دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

 گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده  مدیریت – گروه مدیریت دولتی

                                                                           

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش : منابع انسانی

عنوان :

بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر امیربابک مرجانی

 

پاییز۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۲
مقدمه—— ۳
۱-۱- بیان مسئله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۴
۱-۲- اهمیت موضوع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۴
۱-۳- اهداف تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۶
۱-۴- چارچوب نظری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۶
۱-۵- مدل مفهومی تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۷
۱-۶- فرضیه های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۸
۱-۷- روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۹
۱-۸- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات- ۹
۱-۹- جامعه و نمونه آماری————- ۱۰
۱-۱۰- قلمرو تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۰
۱-۱۱- تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق———- ۱۰
فصل دوم : ادبیات موضوع———— ۱۲

بخش اول : ادبیات تحقیق————— ۱۳
۲-۱- سابقه حضور مفاهیم استراتژی در مدیریت و سیر تکاملی آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۱۳
۲-۲- تفکر استراتژیک-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۵
۱-۲-۲- تعریف و مفهوم تفکر استراتژیک————– ۱۵
۲-۲-۲ – نظریه پردازان تفکر استراتژیک————– ۱۸
۲-۲-۳- ویژگی های تفکر استراتژیک– ۲۰
۲-۲-۴- انواع مدل ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۲۳
۲-۲-۴-۱- مدل لیدتکا-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۲۳
۲-۲-۴-۲- مدل گلدمن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۲۵
۲-۲-۴- کارکردهای تفکر استراتژیک– ۲۶
۲-۲-۵- اهمیت تفکر استراتژیک——- ۲۸
۲-۲-۶- تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۲۹
۲-۳- برنامه ریزی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۳۱
۲-۳-۱- تعریف ومفهوم برنامه ریزی— ۳۱
۲-۳-۲- اهمیت و ضرورت برنامه ریزی————— ۳۲
۲-۳-۳- ویژگی های برنامه ریزی—— ۳۲
۲-۳-۴- انواع برنامه ریزی————- ۳۳
۲-۳-۴-۱-  برنامه ریزی تخصصی—– ۳۳
۲-۳-۴-۲- برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی)————- ۳۳
۲-۳-۴-۳- برنامه ریزی راهبردی(استراتژیک)——— ۳۴
۲-۳-۵- هدف از برنامه ریزی———- ۳۴
۲-۴- برنامه ریزی استراتژیک——— ۳۵
۲-۴-۱- تعریف برنامه ریزی استراتژیک————— ۳۵
۲-۴-۲- مزایای برنامه ریزی استراتژیک————— ۳۶
۲-۵- مدیریت منابع انسانی————- ۳۷
۲-۵-۱-  ماهیت مدیریت منابع انسانی– ۳۷
۲-۶- برنامه ریزی نیروی انسانی——- ۳۸
۲-۶-۱- تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی———— ۳۸
۲-۶-۲- نظریه پردازان برنامه ریزی نیروی انسانی—- ۴۰
۲-۶-۳- ضرورت برنامه ریزی نیروی انسانی———- ۴۱
۲-۶-۴- مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی———— ۴۳
۲-۶-۵- روش های برآورد نیروی انسانی مورد نیاز—- ۴۹
۲-۶-۷-  ارتباط برنامه ریزی نیروی انسانی با برنامه ریزی کسب و کار————— ۴۹
۲-۶-۸- مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی———— ۵۰
۲-۶-۹- محدودیت های برنامه ریزی نیروی انسانی—– ۵۱
۲-۷- برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی———- ۵۲
۲-۷-۱- تعریف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی- ۵۲
۲-۷-۲- هدف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی— ۵۲
۲-۷-۳- پیوند میان برنامه ریزی استراتژیک و منابع انسانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۵۳
۲-۷-۴- انواع مدلها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۵۳
۲-۷-۴-۱- مدل رزماری هریسون—— ۵۳
۲-۷-۴-۲- مدل جیمزواکر————– ۵۵
۲-۷-۴-۳- کریستوفرمی بی: ( نگرش باز)————– ۵۵
۲-۷-۴-۴- مدل فرآیند طرح ریزی استراتژیک منابع انسانی مرمابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۵۶
۲-۷-۵- تکامل برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی- ۵۸
بخش دوم : پیشینه تحقیق————— ۵۹
فصل سوم : روش شناسی تحقیق—— ۶۷
۳-۱- روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۶۸
۳-۲-  جامعه و نمونه آماری———— ۶۹
۳-۳- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات———– ۶۹
۳-۳-۱ پرسشنامه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۶۹
۳-۴- روایی و پایایی پرسشنامه——— ۷۰
۳-۴-۱- روایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۷۰
۳-۴-۲-  پایایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۷۱
۳- ۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها—– ۷۲
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها— ۷۶
۴-۱- آمار توصیفی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۷۷
۴-۱-۱- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن————– ۷۷
۴-۱-۲- تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات——- ۷۸
۴-۱-۳- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه کار——– ۷۹
۴-۱-۴- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر نگرش سیستمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۸۱
۴-۱-۵ تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر عزم استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۸۲
۴-۱-۶- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر پیشروی با فرضیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۸۳
۴-۱-۷-تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر فرصت طلبی هوشمندانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۸۴
۴-۱-۸- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر تفکر در زمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۸۵
۴-۱-۹- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی- ۸۶
۴-۱-۱۰- بررسی آماره های توصیفی— ۸۸
۴-۲-  آمار استنباطی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۸۹
۴-۲-۱-  بررسی نرمال بودن متغیر ها– ۸۹
۴-۲-۲-  بررسی فرضیه های تحقیق—- ۹۰
۴-۲-۳-  برازش مدل رگرسیونی—— ۱۰۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها— ۱۰۵
۵-۱- نتیجه گیری تحقیق————– ۱۰۶
۵-۱-۱- نتایج مبتنی بر آمار توصیفی- ۱۰۶
۵-۱-۲- نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه ها————- ۱۰۸
۵-۲- پیشنهاد های تحقیق————– ۱۱۱
۵-۲-۱- پیشنهاد های مبتنی بر فرضیه ها————- ۱۱۱
۵-۲-۲- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی————— ۱۱۳
پیوست و ضمائم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۱۱۴
منابع و ماخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۱۱۸
جکیده انگلیسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۱۲۳
 

فهرست جداول

 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
جدول (۲-۱) تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک وتفکر استراتژیک  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۲۹
جدول (۳-۱) شماره سوال مربوط به هر عامل———- ۷۰
جدول( ۳-۲ ) مقدار آلفای کرونباخ—— ۷۲
جدول (۴-۱)  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن——— ۷۷
جدول (۴-۲)  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات– ۷۸
جدول (۴-۳ ) بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه کار— ۷۹
جدول (۴-۴)  توزیع فراوانی سوالات متغیر نگرش سیستمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۸۱
جدول (۴-۵)  توزیع فراوانی سوالات متغیر عزم استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۸۲
جدول (۴-۶ ) توزیع فراوانی سوالات متغیر پیشروی با فرضیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۸۳
جدول (۴-۷ ) توزیع فراوانی سوالات متغیر فرصت طلبی هوشمندانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۸۴
جدول( ۴-۸ ) توزیع فراوانی سوالات متغیر تفکر در زمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۸۵
جدول (۴-۹ ) توزیع فراوانی سوالات متغیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی—- ۸۶
جدول (۴-۱۰) بررسی آماره های توصیفی————– ۸۸
جدول( ۴-۱۱) بررسی توزیع متغیر—- ۸۹
جدول (۵-۱) خلاصه نتایج تحقیق—– ۱۰۹
 

فهرست نمودارها

 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
نمودار (۴-۱) فراوانی متغیر سن——– ۷۸
نمودار (۴-۲)  فراوانی متغیر تحصیلات—————- ۷۹
نمودار (۴-۳ ) فراوانی متغیر سابقه کار- ۸۰
 
 

فهرست اشکال

 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
شکل(۱-۱) مدل مفهومی تحقیق———– ۸
شکل (۲-۱) نحوه تأثیر گذاری تفکر استراتژیک در سازمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۱۷
شکل (۲-۲) عناصر تفکر استراتژیک در سطح فردی– ۲۳
شکل (۲-۳)  مدل عناصرتفکر استراتژیک لیدتکا——- ۲۴
شکل( ۲-۴)  مدل مفهومی تفکر استراتژیک مدل گلدمن— ۲۵
شکل(۲-۵) مدل فرآیند طرح ریزی استراتژیک رزماری هریسون بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۵۴
شکل(۲-۶) مدل جیمز واکر———— ۵۵
شکل(۲-۷) مدل کریستوفرمی بی——- ۵۶
شکل(۲-۸) مدل طرح ریزی استراتژیک منابع انسانی مرمابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۵۷
 
 
 
چکیده پایان نامه :
تفکر استراتژیک با سنتز عوامل محیطی و درونی تصویر یکپارچه ای را در ذهن ایجاد کرده و زمینه را برای خلق پاسخ های خلاقانه و بدیع به نیاز های سازمان فراهم می سازد و برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با روش های تحلیلی اهداف استراتژیک را به برنامه ها و اهداف سالیانه و کوتاه مدت تبدیل کرده و گام های لازم برای پیاده سازی استراتژی خلق را فرموله می کند .
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تفکر استراتژیک بر فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیرمی باشد که در این راستا ۱ فرضیه اصلی و ۵ فرضیه فرعی طراحی شد. ازنظر روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی می باشدو از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر با مدرک کارشناسی و بالاتر می باشد که تعداد آنها ۸۳ نفرمی باشد. در جمع بندی نتایج ،پیشروی با فرضیه ، فرصت جویی هوشمندانه ، تمرکز برزمان ، تمرکز برهدف به ترتیب بیشترین تأثیر و نگرش سیستمی کمترین تأثیر را  بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی داشته است .
در نهایت امید است با به بکارگیری مولفه های شناسایی شده در این تحقیق و اهمیت آنها در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمان غدیر مورد حمایت و استفاده قرارگیرد.
کلمات کلیدی : تفکر استراتژیک ، برنامه ریزی نیروی انسانی، پیشروی با فرضیه ، تفکر در زمان،فرصت جویی هوشمندانه، تمرکز بر هدف ،نگرش سیستمی
 
تعداد صفحه : ۱۳۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***