دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری (M.A.)
موضوع :
بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استادان راهنما:
استاد مشاور:
سال تحصیلی:۱۳۹۰-۱۳۸۹

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………..  ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه     ۳
۱-۲- بیان مسأله     ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق    ۵
۱-۴- اهداف و سوالات تحقیق     ۶
۱-۵- فرضیه های تحقیق     ۷
۱-۶- روش محاسبه متغیرهای تحقیق     ۷
۱-۶-۱- شیوه اندازه گیری سرمایه فکری     ۷
۱-۶-۲- شیوه اندازه گیری سرمایه نوآوری (متغیر مستقل)     ۱۰
۱-۶-۳- شیوه اندازه گیری کارآیی مالی    ۱۰
۱-۶-۴- شیوه اندازه گیری ارزش شرکت     ۱۱
۱-۷- روش تحقیق     ۱۱
۱-۸- جامعه آماری     ۱۲
۱-۹- روش جمع آوری داده ها    ۱۲
۱-۱۰- روش آزمون فرضیات     ۱۲
۱-۱۱- قلمرو زمانی تحقیق     ۱۳
۱-۱۲- قلمرو مکانی تحقیق     ۱۴
۱-۱۳- تعریف واژگان تحقیق     ۱۴
۱-۱۴- خلاصه فصل      ۱۴
فصل دوم : مبانی نظری
۲-۱- مقدمه     ۱۷
۲-۲- نظریه های مربوط به سرمایه فکری    ۱۸
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
۲-۳- تعاریف مختلف سرمایه فکری    ۲۰
۲-۴- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری    ۲۱
۲-۵- روش های اندازه گیری سرمایه فکری     ۳۳
۲-۵-۱- ارزش افزوده اقتصادی     ۳۳
۲-۵-۲- کارت نمره متوازن     ۳۴
۲-۵-۳- ترازنامه نامرئی     ۳۴
۲-۵-۴-  کنترل دارایی های ناملموس     ۳۴
۲-۵-۵- جهت یابی تجاری اسکاندیا    ۳۵
۲-۵-۶- شاخص سرمایه فکری     ۳۵
۲-۵-۷- نرخ بازده دارایی    ۳۶
۲-۵-۸- روش تشکیل سرمایه بازار     ۳۶
۲-۶- روش های مالی و مراحل اندازه گیری سرمایه فکری     ۳۷
۲-۷- مدل مدیریت سرمایه فکری     ۳۷
۲-۸- توانمند تکنولوژی و اهمیت ارزیابی آن در واحدهای اقتصادی     ۳۹
۲-۹- گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی    ۴۰
۲-۱۰- تحقیق و توسعه و مراحل اساسی آن    ۴۰
۲-۱۱- اهمیت فرآیند تحقیق و توسعه در واحدهای اقتصادی    ۴۱
۲-۱۲- نوآوری و ضروریات آن    ۴۲
۲-۱۳- مفاهیم نوآوری و تحقق و توسعه    ۴۴
۲-۱۴- پیشینه تحقیقات سنجش نوآوری    ۴۵
۲-۱۵- بررسی تطبیقی نتایج تحقیقات    ۴۷
۲-۱۶- شاخص های کارآیی مالی    ۵۰
۲-۱۶-۱- بازده مجموع دارایی ها (ROA)    ۵۰
۲-۱۶-۲- نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E)    ۵۱
۲-۱۶-۳- بازده سالانه سهام (ASR)    ۵۱
۲-۱۶-۴- بازده مجموع حقوق صاحبان سهام (ROE)    ۵۲
فهرست مطالب
عنوان                                                                                              صفحه
۲-۱۶-۵- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)    ۵۲
۲-۱۷- مفاهیم ارزش شرکت    ۵۳
۲-۱۷-۱- ارزش دفتری    ۵۳
۲-۱۷-۲- ارزش بازار    ۵۴
۲-۱۷-۳- ارزش با فرض تداوم فعالیت    ۵۴
۲-۱۷-۴- ارزش با فرض انحلال شرکت    ۵۴
۲-۱۷-۵- ارزش ذاتی سهام یک شرکت    ۵۴
۲-۱۷-۶- ارزش دارایی های مالی    ۵۵
۲-۱۸- عوامل تشکیل دهنده ارزش شرکت    ۵۵
۲-۱۹- نظریه توبین در ارزشگذاری شرکت ها    ۵۷
۲-۲۰- تئوری (q)     ۵۷
۲-۲۱-ارزشگذاری شرکت ها در ایران    ۵۹
۲-۲۲- روش های فعلی ارزشگذاری شرکت های در ایران    ۶۱
۲-۲۳- پیشینه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق    ۶۲
۲-۲۳-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    ۶۳
۲-۲۳-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    ۶۸
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه     ۷۲
۳-۲- فرضیات تحقیق    ۷۲
۳-۳- تبدیل فرضیه های پژوهشی به فرضیه های آماری    ۷۳
۳-۴- روش تحقیق    ۷۴
۳-۵- جامعه آماری    ۷۴
۳-۶- روش نمونه گیری    ۷۵
۳-۷- حجم نمونه آماری    ۷۵
۳-۸- روش جمع آوری داده ها    ۷۶
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
۳-۹- دوره زمانی تحقیق    ۷۶
۳-۱۰- متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها    ۷۷
۳-۱۰-۱- متغیرهای مستقل    ۷۷
۳-۱۰-۱-۱- شیوه اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………….    ۷۷
۳-۱۰-۱-۲-  شیوه اندازه گیری سرمایه نوآوری………………………………………………………………     ۷۹
۳-۱۰-۲- متغیرهای وابسته تحقیق    ۸۰
۳-۱۰-۲-۱- شیوه اندازه گیری کارآیی مالی…………………………………………………………………..     ۸۰
۳-۱۰-۲-۲- شیوه اندازه گیری ارزش شرکت………………………………………………………………….     ۸۰
۳-۱۱-شیوه آزمون فرضیات    ۸۱
۳-۱۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۸۲
۳-۱۲-۱- تحلیل توصیفی داده ها    ۸۲
۳-۱۲-۲- همبستگی    ۸۲
۳-۱۲-۳- ضریب همبستگی    ۸۲
۳-۱۲-۴- ضریب تعیین    ۸۳
۳-۱۲-۵- مدل های رگرسیون    ۸۳
۳-۱۲-۶- فرض های اساسی رگرسیون    ۸۴
۳-۱۲-۷- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون    ۸۵
۳-۱۲-۸- آزمون معنی داری برای معادله رگرسیون    ۸۵
۳-۱۲-۹- آزمون معنی دار بودن ضرایب    ۸۵
۳-۱۲-۱۰- آزمون خود همبستگی جملات خطا    ۸۵
۳-۱۲-۱۱- بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق    ۸۶
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
۴-۱- مقدمه     ۸۸
۴-۲- نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق    ۸۸
۴-۲-۱- تحلیل توصیفی در سطح کل داده ها     ۸۸
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
۴-۲-۲- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک صنایع    ۹۰
۴-۳- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق    ۹۱
۴-۴- بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی    ۹۲
۴-۵- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق    ۹۲
۴-۶- نتایج حاصل آزمون فرضیه اول    ۹۳
۴-۷- نتایج حاصل آزمون فرضیه دوم    ۹۵
۴-۸- نتایج حاصل آزمون فرضیه سوم    ۹۸
۴-۹- نتایج حاصل آزمون فرضیه چهارم    ۱۰۰
۴-۱۰- خلاصه فصل     ۱۰۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه    ۱۰۴
۵-۲- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات    ۱۰۴
۵-۲-۱- خلاصه نتایج فرضیه اول     ۱۰۵
۵-۲-۲- خلاصه نتایج فرضیه دوم    ۱۰۶
۵-۲-۳- خلاصه نتایج فرضیه سوم    ۱۰۶
۵-۲-۴- خلاصه نتایج فرضیه چهارم    ۱۰۷
۵-۳- خلاصه مطالعات نظری و مقایسه نتایج حاصل از تحقیق یا نتایج تحقیقات پیشین    ۱۰۸
۵-۴- پیشنهادهای برآمده از تحقیق    ۱۱۰
۵-۵- محدودیتهای تحقیق    ۱۱۰
 
چکیده:
در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکت­ها نمی­باشد و تنها به اندازه­گیری ترازنامه مالی و دارایی ملموس اکتفا می­کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان­ها فراهم می­آورد و با بهره گرفتن از آن می­توان ارزش آتی شرکت­ها را نیز محاسبه کرد.
هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها، روش حداقل مربعات جزئی می­باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل شرکت­های موجود در صنایع داروسازی و سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی آن از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ می­باشد. نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با ارزش شرکت­های نمونه آماری رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد. این در حالی است که رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه فکری مستقیم و معناداری و رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه نوآوری معکوس و معنادار است.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :۱۲۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***