دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اعتبار تولیدات علمی ایران بر پایه ارزش استنادی آنها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

گرایش : علم اطلاعات و دانش شناسی

عنوان :  بررسی اعتبار تولیدات علمی ایران بر پایه ارزش استنادی آنها

دانشگاه شیراز

دانشکده ­ی علوم تربیتی و روانشناسی

 پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی

علم اطلاعات و دانش شناسی

 بررسی اعتبار تولیدات علمی ایران بر پایه ارزش استنادی آنها

: نمونه مورد مطالعه مقاله های انگلیسی زبان حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰

 استاد راهنما

دکتر هاجر ستوده

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی بر پایه ارزش استنادی آنها می باشد. ارزش استنادی بر اساس شاخص های بسامد متنی استناد، سهم استناد متنی و جایگاه استنادی محاسبه شده است.

روش: پژوهش حاضر به روش تحلیل استنادی صورت گرفته است. گردآوری داده ها به روش تحلیل استنادی با رویکرد تحلیل بافتار صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

یافته ها: در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و ۹۵۵ مقاله استناد کننده به ۵۱۷ مقاله ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقالات ۱۴۳۴ استناد متنی به مقالات ایرانی داده اند که ۱۵۵ مورد (برابر با ۱۶ درصد) ازآنها خود استنادی است. در شاخص سهم استناد متنی ۷۴/۶۶ درصد از مقالات دارای کمترین مقدار سهم استناد متنی و۲۶/۳۳ درصد نیز مقادیری بین ۱ تا بیش از ۶ را به خود اختصاص دادند. یافته ها، همچنین، نشان داد در شاخص جایگاه استنادی، ۵/۹۱درصد از مقالات دارای کمترین مقدار و درصد ناچیزی از مقالات نیز مقادیری بین ۱/۱ تا بیش از ۵ را بدست آورده اند. همچنین، ۶۸/۶۱ درصد از مقالات ایرانی استنادهای خود را از بخش های مقدماتی مقالات استنادکننده بدست آورده اند. یافته ها بیانگر آن است که استناد پیش بین مناسبی برای بسامد متنی استناد و جایگاه استنادی است. بسامد متنی استناد نیز پیش بین مناسبی برای جایگاه استنادی است اما بعد از حذف خوداستنادی چنین رابطه ای مشاهده نگردید. ضریب تاثیر مجلات استنادکننده نیز با هیچکدام از شاخص های مورد بررسی رابطه معناداری ندارد.

نتیجه گیری: با آن که ایران به لحاظ میزان رشد تولیدات علمی جایگاه بالایی در میان کشورهای جهان دارد اما بررسی ارزش استنادی مقالات حوزه شیمی ایران نشان داد بیشینه مقالات از کمترین ارزش استنادی برخوردار بوده­اند. یافته ها، همچنین، نشان داد اگر در سامانه ارزیابی پژوهشی کشور به ارزیابی دقیق­تر و عینی­ترمقالات مورد نیاز باشد، بهتر است ارزیابی های کیفی حاصل از شاخص های ارزشگذاری شده را جایگزین ارزیابی کمی و سطحی مبتنی بر شمارش ساده استناد نمود.

کلیدواژه: استناد،ارزش استنادی، بسامد متنی استناد، سهم استناد متنی، جایگاه استنادی، شیمی، ایران

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

 فصل اول : مقدمه

۱-۱٫ کلیات…………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲-بیان مساله……………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳٫  ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………… ۵

۱-۴٫  اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴-۱٫ هدف کلی…………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴-۲٫ اهداف جزیی………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴-۳٫ اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵٫ پرسش های پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵-۱٫ پرسش های فرعی………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶٫ تعاریف  مفهومی ……………………………………………………………………………………….. ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱٫ مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۲٫ تولید علم…………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۳٫ شاخص های کمی و کیفی علم………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۳-۱٫ استناد…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۳-۲٫ انواع استناد در مطالعات تحلیل استنادی………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۴٫ رفتار استنادی…………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۴-۱٫ نظریه های رفتار استنادی…………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۴-۱-۱٫ نظریه هنجاری استناد …………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۴-۱-۲ . رهیافت ساختار اجتماعی رفتار استنادی……………………………………….. ۱۸

۲-۱-۴-۱-۳٫ نظریه چند بعدی استناد……………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۴-۱-۴٫ سایر تحلیل ها………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۵٫ پیچیدگی انگیزه های استناد……………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۶٫ انگیزه های عدم استناد…………………………………………………………………………… ۲۳

عنوان                                                                                              صفحه

۲-۱-۷٫ روش های بررسی انگیزه های استناد……………………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۷-۱٫ بررسی رفتاراستنادی بر اساس میزان استفاده ازمنابع مورد استناد……………………….. ۲۷

۲-۱-۸٫ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲٫ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲-۲٫ تولید علم در ایران……………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۲-۲-۱٫ اثرگذاری علم ایران……………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲-۲-۲٫ تولید علم ایران در حوزه شیمی……………………………………………………………. ۳۶

۲-۲-۲-۲-۱٫ اثرگذاری مقالات ایران درحوزه شیمی……………………………………………….. ۳۸

۲-۲-۳٫ ارزش استنادها به آثارایرانی به طور کلی و در حوزه شیمی ………………………… ۳۹

۲-۲-۴٫ بررسی ارزش استنادها درجهان…………………………………………………………………… ۴۰

۲-۲-۴-۱٫ سنجش ارزش استنادی بر پایه نوع استناد………………………………………… ۴۰

۲-۲-۴-۲٫  سنجش ارزش استنادی بر پایه جایگاه استناد …………………………………… ۴۴

۲-۲-۴-۳٫ سنجش ارزش استنادی بر پایه بسامد متنی استناد…………………………….. ۴۷

۲-۲-۵٫ بررسی انگیزه های استناد……………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۲-۶٫ بررسی انگیزه های عدم استناد…………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۷٫ خود استنادی………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۸٫ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. ۵۱

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۲٫ روش پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۳٫ جامعه پژوهش …………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۴٫  منبع و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………….. ۵۶

۳-۵٫ روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………. ۵۷

۳-۵-۱٫ تولیدات علمی ایران…………………………………………………………………… ۵۷

۳-۵-۲٫ استنادها به مقالات ایران………………………………………………………….. ۵۷

۳-۶ . تعاریف  عملیاتی……………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۷٫ ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………. ۶۰

۳-۸٫ روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………… ۶۰

عنوان                                                                                              صفحه

۳-۸-۱ . روش محاسبه شاخص ها……………………………………………………………………. ۶۰

۳-۸-۱-۱٫ شاخص بسامد متنی استناد …………………………………………………………… ۶۰

۳-۸-۱-۲٫ شاخص سهم استناد متنی……………………………………………………………. ۶۱

۳-۸-۱-۳٫ شاخص جایگاه استنادی ……………………………………………………….. ۶۱

۳-۸-۱-۳-۱٫ ارزش گذاری مقالات بر اساس شاخص جایگاه استنادی…………………… ۶۲

۳-۸-۱-۴٫ ضریب تاثیر مجلات استنادکننده ………………………………………………….. ۶۳

۳-۸-۱-۵٫ کنترل متغیر خوداستنادی در نتایج پژوهش …………………………………… ۶۳

فصل چهارم: یافته ها

۴-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………. ۶۵

۴-۲٫ یافته های توصیفی………………………………………………………………… ۶۵

۴-۳٫  بررسی رابطه ی میان فراوانی استناد و بسامد متنی استناد ……………………….. ۶۷

۴-۴٫ وضعیت سهم استناد متنی مقالات ایرانی حوزه شیمی ……………………….. ۶۹

۴-۵٫ بررسی رابطه ی میان فراوانی استناد و سهم استناد متنی……………………………. ۷۰

۴-۶٫  وضعیت مقالات ایرانی به لحاظ شاخص جایگاه  استنادی……………………………. ۷۰

۴-۷٫ بررسی رابطه ی بین فراوانی استناد و ارزش جایگاهی استناد ……………………….. ۷۳

۴-۸٫  بررسی رابطه ی بین بسامد متنی استناد و ارزش جایگاهی استناد………………….. ۷۴

۴-۹٫ مقالات برتر…………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۹-۱٫ رتبه بندی مقالات برتر به لحاظ سهم استناد متنی…………………………… ۷۵

۴-۹-۱-۱٫ رتبه بندی نویسندگان ایرانی به لحاظ شاخص سهم استناد متنی ……………………….. ۷۷

۴-۹-۲ . برترین مقالات به لحاظ شاخص استناد ………………………………………. ۷۹

۴-۱۲-۳٫ برترین مقالات به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد……………………. ۸۱

۴-۹-۳-۱٫ نویسندگان برتر به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد…………… ۸۳

۴-۹-۴٫ مقالات برتر به لحاظ شاخص جایگاهی استناد…………………………………….. ۸۴

۴-۹-۵٫ برترین مقالات در چهار شاخص مورد بررسی……………………………………. ۸۶

۴-۱۰٫ رابطه میان ارزش سهم استناد متنی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده        ۸۸

۴-۱۱٫ رابطه میان جایگاه استنادی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات

استناد کننده ………………………………………………………………………… ۸۸

۴-۱۲٫ رابطه میان فراوانی استناد مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده …………… ۸۹

عنوان                                                                                              صفحه

فصل پنجم: بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………… ۹۱

۵-۲٫ آیا رابطه معنی داری میان فراوانی استناد به مقالات شیمیدانان ایرانی و بسامد متنی استناد آنها وجود دارد؟      ۹۱

۵-۳٫ وضعیت مقالات ایرانی حوزه شیمی به لحاظ شاخص سهم استناد متنی چگونه است؟.. ۹۴

۵-۴٫ آیا رابطه معنی داری میان فراوانی استناد به مقالات ایرانی و سهم استناد متنی آنها وجود دارد؟          ۹۷

۵-۵٫ فراوانی استناد به مقالات ایرانی به لحاظ ارزش جایگاه استنادی آنها چگونه است؟………. ۹۸

۵-۶٫ آیا رابطه  معنی داری میان فراوانی استناد به مقالات ایرانی و ارزش جایگاه استنادی آنها وجود دارد؟     ۱۰۲

۵-۷٫ آیا رابطه  معنی داری میان بسامد متنی استناد به مقالات ایرانی و ارزش جایگاه استنادی آنها وجود دارد؟         ۱۰۴

۵-۸٫ برترین مقالات ایران در شاخص های مورد بررسی این پژوهش کدامند؟……………………….. ۱۰۵

۵-۹٫ آیا رابطه معنی داری بین سهم استناد متنی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟         ۱۰۷

۵-۱۰٫ آیا رابطه معنی داری بین ارزش جایگاه استنادی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟  ۱۰۸

۵-۱۱٫ آیا رابطه معناداری بین فراوانی استناد به مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟ ۱۰۹

۵-۱۲٫ نتیجه گیری…………………………………………………….. ۱۱۱

۵-۱۳٫ پیشنهادهای کاربردی……………………………………………. ۱۱۳

۵-۱۴٫ پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده………………………………………….. ۱۱۴

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………. ۱۱۶

منابع انگلیسی   ۱۱۹

کلیات

عصاره اندیشه و نگرش محققین یا حاصل یافته های پژوهشی آنان در قالب کتاب یا مقاله مجلات به ظهور می رسد. در سال های اخیر در نمایه های استنادی معتبر، شاخص مقالات ایران به لحاظ کمی به موفقیت های چشمگیری دست یافته است اما این شاخص کیفیت و اثر گذاری مقالات را نشان نمی دهد.

موسسه تامسون رویترز (آی.اس.آی.سابق) شاخص هایی مانند شمار استنادها، ضریب تأثیر و درصد مدارک استناد شده را برای نشان دادن جنبه های مختلف اعتبار مقالات علمی به کار می برد. میزان استناد به عنوان شاخص پایه معرفی شده است و اثرگذاری مقاله با آن سنجیده می شود. با این حال، شمار استنادها نمی تواند به طور مطلق برای سنجش اعتبار آثار به کار رود زیرا انگیزه های متفاوتی در استناد یا عدم استناد به یک مقاله دخیل هستند.

 همچنین شرایط اجتماعی، نوع مخاطبان، دامنه و هدف نوشته، نوع رشته موضوعی، مشکلات زبانی و غیره می تواند رفتار استنادی نویسندگان را تحت تاثیر قرار دهد (حری و شاهبداغی،۱۳۸۳). تحلیل انگیزه های استنادی با بهره گرفتن از روش های مصاحبه و پرسشنامه به دلیل ذهنی بودن و داوری فردی تحلیل گر، از فردی به فرد دیگر ممکن است به نتایج متفاوتی منجر شود. لذا بررسی این انگیزه ها با بهره گرفتن از روش های تحلیل محتوا[۱] و تحلیل بافتار[۲] مورد توجه محققین قرار گرفت. روش تحلیل بافتار، سنجه ای عینی تر را در اختیار محقق قرار می دهد. در روش تحلیل بافتار، نمی توان به همه استناد ها ارزشی برابر داد. از معیارهایی که در این روش می تواند ما را در تعیین ارزش استنادها و در نتیجه تعیین اعتبار مقالات استناد شونده کمک کند، نوع استناد، جایگاه استناد در مقاله استناد کننده و بسامد متنی استناد آنها است. کاربرد این سه معیار در تعیین ارزش استنادها بر این پیش فرض استوار است که استنادی که به تایید محتوا، روش و نتایج مقاله مورد استناد می پردازد نشان دهنده اهمیت و ربط موضوعی مقاله مورد استناد می باشد و استناد هایی که سهم عمده ای در یک مقاله دارند در بخش های بحث، روش و نتیجه گیری مقاله به دفعات مورد استفاده قرار می گیرند، در حالی که استنادی که فقط جنبه آگاهی بخشی دارد تنها در بخش مقدمه یا پیشینه مورد اشاره قرار می گیرد (بورمن و دانیل[۳]،۲۰۰۸٫ هو[۴]، لی و نیو،۲۰۱۱ ). همچنین مقاله ای که اثرگذاری بیشتری بر استناد گر دارد، به احتمال، به دفعات در آن متن مورد استناد قرار می گیرد.

 بنابراین با توجه به آن که استناد نمی تواند به تنهایی معرف اعتبار اثر باشد لازم است ازشاخص های  دیگری مانند بسامد متنی استناد و جایگاه استناد برای مطالعه جنبه های کیفی این شاخص استفاده نمود. با ارزش گذاری استنادها به این روش می توان به ابداع و آزمون شاخص های جدیدی پرداخت که به متخصصان علم سنجی در ارزیابی عادلانه تر و به دور از قضاوت های شخصی کمک می کند.

 از سوی دیگر، با توجه به اینکه با بهره گرفتن از این شاخص ها می توان مقالات مشابه را از لحاظ موضوعی شناسایی کرد، می توان در بازیابی اطلاعات از این شاخص ها استفاده نمود. آشکار است کاربرد این شاخص ها بازیابی مقالات را کاهش می دهد اما دقت جستجو بالا رفته و به بازیابی مقالات مرتبط تر خواهد انجامید (هرلچ[۵]،۱۹۷۸).

۱-۲-بیان مساله

رشد روزافزون تولید علم ایران و استناد به آنها در دو دهه اخیر توسعه علمی ایران را نوید داده است. با این حال، بسیاری از صاحب نظران ایرانی بر این باورند که از آنجا که سنجه های کمی نمی تواند نمایانگر کیفیت علم و توسعه علمی باشد، نباید در ارزیابی پژوهش ها به کار گرفته شوند (برای نمونه داوری اردکانی(۱۳۸۶؛ یلپانی،۱۳۸۷الف و ب). به این ترتیب، کاربرد سنجه ها و روش های کمی علم سنجی در ارزیابی محققان کشور مورد سوال قرار گرفته است. با توجه به آن که روش های کیفی مانند ارزیابی بوسیله داوران، فرایندی بسیار هزینه بر، طولانی و در برخی موارد ذهنی است، محققان علم سنجی بر آن هستند تا با رفع کاستی های سنجه های کمی موجود، به سنجه هایی هر چه کیفی تر دست یابند.

یکی از ویژگی هایی که می تواند در ارزیابی سطح کیفی استنادها به کار گرفته شود، جایگاه رویداد استناد است. ارزش هر استناد می تواند با توجه به جایگاه آن متفاوت باشد. استنادهایی که در ارکان اصلی و مهم مقاله مورد استفاده قرار می گیرند مانند استنادهای روش شناختی[۶]یا استناد مقایسه ای[۷](در بخش بحث و نتیجه گیری) ارزش بسیار بالاتری دارند (کانو[۸]،۱۹۸۹). در مقابل، استنادهای مفهومی[۹] که به هدف تبیین یا تعریف یک مفهوم یا صرفا آگاهی رسانی درباره ادبیات رشته صورت گرفته اند و در بخش های نسبتا کم اهمیت تر تحقیق مانند پیشینه و مقدمه رخ داده اند، ارزش پایینی دارند (تنگ و سیفر[۱۰]،۲۰۰۸). بنابراین، جایگاه استناد می تواند نشانگر عمق استفاده از منبع مورد استناد و میزان اثرگذاری آن بر اثر و در نهایت بر پیشبرد علم باشد. علاوه بر این، بسامد متنی استناد نیز می تواند بیانگر گستره استفاده از یک اثر در مدرک استناد کننده بوده و گوشه ای دیگر از ارزش استناد را بازتاب دهد. آشکار است که مقالاتی که از بسامد متنی استناد برابری برخوردار باشند، با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. زیرا ممکن است در مقالاتی با اندازه، موضوع و نوع متفاوت مورد استناد قرار گرفته باشند که همه این عوامل بر پتانسیل ارجاع مقاله استنادکننده تاثیرگذار است.  بنابراین لازم است بسامد متنی استناد بر اساس پتانسیل ارجاع مقاله به هنجار شود. در این پژوهش، برای نخستین بار سهم استناد متنی، که عبارت است از نسبت بسامد متنی مقاله استناد شونده به پتانسیل ارجاع متنی مقاله استنادکننده، به عنوان شاخصی جهت تعیین ارزش استنادی مقالات ایرانی معرفی و محاسبه می شود.

از این رو، در پژوهش حاضر استنادها به مقالات ایرانی در حوزه شیمی بر اساس سه شاخص جایگاه استنادی، بسامد متنی استناد و سهم استناد متنی ارزش گذاری گردیده و اعتبار مقالات ایرانی بر پایه آنها مورد سنجش قرار خواهد گرفت. بدلیل اشتهار نویسندگان ایرانی به بالا بودن خوداستنادی در مقالات (جوکار،گل تاجی، ۱۳۸۹؛کوشا، طباطبایی، ۱۳۸۸؛ مردانی، نیک کار،۱۳۸۸؛ قانع، ۱۳۸۸)، در این پژوهش تحلیل شاخص ها قبل و بعد از حذف خود استنادی محاسبه گردیده تا  تاثیر این عامل بر نتایج تا حدودی کنترل گردد.

همچنین، رابطه بین فراوانی استنادها و استنادهای ارزش گذاری شده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت تا روشن شود آیا مقدار مطلق استنادها می تواند ارزش استنادی مقالات را پیش بینی کند. رابطه ضریب تاثیر مجلات استنادکننده از یک سو و بسامد متنی استناد و جایگاه استنادی مقالات استناد شونده نیز از سوی دیگر، بررسی خواهند شد تا روشن شود آیا مقالاتی که ارزش استنادی بالاتری دریافت داشته اند، در مجلات معتبرتر مورد استناد قرار گرفته اند.

۱-۳٫  ضرورت و اهمیت پژوهش

در فرایند علم سنجی، اعتبار یک اثر بر اساس ملاک ها و معیارهای متعددی قابل سنجش است. برای نمونه اعتبار مجله، اعتبار نویسنده، اعتبار ارجاعات، به روز بودن ارجاعات و جز آن بخشی از این معیارها به شمار می آیند. در این میان اعتبار استنادها می تواند گوشه ای از اعتبار اثر را در نزد مخاطبین جامعه علمی آشکار کند. بدیهی است که استنادها با انگیزه های متفاوتی داده می شوند و از وزن یکسانی برخوردار نیستند. بنابراین، بدون در نظر گرفتن انگیزه استناد و میزان کاربرد آن در اثر استناد کننده، نمی توان نسبت به تاثیر آن بر استناد کننده و در نتیجه بر پیشبرد دانش آن حوزه قضاوت کرد.

با ارزش گذاری استنادهای مقالات ایرانی حوزه شیمی که اثرگذارترین حوزه موضوعی ایران می باشد و دارای بیشترین تولیدات علمی در ایران می باشد (خاراباف و عبدالهی[۱۱]،۲۰۱۲ ، نوروزی چاکلی و همکاران، ۱۳۸۸، علیخانی، رحیم، ۱۳۸۶، مهراد و گزنی، ۲۰۰۷) می توان جایگاه و کاربرد استنادها و میزان اثر گذاری این مقالات بر آثار استناد کننده را تعیین نموده و بر آن اساس، میزان اعتبار مقالات ایرانی را به دست آورد. همچنین، نتایج آشکار خواهد کرد که آیا همه استنادها می توانند از ارزشی برابر برخوردار باشند یا این که عمق و گستره کاربرد استناد می تواند بر ارزش استنادی آثار استناد شونده تاثیر بگذارد. چنان چه تاثیری معنادار از این سنجه بر اعتبار اثر مشاهده نشود، می توان گفت که “برابر گرفتن همه استنادها ” در ارزیابی های استنادی به اعتبار نتایج آسیبی نمی رساند. در غیر این صورت به سنجه هایی دیگر نیازمندیم که بتوانند ارزیابی های دقیق تری از اعتبار هر استناد و ارزشی که به اثر می بخشد، ارائه نمایند.

۱-۴٫  اهداف پژوهش

۱-۴-۱٫ هدف کلی

 از این پژوهش عبارتست از بررسی اعتبار مقالات ایرانی در حوزه شیمی بر پایه ارزش استنادی آنها.

۱-۴-۲٫ اهداف جزیی

بررسی رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی و بسامد متنی استنادهای آنها ؛

تعیین سهم استناد متنی مقالات و نویسندگان ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی ؛

بررسی رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی و سهم استناد متنی آنها ؛

تعیین درصد مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی به لحاظ جایگاه های استنادی ؛

بررسی رابطه بین میزان استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی و جایگاه استنادی آنها ؛

بررسی رابطه بین میزان بسامد متنی استناد به مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال ۲۰۱۰ میلادی و جایگاه استنادی آنها ؛

 تعیین برترین مقالات و نویسندگان ایرانی در شاخص های استناد، بسامد متنی استناد، سهم استنادمتنی و جایگاه استنادی؛

تعداد صفحه :۱۳۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌بندی نشده