دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی کارکنان و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم‌گیرندگان استراتژیک …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرائی

گرایش :استراتژیک

عنوان : بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی کارکنان  و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم گیرندگان استراتژیک سازمان 


 

واحد علوم وتحقیقات خمین

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرائی

گرایش استراتژیک

عنوان:

بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی کارکنان  و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم گیرندگان استراتژیک سازمان

( مورد کاوی: بانک ملت)

استاد راهنما

دکتر مرتضی قاسمی

استاد مشاور

دکتر رضا نجاری

تابستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                        شماره صفحه
چکیده                                ۱ 
فصل اول: کلیاتتحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسأله ۴
۱-۳ضرورت انجام پژوهش ۴
۱-۴ مدل پژوهش ۵
۱-۵ فرضیات پژوهش ۶
۱-۶قلمروپژوهش،جامعه ونمونه آماری ۷
۱-۷هدف پژوهش ۷
۱-۸مفاهیم واژگان کلیدی ۷
فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق
۲-۱مقدمه ۱۰
۲-۲ مفهوم تصمیم گیری ۱۰
۲-۳ سطوح تصمیم گیری ۱۱
۲-۴ابعادتصمیمات استراتژیک ۱۱
۲-۵ رویکردهای تصمیم گیری ۱۳
۲-۵-۱تصمیم گیری عقلانی ۱۳
۲-۵-۲ تصمیم گیری رفتاری ۱۵
۲-۵-۳تصمیم گیری باز ۱۷
۲-۶ عوامل موثربرتصمیم گیری ۲۰
۲-۷تصمیم گیری سازمانی ۲۰
۲-۸ رفتارهای سیاسی ۲۱
۲-۹ اهمیت رفتارهای سیاسی ۲۳
۲-۱۰  تئوری های سیاسی درسازمان ۲۶
۲-۱۱  تاکتیک های سیاسی درسازمان ۲۸
۲-۱۲ مهارتهای سیاسی ۳۰
۲-۱۳سطوح عمل سیاسی ۳۱
۲-۱۴ مفاهیم تعهد ۳۲
۲- ۱۴-۱ تعهد حرفه ای ۳۲
۲- ۱۴-۲ تعهد سازمانی ۳۳
۲-۱۵ ضرورت توجه به تعهدسازمانی ۳۴
۲-۱۶ دیدگاه های نظری تعهدسازمانی–مدلهای یک بعدی یاچندبعدی ۳۴
۲-۱۷ پیشینیه پژوهش ۳۹
 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۴۱
۳-۲ روش پژوهش ۴۱
۳-۳ روش جمع آوری داده های پژوهش ۴۲
۳-۴  جامعه آماری ۴۲
۳-۵روش نمونه گیری و حجم نمونه ۴۳
۳-۶ روش گردآوری داده ها ۴۴
۳-۷روائی وپایائی پرسشنامه ها ۴۴
۳-۸ روش تحلیل داده ها ۴۵
۳-۹ آزمون فرضیات- رگرسیون ۴۵
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه ۴۷
۲-۴  آمارتوصیفی ۴۷
۳-۴آزمون نرمال بودن داده ها ۴۹
۴-۴تحلیل فرضیات ۵۰
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۵۶
۵-۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ یافته های حاصل ازنتایج فرضیه اول ۵۶
۵-۳یافته های حاصل ازنتایج فرضیه دوم ۵۷
۵-۴ محدودیت های پژوهش……………………………. ۵۸
۵-۵ پیشنهادات کاربردی ………………………….. ۵۸
۵-۶پیشنهادات برای محققان آینده ۵۹
 منابع و مآخذ ۶۱
پیوست ۱: پرسشنامه ها ۶۶
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………. ۶۹
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                        شماره صفحه
جدول۲-۱: مقایسه اجمالی مدلهای سه گانه تصمیم گیری………………………………………………………………….۱۸
جدول ۲-۲ : رویکردهای تصمیم گیری..    ……………………………………………………………………………………۱۹
جدول ۴-۱ : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ جنسیت ………………………………………………………………….۴۷
جدول۴-۲: ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ سابقه کاری. ……………………………………………………………….۴۸
جدول ۴-۳ : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ تحصیلات ………………………………………………………………..۴۸
جدول ۴-۴ : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ سنی…………………………………………………………………………۴۹
جدول ۴-۵آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………………….۵۰
جدول۴-۶آزمون رگرسیون مولفه های رویکرد عقلائی وتعهد سازمانی… …………………………………………۵۰
جدول ۴-۷آزمون رگرسیون مولفه های رویکرد عقلائی وتعهد عاطفی… …………………………………………۵۱
جدول ۴-۸آزمون رگرسیون مولفه های رویکرد عقلائی وتعهدمستمر …………………………………………………۵۱
جدول۴-۹آزمون رگرسیون مولفه های رویکرد عقلائی وتعهد هنجاری ………………………………………………۵۲

جدول ۴-۱۰:آزمون رگرسیون مولفه های رفتارهای سیاسی و تعهد سازمانی………………………………………..۵۲

جدول ۴-۱۱ :آزمون رگرسیون مولفه های رفتارهای سیاسی و تعهد عاطفی………………………………………..۵۲

جدول ۴-۱۲آزمون رگرسیون مولفه های رفتارهای سیاسی و تعهد مستمر…………………………………………..۵۳

جدول ۴-۱۳آزمون رگرسیون مولفه های رفتارهای سیاسی و تعهد هنجاری………………………………………..۵۳

جدول ۴-۱۴ نتایج و آماره های حاصل از تحلیل داده ها………………………………………………………………۵۴
 
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ جنسیت………………………………………………………………….۴۸
نمودار ۴-۲: ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ سابقه کاری……………………………………………………………..۴۸
نمودار ۴-۳: ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ تحصیلات…………………………………………………………………۴۹
نمودار ۴-۴ : ویژگی جمعیت شناختی ازلحاظ سنی………………………………………………………………………..۴۹
 

چکیده:

تصمیم گیری استراتژیک، با توجه به دنیای پر از تغییر و پیچیده امروزی، امری حیاتی و ضروری محسوب می شود. مدیران اغلب برای تصمیم گیری استراتژیک از روش های گوناگونی استفاده می کنند. مهمترین این رو ش ها، استفاده از رویکرد عقلائی و یا بکارگیری رفتارهای سیاسی است. منظور از فرایند عقلائی، استفاده از اطلاعات موجود، تصمیم گیری براساس واقعیت ها بدون در نظر گرفتن منافع شخصی در تصمیم گیری است. رفتارهای سیاسی در تصمیم گیری نیز به این معناست که تصمیم گیرندگان اولویت ها، علائق و منافعشان برایشان مهم وضروری است و این موارد را در تصمیم گیری هایشان دخالت می دهند. بکارگیری هر کدام از این رویکردها، می توان اثرات مثبت و منفی را برای سازمان به همراه داشته باشد. اگر فرآیند تصمیم گیری استراتژیک، فرایندی عقلائی باشد و یا اینکه با اتخاذ رفتارهای سیاسی انجام شود؛ می تواند بر روی  تعهد کارکنان یک سازمان تأثیر گذارد، به گونه ای که  تعهد کارکنان را افزایش یا کاهش دهد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه تعهد کارکنان بانک ملت با رویکردهای مورد استفاده در تصمیم گیری های استراتژیک سازمان در بانک ملت  انجام گردید.  جهت سنجش میزان رفتارهای سیاسی در تصمیم گیری و یا استفاده از رویکرد عقلائی، از پرسشنامه های دین و شارفمن[۱] استفاده گردید. ضمنا تعهد سازمانی و یا وجوه سه گانه تعهد کارکنان بانک ملتاستان البرز با پرسشنامه آلن و می یر سنجیده شد. با بهره گرفتن از روش نمونه گیری سیستماتیک، تعداد ۲۰۰ نفر از کارکنان بانک ملت استان البرز جهت تکمیل پرسشنامه ها انتخاب گردیدند. پس از جمع آوری داد ه ها و انجام آزمون های آماری مرتبط مشخص گردید که رویکرد عقلائی و رفتارهای سیاسی هر دو  با تعهد عاطفی و تعهد هنجاری رابطه مثبت  و معناداری دارند. ضمناً با تحلیل داده های مرتبط مشخص گردید که بین این دو رویکرد (رویکرد عقلائی و سیاسی) با تعهد مستمر هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد.
 
واژگان کلیدی: رویکرد عقلائی، رفتار سیاسی، تعهد سازمانی، تصمیم گیری استراتژیک
 
 
 
 
 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 
 
 

۱-۱ مقدمه

امروزه، سازمان ها در هر حد و اندازه ای که باشند، برای موفقیت، با فرصت ها و تهدیدهای پرچالشی روبرو هستند که جهت مواجه با آن ها، ناگزیر به اخذ تصمیمات استراتژیک هستند. تصمیم گیرندگان استراتژیک تحت تأثیر عوامل مختلفی اقدام به تصمیم گیری می نمایند. یکی از فاکتورهای مهم و اصلی در تصمیم گیری، عوامل عقلائی است که به فاکتورهای قابل اندازه گیری مانند هزینه، زمان و… اطلاق می شود. در اینگونه رویکرد، اغلب اثر عوامل غیرکمی، مانند رفتارهای سیاسی و پیمان های بین گروه ها و … نادیده گرفته می شود.
در تصمیم گیری های استراتژیک از  دو روش عقلائی و سیاسی استفاده می شود. تصمیمات اتخاذ شده بر اساس هرکدام از رویکردهای مطرح شده فوق، می تواند کارکردهای متفاوتی برای سازمان به همراه داشته باشد. یکی از کارکردهای تصمیم گیری، اثرگذاری بر روی میزان تعهد سرمایه های انسانی یک سازمان است. تعهد سازمانی را می توان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفت که براساس آن فردی که شدیداً متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می کند، در سازمان مشارکت می کند و در آن درگیر شده و از عضویت در سازمان لذت می برد.
اگر تصمیم گیرندگان استراتژیک سازمان، از رویکردهای سیاسی جهت اتخاذ تصمیمات مهم و کلیدی استفاده نمایند، به تعهد سازمانی افراد می تواند خدشه وارد شود، البته ادبیات پژوهش نیز نشان می دهد که فرهنگ های حاکم بر سازمان ها، می تواند باعث شود که رویکرد سیاسی نیز  منجر به افزایش تعهد سازمانی کارکنان گردد.
منظور از تعهد سازمانی در این پژوهش، سه تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر است که در مجموع تعهد سازمانی را شکل می دهد.وجود نیروهای انسانی متعهد به سازمان در هر سازمان ضمن کاهش غیبت، تاخیر و جابجایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی خواهد شد. عدم احساس تعهد و تعهد سطح پایین، نتایج منفی را برای فرد و سازمان به دنبال دارد؛ از جمله نتایج، ترک خدمت، غیبت زیاد، بی میلی به ماندن در سازمان، کاهش اعتماد مشتریان و کاهش درآمد می باشد
در این پژوهش، رابطه بین میزان تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت  با هر یک از رویکردهای تصمیم گیری استراتژیکمورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این فصل به بررسی ادبیات تصمیم گیری استراتژیک، تعهد و رویکردهای سیاسی و عقلائی در رفتارهای سازمانی پرداخته و سپس پیشینه پژوهش های انجام شده در خصوص تعهد سازمانی و تصمیم گیری استراتژیک در سازمان ها مطرح می گردد.

۱-۲بیان مسئله

در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم گیری شتاب زیادی به خود گرفته و نیاز به تصمیم گیری سریع برای مقابله با فعل و انفعالات در محیط، شرایطی را به وجود آورده است که زمان تأمل و تعمق تصمیم گیری را برای مدیران کوتاه نموده است.
در دنیای رقابتی امروز، تصمیم گیری های استراتژیک، تأثیرات مهمی در موفقیت سازمان ها دارند. هنگامی که سخن از استراتژی به میان می آید، اغلب مخاطبان، سندی را به خاطر می آورند که بیانگر سیاست ها و چارچوب حرکت یک سیستم انسانی در بازه زمانی مشخص می باشد. این تصور زائیده این نگرش است که هر سازمان در برخورد با محیط در حال تحول، باید راهی را که بهترین مسیر برای نیل به اهداف سازمانی است، جست و جو کرده و پس از یافتن آن راه، تمام منابع خود را برای طی کردن آن بسیج سازد. این نگرشی است که ما آن را فرآیند عقلانی تصمیم گیری استراتژیک می نامیم.
تصمیمات استراتژیک در صورتی که با رویکرد عقلانیت رویه و فرایند اخذ شود، و یا به عبارتی فرآیند تصمیم گیری استراتژیک، فرایندی عقلائی باشد و یا با اتخاذ رفتارهای سیاسی انجام شود؛ می تواند بر روی کارکنان یک سازمان تأثیرگذارد، به گونه ای که می تواند تعهد کارکنان را افزایش یا کاهش  دهد.گرچه تعاریف متعددی از تعهد توسط صاحبنظران حوزه علوم رفتاری ارائه شده است، ولی اختلاف نظر در زمینه تعریف تعهد وجود ندارد و در تمامی تعاریف تعهد سازمانی، سه عامل اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان و تمایل به تلاش شدید و خواست عمیق ادامه عضویت در سازمان وجود دارد. کارکنانی که معتقدند سازمانآن ها از آنان حمایت می کند، تمایل پیدا می کنند که به سازمان تعهدعاطفی داشته باشند. آن هاوقتی که می بینند سرمایه گذاری اساسی برای سازمان کرده اند و در صورت ترک آن سرمایه شان به خطر می افتد، نسبت به سازمان تعهد مستمر پیدا می کنند و آن هائی که فکر می کنند که از آنان وفاداری مورد انتظار است، تعهد هنجاری را بر می گیرند.
در این پژوهش، هدف این است که ارتباط تصمیم گیری استراتژیک با فرایند عقلائی و با بهره گرفتن از رفتارهای سیاسی با انواع تعهدات بررسی شود. به عبارتی مشخص شود که آیا تصمیمات استراتژیک برگرفته از رفتارهای سیاسی و یا با فرآیند عقلائی، بر روی تعهدات کارکنان بانک ملت تأثیرگذار است یا خیر.
[۱].Dean & Sharfman
 
تعداد صفحه : ۸۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***