دانلود پایان نامه ارشد : بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم (مطالعه موردی گروه …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم
(مطالعه موردی گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.Sc)
موضوع
بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم
(مطالعه موردی گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک)
استاد راهنما
دکتر یحیی حساس یگانه
استاد مشاور
دکتر قدرت اله طالب نیا
سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳
 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان        صفحه
چکیده    ۱
فصل اول: کلیات    ۲
۱-۱ مقدمه    ۳
۲-۱ بیان مساله    ۸
۳-۱ انگیزه های انتخاب موضوع تحقیق    ۹
۴-۱ اهداف تحقیق     ۱۰
۵-۱ اهمیت موضوع تحقیق    ۱۰
۶-۱ سوالات اصلی تحقیق    ۱۱
۷-۱ فرضیه های تحقیق    ۱۱
۸-۱ نوآوری تحقیق    ۱۱
۹-۱ تعاریف عملیاتی    ۱۲
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    ۱۴
قسمت اول: مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و انواع سیستم های حسابداری    ۱۵
۱-۲ حسابداری بهای تمام شده    ۱۵
۲-۲ اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن    ۱۵
۳-۲ نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری    ۱۶
۴-۲ بخششهای سیستم حسابداری بهای تمام شده    ۱۷
۵-۲ عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده    ۱۸
۶-۲ ماهیت حسابداری بهای تمام شده    ۲۰
۷-۲ عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده    ۲۲
۸-۲ سیستمهای هزینه یابی    ۲۳
۹-۲ سیستمهای هزینه یابی سنتی    ۲۳
۱۰-۲ سیستمهای هزینه یابی سفارش کار    ۲۷
۱۱-۲ سیستمهای هزینه یابی مرحله ای    ۲۸
۱۲-۲ هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی    ۳۳
۱۳-۲ هزینه یابی بر مبنای هدف    ۴۹
قسمت دوم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC و انواع سیستم های هزینه یابی برمبنای فعالیت۵۵
۱۴-۲ مقدمه    ۵۵
۱۵-۲ نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید    ۵۷
۱۶-۲ حسابداری مدیریت    ۵۷
۱۷-۲ رویکردهای حسابداری مدیریت    ۵۸
۱۸-۲ هدفهای حسابداری مدیریت    ۵۸
۱۹-۲ تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی    ۶۰
۲۰-۲ روابط بین حسابداری مالی، سیستم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت    ۶۱
۲۱-۲ طبقه بندی هزینه ها    ۶۲
۲۲-۲ هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)    ۶۳
۲۳-۲ کاربرد استفاده از سیستم ABC    ۷۸
۲۴-۲ مناسب ترین زمان کاربرد سیستم ABC    ۸۱
۲۵-۲ سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی    ۸۲
۲۶-۲ مدیریت بر مبنای فعالیت    ۸۳
۲۷-۲ نسل های هزینه یابی برمبنای فعالیت     ۸۹
۲۸-۲ هزینه یابی مبتنی بر فعالیت بر مبنای زمان    ۹۴
۲۹-۲ قیمت گذاری برمبنای فعالیت
۳۰-۲ بودجه بندی بر مبنای فعالیت
قسمت سوم: ویژگی های صنایع آلومینیوم و کاربرد هزینه یابی برمبنای فعالیت     ۹۷
۲۹-۲ مشخصات قلمرو تحقیق    ۹۷
۳۰-۲ شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی    ۱۰۳
۳۱-۲ فرآیند تولید در شرکت    ۱۰۴
۳۲-۲ مراحل تولید    ۱۰۵
۳۳-۲ پروسه تولید    ۱۰۶
۳۴-۲ روش محاسبه بهای تمام شده    ۱۰۹
۳۵-۲ بهای تمام شده محصولات در سال ۱۳۸۳    ۱۱۵
۳۶-۲ طراحی و پیاده سازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت    ۱۱۷
۳۷-۲ مقایسه پیاده سازی و نصب    ۱۱۸
۳۸-۲ تعیین فعالیتها    ۱۲۱
۳۹-۲ تعیین محرکهای فعالیت    ۱۲۱
۴۰-۲ تخصیص هزینه ها    ۱۲۳
۴۱-۲ مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC    ۱۲۴
۴۲-۲ مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC    ۱۲۴
قسمت چهارم: تحقیقات انجام شده    ۱۲۵
۴۳-۲ پیشینه تحقیق     ۱۲۵
فصل سوم: متدولوژی تحقیق    ۱۳۳
۱-۳ مقدمه    ۱۳۴
۲-۳ روش تحقیق    ۱۳۴
۳-۳ ابزار تحقیق    ۱۳۵
۴-۳ فرضیه های تحقیق    ۱۳۵
۵-۳ قلمرو تحقیق    ۱۳۵
۶-۳ داده های تحقیق    ۱۳۶
۷-۳ متغیرهای تحقیق    ۱۳۷
۸-۳ روش جمع آوری داده ها    ۱۳۶
۹-۳ روش تحلیل داده ها    ۱۳۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق    ۱۳۸
۱-۴ مقدمه    ۱۳۹
۲-۴ آزمون فرضیه ها    ۱۳۹
۳-۴ فرضیه اصلی اول    ۱۳۹
۴-۴ فرضیه اصلی دوم    ۱۴۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    ۱۴۵
۱-۵ نتیجه گیری و پیشنهادات    ۱۴۶
۲-۵ نتیجه گیری کلی    ۱۴۶
۳-۵ پیشنهادات حاصل از تحقیق    ۱۴۷
۴-۵ سایر پیشنهادات    ۱۴۸
۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده    ۱۴۸
۶-۵ محدودیتهای تحقیق    ۱۴۷
پیوست    ۱۴۹
منابع و مأخذ    ۱۵۰
چکیده انگلیسی    ۱۵۳
 
چکیده:
سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق تر فراهم می کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم گیری صحیح و مناسب یاری می نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در کارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.
همانطور که از موضوع تحقیق برمی آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی ۸۳-۸۴ شرکت مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً ۱۳ فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.
نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، که استفاده از سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق تر هزینه های سربار می شود بلکه باعث می گردد که مدیران داخلی شرکتها با بهره گرفتن از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه ریزی و کنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شرکت را در کسب سود یاری نمایند.
 
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :۱۶۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌بندی نشده