دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوهی عقلانی- هیجانی– رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

گرایش : بالینی

عنوان : بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوهی عقلانی- هیجانی– رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان خوابگاهی دختر سال تحصیلی۹۲-۹۱در شهرستان مشهد 

دانشگاه آزاد اسلامی

      واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد”MA”رشته :روانشناسی

گرایش:بالینی

موضوع :

بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوهی عقلانی- هیجانی– رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان خوابگاهی دختر سال تحصیلی۹۲-۹۱در شهرستان مشهد 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده………………………..………………………………………………………۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۲٫بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۳٫اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۴٫اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۴-۱٫ هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۴-۲٫اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………..۱۰٫
۱-۵٫فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۶٫تعاریف نظری و عملیاتی…………………………………………………………………………………………………۱۱
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱٫مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۲٫نوجوانی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۳٫تاملی در معنا و مفهوم خود………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۴٫نظریه های مربوط  به چگونگی تشکیل خود(با تاکید بر دیدگاه کنش متقابل نمادی)………………۱۷
۲-۴-۱٫ چارلز هورتن کولی……………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۴-۲٫ جرج هربرت مید……………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۵٫تعریف هویت……………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۶٫نظریه پردازی هویت……………………………………………………………………………………………………….۲۰٫
۲-۶-۱٫اریکسون……………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۶-۲٫لوینگر……………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۶-۳٫گلاسر……………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۶-۴٫برزونسکی…………………………………………………………………………………………………………………۲۳٫
۲-۶-۵٫کگان…………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۶-۶٫مارسیا……………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۶-۷٫فروید………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۷٫فرایند شکل گیری هویت…………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۸٫مشکلات نوجوانان در هویت یابی…………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۹٫ پایگاه های هویت از نظر مارسیا………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۱۰٫ تفاوتهاری جنسیتی و هویت …………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۱۱٫ ویژگی های هویت………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۱۲٫ انواع هویت………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۱۲-۱٫هویت شخصی…………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۱۲-۲٫هویت فیزیکی- جسمانی…………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۱۲-۳٫هویت مذهبی………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۱۲-۴٫هویت قومی…………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۱۲-۵٫هویت خانوادگی………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۱۲-۶٫ هویت ملی……………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۱۲-۷٫ هویت جنسی………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۱۲-۸٫ هویت شغلی……………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۱۳٫ عوامل موثر در شکل گیری هویت………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۱۳-۱٫عوامل شناختی…………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۱۳-۲٫ عوامل خانوادگی……………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۱۳-۳٫ عوامل مربوط به نظام آموزشی………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۱۳-۴٫ عوامل اجتماعی – فرهنگی……………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱۳-۵٫ رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی……………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱۴٫ بحران هویت………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۱۵٫پیامدهای فقدان هویت…………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۱۶٫راه های ایجاد هویت سالم در نوجوانان…………………………………………………………………………..۳۶
۲-۱۷٫تعاریف شادکامی …………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۸٫دیدگاه های نظری در مورد شادکامی………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۸-۱٫دیدگاه لذتی……………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۸-۲٫دیدگاه سعادت گرا……………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۱۹٫ نظریه های مختلف پیرامون شادکامی ……………………………………………………………………………..۴۰
۲-۱۹-۱٫ نظریه دنیر و همکاران………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۱۹-۲٫ نظریه آرگایل و همکاران………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۱۹-۳٫ نظریه لازاروس و فلکمن …………………………………………………………………………………………۴۱

 

۲-۱۹-۴٫ نظریه دیان و دسی ………………………………………………………………………………………………….۴۲

 

۲-۱۹-۵٫نظریه اسنادی وانیر …………………………………………………………………………………………………..۴۳

 

۲-۱۹-۶٫ نظریه اریکسون ………………………………………………………………………………………………………۴۳

 

۲-۱۹-۷٫ نظریه مقایسه اجتماعی …………………………………………………………………………………………….۴۴

 

۲-۱۹-۸٫ نظریه میان فرهنگی لو و همکاران ……………………………………………………………………………..۴۵

 

۲-۲۰٫ ویژگی های شادکامی و افراد شاد ………………………………………………………………………………….۴۵

 

۲-۲۱٫ ویژگی افراد شاد …………………………………………………………………………………………………………۴۶

 

۲-۲۲٫ تاریخچه کاربرد REBT برای کودکان و نوجوانان …………………………………………………………۴۸

 

۲-۲۳٫ تحول رابطه درمانی با کودکان و نوجوانان در گروه …………………………………………………………۵۰

 

۲-۲۴٫ گروه درمانی REBT با کودکان و نوجوانان ………………………………………………………………….۵۲

 

۲-۲۵٫ ملاحظات عمومی در گروه در مانی با کودکان و نوجوانان…………………………………………………۵۳

 

۲-۲۵-۱٫ مزیت ها…………………………………………………………………………………………………………………۵۳

 

۲-۲۶٫ برخی ویژگیهای متمایز گروه های REBT…………………………………………………………………….54

 

۲-۲۷٫ راهنمایی های عمومی برای تشکیل گروه های REBT …………………………………………………..55

 

۲-۲۸٫ مضمون اصلی گروه های REBT با کودکان و نوجوانان ………………………………………………….۵۷

 

۲-۲۹٫ ضروریات رویکرد منطقی، هیجانی – رفتاری با کودکان و نوجوانان ………………………………….۶۰

 

۲-۳۰٫ میراث الیس ……………………………………………………………………………………………………………….۶۱

 

۲-۳۰-۱٫ خود پذیری …………………………………………………………………………………………………………..۶۱

 

۲-۳۰-۲٫ تحمل زیاد ناکامی ………………………………………………………………………………………………….۶۱

 

۲-۳۰-۳٫ پذیرش دیگران ………………………………………………………………………………………………………۶۲

 

۲-۳۱٫ مروری بر تحقیقات …………………………………………………………………………………………………….۶۲

 

۲-۳۱-۱٫ تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………۶۲

 

۲-۳۱-۲٫ تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………..۶۴
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
۳-۱٫مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

 

۳-۲٫طرح تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

 

۳-۳٫ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۳-۴٫ روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………..۶۷

 

۳-۵٫ معیار های ورودی ……………………………………………………………………………………………………….۶۷

 

۳-۶٫ معیارهای خروج …………………………………………………………………………………………………………..۶۷

 

۳-۷٫ ابزارهای جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………….۶۷

 

۳-۷-۱پرسشنامه شادکامی آکسفورد ………………………………………………………………………………………..۶۷

 

۳-۷-۱-۱٫ اعتبار و روایی ………………………………………………………………………………………………………۶۸

 

۳-۷-۱-۲ روش اجرا و نمره گذاری ……………………………………………………………………………………….۶۸

 

۳-۷-۱-۳٫ تفسیر نمرات ……………………………………………………………………………………………………….۶۹

 

۳-۷-۲٫ پرسشنامه هویت شخصی ………………………………………………………………………………………….۶۹

 

۳-۷-۲-۱٫ اعتبار و روایی ………………………………………………………………………………………………………۶۹
۳-۷-۲-۲٫ روش اجرا و نمره گذاری ………………………………………………………………………………………۶۹
۳-۷-۲-۳٫ تفسیر نمرات ……………………………………………………………………………………………………….۷۰
۳-۸٫ مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………۷۰
۳-۸-۱٫ روش اجرای آزمون …………………………………………………………………………………………………..۷۰
۳-۸-۲٫ نمره گذاری  …………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۳-۹٫ روش اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………….۷۱
۳-۹-۱٫ جلسه اول ………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۳-۹-۲٫  جلسه دوم ………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۳-۹-۳٫ جلسه سوم ……………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۳-۹-۴٫جلسه چهارم………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۳-۹-۵٫ جلسه پنجم ……………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۳-۹-۶٫ جلسه ششم………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۳-۹-۷٫ جلسه هفتم ………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۳-۹-۸٫ جلسه هشتم …………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۹-۹٫ جلسه نهم ………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۳-۱۰٫فضای فیزیکی مناسب ………………………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۱۱٫نقش درمانگر در گروه درمانی ……………………………………………………………………………………….۷۴
۳-۱۲٫روش آماری ………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۴-۲٫ سن وجنس ………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۴-۳٫  هدف پژوهش …………. ………………………………………………………………………………………………..۷۵
۴-۴٫ یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۴-۵٫ بررسی مفروضه های تحلیل کواریانس چند متغیری…………………………………………………………..۷۸٫
۴-۵-۱ نرمال بودن چند متغیری ……………………………………………………………………………………………..۷۸
۴-۵-۲ همگنی واریانس…………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۵-۴ خطی بودن………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

۴-۶ یافته های مربوط به فرضیه ها…………………………………………………………………………………………..۸۱

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
۵-۱٫بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..۸۳
۵-۲٫محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۵-۲-۱٫محدودیت ها ی خارج از کنترل محقق …………………………………………………………………………۸۸
۵-۲-۲٫ محدودیت هایی در کنترل محقق ………………………………………………………………………………..۸۸
۵-۳٫پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………۸۸
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………..۹۰
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………۹۶

ضمائم

پرسشنامه شادکامی آکسفورد …………………………………………………………………………………………………..۹۹

پرسشنامه هویت شخصی احمدی …………………………………………………………………………………………۱۰۳

چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

عنوان به زبان انگلیسی

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرآموزش گروهی به شیوه عقلانی هیجانی رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان نوجوان خوابگاههای شبانه روزی می­باشد.روش پژوهش: به این منظور یک خوابگاه شبانه روزی دخترانه شهرستان مشهد به صورتتصادفی ساده  انتخاب شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان نوجواندختر خوابگاهی در شهرستان مشهد  بودند .نمونه شامل۴۰ نفراز دانش آموزان نوجوان بود، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۲۰ نفر) و گروه کنترل (۲۰ نفر) گمارش شدند.گروه آزمایش ، درمان عقلانی هیجانی رفتاری را به مدت نه جلسه ۹۰ دقیقه ای دریافت کرد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شادکامی آکسفورد وهویت شخصی احمدی می باشد. یافته های پژوهش با بهره گرفتن از آزمونکواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و حاکی از آن است که آموزش  گروهی به شیوه عقلانی هیجانی رفتاری به گونه ای معنادار به کاهش  بحران هویت وافزایش شادکامی منجر شده است.

واژه های کلیدی:آموزش گروهی به شیوه عقلانی- هیجانی- رفتاری ، شادکامی، بحران هویت.

 

 

مقدمه.۱-۱

سلامت نوجوانان پیش شرط سلامت و توسعه آینده بشریت است.هویت۱محوریت سلامت نوجوانی و تحت تاثیر مجموعه عواملی است که بر سلامت نیز موثرند.تامین سلامت نوجوان در گرو تشکیل هویت[۱]مطلوب است.نوجوانان به منزله آینده و فرداهایی که می توانند روشن یا تیره باشند، همین امروز نیازمند برنامه ریزی هستند. زودرنجی ،افسردگی ،اضطراب و پرخاشگری در بیشتر نوجوانان به چشم می خورد و از آنجائیکه نه خانواده ی خسته و کم حوصله و نه اولیاء مدرسه توجهی به ویژگیها و خواست نوجوانان دارند، آمار جرائم دانش آموزان دبیرستانی بسیار بالا و از بی احترامی به قوانین مدرسه تا جرائم جدی و مهمی چون دزدی و اعتیاد متغیر است(پرویزی،احمدی ونیکبخت نصرآبادی،۱۳۸۴)

هنگامی جامعه سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه های اجتماعی به فعالیت بپردازند.انسان در هر نقطه از جهان با کسب آگاهی ها و مهارت های ویژه قادر خواهد بود راه برون رفتنی از تنگناهای فردی و اجتماعی خود را بیابد.از آنجا که هر اجتماعی فرهنگ،قوانین،کاستی ها و اختلالات خاص خود را دارد؛بررسی،شناخت،راه حل ها و درمان های مخصوص به خود را نیز می طلبد.دوره نوجوانی یکی از مهمترین و در عین حال خطرناک ترین مراحل زندگی است، بنابراین به جای ارائه ی اطلاعات خام درباره باید ها و نباید ها و ارزش ها و ضد ارزش ها ، مهارت برخورد با موقعیت های مختلف خصوصا موقعیت های پرخطر را باید به نوجوان آموخت.او باید مجهز به مهارت های کافی نظیر تفکر نقادانه، حل مسئله،تصمیم گیری و یا برخورد قاطعانه با دیگران باشد(غرابی،۱۳۸۷).

جامعه و به شکل کلی ،خانه،مدرسه،جمع دوستان هم سن و سال ،رسانه ها ،باشگاه های ورزشی و غیره به شکل خاص فضای در برگیرنده نوجوان را  تشکیل می دهند. می توان گفت که نحوه اندیشیدن یک نوجوان ،نگرش وی به زندگی ،آمال و آرزوهای وی،ترس ها ،نگرانی ها ،هویت و بسیاری از خصوصیات او متاثر از شرایط پیرامون و مهارت هایی است که در طی زندگی کسب کرده است.یکی از مهم ترین تکالیف هر نوجوان هویت یابی است.نوجوان با ورود به این دوره بایستی به شناخت یکپارچه و مطمئنی از جهات مختلف در مورد خود دست یابد.تا با اطمینان هر چه بیشتر به خود و امیدبه آینده ای روشن پا به دوران بزرگسالی گذاشته و سلامت روان او تامین شود(صداقتیان،۱۳۸۹).

شادکامی به چگونگی ارزیابی مردم از زندگی خود اشاره دارد و متغیر هایی چون رضایت از زندگی، رضایت از وضع زناشویی، رضایت از کار، نبود افسرد گی و اضطراب و وجود عواطف و خلق مثبت را شامل می شود. ارزیابی شخص از خود ممکن به شکل شناختی باشد، مثلا هنگامی که شخص بطور کلی در مورد رضایت از زندگی خود یا جنبه هایی از زندگی مانند تفریحات به قضاوت آگاهانه می نشیند. ارزیابی شخص ممکن است عاطفی نیز باشد(تجربه ی هیجانات و خلقیات ناخوشایند وخوشایند مردم در رویارویی با زندگی خود). بنابراین، گفته می شود که اگر شخص رضایت از زندگی و اغلب خوشی را تجربه کند و فقط گاه گاهی که به هیجاناتی مثل غمگینی و خشم دچار شود، دارای شادکامی بالا خواهد بود برعکس اگر از زندگی خود ناراضی باشد و خوشی و علاقه اندکی را تجربه کند و به هیجانات پیوسته منفی مثل خشم و اضطراب دچار باشد، دارای شادکامی پایینی است(دنیر و بیسواس۱ ۲۰۰۰ به نقل از مظفری و هادیانفر۱۳۸۳ )

نوجوانان خوابگاهی دختردر طول دوران تحصیل و در محیط های خوابگاهی به دلیل دور بودن از خــانواده، داشتن احساس دلتنگی و کسالت ، عقاید و باورهای ناکارامد وجود انواع تنش ها و عدموجود امکانات تفریحی و برنامه های متنوع پرورشی ، می توانند مسائل و مشکلات روحی و روانی بسیاری، مخصوصا بحران هویت و شادکامی پایین را تجربه نمایندمداخلات روانی که می توان هم درافزایش شادکامی هم در بهبود مولفه های بحران هویت۲[۲]از آنها استفاده کرد عبارتند از:درمانهای رفتاری ،شناختی،روانکاوی،وجودی، گشتالتی و…آموزش گروهی به شیوه عقلانی هیجانی رفتاری نوع آموزش بکار برده شده در تحقیق حاضر می باشد که در این روش ،با شناسایی افکار غلط،غیر منطقی و منفی که سبب هیجان ها ورفتارهای منفی هستند، و همچنین بوسیله تغییر دادن آنها ، می توان مشکلات  افراد گروه را کاهشداد.

 

 

۱-۲٫ بیان مسئله

در چند دهه اخیر، پیشگیری از اختلال های روانی کودکان و نوجوانان در شمار اولویت های اغلب کشورها قرار گرفته است. چنین توجهی نشان می دهد که ناتوانی کودکان و نوجوانان در مواجهه با چالش های تحولی روبه افزایش است، افزایشی که نه تنها رنج و درد در کودکان، نوجوانان و خانواده های آنها را در پی دارد، بلکه بار سنگینی را بر جوامع تحمیل می کند( دادستان، ۱۳۸۸).

انتقال از نوجوانی به جوانی، یعنی زمانی که شخص به یک فرد مستقل تبدیل می گردد، با تشکیل هویت همراه است و مهمترین موضوع مرحله آخر نوجوانی رسیدن به هویت شخصی می باشد. برای بیشتر نوجوانان تشکیل هویت احتمالاً به معنای رویارویی با یک سری کوشش ها و تکاپوهای نسبتاً کوچک است. (پوردهقان، ۱۳۸۳).

مطالعاتی در زمینه رشد هویت وجود دارد که تفاوت های فردی مهمی را در رفتار و ویژگیهای فردیتی بین دانش آموزان  دبیرستانی آشکار ساخته است. این یافته ها نشان می دهند که دانش آموزانی که در اندازه گیری هویت نمره بالای میانگین می آورند موفق تر، قابل اعتمادتر، سازگارتر، خودکارآمدتر و از لحاظ فردیتی منسجم تر (بهداشت روانی بالاتر) از دانش آموزانی هستند که نمره هویت آنها پایین تر از حد متوسط است(عبدی زرین،ادیب راد ویونسی، ۱۳۸۹)

نوجوانانی که ارزش های پذیرفته شده توسط خود را که مبنای رشد هویت مثبت برای آنها بوده درونی کرده اند از افرادی که واجد هویت منفی هستند یا هنوز اتخاذ نکرده اند، از سلامت روانی بیشتری برخورد دارند. (کشاوزی ارشدی، ۱۳۸۸).به عقیده اریکسون۱، نوجوانان در جوامع پیچیده دچار بحران هویت می شوند یعنی یک دوره موقتی سر در گمی و پریشانی که قبل از به توافق رسیدن در مورد ارزشها و اهداف، آن را تجربه می کنند.(لورا ای برک۲،۲۰۰۱، ترجمه سید محمدی ،۱۳۸۴).تشکیل هویت شخص ممکن است فرایند مستمری باشد که در تمام عمر صورت گیرد(مک آدامز۳۲۰۰۱،ترجمهسید محمدی،۱۳۸۶).

Erikson         ۱.

  1. ۲. Laura E Berk
  2. ۳. McAdams

چند پژوهش روی زمان بحران هویت تمرکز کرده اند. اریکسون معتقد بود که بحران هویت در حدود ۱۲ سالگی آغاز می شود و تقریبا در ۱۸ سالگی به طریقی حل می شود. با این حال، بحران هویت در برخی افراد ممکن است تا مدتها بعد روی ندهد. در یک تحقیق، بیش از ۳۰ درصد آزمودنی ها تا ۲۴ سالگی هنوز در جستجوی هویت بودند.(آرچر۱، ۱۹۸۲، ترجمهسید محمدی،۱۳۸۶)

دخترها در زمینه هویت مرتبط با صمیمیت، مانند مسائل جنسی و اولویتهای خانواده در برابر شغل، تعقل پیشرفته تری از پسرها نشان می دهند. غیر از این مورد فرایند و زمان بندی شکل گیری هویت در هر دو جنس یکسان است.(آرچر۱ و واترمن۲، ۱۹۹۴ ترجمه سید محمدی ،۱۳۸۴)

کاهش و یا حذف بحران هویت به تنهایی نمی تواند موجب کاهش مشکلات روحی روانی ای که نوجوانان خوابگاهی تجربه می کنند، گردد.اگر بتوان در کنار کاهش یا حذف بحران هویت میزان شادکامی آنان را نیز افزایش دهیم، امید بیشتری  خواهیم داشت که از مسائل و مشکلات روحی، روانی و تحصیلی نوجوانان خوابگاهی کاسته و بر انگیزه پیشرفت، رضایت از زندگی و عواطف مثبت آنان افزوده گردد. شادکامی بر نگرش و ادرکات شخصی مبتنی است و بر حالتی دلالت می کند که مطبوع و دلپذیر است واز تجربه ی هیجانهای مثبت و خشنودی از زندگی نشئت می گیرد(آرگایل۳ به نقل از نصوحی ۱۳۸۳ ).

شادکامی به چگونگی ارزیابی مردم از زندگی خود اشاره دارد و متغیر هایی چون رضایت از زندگی، رضایت از وضع زناشویی، رضایت از کار، نبود افسرد گی و اضطراب و وجود عواطف و خلق مثبت را شامل می شود. ارزیابی شخص از خود ممکن به شکل شناختی باشد، مثلا هنگامی که شخص بطور کلی در مورد رضایت از زندگی خود یا جنبه هایی از زندگی مانند تفریحات به قضاوت آگاهانه می نشیند. ارزیابی شخص ممکن است عاطفی نیز باشد(تجربه ی هیجانات و خلقیات ناخوشایند وخوشایند مردم در رویارویی با زندگی خود). بنابراین، گفته می شود که اگر شخص رضایت از زندگی و اغلب خوشی را تجربه کند و فقط گاه گاهی که به هیجاناتی مثل غمگینی و خشم دچار شود، دارای شادکامی بالا خواهد بود برعکس اگر از زندگی خود ناراضی باشد و خوشی و علاقه اندکی را تجربه کند و به هیجانات پیوسته منفی مثل خشم و اضطراب دچار باشد، دارای شادکامی پایینی است(دنیر و بیسواس ۲۰۰۰ به نقل از مظفری و هادیانفر ۱۳۸۳ ).

۱..Archer

۲٫Waterman

۳٫Argail

به نظر می رسد نوجوانان خوابگاهی ای که از بحران هویت و شادکامی پایین رنج می برند، باور ها و عقاید ناکارآمدی را در فکر خود پرورش داده اند. بنابراین می توان با قرار دادن آنها در فرایند آموزش گروهی به شیوه هایی که به بازسازی شناختی شان کمک می کند به درمان این مسائل پرداخت.یکی از قدیمی ترین درمان های شناختی که گرایش رفتاری دارد، درمان عقلانی، هیجانی آلبرت الیس است که اکنون رفتار در( عقلانی – هیجانی) REBT)1 نامیده می شود.

رفتار درمانی عقلانی – هیجانی سعی دارد فرایند های(فکر ناسازگارانه ی درمانجو را تغییر دهد که پاسخ های هیجانی ناسازگارانه و بنابراین رفتار به آنها وابسته هستند. تکلیف رفتار درمانی عقلانی – هیجانی این است که نظام عقیدتی و خود سنجی های فرد را بازسازی کند، مخصوصا با توجه به (باید ها) و (حتماها)ییکه اجازه نمی دهند فرد احساس ارزشمندی مثبت و زندگی رضایت بخش و خشنود کننده ای داشته باشد.( باچر۲، مینکا۳، هولی۴، ۲۰۰۷ ،ترجمه سیدمحمدی،۱۳۸۸).

آموزش گروهی به شیوه عقلانی – هیجانی – رفتاری می خواهد که اعضای گروه را به ابزاری مجهز کند که احساسات ناسالم را کاهش داده یا محدود کند بطوری که بتوانند زندگی رضایت بخش تری داشته باشند. برای دستیابی به این اهداف، به مراجعان راه های عملی برای شناسایی افکار و باور های درست را نشان می دهند تا بصورت نقادانه این باور ها را ارزیابی کنند و یا به باور های سازنده آنها را تغییر دهند .

آموزش گروهی به شیوه عقلانی – هیجانی – رفتاری می خواهد که اعضای گروه را به ابزاری مجهز کند که احساسات ناسالم را کاهش داده یا محدود کند بطوری که بتوانند زندگی رضایت بخش تری داشته باشند. برای دستیابی به این اهداف، به مراجعان راه های عملی برای شناسایی افکار و باور های درست را نشان می دهند تا بصورت نقادانه این باور ها را ارزیابی کنند و یا به باور های سازنده آنها را تغییر دهند .

۱. Rational Emotive Behavior Therapy

۲.Bucher

۳,Mineka

۴.Hooley

حال با توجه به اینکه نوجوانان خوابگاهی دختر در طول دوران تحصیل و در محیط های خوابگاهی می توانند مسائل و مشکلات روحی و روانی بسیاری، مخصوصا بحران هویت و شادکامی پایین را تجربه نمایند و آموزش گروهی به شیوه عقلانی، هیجانی، رفتاری می تواند موجب تغییر باورهای ناکارآمد، پاسخهای هیجانی ناسازگارانه و رفتارهای وابسته به آن گردد، پژوهش حاضر به منظور کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی آنان انجام خواهد گرفت. در این راستا پرسش اصلی پژوهش حاضر به این شرح است:

آیا  آموزش گروهی به شیوه عقلانی – هیجانی – رفتاری می تواند موجب کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی در نوجوانان خوابگاهی دختر گردد؟

[۱] .Identity

۱.Diener&  biswas

۲.Identitycrisis

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***