دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت بیمه 

عنوان :  بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت بیمه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 

 (مورد مطالعه : شرکت بیمه پارسیان استان قزوین  )

استاد  راهنما

دکتر حسین عابدی

استاد  مشاور

دکتر بابک حاجی کریمی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
با گذشت بیش از هفتاد سال سابقه صنعت بیمه در کشور،هنوز این صنعت رقم رشد مطلوبی را کسب نکرده و فرهنگ بیمه‏پذیری در سطح مناسب در ایران رایج نشده‏ است.این موضوع از طریق تأثیر حق بیمه بر درآمد کل کشور و همچنین سهمی که در مشارکت حق بیمه جهانی وجود دارد؛مشخص می‏گردد.با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده این مسئله هویدا گردیده است که کشور ما از حیث بیمه یکی از کشورهای عقب‏مانده در جهان به‏شمار می‏رود(محمود صالحی،۱۳۸۱).
این پژوهش براساس نوع هدف کاربردی، از نظر ویژگی های موضوعی، توصیفی و از نظر روش انجام کار نیز  تحقیقی پیمایشی – میدانی است. جامعه آماری  این پژوهش کلیه مشتریان بیمه نامه شخص ثالث و بیمه نامه بدنه اتومبیل شرکت بیمه پارسیان استان قزوین در بازه زمانی ۱/۱/۹۲ تا ۲۰/۲/۹۲ تشکیل می دهد که با توجه به اطلاعات دریافتی از شرکت بیمه پارسیان استان قزوین در تاریخ ۲۰/۴ /۹۲ حجم جامعه آماری  مورد مطالعه ۱۲۰۲ نفر در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه حجم جامعه آماری  زیاد است و امکان تمام شماری وجود ندارد لذا با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه مورد نظر ۲۹۲ نفر انتخاب گردید. در پژوهش حاضر ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که برای آزمون  فرضیات پژوهش از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است.
نتایج حاصل  نیز نشان داد که وفاداری، کیفیت ادراک شده، آگاهی و تداعی برند بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.
واژگان کلیدی : وفاداری، کیفیت ادراک شده، آگاهی، تداعی ،ارزش ویژه برند، بیمه پارسیان
فهرست مطالب
عنوان                                  صفحه
فصـــل اول ۱
۱-۱٫مقدمه ۲
۱-۲٫ تشریح و بیان مسئله ۳
۱-۳٫اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق ۴
۱-۴٫سوالات تحقیق ۵
۱-۵٫ اهداف تحقیق ۵
۱-۶٫فرضیات تحقیق ۵
۱-۷٫تعاریف مفهومی ۶
۱-۷-۱٫ارزش ویژه نام و نشان تجاری ۶
۱-۷-۲٫کیفیت ادارک شده ۶
۱-۷-۳٫وفاداری به نام و نشان تجاری ۷
۱-۷-۴٫آگاهی از نام و نشان تجاری ۷
۱-۷-۵٫تداعی نام و نشان تجاری ۸
۱-۸٫تعاریف عملیاتی ۸
۱-۸-۱٫کیفیت ادراک شده ۸
۱-۸-۲٫وفاداری ۸
۱-۸-۳٫آگاهی ۸
۱-۸-۴٫تداعی ۹
۱-۸-۵٫ارزش ویژه برند ۹
۲-۱٫مقدمه ۱۱
۲-۲٫تاریخچه نام و نشان تجاری ۱۲
۲-۳٫تعاریف مختلف نام تجاری و نام گذاری تجاری ۱۴
۲-۳-۱٫ولز، برنت و موریاتی (۱۹۹۵) ۱۴
۲-۳-۲٫کاتلر (۲۰۰۰) ۱۵
۲-۳-۳٫پیکتن و برودریک (۲۰۰۱) ۱۵
۲-۴٫اهمیت و مزایای نام تجاری ۱۵
۲-۵٫ارزش نام و نشان تجاری ۱۷
۲-۶٫مفهوم ارزش ویژه برند ۱۸
۲-۷٫انتخاب نام و نشان تجاری ۲۰
۲-۸٫مدل ها و نظریه هایی پیرامون نام تجاری ۲۲
۲-۸-۱٫افلاطون ونگرش عمقی به اشیا ۲۲
۲-۸-۲٫هیوم و محدودیت های عقل ۲۲
۲-۸-۳٫کانت و رویکرد متعادل ۲۳
۲-۸-۴٫نیچه و خلق ارزش ها ۲۳
۲-۸-۵٫آکر (ارزش ویژه نام تجاری) ۲۴
۲-۸-۶٫کلر (ارزش ویژه نام تجاری بر مبنای مشتری) ۲۴
۲-۸-۷٫ نظریه مصرف تظاهری ۲۵
۲-۸-۸٫مدل اِکوای ترند ۲۶
۲-۸-۹٫مدل بی.اِی . وی ۲۶
۲-۹٫استراتژی های مربوط به نام و نشان تجاری ۲۷
۲-۹-۱٫ گسترش دامنه محصول ۲۸
۲-۹-۲٫ گسترش دادن دامنه نام و نشان تجاری ۲۸
۲-۹-۳٫ نام و نشان چندگانه تجاری ۲۹
۲-۹-۴٫ نام ها  و نشان ها تجاری جدید ۳۰
۲-۱۰٫سنجش اندازه های نام تجاری ۳۰
۲-۱۱٫تمرکز فکری و نام تجاری ۳۱
۲-۱۲٫اندازه های متمرکز بر نام تجاری ۳۲
۲-۱۳٫ساختن نام تجاری ۳۳
۲-۱۴٫قدرت نام های تجاری تخصصی ۳۴
۲-۱۵٫تبدیل نام های تجاری به نمادها ۳۴
۲-۱۶٫وجوه افتراق علامت تجاری و اسم تجاری ۳۶
۲-۱۶-۱٫ مرجع ثبت ۳۶
۲-۱۶-۲٫مدت اعتبار ۳۷
۲-۱۶-۳٫ تعداد اختیار علامت یا نام تجاری ۳۷
۲-۱۶-۴٫ ثبت بین المللی ۳۸
۲-۱۶-۵٫ انتقال حقوق ۳۸
۲-۱۶-۶٫ الزامی یا اختیاری بودن ثبت ۳۸
۲-۱۶-۷٫ جواز استفاده از کلمات و اعداد ۳۹
۲-۱۶-۸٫ طبقه بندی کالاها و خدمات ۳۹
۲-۱۷٫وجوه اشتراک علامت تجاری و اسم تجاری ۳۹
۲-۱۷-۱٫ حق استفاده انحصاری ۳۹
۲-۱۷-۲٫ حق تعقیب کیفری ۴۰
۲-۱۷-۳٫ ممنوعیت استفاده از الفاظ بیگانه ۴۰
۲-۱۷-۴٫ انتخاب علامت و اسم تجاری واحد ۴۰
۲-۱۸٫چالش های فراوری مدیریت نام و نشان تجاری ۴۰
۲-۱۹٫بیست و دو قانون ثابت برای تثبیت نام تجاری ۴۱
۲-۲۰٫توسعه از طریق نام های تجاری متعدد ۴۳
۲-۲۱٫عوامل موثر بر وفاداری به نشان تجاری ۴۳
۲-۲۱-۱٫ رضایت ۴۴
۲-۲۱-۲٫ تبلیغات ۴۵
۲-۲۱-۳٫ قیمت ۴۶
۲-۲۱-۴٫ در دسترس بودن ۴۶
۲-۲۱-۵٫ تبلیغات توصیه ای ۴۷
۲-۲۱-۶٫ بسته بندی ۴۸
۲-۲۲٫وفاداری به مارک ۴۸
۲-۲۲-۱٫ رویکردهای رفتاری نسبت به وفاداری به مارک ۴۹
۲-۲۲-۲٫ رویکردهای نگرشی وفاداری به مارک ۵۰
۲-۲۳٫شناسایی مصرف کنندگان وفادار به مارک ۵۱
۲-۲۴٫ چارچوب نظری و مدل پژوهش ۵۲
۲-۲۵٫واکاوی ادبیات پژوهشی ۵۳
۲-۲۵-۱٫ واکاوی ادبیات پژوهشی در جهان ۵۳
۲-۲۵-۲٫واکاوی ادبیات پژوهشی در ایران ۵۵
۲-۲۶٫بیمه پارسیان ۶۰
فصــل سوم ۶۲
۳-۱ مقدمه ۶۳
۳-۲٫روش تحقیق ۶۳
۳-۳جامعه آماری ۶۴
۳-۴٫ نمونه آماری ۶۵
۳-۵ .ابزار گردآوری داده ها ۶۶
۳-۶٫ متغیر های پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها ۶۷
۳- ۷٫ اعتبار ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) ۶۸
۳-۷-۱ .روایی پرسشنامه ۶۸
۳-۷-۲٫پایایی پرسشنامه ۶۹
۳-۸٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری ) ۷۰
۳-۹٫قلمرو تحقیق ۷۱
۳-۹-۱٫قلمرو موضوعی ۷۱
۳-۹-۲٫قلمرو زمانی ۷۱
قلمرو زمانی پژوهش محدود به نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲ می باشد. ۷۱
۳-۹-۳٫ قلمرو مکانی ۷۱
۴-۱٫مقدمه ۷۳
۴-۲٫اطلاعات جمعیت شناختی ۷۴
۴-۲-۱٫جنسیت پاسخگویان ۷۴
۴-۲-۲٫ وضعیت تاهل پاسخگویان ۷۵
۴-۲-۳٫سن ۷۶
۴-۲-۴٫سطح تحصیلات ۷۸
۴-۲-۵٫سطح درآمد ۷۹
۴-۲-۶٫ بیمه نامه دریافتی ۸۰
۴-۳٫آزمون  فرضیات پژوهش ۸۲
۴-۳-۱٫آزمون   کولموگروف – اسمیرنوف ۸۲
۴-۳-۲٫ آزمون   استقلال خطاها ۸۳
۴-۴٫ آزمون   فرضیات پژوهش ۸۴
۴-۴-۱٫ فرضیه اول ۸۴
۴-۴-۲٫ فرضیه دوم ۸۵
۴-۴-۳٫ فرضیه سوم ۸۷
۴-۴-۴٫ فرضیه چهارم ۸۸
۵-۱٫مقدمه ۹۳
۵-۲٫خلاصه فرآیند تحقیق ۹۴
۵-۳٫نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش ۹۴
۵-۳-۱٫فرضیات پژوهش ۹۴
۵-۴٫جمع بندی و نتیجه گیری ۹۷
۵-۵٫پیشنهادات تحقیق ۹۷
۵-۵-۱٫پیشنهادات کاربردی ۹۷
۵-۵-۲٫ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۹۹
۵-۶٫ محدودیت های پژوهش ۹۹
منابع فارسی ۱۰۰
منابع انگلیسی ۱۰۳
منابع اینترنتی ۱۰۴
مقدمه
در دنیای امروز که بازارهای آن سرشار از محصولاتی است که از لحاظ فیزیکی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، خلق شخصیت مناسب با عنوان نام تجاری، تمایز چشمگیری را در میان محصولات و خدمات ایجاد می کند. یک نام تجاری، نامی است که دارایی شرکت محسوب می شود. نام تجاری قوی به دارایی محصول همراه با نیازهای مشتری مربوط می شود که فراخوانی محصول را افزایش می دهد. نام و نشان های قوی اعتماد را در محصولات ناملموس و قدرت مشتریان را در تجسم و درک بهتر افزایش می دهند. آن ها ریسک ایمنی، اجتماعی و مالی مشتریان در خرید محصولات که عوامل مؤثری در ارزیابی محصول قبل از خرید هستند، را کاهش می دهند. هنگامی که تصاویر و لغات دیداری درباره محصول، تبلیغات و سایر فعالیت های بازاریابی نام و نشان تجاری از ذهن مشتری بازیابی می شود، بدین معناست که این نام و نشان تجاری، نام و نشانی قوی است. به عبارت دیگر، این نام و نشان تجاری دارای ارزش است. هر فعالیت بازاریابی بر روی ارزش نام و نشان تجاری تأثیر می گذارد. عناصر آمیخته بازاریابی نیز به عنوان مجموعه ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل در اختیار مدیران و تصمیم گیران شرکت هستند که در صورتی که بتوان ارتباط بین این عناصر را با ارزش نام و نشان تجاری و به خصوص ابعاد آن به دست آورد، تصمیم گیران شرکت بهتر می توانند در خصوص چگونگی به کارگیری عناصر آمیخته بازاریابی تصمیم گیری کنند و از این طریق، به حداکثر ارزش نام و نشان تجاری و در نهایت سودآوری پایدار شرکت دست یابند(دعائی و همکاران ،۱۳۹۰).
صاحب نظران معتقدند که مطالعه ارزش نام و نشان تجاری می تواند از ابعاد مختلفی چون مصرف کننده، شرکت دارنده نام و نشان تجاری، کانال های توزیع و نیز بازارهای مالی انجام گیرد و این شیوه ها به جای قرارگرفتن در برابر هم می توانند مکمل هم نیز باشند. در زمینه مدیریت کسب و کار، به منظور مشخص ساختن منابع بالقوه ارزش نام و نشان تجاری، تحلیل های مصرف کننده- محور معتبرتر است. به این منظور، لازم است ساختاری دانشی برای نام و نشان های تجاری ایجاد شود؛ به طوری که مصرف کنندگان به شکل مطلوب به فعالیت های بازاریابی مربوط به نام و نشان تجاری واکنش نشان دهند. هرچه مصرف کننده نهایی ارزشیابی بهتری از نام و نشان تجاری داشته باشد، با افزایش میزان آگاهی و وفاداری، شرکت قادر می شود تا سهم و سود بیشتری را نصیب خود کند. در این حالت مصر ف کننده نسبت به افزایش قیمت حساسیت خود را از دست می دهد و سایر محصولات ارائه شده با آن علامت را می پذیرد .افزایش ارزش نام و نشان تجاری، به هزینه کمتر و در نهایت سود بیشتر برای مصرف کننده منجر می شود. مشتریان با افزایش رضایتمندی، کانال های توزیع بیشتری می جویند و ارتباطات بازاریابی، اثربخشی بیشتری پیدا می کنند(دعائی و همکاران ،۱۳۹۰).
در این بین فصل ابتدا بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش و سپس اهداف ،سوالات و فرضیات پژوهش عنوان شده است و در اخر نیز تعریف مفهومی و عملیاتی ذکر شده است .
۱-۲٫ تشریح و بیان مسئله
با توجه به خصوصی شدن شرکت های بیمه، بدون شک باوجود فضای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه در         سال  های آینده، برای بدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مشتریان به گونه ای که وفادار به شرکت بیمه باقی بمانند، عواملی موثر است. یکی از این عوامل که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان شرکت های بیمه موثر است” ارزش ویژه برند” است. ارزش ویژه برند، مطلوبیت نهایی یا ارزش افزوده هایی است که یک محصول، کالا یا خدمت به واسطه برند ایجاد می کند . بازار یابان با کمک برندهایی با ارزش ویژه  بالا می توانند مزیت رقابتی به دست آورند و فرصت هایی برای توسعه برند موفق و ایجاد موفقیت و همچنین ایجاد موانعی برای ورورد رقبا به صنعت بیمه به دست آورند(شاهرخ و همکاران ،۱۳۹۰).
 ارزش ویژه ی برند مثبت و مبتنی بر مشتری ، به نوبه ی خود، میتواند به درآمد بیشتر، هزینه های پایینتر و سود بالاتری منجر شود و اثرات مستقیمی بر توانایی سازمان در اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد افزایش قیمت محصولات، اثربخشی، ارتباطات بازاریابی و موفقیت در توسعه ی تجاری داشته باشد(سید جوادین و شمس ،۱۳۸۶). لذا این پژوهش در صدد است تا عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه را به صورت عام و در شرکت بیمه پارسیان به صورت خاص  مورد بررسی قرار دهد.
۱-۳٫اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق
در سال های گذشته با افزایش تعداد شرکت های خصوصی بیمه گر رقابت میان آنها به طور چشم گیری افزایش یافته است. در نتیجه یکی از نکات کلیدی در موفقیت استراتژهای بازاریابی، درک رفتار مصرف کننده در تقابل با برند هاست. بدین ترتیب شناسایی نیاز های مصرف کنندگان و عوامل تاثیر گذار در انتخاب آنهااز بین برندهای مختلف امری مهم به نظر می رسد.
امروزه اقتصاد کشور های پیشرفته به سمت خدماتی شدن هر چه بیشتر پیش می روند به طوری که درصد سازمان های خدماتی بالا رفته است. در ایران نیز تعداد موسسات خدماتی نسبت به چندین سال گذشته بیشتر شده است لذا شرکت های بیمه به عنوان یکی از موسسات خدماتی در سال های اخیر در ایران رشد زیادی داشته اند، بنابراین با توجه به فضای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه یک از راه های سود اوری شرکت های بیمه ایجاد تمایز است. از طرف دیگر تمایز باید به گونه ای باشد که قابل کپی برداری توسط سایر رقبا نباشند. از این بابت استراتژی برندینگ ضرورت و اهمیت می یابد. بنابراین با توجه به فضای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه در سال های آینده بدون شک برند شرکت های بیمه ای می تواند نقش اساسی در فروش خدمات شرکت های بیمه ای داشته باشد. لذا با توجه به اینکه بیش ۴۵% سهم بازار بیمه کشور در اختیار شرکت بیمه دولتی ایران قرار دارد و از طرفی بالارفتن ارزش یک برند باعث افزایش وفاداری، افزایش تمایل مشتریان به پرداخت قیمت بیشتر و افزایش کشش مشتریان نسبت به نوسانات قیمتی خواهد داشت (شاهرخ و همکاران ،۱۳۹۰).بنابراین با ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند می توان به اهمیت و نقش مدیرت بازار یابی در شرکت های خدماتی بخصوص بیمه توجه بیشتری نمود.
تعداد صفحه : ۱۳۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***