دانلود پایان نامه ارشد: بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات …

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ درجه

کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی(گرایش برنامه ریزی آموزشی)

موضوع:

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اوّل: کلیات پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………….. ۵

اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۰

اهداف وسوالات تحقیق

هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

هدفهای جزئی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

سوالات اصلی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

سوالات جزئی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

تعریف واژگان و اصطلاحات……………………………………………………………………………………… ۱۲

تعریف واژگان و اصطلاحات …………………………………………………………………………………….. ۱۲

فصل دوّم : ادبیات وپیشینه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

مفاهیم وتعاریف فناوری اطلاعات وارتباطات………………………………………………………………….. ۱۷

سیر تاریخ تحول وپیشرفت فناوری اطلاعات وارتباطات……………………………………………………. ۲۹

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش………………………………………………… ۳۰

مواد و وسایل آموزشی………………………………………………………………………………………………. ۳۱

امکانات وخدمات فناوری اطلاعات وارتباطات………………………………………………………………… ۳۲

اینترنت ( شبکه ی شبکه ها)……………………………………………………………………………………….. ۳۲

کاربردهای اینترنت وانواع فعالیت های اینترنتی………………………………………………………………… ۳۳

امکانات وسرویس های اینترنتی ………………………………………………………………………………….. ۳۴

پست الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………. ۳۴

سرویس انتقال پرونده های کامپیوتری……………………………………………………………………………. ۳۵

کتابخانه دیجیتالی ( الکترونیکی )…………………………………………………………………………………. ۳۵

گروه های خبری …………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

ایجاد مدارک بر روی شبکه جهانی وب…………………………………………………………………………. ۳۶

جستجوی خودکار(موتورهای جستجو)………………………………………………………………………….. ۳۶

ارتباط سمعی وبصری……………………………………………………………………………………………….. ۳۷

کامپیوتر…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

کاربرد ونقش کامپیوتر در آموزش…………………………………………………………………………………. ۳۸

چند رسانه ای………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

نرم افزارها……………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

تلویزیون………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

ویدئو …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

مزایای کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش ………………………………………………………. ۴۲

نقش واهمیت آموزش و پرورش در توسعه ی فناوری اطلاعات وارتباطات……………………………. ۴۳

برنامه درسی……………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

عناصر برنامه درسی………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در برنامه ی درسی……………………………………………………….. ۴۹

روش ها و فنون تدریس……………………………………………………………………………………………. ۵۶

روش سخنرانی………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

روش نمایشی…………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

آموزش برنامه ای……………………………………………………………………………………………………… ۶۱

روش یادگیری تاحد تسلط…………………………………………………………………………………………. ۶۲

روش بحث گروهی………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

روش مشارکتی………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

روش واحدها………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

روش حل مساله………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش معلمان……………………………………………………………………. ۷۵

پیشینه پژوهش

تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

فصل سوّم : روش شناسی پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………… ۹۲

ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….. ۹۵

روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

پایانی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

نحوه اجرای پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده………………………………………………………………………… ۹۹

روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………… ۱۰۰

فصل چهارم : توصیف داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان…………………………………………………………… ۱۰۲

بررسی توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

سایریافته ها…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

توصیف وتجزیه وتحلیل مصاحبه………………………………………………………………………………… ۱۳۳

توصیف وتجزیه وتحلیل مشاهده…………………………………………………………………………………. ۱۵۲

فصل پنجم:

خلاصه ونتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۶

یافته های مربوط به سوالات……………………………………………………………………………………….. ۱۵۶

سایر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۶۳

محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۶۴

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۵

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۷

ضمائم

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول شماره (۲-۱) سیر تاریخی تحول و پیشرفت ICT …………………………………………………. 24

جدول شماره (۲-۲) ویژگی های عناصر، در مراحل متفاوت ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به

برنامه­ی درسی ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

جدول شماره (۲-۳) مقایسه رویکردهای یاددهی یادگیری مکاتب رفتارگرایی و ساختارگرایی …… ۵۴

جدول شماره (۳-۱) رشته تدریس، تعداد مدارس و تعداد معلمان ……………………………………….. ۹۴

جدول شماره (۳-۲) اطلاعات مربوط به پرسشنامه  معلمان ………………………………………………… ۹۷

جدول شماره (۴-۱) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس ……………………………. ۱۰۲

جدول شماره (۴-۲) اطلاعات توصیفی در خصوص ویژگی های سنی و مدت زمان خدمت در آموزش و پرورش پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

جدول شماره (۴-۳) توزیع فراوانی و درصد بر حسب استفاده معلمان از کامپیوتر و نرم افزارهای

کامپیوتری در کلاس………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

جدول شماره (۴-۴) ارزیابی سطح معناداری از طریق آزمون خی دو  …………………………………. ۱۰۶

جدول شماره (۴-۵) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در خرده مقیاس استفاده از کامپیوتر و

نرم افزارهای کامپیوتری …………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

جدول شماره (۴-۶) توزیع فراوانی و درصد بر حسب استفاده معلمان از اینترنت و سرویس­های

اینترنتی در کلاس …………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

جدول شماره (۴-۷)ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو…………………………………………….. ۱۱۰

جدول شماره (۴-۸) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در خرده مقیاس استفاده از اینترنت و

سرویس های اینترنتی………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

جدول شماره (۴-۹) توزیع فراوانی و درصد بر حسب استفاده ی معلمان…………………………… ۱۱۴

جدول شماره (۴-۱۰) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو …………………………………………. ۱۱۵

جدول شماره (۴-۱۱) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در خرده مقیاس تلویزیون و ویدئو پروژکتور          ۱۱۶

جدول شماره (۴-۱۲) آزمون T تک متغیره برای بررسی میزان استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و

ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

جدول شماره (۴-۱۳) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو …………………………………………. ۱۱۸

جدول شماره (۴-۱۴) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در مورد نقش ICT در روش تدریس . ۱۲۰

جدول شماره (۴-۱۵) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو………………………………………….. ۱۲۱

جدول شماره (۴-۱۶)  فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در مورد نقش ICT در تهیه و تولید مواد

آموزشی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

جدول شماره (۴-۱۷) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو………………………………………….. ۱۲۴

جدول شماره (۴-۱۸) اطلاعات توصیفی در مورد موانع کاربرد ICT در برنامه درسی……………… ۱۲۶

جدول شماره (۴-۱۹) آزمون U من ویتنی بین مدارسی که ازICT  استفاده می کنند با مدارسی

که از ICT استفاده نمی کنند……………………………………………………………………………………. ۱۲۷

جدول شماره (۴-۲۰) میزان استفاده از ICT و نقش ICT در روش تدریس و تهیه مواد آموزشی

به تفکیک جنسیت………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

جدول شماره (۴-۲۱) ضریب همبستگی بین میزان استفاده از ICT و نقش ICT در روش تدریس

و تهیه مواد آموزشی با سن معلمان ……………………………………………………………………………. ۱۳۰

جدول شماره (۴-۲۲) ضریب همبستگی بین روش تدریس و میزان استفاده از اینترنت، تلوزیون

و ویدئو پروژکتور و کامپیوتر …………………………………………………………………………………… ۱۳۲

جدول شماره (۴-۲۳) ضریب همبستگی بین میزان استفاده از اینترنت، تلوزیون و کامپیوتر در تهیه و

تولید مواد و منابع آموزشی ………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

جدول شماره (۴-۲۴) مشاهده امکانات مدارس …………………………………………………………………………………… ۱۵۴

جدول شماره (۵-۱) مراحل چهارگانه و سوالات مربوط ……………………………………………………………………… ۱۶۱

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار شماره (۴-۱) فراوانی جنسیت …………………………………………………………………………. ۱۰۳

نمودار شماره (۴-۳) میزان استفاده معلمان از کامپیوتر و نرم­افزارهای کامپیوتری در کلاس………… ۱۰۵

نمودار شماره (۴-۶) میزان استفاده معلمان از اینترنت و سرویس های اینترنتی ………………………. ۱۰۹

نمودار شماره (۴-۷) میزان استفاده ی معلمان از تلویزیون و ویدئو پروژکتور در کلاس…………….. ۱۱۰

 

 

فهرست هیستوگرام ها

عنوان                                                                                                                 صفحه       

هیستوگرام شماره (۴-۲)(الف): میزان سن پاسخ دهندگان………………………………………………. ۱۰۴

هیستوگرام شماره (۴-۲)(ب): مدت زمان خدمت معلمان در آموزش و پرورش …………………. ۱۰۴

 

 چکیده

امروزه تغییرات ناشی از فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی تاثیر بسزایی بر کار و زندگی مردم گذاشته و با همه سبک­ها و روش­های گذشته به مقابله پرداخته است. بطوری­که هر چه زمان می­گذرد ناکارآمدی نظام­های آموزشی بیشتر آشکار می شود و نیاز به تحول در نظام آموزشی متداول بیشتر احساس می شود. اساسا نیاز به تغییر در نظام­های آموزشی نیازی ذاتی است. هر رویکرد جدیدی نیز به هر تقدیر بر نظام­های آموزشی تاثیر گذار هستند. در چنین اوضاعی که ICT به عنوان رویکرد جدید تمام ابعاد زندگی بشر را متاثر کرده است، ساده­اندیشی است اگر تصور کنیم این رویکرد بر نظام آموزشی ما بی­تاثیر خواهد بود. بنابراین عاقلانه­تر آنست که به جای ایستادن در مقابل موج نوآوری­های آموزشی سوار بر این امواج شویم (چوبینه، ۱۳۸۲). با توجه به تاثیرات غیر قابل انکار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه­ی فرایندهای یاددهی یادگیری در این پژوهش به بررسی نوع و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روش­های تدریس، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهیه و تولید مواد آموزشی، موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی، مراحل چهارگانه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد تحصیلی دانش­آموزان پرداخته شده است، تا شاید گامی کوچک در جهت روشن نمودن ارزش و سودمندی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش باشد. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان مدارس متوسطه بابل در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ بود. نمونه ی آماری معلمان ۱۹۶ نفر و نمونه­ی آماری دانش­آموزان شامل کل دانش­آموزان مقاطع اول، دوم، سوم رشته­های علوم انسانی، تجربی و ریاضی­فیزیک بود. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه ۱/۷۸ بود. از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده­های بدست آمده از پرسشنامه استفاده شد. با بهره گرفتن از روش­های آماری توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و جدول) و روش های آماری استنباطی (آزمون T، ضریب همبستگی و U من ویتنی) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. یافته ها نشان داد که میزان استفاده از ICT در میان معلمان کمتر از حد متوسط است. معلمان بیشترین نقش ICT را در روش تدریس باعث پیاده شدن روش های مورد علاقه دانش آموزان و استفاده از روش های مختلف تدریس و … می­دانند. همچنین معلمان بیشترین میزان استفاده از ICT را در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی در تکثیر راحت جزوات با بهره گرفتن از پرینتر و مطالعه­ی اطلاعات گردآوری شده از اینترنت و … و کمترین میزان استفاده را در تهیه و ساخت نرم افزارهای آموزشی و گفتگوی اینترنتی با متخصصان بیان کردند. از مهمترین موانع موجود در مدارس برای استفاده از ICT را تعداد ناکافی رایانه و فرصت زمانی اندک تدریس بیان نمودند. این موانع در مصاحبه نیز کمبود امکانات، تعداد زیاد دانش­آموزان و ناآشنایی با ICT  را موانع موجود برای استفاده از ICT دانستند. در مشاهده نیز وضعیت مدارس، گویای کمبود امکانات و کم­توجهی به کاربرد ICT بودند. تجزیه و تحلیل مصاحبه­ها نیز نشان دادند که استفاده از ICT در برخی مدارس در مرحله ظهور کننده و در برخی دیگر در مرحله­ی کاربردی قرار دارد. آخرین نتایج این تحقیق نیز حاکی از نقش مثبت استفاده از ICT در مدارس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشت.

 

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه درسی، روش­ها و فنون تدریس، مواد آموزشی

 

مقدمه

از جمله عرصه­هایی که در چند سال اخیر مورد هجوم فناوری اطلاعات قرار گرفته، عرصه آموزش و یادگیری است. با وجود اینکه از دوهزار سال قبل تا کنون، بسترها و سیستم های آموزش و یادگیری – در مقایسه با سایر مقوله ها نظیر پزشکی – تغییرات بسیار کمی داشته است، لیکن اکنون به مدد فناوری اطلاعات مدتی است که تحولات آغاز شده است. اگر دهه آخر قرن بیستم را دهه اطلاعات نامگذاری کردند، دهه اول قرن بیست و یکم را عصر دانش[۱] (بولز[۲]،۲۰۰۰) نامیده و هدف از این نامگذاری را توسعه همه جانبه دانش و آگاهی بشری دانسته اند. در چنین شرایطی طبیعی است که برای کسی که قصد حرکت در شاهراه اطلاعاتی را دارد، روشهای سنتی و قدیمی آموزش و یادگیری کارایی خود را از دست می دهند و انسان برای همگام شدن با محیط در حال تغییر باید به دنبال ریشه ها و رویه های جدیدی برای انتقال دانش و افزایش آگاهی باشد. تمدن موج سوم برای افزایش دانش افراد جامعه به ابزار قدرتمندی نیاز داشت که به موقع، کم هزینه، سریع و معتبر باشد. به نظر می رسد که این ابزار قدرتمند فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.

به نظر راه رسیدن به این ابزار قدرتمند و استفاده از آن در مدارس برنامه­ی­درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بی­تردید بدون برنامه درسی مبتنی بر فناوری امکان همسویی با پیشرفت های جهانی در زمینه تعلیم و تربیت نخواهد بود. بنابراین با نظر به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی و استفاده از  برنامه درسی مبتنی بر فناوری اجتناب ناپذیر است. برای چنین برنامه ریزی درست نیز آگاهی از وضعیت فعلی مدارس از نظر میزان تجهیزات و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، آگاهی از میزان استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شناسایی موانع فرا­روی کاربرد آن و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش­آموزان ضروری است.

۱  -Knowledge Age

۲ –  Bowles

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۹۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***