دانلود پایان نامه ارشد: بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب                                                     صفحه

فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مخلوط­های دوتایی          ۱

فصل دوم: مبانی تئوری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۲-۱- گرانروی.. ۵

۲-۱-۱- واحدهای گرانروی……………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۱-۲-روش­های اندازه­گیری گرانروی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۲-۱- گرانرومتر استوالد………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۲-۲- روش استوک…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۲-۳-گرانرومتر شات گراته……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۲- چگالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۱-  استفاده از پیکنومتر………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲-۲- چگالی­سنج دیجیتالی آنتون پار………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۳- ترمودینامیک محلول­ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۴- توابع اضافی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۵- نحوه محاسبه و اندازه گیری توابع ترمودینامیکی………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۵-۱- حجم مولار اضافی……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۵-۱-۱-مدل­های حجم مولار اضافی و پارامتر­های برهمکنش…………………………………………………………. ۲۲

۲-۵-۱-۲- مدل پریگوگن-فلوری-پترسون…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۵-۲- ضریب انبساط دمایی و دمایی اضافی هم­فشار………………………………………………………………………… ۲۶

 

۲-۵-۳- انحراف گرانروی ۲۸

۲-۵-۴- انرژی آزاد گیبس اضافی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۵-۵- معادله چند جمله ای ردلیچ-کیستر………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۵-۶- حجم مولی جزئی و مولی جزئی اضافی…………………………………………………………………………………… ۳۱

فصل سوم: بخش تجربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۱- مواد مصرفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۲- وسایل و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۳- اندازه گیری چگالی مایعات……………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۳-۴- تعیین حجم مولار اضافی ………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۳-۵-  معادله بررسی شده برای حجم مولار اضافی (پریگوگن-فلوری –پترسون ).. ۴۵

۳-۶- تعیین ضریب انبساط دمایی اضافی………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۷- اندازه گیری گرانروی………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۸- انحراف گرانروی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۹- انرژی آزاد گیبس اضافی فعالسازی G*E…………………………………………………………………………………….. 55

۳-۱۰- محاسبه حجم­های مولی جزیی و  حجم­های مولی جزیی اضافی……………………………………………. ۵۹

فصل چهارم : بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۱-  تغییرات حجم اضافی مخلوط­ها…………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۲- بررسی تغییرات انحراف گرانروی (Δη) مخلوط­ها………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۳- بررسی تغییرات انرژی آزاد گیبس اضافی فعالسازی G*E…………………………………………………………. 76

-۳- بررسی تغییرات ضریب انبساط پذیری دمایی هم­فشار………………………………………………………………….. ۷۸

 

۴-۴- حجم­های مولی جزئی و  حجم­های مولی جزئی اضافی مخلوط­های دو جزئی…………………………. ۸۱

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

مراجع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

عنوان                                                       فهرست جداول                                             صفحه

جدول۳-۱-  مواد مصرف شده ، نام شرکت و درجه خلوص…… ۳۴

جدول ۳-۲- چگالی ترکیبات خالص در دمای ۲۹۸٫۱۵ با توجه به مراجع ذکر شده.. ۳۷

جدول ۳-۳-  چگالی سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در کسر مولی های مختلف….. ۳۸

جدول۳-۴- چگالی سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن در کسر مولی های مختلف….. ۳۹

جدول ۳-۵- چگالی سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن در کسر مولی های مختلف….. ۴۰

جدول ۳-۶- حجم مولار اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف….. ۴۲

جدول ۳-۷- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد  برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن                     ۴۲

جدول ۳-۸- حجم مولار اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن در دماهای مختلف   ۴۳

جدول ۳-۹- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد  برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن        ۴۳

جدول ۳-۱۰- حجم مولار اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن در دماهای مختلف ۴۴

جدول ۳-۱۱- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد برای سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن                ۴۴

جدول ۳-۱۲- مقادیر حجم مولار اضافی،انحراف استاندارد و پارامتر برهمکنش برای سیستم­های دوتایی توسط تئوری پریگوگن-فلوری- پترسون در دماهای مختلف….. ۴۵

جدول ۳-۱۳- مقادیر ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف       ۴۶

جدول ۳-۱۴- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن     ۴۶

جدول ۳-۱۵- مقادیر ضرایب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن در دماهای مختلف       ۴۷

جدول ۳-۱۶- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان +   بروموبنزن     ۴۷

جدول ۳-۱۷- مقادیر ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترووبنزن در دماهای مختلف               ۴۸

جدول ۳-۱۸- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان +  + نیتروبنزن     ۴۸

جدول ۳-۱۹- شماره­های کاپیلار جهت اندازه گیری گرانروی مایعات مختلف… … ۵۰

جدول ۳-۲۰- گرانروی ترکیبات خالص در دمای ۲۹۸٫۱۵ کلوین با توجه به مراجع ذکر شده ۵۰

جدول ۳-۲۱- گرانروی مطلق و انحراف گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن.. .. ۵۲

جدول ۳-۲۲- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن.. .. ۵۲

جدول ۳-۲۳- گرانروی مطلق و انحراف گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن.. .. ۵۳

جدول ۳-۲۴- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن.. .. ۵۳

جدول ۳-۲۵- گرانروی مطلق و انحراف گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترووبنزن.. .. ۵۴

جدول ۳-۲۶- ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترووبنزن ۵۴

جدول ۳-۲۷- مقادیر  برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف… … ۵۶

جدول ۳-۲۸- ضرایب ردلیچ-کیستر و انحراف استاندارد برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن      ۵۶

جدول ۳-۲۹-  مقادیر  برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن در دماهای مختلف… … ۵۷

جدول ۳-۳۰-  ضرایب ردلیچ-کیستر و انحراف استاندارد برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن ۵۷

جدول ۳-۳۱-  مقادیر  برای سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن در دماهای مختلف… … ۵۸

جدول ۳-۳۲-  ضرایب ردلیچ-کیستر و انحراف استاندارد  برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترووبنزن    ۵۸

جدول ۳-۳۳- حجم مولی ترکیبات خالص در سه دما ۶۰

جدول ۳-۳۴- حجم مولی جزیی  و  برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف      ۶۱

جدول ۳-۳۵- حجم مولی جزیی  و  برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن در دماهای        مختلف      ۶۲

جدول ۳-۳۶- حجم مولی جزیی  و  برای سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن در دماهای مختلف      ۶۳

جدول ۳-۳۷- حجم مولی جزیی اضافی  و  برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف                                                                                                                   ۶۴

جدول ۳-۳۸- حجم مولی جزیی اضافی  و  برای سیستم دوتایی سولفولان+ بروموبنزن در دماهای مختلف      ۶۵

جدول ۳-۳۹- حجم مولی جزیی اضافی  و  برای سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن در دماهای مختلف      ۶۶

 

عنوان                                                      فهرست اشکال                                                  صفحه

             

شکل-۲-۱- سیالی که بین دوصفحه جریان دارد………………………………………………………………………………….. ۷

شکل-۲-۲- گرانرومتر استوالد……………………………………………………………………………………………………………………. ۹

شکل-۲-۳- دستگاه اندازه گیری گرانروی با روش استوک……………………………………………………………………… ۱۰

شکل-۲-۴- ساختار گرانرومترشات گراته………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

شکل-۲-۵- پیکنومتر پر شده با مایع رنگی………………………………………………………………………………………………. ۱۳

شکل-۲-۶- تصویر لوله  Uشکل…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

شکل-۲-۷- ارتعاش نوسانگر……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

شکل-۲-۸- تغییرات حجم محلول بر اثر افزایش یک مول حل­شونده……………………………………………………. ۳۲

شکل-۳-۱- دستگاه چگالی سنج آنتون پار………………………………………………………………………………………………. ۳۵

نمودار ۳-۲- نمودار تغییرات چگالی سیستم دوتایی  سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف…………. ۳۸

نمودار ۳-۳- تغییرات چگالی سیستم دوتایی سولفولان+ بروموبنزن در دماهای مختلف . ۳۹

نمودار ۳-۴- تغییرات چگالی سیستم دوتایی سولفولان + نیترو بنزن در دماهای مختلف….. ۴۰

نمودار۴-۱- تغییرات حجم مولار اضافی برای سیستم دوتایی  سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف    ۶۷

نمودار۴-۲- تغییرات حجم مولار اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان+ بروموبنزن در دماهای مختلف         ۶۸

نمودار۴-۳- تغییرات حجم مولار اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترو بنزن در دماهای مختلف    ۶۸

نمودار۴-۵- تغییرات حجم مولار اضافی برای سیستم دوتایی  سولفولان با حل­شونده ها در ۱۵/۲۹۸ کلوین. ۷۰

نمودار۴-۶- تغییرات گرانروی برای سیستم دوتایی  سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف….. ۷۲

نمودار۴-۷- تغییرات گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان+ بروموبنزن در دماهای مختلف….. ۷۲

نمودار۴-۸- تغییرات گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترو بنزن در دماهای مختلف….. ۷۳

نمودار۴-۹- تغییرات انحراف گرانروی برای سیستم دوتایی  سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف   ۷۳

نمودار۴-۱۰- تغییرات انحراف گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان+ بروموبنزن در دماهای مختلف ۷۴

نمودار۴-۱۱- تغییرات انحراف گرانروی برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترو بنزن در دماهای مختلف    ۷۴

نمودار۴-۱۲- تغییرات  برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف….. ۷۶

نمودار۴-۱۳- تغییرات  برای سیستم دوتایی سولفولان+ بروموبنزن در دماهای مختلف….. ۷۶

نمودار۴-۱۴- تغییرات  برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترو بنزن در دماهای مختلف….. ۷۷

نمودار۴-۱۵- تغییرات ضرایب انبساط دمایی و ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف….. ۷۸

نمودار ۴-۱۶- تغییرات ضرایب انبساط دمایی و ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان+ بروموبنزن در دماهای مختلف….. ۷۹

نمودار ۴-۱۷- تغییرات ضرایب انبساط دمایی و ضریب انبساط دمایی اضافی برای سیستم دوتایی سولفولان + نیترو بنزن در دماهای مختلف….. ۷۹

نمودار ۴-۱۸-  تغییرات حجم مولی جزئی سولفولان برای سیستم دوتایی  سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف       ۸۱

نمودار ۴-۱۹- تغییرات حجم مولی جزئی کلروبنزن برای سیستم دوتایی سولفولان + کلروبنزن در دماهای مختلف       ۸۲

نمودار ۴-۲۰-  تغییرات حجم مولی جزئی سولفولان برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن در دماهای مختلف       ۸۳

نمودار ۴-۲۱- تغییرات حجم مولی جزئی بروموبنزن برای سیستم دوتایی سولفولان + بروموبنزن در دماهای مختلف       ۸۳

نمودار ۴-۲۲- تغییرات حجم مولی جزئی سولفولان برای سیستم دوتایی سولفولان + نیتروبنزن در دماهای مختلف       ۸۴

نمودار ۴-۲۳- تغییرات حجم مولی جزئی نیتروبنزن برای سیستم دوتایی  سولفولان + نیتروبنزن در دماهای مختلف            ۸۴

نمودار ۴-۲۴- تغییرات حجم مولی جزئی اضافی جزء اول برای سیستم­های دوتایی در ۱۵/۲۹۸ درجه کلوین.. ۸۵

نمودار ۴-۲۵- تغییرات حجم مولی جزئی اضافی جزء دوم برای سیستم­های دوتایی در ۱۵/۲۹۸ درجه کلوین.. ۸۵

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این تحقیق ، ابتدا محلول­های دوتایی از مواد مورد نظر در محدوده­ی کسر مولی ۰-۱ تهیه شد. سپس اندازه­گیری چگالی و گرانروی این محلول­ها در دماهای ۱۵/۲۹۸ ، ۱۵/۳۰۳و ۱۵/ ۳۰۸ انجام شد. به­وسیله داده­های آزمایشگاهی، مقادیر حجم مولار اضافی، انحراف گرانروی و انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی، ضریب انبساط پذیری هم­فشار اضافی ترکیبات محاسبه گردید. همه داده­های مربوط به توابع اضافی، توسط معادله چند جمله­ای ردلیچ-کیستر تصحیح و به­هم مرتبط گردیدند. علاوه بر این حجم­های مولی جزئی نیز محاسبه گردید.

سپس با کمک این توابع و رسم منحنی­های آن بر حسب کسر مولی سولفولان به مطالعه نوع برهمکنش­های بین مولکولی پرداخته شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف