاتی که از طریق دامنه خرید و فروش و پراکندگی پیش­بینی­های تحلیل­گران اندازه­گیری شده، با درجه مدیریت سود رابطه مثبت دارد، یعنی با افزایش میزان عدم­تقارن اطلاعات، مدیریت سود هم افزایش و با کاهش عدم­تقارن ، مدیران کمتر یه مدیریت سود می­پردازند. و یا ایمهوف و توماس[۱۳](۱۹۹۷) شواهدی را فراهم کردند که نشان می­دهد ارزیابی تحلیل­گران از کیفیت افشا با سطح محافظه­کارانه­ بودن برآوردها و روش­های حسابداری و میزان افشای جزئیات اساسی ارقام گزارش شده ارتباط مثبت دارد. کاربرد یافته­های آن­ها این است که شرکت­های دارای برآوردها و روش­های محافظه­کارانه (شرکت­هایی که کمتر به مدیریت سود مبادرت می­نمایند)، اطلاعات بیشتری را افشا می­نمایند. بر اساس این تحقیق، اگر شرکت­هایی که در گزارشگری محافظه­کارترند، کمتر به مدیریت سود مبادرت نمایند، می­توان نتیجه گرفت که بین افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکت­هایی که کمتر به مدیریت سود مبادرت می­ورزند، اطلاعات بیشتری را افشا می­کنند و شرکت­هایی که اطلاعات بیشتری را افشا می­نمایند، کمتر به مدیریت سود اقدام می­کنند و یا دمسکی وفریمور[۱۴](۱۹۹۹) در تحقیق خود به این نتجه رسیدند که که مدیران موقعی به هموارسازی سود می­پردازند که:
الف) مدیران در شرایطی تضعیف شده و در معرض لغزش­های اخلاقی قرار گرفته­اند و
ب) عدم­تقارن اطلاعاتی بین سهام­داران و مدیران وجود داشته باشد(حسینی،۱۳۹۰، ص ۷-۸).
بنابراین در این تحقیق بر اساس تحقیقات انجام شده، شواهدی در ارتباط با چهار موضوع مهم در بورس اوراق تهران ارائه خواهد شد که توسط سایر تحقیق­ها با چنین جزئیاتی مورد بررسی قرار نگرفته است. ابتدا تاثیر عدم­تقارن اطلاعات بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری، دوم تاثیر عدم­تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری فروش، سوم تاثیر عدم­تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری تولید و چهارم تاثیر عدم­تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری هزینه­های اختیاری که توسط مدیران انجام می­شود، مورد بررسی قرار می­گیرد و در نهایت میزان این نوع دستکاری­ها را در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی مقایسه کرده­ایم.


تعداد صفحه : ۱۴۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***