دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی «M.A»
گرایش : بازاریابی بین الملل

موضوع :
بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

استاد راهنما  :
استاد مشاور  :
نگارنده :

سال تحصیلی : ۱۳۹۱-۱۳۹۰     

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده:    ۱

فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه    ۳
۱- ۱ بیان مسأله:    ۴
۱- ۲ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:    ۵
۱-۳ اهداف تحقیق:    ۵
۱-۴ چارچوب نظری:    ۶
۱-۵-  سؤالات تحقیق:    ۷
۱-۶-  فرضیه‏های تحقیق:    ۸
۱-۷ روش تحقیق :    ۸
۱-۸ قلمرو تحقیق :    ۹
۱-۹  محدودیتهای تحقیق :    ۹
۱-۱۰ واژگان کلیدی :    ۹

فصل دوم:ادبیات تحقیق
مقدمه:    ۱۲
۲-۱ تعریف بازاریابی :    ۱۲
۲-۲ ابعاد بازاریابی :    ۱۲
۲-۳ فلسفه های مدیریت بازاریابی:    ۱۵
۲-۳-۱ گرایش تولید:    ۱۶
۲-۳-۲ گرایش محصول:    ۱۶
۳-۳-۳ گرایش فروش:    ۱۶
۲-۳-۴ گرایش بازریابی :    ۱۶
۲-۳-۵ گرایش بازاریابی اجتماعی    ۱۸
۲-۴ ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات    ۱۸
۲-۵ روشهای ترفیع:    ۱۸
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
۲-۶ تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی:    ۱۹
۲-۷ عوامل موثر بر ترکیب ترفیع:    ۱۹
۲-۸ اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از:    ۲۰
۲-۹ انواع بازاریابی    ۲۱
۲-۹-۱ بازاریابی خود (شخصی)    ۲۱
۲-۹-۲ بازاریابی سازمان    ۲۱
۲-۹-۳ بازاریابی مکان    ۲۲
۲-۹-۴ بازاریابی ایده    ۲۲
۲-۹-۵ بازاریابی خدماتی    ۲۲
۲-۱۰مفهوم تبلیغات    ۲۳
۲-۱۱ طبقه بندی تبلیغات:    ۲۴
۲-۱۲ انواع تبلیغ تجاری    ۲۵
۲-۱۳عناصر تبلیغ    ۲۷
۲-۱۴ویژگی های تبلیغ    ۲۸
۲-۱۵ تمهیدات تبلیغ    ۲۸
۲-۱۶روش های تبلیغ    ۳۰
۲-۱۷زبان تبلیغ    ۳۱
۲- ۱۸ تصمیمات عمده در تبلیغ    ۳۲
۲-۸-۱ تعیین هدف:    ۳۳
۲-۸-۲ تعیین بودجه تبلیغ    ۳۴
۲-۸-۳ تصمیمات در مورد پیام:    ۳۵
۲-۸-۴ تصمیمات در مورد رسانه آگهی:    ۳۵
۲-۸-۵ ارزیابی عملیات آگهی:    ۳۶
۲-۱۹ ده اشتباه رایج در تبلیغات:    ۳۶
۲-۲۰ اهداف تبلیغات    ۴۰
۲-۲۱ اهداف ترغیب مشتریان:    ۴۰
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
۲-۲۲ویژگی های تبلیغات نوین    ۴۰
۲-۲۲-۱ اشکال تبلیغات نوین    ۴۱
۲-۲۳ مخاطب از دیدگاه اندیشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت    ۴۴
۲-۲۳-۱ دسته بندی مخاطبان    ۴۵
۲-۲۳-۱-۱ دسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی    ۴۶
۲-۲۳-۱-۲ دسته بندی بر حسب باورها    ۴۶
۲-۲۳-۱-۳ دسته بندی بر اساس نگرش ها    ۴۶
۲-۲۳-۱-۴ دسته بندی بر مبنای شیوه زندگی    ۴۷
۲-۲۳-۱-۵ دسته بندی بر اساس اصل دسترسی    ۴۷
۲-۲۳-۱-۶ دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان    ۴۸
۲-۲۳-۱-۷ دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد    ۴۸
۲-۲۳-۱-۸ دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها    ۴۹
۲-۲۳-۱-۹ دسته بندی بر اساس مجرا و پیام    ۴۹
۲-۲۳-۲ هفت نقش کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان هدف    ۴۹
۲-۲۴ رفتار مصرف کننده:    ۵۲
۲-۲۴-۱ مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده:    ۵۲
۲-۲۴-۲ فرآیندهای مبادله و رفتار مصرف کننده    ۵۵
۲-۲۴-۳عناصر مبادله    ۵۵
۲-۲۴-۴ شخصیت و رفتار مصرف کننده    ۵۸
۲-۲۵ تصویر محصول:    ۵۸
۲-۲۵-۱ تصویر محصول و باورهای مصرف کننده:    ۶۱
۲-۲۶ انواع دیدگاه ها در مورد تصمیم گیری مصرف کنندگان    ۶۲
۲-۲۷ الگوی رفتار مصرف کننده    ۶۶
۲-۲۸ فرآیند تصمیم گیری خریدار    ۶۷
۲-۲۹ تفاوت افراد در مورد محصولات جدید (نوآوری)    ۷۲
۲-۳۰ رفتارهای گوناگون به هنگام تصمیم گیری برای خرید    ۷۳
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
۲-۳۱ عوامل مؤثر در تصمیمات خرید مصرف کنندگان    ۷۵
۲-۳۲ مصرف در نمایش    ۷۸
۲-۳۲- ۱ ایجاد رضایت و نارضایتی پس از اکتساب    ۸۰
۲-۳۳ رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبلیغاتی:    ۸۲
۲-۳۴ پیش بینی رفتار خریداران با بهره گرفتن از مدل مازلو    ۸۳
۲-۳۵ تاثیر ارتباطات:    ۸۶
۲-۳۵-۱ هرم تأثیرات ارتباطات    ۸۶
۲-۳۶ روش داگمار    ۸۸
۲-۳۷ تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان    ۹۰
۲-۳۷- ۱ تاریخچه  تبلیغات بازرگانی در ایران    ۹۳
۲-۳۸ پیشینه تحقیق :    ۹۷

فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱ مقدمه    ۱۰۵
۳-۲ روش تحقیق:    ۱۰۵
۳-۲-۱ قلمرو تحقیق    ۱۰۶
۳-۳ جامعه آماری:    ۱۰۶
۳-۴ روش نمونه گیری و تعیین حجم    ۱۰۷
۳-۵ ابزار گرد آوری داده های پژوهشی    ۱۰۸
۳-۵-۱ مطالعات کتابخانهای :    ۱۰۸
۳-۵-۲ پرسشنامه :    ۱۰۸
۳-۶ مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق :    ۱۰۹
۳-۷ روایی ابزار اندازه گیری :    ۱۰۹
۳-۸ اعتبار پایایی :    ۱۱۰
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها:    ۱۱۰

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل چهارم:جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات
۴-۱مقدمه:    ۱۱۲
۲-۴آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی:    ۱۱۳
۴-۱-۱ جنسیت    ۱۱۳
۴-۱-۲ وضعیت تأهل    ۱۱۴
۴-۱-۳سن    ۱۱۵
۴-۱-۴  تحصیلات    ۱۱۶
۴-۱-۵ میزان درآمد    ۱۱۷
۴-۲ آمار استنباطی :    ۱۱۸
۴-۲-۱ بررسی توزیع داده های تحقیق (پیوست ۳ )    ۱۱۸
۴-۲-۲ آزمون فرضیات اصلی    ۱۲۱

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد
۵-۱ مقدمه:    ۱۲۸
۵-۲ نتایج بررسی فرضیه اول:    ۱۲۸
۵-۳ نتایج بررسی فرضیه دوم:    ۱۲۸
۵-۴ نتایج بررسی فرضیه سوم :    ۱۲۹
۵-۵ نتایج بررسی فرضیه چهارم :    ۱۲۹
۵-۶ نتایج بررسی فرضیه پنجم:    ۱۲۹
۵-۷ پیشنهادات مستخرج از نتایج تحقیق :    ۱۳۰
۵-۸ پیشنهادات آیندگان :    ۱۳۱
۵-۹ محدودیت های تحقیق :    ۱۳۲

منابع و ماخذ:
منابع فارسی    ۱۳۴
منابع غیر فارسی    ۱۳۵
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
ضمائم    ۱۳۶
چکیده انگلیسی:    ۱۴۰

چکیده:

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در فرآیند تصمیم خرید خودرو به انجام رسیده است. اهداف این تحقیق عبارتند از: تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی، تجزیه و تحلیل رفتار بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو بوده است. نوع تحقیق توصیفی و همبستگی از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش انتخاب نمونه در شهر تهران وشهروندان تهرانی است ،که به صورت تصادفی می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه وتجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده با کمک نرم افزار SPSS 18 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که بین مولفه های تشخیص مساله، جستجوی اطلاعات، ارزیابی راه چاره ها، تصمیم خرید و در نهایت رفتار پس از خرید با متغیر خرید خودرو دارای رابطه معنادار می باشند. فرضیه های پژوهش که به بررسی رابطه تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو وتشخیص مسئله برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار گرفته است. فرضیه دوم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و جستجوی اطلاعات برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. فرضیه سوم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و ارزیابی راه چاره ها برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. فرضیه چهارم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و تصمیم خرید برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. فرضیه پنجم پژوهش تبلیغات تلویزیونی در بازار خودرو و رفتار پس از خرید برای این محصولات بوده است که با بهره گرفتن از آزمون تی مورد تایید قرار می گیرد. نتایج داده های هر چهار فرضیه را مورد پذیرش قرار داد .

 

 

تعداد صفحه :۱۵۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***