دانلود پایان نامه ارشد : بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش :حسابداری

عنوان : بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بناب
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.SC )
موضوع پایان نامه
بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
(ABC) در صنعت تراکتور سازی
استاد راهنما
دکتر قدرت الله طالب نیا
استاد مشاور
دکتر فریدون رهنمای رود پشتی
سال تحصیلی
۸۵-۱۳۸۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
تشکر و قدردانی
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱ـ۱ـ مقدمه    ۱
۲ـ۱ـ موضوع تحقیق    ۲
۳ـ۱ـ تشریح و بیان موضوع    ۳
۴ـ۱ـ اهمیت موضوع تحقیق    ۴
۵ـ۱ـ هدف و علت انتخاب موضوع    ۵
۶ـ۱ـ فرضیه های تحقیق    ۶
۷ـ۱ـ قلمرو تحقیق    ۷
۸ـ۱ـ جامعه ی آماری    ۷
۹ـ۱ـ خلاصه ی فصل    ۸
۱۰ـ۱ـ تعاریف واژه ها و اصطلاحات    ۸
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق
۱ـ۲ـ گفتار اول: مفاهیم حسابداری و حسابداری سنتی
۱ـ۱ـ۲ـ مقدمه        ۱۰
۲ـ۱ـ۲ـ تاریخچه ی حسابداری    ۱۱
۳ـ۱ـ۲ـ حسابداری از دیدگاه های گوناگون    ۱۲
۴ـ۱ـ۲ـ حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی    ۱۳
۵ـ۱ـ۲ـ تعریف حسابداری بهای تمام شده    ۱۵
۶ـ۱ـ۲ـ عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده    ۲۱
۷ـ۱ـ۲ـ دلایل استفاده از سربار جذب شده به جای سربار واقع ………………………………..۲۳
۸ـ۱ـ۲ـ تخصیص هزینه های دوایر خدمات پشتیبانی…………………………………………….۲۷
۲ـ۲ـ گفتار دوم : سیستمهای هزینه یابی نوین ( ابزارهای نوین در مدیریت هزینه )
۱ـ۲ـ۲ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………………۳۵
۲ـ۲ـ۲ـ حسابداری مدیریت …………………………………………………………………………….۳۵
۳ـ۲ـ۲ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) …………………………………………………….. 39
۱ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ نخستین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت    ۴۱
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ دومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت  …………………………….. ۴۵
۳ـ۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ سومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت     ۴۶
۳ـ۳ـ۲ـ۲ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای کمک به تصمیمات مدیریت     ۵۰
۴ـ۳ـ۲ـ۲ـ تمرکز برای فعالیت     ۵۱
۵ـ۳ـ۲ـ۲ـ بازتاب صحت در استعمال منابع     ۵۱
۶ـ۳ـ۲ـ۲ـ گرایش هزینه تحت روش (ABC) ………………………………………………………. 52
۷ـ۳ـ۲ـ۲ـ سطوح فعالیت در سیستم (ABC) ……………………………………………………. 52
۸ـ۳ـ۲ـ۲ـ ردیابی هزینه در سیستم  (ABC) ………………………………………………………… 56
۹ـ۳ـ۲ـ۲ـ طراحی سیستم هزینه یابی بر مبای فعالیت ………………………………………. ۵۸
۱۰ـ۳ـ۲ـ۲ـ مزایا و محدودیتهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت     ۶۴
۱۱ـ۳ـ۲ـ۲ـ مقایسه ی سیستم سنتی با سیستم  ……………………………..(ABC) 65
۳ـ۲ـ گفتار سوم: ویژگیهای صنعت تراکتور سازی ایران
۱ـ۳ـ۲ـ تاریخچه مختصر شرکت تراکتور سازی ایران ……………………………………………..۶۷
۲ـ۳ـ۲ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی ایران …………………………..۶۸
۳ـ۳ـ۲ـ کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت    ۶۹
۴ـ۲ـ گفتار چهارم: تحقیقات انجام شده در زمینه سیستم حسابداری هزینه یابی برمبنای فعالیت
۱ـ۴ـ۲ـ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۷۳
۵ـ۲ـ تعاریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………۷۵
فصل سوم: متدولوژی  تحقیق
۱ـ۳ـ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………..۷۶
۲ـ۳ـ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………۷۶
۳ـ۳ـ فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………….۷۷
۴ـ۳ـ جامعه ی آماری ……………………………………………………………………………………..۷۸
۵ـ۳ـ ابزار اندازه گیری و روشهای جمع آوری اطلاعات ………………………………………….۷۹
۶ـ۳ـ اعتبار و روائی ابزار اندازه گیری    ۸۰
۷ـ۳ـ روش آماری    ۸۱
فصل چهارم: آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها
۱ـ۴ـ مقدمه : ……………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۲ـ۴ـ ارائه جدول و تلخیص اطلاعات ……………………………………………………………………… ۸۴
۳ـ۴ـ تجزیه و تحلیل فرضیات و سئوالات پرسشنامه …………………………………………….. ۸۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
۱ـ۵ـ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
۲ـ ۵ـ پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………..۱۲۹
۳ـ ۵ـ پیشنهاد برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………. ۱۳۰
۴ـ۵ـ محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………. ۱۳۰
 
چکیده
با توجه به پیشرفت سریع فن آوری ها و افزایش روزافزون رقابت در صحنه جهانی شرکتها برای دستیابی به بازار پایدار مکرر درصدد افزایش بهره وری خود جهت تقویت توان رقابتی می باشند. لذا از تکنولوژی روز در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده می نمایند.
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC (Activity  Based  costing) در واقع یکی از ابزارهای قدرتمند و مفید جهت دستیابی به اهداف شرکتها در حفظ توان رقابتی می باشد. این سیستم با شناسایی و اندازه گیری ارزش منابعی که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت به مصرف می رسد شناسایی و حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده کمک شایانی در صرفه جویی هزینه ها نموده و باعث افزایش کارآئی عملیات و در نهایت افزایش سودآوری شرکت می گردد.
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر امکان به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران می باشدکه فرضیه اصلی  دراین تحقیق  ” اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی امکان پذیر است .” می باشد که علاوه بر آن این پژوهش شامل ۸ فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد :
۱- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم سربار تولید بالاست.
۲- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی تولید محصولات وجود دارد.
۳- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع تولید محصولات وجود دارد.
۴- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع حجم تولید محصولات وجود دارد.
۵- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع اندازه فیزیکی تولید محصولات وجود دارد.
۶- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی مواد اولیه مصرفی وجود دارد.
۷- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم موجودی کالای ساخته شده و نیم ساخته در پایان دوره قابل توجه است.
۸- در صنعت تراکتورسازی ایران امکان شناسایی انباره های هزینه و عوامل موجد هزینه وجود دارد.
در این پژوهش جامعه ی آماری شامل شرکتهای زیر مجموعه صنعت تراکتور سازی ایران ( شرکت مادر ) می باشد که عبارتند از:
شرکت موتور سازان، شرکت ریخته گران، شرکت آهنگری، شرکت ماشین آلات صنعتی، شرکت تراکتور سازی ارومیه و سنندج .
برای جمع آوری بخشی از اطلاعات مورد نیاز جهت تأیید یا رد فرضیه های تحقیق از پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته استفاده شده است که شامل دو بخش (سئوالات عمومی و تخصصی) است که سئوالات تخصصی آن از ۲۴ سئوال تشکیل شده است و تعداد کل پرسشنامه های توزیعی۷۰ مورد بوده که۱۵ مورد به علت عدم همکاری مسئولین وصول نگردید و۵ مورد به علت ناقص بودن اطلاعات کنار گذاشته شده و اطلاعات ۵۰ مورد از   پرسشنامه ها برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS گردیده که برای تأیید یا رد فرضیه ی اصلی  و فرضیات فرعی از آزمون کای دو   استفاده شده است و نتیجه ی این پژوهش اینکه فرضیه ی اصلی با سطح اطمینان۹۹/۰ مورد تأیید قرار گرفته است.تائید فرضیه بدین معنی است که امکان به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی وجود دارد.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :۸۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***