دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر روی وفاداری مشتریان ( مطالعه موردی: واحد خدمات رفاهی …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

عنوان : بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر روی وفاداری مشتریان( مطالعه موردی: واحد خدمات رفاهی شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری )

 

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی (M.A)

 

موضوع:

بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر روی وفاداری مشتریان

( مطالعه موردی: واحد خدمات رفاهی شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری )

 

استاد راهنما :

استاد مشاور:

سال تحصیلی: ۱۳۹۲-۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول –کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۴- جنبه جدید بودن تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۵- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۶- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۷- مدل پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۸- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۹- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۱۰- استفاده کنندگان از تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۱۱- روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………. ۷
۱-۱۲- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۱۳- چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۱۴- تعاریف عملیاتی متغیرها و اصلاحات تحقیق…………………………………………………………………… ۱۰
فصل دوم- مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۲- کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۲-۲- بازاریابی خدمات ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۲-۲-۱- ویژگی های خدمات و اجرای بازاریابی خدمات ………………………………………………………….. ۱۴

عنوان صفحه
۲-۲-۲-۲- ویژگی های امور خدماتی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲-۲-۳- تفاوت های اساسی بین کالا و خدمات.. ……………………………………………………………………… ۱۵
۲-۲-۳- کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۲-۳-۱- آشنایی با کیفیت در خدمات ………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۲-۳-۲- حوزه های کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۲-۳-۴- مدل شکاف کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۲-۴- مدل های مختلف سنجش کیفیت خدمات ……………………………………………………………………… ۱۹
۲-۲-۴-۱- مدل توسعه کارکردهای کیفیت…………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۲-۴-۲- مدل کانو ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۲-۴-۳- مدل اسکاندیناوی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۲-۴-۴- مدل سه بعدی الیور و روست……………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۲-۴-۵- مدل آمریکایی سروکوال……………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۳- رفتار مصرف کننده ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۳-۱ تعریف رفتار مصرف کننده……………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۳-۲- چرا رفتار مصرف کننده را مطالعه کنیم…………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۳-۳- تحلیل مصرف کننده به عنوان اساس مدیریت بازرگانی…………………………………………………… ۲۷
۲-۳-۴- سیاست گذاری عمومی و رفتار مصرف کننده ……………………………………………………………… ۲۸
۲-۳-۵- ارزش شخصی رفتار مصرف کننده ……………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۳-۶- سه دیدگاه پژوهشی در مورد رفتار مصرف کننده…………………………………………………………… ۲۹
۲-۳-۶-۱- دیدگاه تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۳-۶-۲- دیدگاه تجربی ………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۳-۶-۳- دیدگاه تأثیر رفتاری………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۳-۷- فرآیند مبادله و رفتار مصرف کننده ……………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۴- سطوح مختلف رضایت مشتریان…………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۴-۱- قضاوت درباره کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۴-۲- کیفیت مربوط به برآورده کردن نیازهاست ……………………………………………………………………. ۳۱
۲-۴-۳- ارزیابی ابعاد کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………….. ۳۲
عنوان صفحه
۲-۴-۴- جستجوی کیفیت ها …………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۴-۵- تجربه کیفیت…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۴-۶- سنجش کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۴-۷- اعتقاد به کیفیت ………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۴-۸- انواع مشتری بر اساس میزان ضایتمندی………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۴-۸-۱- مشتری ناراضی است اما شکایت نمی کند ……………………………………………………………… ۳۴
۲-۴-۸-۲- مشتری ناراضی است اما شکایت می کند………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۴-۸-۳- مشتری راضی است……………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۴-۸-۴- مشتری مشعوف است …………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۴-۸-۵- مشتری وفادار است ………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۵- معرفی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری……………………………………………………………….. ۳۹
۲-۵-۱- آشنایی با شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ………………………………………………………. ۳۹
۲-۵-۲- میادین نفت و گاز……………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۵-۳- اصطلاحات عمومی مربوط به تأسیسات…. …………………………………………………………………… ۴۲
۲-۵-۴- نیروی انسانی……………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۵-۵- ساختار سازمانی شرکت……………………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۵-۶- خدمات رفاهی و امور مهمانسراها……………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۵-۶-۱- شرح خدمات واحدهای اصلی و فرعی خدمات رفاهی ……………………………………………… ۴۴
۲-۵-۶-۲- خدمات جانبی خدمات رفاهی و امور مهمانسراها …………………………………………………….. ۴۵
۲-۶- سوابق تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………………………. ۴۸
۲-۶-۱- تحقیقات انجام شده داخلی…………………………………………………………………………………………. ۴۸
۲-۶-۲- تحقیقات انجام شده خارجی ……………………………………………………………………………………… ۴۹
فصل سوم – روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۳-۲- نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳-۳- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳-۴- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
عنوان صفحه
۳-۵- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۳-۶- حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳-۷- ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۷-۱- اعتبار و روایی ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۳-۷-۲- پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۳-۷-۳- مطالعات کتابخانه ای ………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۸- مدل عملیاتی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۵۹
۳-۹- تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………… ۵۹
۳-۱۰- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۱۱- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………… ۶۱
فصل چهارم – نتایج
۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۴-۲- اطلاعات مربوط به اسناد و مدارک موجود ………………………………………………………………………. ۶۳
۴-۳- توصیف جمعیت شناختی نمونه ……………………………………………………………………………………… ۶۳
۴-۳-۱- اطلاعات کلی جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………….. ۶۴
۴-۴- روش های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۴-۵- تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه مشتریان ……………………………………………………………………… ۷۱
۴-۵-۱- پایانی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۴-۶- شاخص های آماری بدست آمده برای پرسشنامه ………………………………………………………………. ۷۳
۴-۷- آزمون فرض ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
۴-۷-۱- آزمون فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………… ۸۱
۴-۷-۲- ضریب تطابق کندال ………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۴-۷-۳- آزمون KS ……………………………………………………………………………………………………………….. 85
۴-۷-۴- آزمون فرضیه اصلی . ………………………………………………………………………………………………… ۸۶
۴-۸- یافته های جانبی …………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
۵-۱- خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
عنوان صفحه
۵-۲- یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… ۹۱
۵-۳- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… ۹۳
۵-۴- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
۵-۴-۲- پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
۵-۵- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. ۹۷
منابع
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
منابع غیر فاسی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

فهرست جداول
جدول ۳-۱: ترتیب سؤالات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… ۵۶
جدول ۳-۲ : چگونگی تخصیص امتیاز به گزینه ها ……………………………………………………………………. ۵۷
جدول ۳-۳ : آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ………………………………………………………………………… ۵۸
جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب طبقه سنی ………………………………….. ۶۵
جدول ۴-۲ : توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب سطح تحصیلات…………………………. ۶۶
جدول ۴-۳ : توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب جنسیت …………………………………………………………….. ۶۷
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنیها بر حسب وضعیت تأهل …………………………….. ۶۸
جدول ۴-۵ : توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سابقه خدمت …………………………………………………….. ۶۹
جدول ۴-۶ : توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سطح سازمانی ………………………………………………….. ۷۰
جدول ۴-۷ : آلفای کرونباخ برای انتظارات مشتریان …………………………………………………………………… ۷۲
جدول ۴-۸ : آلفای کرونباخ برای ادراک مشتریان ………………………………………………………………………. ۷۲
جدول ۴-۹ : آلفای کرونباخ برای کل مشتریان ………………………………………………………………………….. ۷۳
جدول ۴-۱۰ : شاخص های آماری مربوط به انتظارات مشتریان از خدمات دریافتی ………………………. ۷۴
جدول ۴-۱۱ : میانگین هر یک از شاخص های مورد سنجش در حوزه انتظارات مشتریان ………………. ۷۵
جدول ۴-۱۲ : شاخص های آماری مربوط به نظر مشتریان نسبت به ابعاد کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

جدول ۴-۱۳ : شاخص های آماری مربوط به دیدگاه مشتریان از خدمات دریافتی ………………………. ۷۷
جدول ۴-۱۴ : میانگین هر یک از شاخص های مورد سنجش در حوزه کیفیت خدمات واقعی ………… ۷۸
جدول ۴-۱۵ : شکاف کیفیت خدمات در حوزه شاخص های مورد سنجش ………………………………….. ۷۹
جدول ۴-۱۶ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد شاخص موارد محسوس وفاداری مشتری ………….. ۸۱
جدول ۴-۱۷ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد شاخص اعتبار و وفاداری مشتری …………………….. ۸۲
جدول ۴-۱۸ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد شاخص پاسخگویی و وفاداری مشتری …………….. ۸۳
جدول ۴-۱۹ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد شاخص اطمینان و وفاداری مشتری ………………….. ۸۳
جدول ۴-۲۰ : ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد شاخص همدلی و وفاداری مشتری ………………….. ۸۴
جدول ۴-۲۱ : نتایج آزمون کندال در خصوص توافق دیدگاه کارکنان …………………………………………… ۸۵
جدول ۴-۲۲ : نتایج آزمون t ………………………………………………………………………………………………….. 87

فهرست نمودارها
نمودار۲-١ : میزان تولیدات روزانه شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ……………………………….. ۴۱
نمودار۲-۲ : ساختار سازمانی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ………………………………………. ۴۳
نمودار۲-۳ : چارت سازمانی خدمات رفاهی ……………………………………………………………………………… ۴۷
نمودار۴-۱ : نمودار دایره ای پاسخگویان بر اساس طبقه بندی سنی ……………………………………………… ۶۵
نمودار۴-۲ : نمودار دایره ای پاسخگویان بر اساس سطوح تحصیلات …………………………………………… ۶۶
نمودار۴-۳ : درصد فراوانی آزمودنیها برحسب سطح جنسیت………………………………………………………. ۶۷
نمودار۴-۴ : نمودار دایره ای پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل…………………………………………………. ۶۸
نمودار۴-۵ : نمودار دایره ای پاسخگویان بر اساس سنوات خدمت ……………………………………………… ۶۹
نمودار۴-۶ : نمودار دایره ای پاسخگویان بر اساس سطح سازمانی ……………………………………………….. ۷۰
نمودار۴-۷ : نمودار نزولی شکاف کیفیت خدمات در خصوص هر یک از شاخص ها ……………………. ۷۹
نمودار۴-۸ : نمودار عنکبوتی مربوط به شکاف بین انتظارات و خدمات واقعی دریافت شده …………….
نمودار۵-۱ : نمودار رتبه بندی شده شدت ارتباط ابعاد مورد سنجش با وفاداری مشتریان ………………… ۸۰
۹۲

فهرست اشکال
شکل ۱-۱ : مراحل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۹
شکل ۲-۱ : مدل تحلیل شکاف ………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۲ : مدل کانو ……………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۳ : مدل اسکاندیناوی …………………………………………………………………………………………………
شکل ۲-۴ : مدل سه عنصری اولیور و روست ……………………………………………………………………………
شکل ۲-۵ : مدل آمریکایی سروکوال ………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۶ : درجه بندی مشتریان بر حسب میزان رضایت ……………………………………………………………
شکل ۳-۱ : مدل عملیاتی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۱۹

پیوستها
پیوست ۱ : پرسشنامه تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
پیوست ۲ : شاخص های آماری سؤالات پرسشنامه …………………………………………………………………… ۱۰۶
پیوست ۳ : نمودار هیستوگرام سؤالات پرسشنامه ……………………………………………………………………… ۱۰۸
پیوست ۴ : نتایج آزمون پایانی پرسشنامه …………………………………………………………………………………. ۱۱۴
پیوست ۵ : بررسی نرمال بودن توزیع داده ها …………………………………………………………………………… ۱۱۷
پیوست ۶ : ضریب همبستگی اسپیرمن …………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
پیوست ۷ : نتایج آزمون کندال ……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
پیوست ۸ : آزمون T ……………………………………………………………………………………………………………… 123
چکیده
از عصر حاضر به عنوان عصر کیفیت یاد می شود و کیفیت به مثابه مهمترین مزیت رقابتی اکثر سازمانها اعم از تولیدی و خدماتی مطرح است بنابراین سازمانها برای ارتقاء سود آوری، کاهش منطقی هزینه ها، حفظ و افزایش سهم بازار، فزونی رضایت و وفاداری مشتریان به دنبال روش های نوینی برای بهبود روزافزون کیفیت محصولات و خدمات خود هستند. لذا واحد خدمات رفاهی از این قاعده مستثنی نیست و به دنبال آن است که خدمات خود را با بهترین کیفیت به مشتریان عرضه نماید و میزان وفاداری آنها را به واحد خدمات رفاهی و شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ارتقاء دهد و با انجام این مهم از انتقال و خروج آنان از شرکت جلوگیری نماید. لذا محقق در این پژوهش تلاش می نماید تاثیر کیفیت خدمات را بر روی وفاداری مشتریان واحد خدمات رفاهی بررسی نماید و روشن سازد که آیا بین ابعاد کیفیت خدمات با وفاداری مشتریان رابطه ی معناداری وجود دارد؟
در این پژوهش روش تحقیق از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است که براین اساس یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مطرح شد و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سرکوآل استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان واحد خدمات رفاهی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر و بالغ بر ۴۰۰ مشتری بوده است که از میان آنها نمونه ای به حجم ۱۹۶ نفر با بهره گرفتن از جدول مورگان انتخاب گردید. برای استخراج نتایج از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولمو بروف – اسمیرنف، همبستگی اسپیرمن، آزمون تی و آزمون کندال ) استفاده شده است، همچنین کلیه داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که :
۱- شکاف بین انتظارات و ادراکات واقعی مشتریان عدد ۲ بوده که عدد نسبتاً بالایی است.
۲- بین تک تک ابعاد کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
۳- بین کیفیت خدمات ارائه شده و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد .
کلید واژه : کیفیت خدمات، سرکوآل، وفاداری مشتری، شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

فصل اول

کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. بنابراین تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گرد آوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها، تحت عنوان روش شناسی یاد می شود . این سوال که چگونه داده ها گرد آوری شود و مورد تفسیر قرار گیرند، بطوریکه ابهام حاصل از آنها به حد اقل ممکن کاهش یابد ، مربوط به روش شناسی تحقیق است. پاسخ این سوال را می توان با توجه قواعد و اصول مورد استفاده در پژو هشهای علوم انسانی و دیدگاه های فلسفی زیر بنایی آنها بدست آورد، دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق(خاکی ،۱۳۸۴ (.
همانطور که هرکاری مراحلی دارد تحقیق علمی هم دارای مراحلی است که عبارتند از : مسئله یابی، فرضیه سازی، تعریف جامعه آماری، نتیجه گیری و تحلیل داده ها.
بر این اساس، این پژوهش در پنج فصل به شرح ذیل سازماندهی شده است:
– در فصل اول بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، جامعه آماری و تعریف متغیرها واصطلاحات تحقیق مطرح شده است .
– در فصل دوم تحقیق به ادبیات موضوع و پیشینه ی تحقیق می پردازد که محقق سعی می نماید کیفیت خدمات، ابعاد کیفیت خدمات، مدل های سنجش کیفیت خدمات، رفتار مصرف کننده، سطوح مختلف رضایت مشتریان، وفاداری مشتری، معرفی شرکت و تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته می شود و بنحوی ارایه می شود که خواننده را راضی نماید.
– در فصل سوم به روش پژوهش، جامعه پژوهش، محیط پژوهش، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه و روش محاسبه آن، مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه، توضیح ابزار گرداوری اطلاعات و روایی و پایایی ابزار، روش گردآوری اطلاعات و روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.
– درفصل چهارم محقق به تجزیه و تحلیل داده ها و همچنین فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روش ها و فنون آماری و در نهایت به بیان نتایج تحقیق و یافته های جانبی با بهره گرفتن از جداول و نمودارها می پردازد.
– در فصل پنجم به خلاصه ی پژوهش، یافته های پژوهش، نتیجه گیری، پیشنهادات پژوهش و محدودیت های پژوهش پرداخته می شود.

۱-۲- بیان مسئله
سازمان ها و شرکتهای تجاری در جهان امروز با رقابت روزافزون اعم از رقابت های داخلی و خارجی در زمینه افزایش فروش و اندازه سهم بازار مواجه می باشند و آنچه که در این راستا بیش از همه در فرآیند برنامه ریزی بازار و بازاریابی مهم به نظر می رسد میزان وفاداری مشتریان به کالا یا خدمات است.
خدمت عبارت است از هر گونه فعالیت یا عملکرد غیر قابل لمس که در جهت مرتفع ساختن نیاز از یک طرف به طرف دیگر عرضه می شود.خدمات نیز مانند کالاها از ویژگی هائی برخوردار می باشند، مانند :
– غیر قابل لمس بودن
– تفکیک ناپذیری
– تغییر پذیری
– فناپذیری(عقدائی ،۱۳۸۸ ،۱۳۵)
کیفیت خدمت: ارزیابی شناخته شده بلند مدت مشتریان از نحوه ارائه خدمت یک موسسه خدماتی است (لاولاک ،۱۳۸۵ ،۱۲۱).
مشتریان پس از هر تجربه خدماتی ، با توجه به اینکه تا چه حد انتظاراتشان تامین شده ، یا از آن فراتر رفته ، سطوح مختلفی از رضایت یا عدم رضایت را تجربه می کنند. هر شرکتی برای افزایش سطح رضایت مشتریان خود ، ابتدا باید از میزان واقعی رضایت مشتریان فعلی خود آگاه شود(لاولاک ،۱۳۸۸ ، ۱۳۴).
طبیعتاً در این رهگذر درک صحیح از میزان وفاداری مشتریان ناشی از کیفت خدمات بسیار حائز اهمیت می باشد .
محقق که خود از کارکنان واحد خدمات رفاهی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری است، در بررسی های میدانی و نیز در طی جلساتی که با مسئولین ذی ربط داشته اند متوجه شد که ارایه خدمات رفاهی شایسته وبا کیفیت مناسب تاثیر بسزائی در رضایت مشتریان و در نهایت وفاداری آنان خواهد داشت که این موجب می شود مشتریان خدمات رفاهی که از کارکنان شرکت می باشند به سازمان خود وفادار شوند و از انتقال و خروج آنها جلوگیری شود. لذا محقق تلاش می نماید تا رابطه بین کیفیت خدمات را با وفاداری مشتریان مورد بررسی وسنجش قرار دهد، پس مسئله اصلی که محقق در صدد حل آن است این موضوع است که تاثیر ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده را بر وفاداری مشتریان مشخص نماید.
جنبه های مجهول و مبهمی که محقق در صدد رسیدن به پاسخ آنها است به قرار زیر می باشد:
ابعاد کیفیت خدمات کدامند؟
شدت تاثیر این ابعاد چقدر است؟

تعداد صفحه :۱۳۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***