دانلود پایان نامه ارشد: بررسی استراتژی های توسعه منابع انسانی و میزان تاثیر آنها بر توانمندسازی کارکنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :تشکیلات و روشها

عنوان : بررسی استراتژی های توسعه منابع انسانی و میزان تاثیر آنها بر توانمندسازی کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت-گروه دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))

گرایش تشکیلات و روشها

عنوان:

بررسی استراتژی های توسعه منابع انسانی و میزان تاثیر آنها بر توانمندسازی کارکنان

استاد راهنما:

دکتر طهمورث سهرابی

بهار ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
فصل ۱-کلیات تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه ۴
۱-۲-بیان مسأله ۷
۱-۳-مدل تحقیق ۱۲
۱-۴-ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۳
۱-۵-اهداف تحقیق ۱۴
۱-۶-سؤالها و فرضیه ها ۱۵
فصل ۲-ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۶
۲-۱-مقدمه ۱۷
۲-۲-منابع انسانی ۱۹
۲-۳-پیاده سازی توسعه منابع انسانی ۲۱
۲-۴-منابع انسانی در شرکت های پروژه محور ۲۵
۲-۵-کارکردهای مدیریت منابع انسانی مختص پروژه ۲۸
۲-۶-توانمند سازی ۲۹
۲-۷-مزایای توانمند سازی ۳۴
۲-۸-عوامل توانمندسازی کارکنان ۳۷
۲-۹-مدل های توانمندسازی ۳۹
۲-۱۰-توانمندسازی به وسیله چرخش شغلی ۴۳
۲-۱۱-توانمند سازی به وسیله آموزش ۴۴
۲-۱۲-اهداف آموزش نیروی انسانی: ۴۷
۲-۱۳-فواید آموزش نیروی انسانی ۴۸
۲-۱۴-توانمندسازی به وسیله ارزیابی عملکرد ۵۱
۲-۱۵-توانمندسازی به وسیله نگهداری: ۵۲
۲-۱۶-پیشینه تحقیق ۵۳
فصل ۳-روش تحقیق ۶۴
۳-۱-مقدمه ۶۵
۳-۲-روش تحقیق: ۶۵
۳-۳-جامع تحقیق ۶۶
۳-۴-روش نمونه گیری و حجم نمونه ۶۶
۳-۵-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۷
۳-۶-روش تجزیه و تحلیل ۶۷
۳-۷-ماتریس تهدیدات، فرصتها نقاط قوت و نقاط ضعف (مدل تحلیل SWOT ) 68
۳-۸-مراحل پیاده سازی و ساختن ماتریس SWOT 70
۳-۹-تحقیق روایی و پایایی پرسشنامه ها ۷۱
فصل ۴-تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۳
۴-۱-مقدمه ۷۴
۴-۲-پایایی پرسشنامه ۷۴
۴-۳-مشخصات دموگرافیکی پاسخ دهندگان ۷۵
۴-۴-آزمون نرمال بودن داده ها ۸۹
۴-۵-بررسی فرضیه ها ۹۰
فصل ۵-نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۹
۵-۱-نتایج تحقیق(مشخصات دموگرافیکی) ۱۰۱
۵-۲-نتایج تحقیق(تحلیل توصیفی داده ها) ۱۰۱
۵-۳-نتایج تحقیق (بررسی فرضیه ها) ۱۰۲
۵-۳-۱-نتایج سؤال اول ۱۰۳
۵-۳-۲-نتایج سؤال دوم ۱۰۳
۵-۳-۳-نتایج سؤال سوم ۱۰۳
۵-۳-۴-نتایج سؤال چهارم ۱۰۳
۵-۳-۵-نتایج سؤال پنجم ۱۰۴
۵-۳-۶-نتایج سؤال ششم ۱۰۴
۵-۳-۷-نتایج سؤال هفتم ۱۰۴
۵-۳-۸-نتایج سؤال هشتم ۱۰۴
۵-۴-پیشنهادات آتی ۱۰۵
۵-۵-پیشنهادات کلی ۱۰۶
مراجع و منابع ۱۰۷
پیوست ۱۱۱
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                          صفحه
شکل ‏۴‑۱نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان ۷۶
شکل ‏۴‑۲ نمودار میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۷۷
شکل ‏۴‑۳ نمودار درصد فراوانی میزان سابقه کاری پاسخ دهندگان ۷۸
شکل ‏۴‑۴ نمودار درصد فراوانی میزان جنسیت پاسخ دهندگانشکل ۷۹
شکل ‏۴‑۵نمودار فراوانی مربوط به سؤال اول ۸۰
شکل ‏۴‑۶ نمودار فراوانی مربوط به سؤال دوم ۸۲
شکل ‏۴‑۷ نمودار فراوانی سؤال سوم ۸۳
شکل ‏۴‑۸ نمودار فراوانی سؤال چهار ۸۴
شکل ‏۴‑۹نمودار فراوانی مربوط به سؤال پنجم ۸۵
شکل ‏۴‑۱۰نمودار فراوانی مربوط به سؤال ششم ۸۶
شکل ‏۴‑۱۱نمودار فراوانی مربوط به سؤال هفتم ۸۷
شکل ‏۴‑۱۲نمودار فراوانی مربوط به سؤال هشتم ۸۸
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                          صفحه
جدول ‏۴‑۱جدول فراوانی سن پاسخ دهندگان ۷۵
جدول ‏۴‑۲ جدول فراوانی میزان تحصیلات نمونه آماری ۷۶
جدول ‏۴‑۳ جدول فراوانی میزان سابقه کاری پاسخ دهندگان ۷۷
جدول ‏۴‑۴ جدول فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۷۸
جدول ‏۴‑۵ جدول فراوانی سؤال اول ۸۰
جدول ‏۴‑۶ جدول فراوانی سؤال دوم ۸۱
جدول ‏۴‑۷جدول فراوانی سؤال سوم ۸۲
جدول ‏۴‑۸ جدول فراوانی سؤال چهارم ۸۴
جدول ‏۴‑۹جدول فراوانی سؤال پنجم ۸۵
جدول ‏۴‑۱۰ جدول فراوانی مربوط به سؤال ششم ۸۶
جدول ‏۴‑۱۱ جدول فراوانی مربوط به سؤال هفتم ۸۷
جدول ‏۴‑۱۲جدول فراوانی مربوط به سؤال هشتم ۸۸
جدول ‏۴‑۱۳ نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنف ۸۹
جدول ‏۴‑۱۴ نتایج محاسبه آزمون فرض دو جمله ای برای سؤال اول ۹۰
جدول ‏۴‑۱۵ نتایج محاسبه آزمون فرض دو جمله ای سؤال دوم ۹۱
جدول ‏۴‑۱۶ نتایج محاسبه آزمون فرض دو جمله ای سؤال سوم ۹۲
جدول ‏۴‑۱۷ نتایج محاسبه آزمون فرض دو جمله ای سؤال چهارم ۹۳
جدول ‏۴‑۱۸ نتایج محاسبه آزمون فرض دو جمله ای سؤال پنجم ۹۳
جدول ‏۴‑۱۹ نتایج محاسبه آزمون فرض دو جمله ای سؤال ششم ۹۴
جدول ‏۴‑۲۰ نتایج محاسبه آزمون فرض دو جمله ای سؤال هفتم ۹۵
جدول ‏۴‑۲۱ نتایج محاسبه آزمون فرض دو جمله ای سؤال هشتم ۹۶
جدول ‏۴‑۲۲ نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای رتبه بندی استراتژی ها ۹۷
جدول ‏۴‑۲۳ نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای بررسی تفاوت های استراتژی ها ۹۸
 

فصل ۱-کلیات تحقیق


چکیده

امروزه توسعه منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی و به بیان بهتر حصول کارآیی واثر بخش سازمانی است. در شرایط کنونی، برتری رقابتی ، ایجاد ارزش و تضمین رشد بلندمدت به نحو فزاینده ای به نقش سرمایه انسانی سازمانها به معنای مجموعه دانش، نگرش، رفتار، قابلیت ها و تجارب کارکنان وابسته شده است.
برای دستیابی به چنین جایگاهی سازمانها ناگزیرند ابزاری را برای جذب، پرورش، انگیزش و نگهداشت چنین سرمایه ای به کارگیرند، که از آن به عنوان « استراتژی منابع انسانی » یاد می شود.
-۱بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف پژوهشگاه صنعت نفت در حوزه توسعه منابع
انسانی
-۲بررسی و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیش روی پژوهشگاه صنعت نفت در زمینه
توسعه منابع انسانی –
-۳تدوین استراتژی های مطلوب توسعه منابع انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت با بهره گرفتن از
روش تجزیه و تحلیلSWOT
-۴تعیین میزان تاثیر هر یک از استراتژی های تعیین شده بر توانمندسازی کارکنان و رتبه بندی
آنها
تحقیق حاضر از لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است همچنین از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- تحلیلی می باشد.
در نهایت ایجاد انگیزه مالی برای جلوگیری از خروج جوانان، ایجاد انگیزه برای کارکنان و افزایش رضایت شغلی برای بهبود عملکرد شرکت از مهمترین استراتژی ها در توانمند سازی کارکنان می باشند. در بخش تحقیق و توسعه برای ارتقای شرکت، استفاده از کارکنان خلاق و توانمند برای ارائه راه حل در زمان تحریم، تخصصی کردن کار کارکنان برای بهبود عملکرد شرکت در بازار رقابتی از استراتژی های تاثیر گذار در توا نمند سازی کارکنان می باشند.
 
 
 
 
 
 

۱-۱-                  مقدمه

چالش بزرگ سازمانها در قرن بیست و یکم رقابت بر مبنای منابع گران قیمتی می باشد که تعیین کننده بقاء و رشد سازمانها می باشد. منابعی که می توان آنها را به صورت مدیریت، نیروی انسانی، زمین، سرمایه و منابع سرمایه ای(تجهیزات) دسته بندی نمود. از میان این منابع مدیریت و نیروی انسانی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار هستند؛ به گونه ای که در حال حاضر مزیت رقابتی بسیاری از کشورها در نیروی انسانی توانمندی می باشد که رسالت استفاده بهینه سایر منابع را بر عهده دارند. امروزه موفقیت سازمانها به تعداد نیروی انسانی وابسته نیست بلکه به کیفیت و سطح توانمندی منابع انسانی مرتبط می باشد. تلاش سازمانها برای ارتقاء و توسعه کیفی منابع انسانی تحت عنوان توانمندسازی نام برده می شود. امروزه توانمند سازی منابع انسانی به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیک کسب مزیت رقابتی مطرح است. (علی رمضانی، فرشته امین, ۱۳۸۶)
در سالهای اخیر، منابع انسانی در سازمانها جایگاه محوری پیدا کرده و عاملی استراتژیک برای اداره سازمان به شمار می رود. (حسین ابطحی، محمد موسوی, ۱۳۸۸)
منابع انسانی، مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی هر سازمان بوده که همواره باید دانش، مهارت و قابلیت های آنان ارتقاء یابد، لذا بقای سازمانها در عرصۀ رقابت به حفظ، توسعه و بهره برداری از قابلیت های کارکنان منوط شده است، سازمانی که نتواند مهارت، دانش و دانایی خود را توسعه دهد و از آن در افزایش بهره وری استفاده کند، قادر نیست هیچ یک از منابع خود را به نحو مطلوب توسعه دهد. (M. McCracken and M. Wallace, 2000)
از این رو بدون شک توسعۀ منابع انسانی از محوری ترین فرآیندها در مدیریت منابع انسانی می باشد. توسعۀ منابع انسانی در هر سازمان، نیازمند راهبرد و راهکارهای اجرایی خاصی است. (نسرین جزنی، نادر طاهری، خدایار ابیلی, ۱۳۸۹)
توسعه منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی و به بیان بهتر حصول کارآیی واثر بخش سازمانی است. کارایی و اثربخشی به عنوان برون داد نظام های انسانی و سازمانی زمانی تحقق می یابد که فرآیندهای کاری و رفتاری اصلاح شود و به راحتی بتوان بر فرآیندها مدیریت نمود. بنابراین شناسایی، درک و مدیریت فرآیندهای انسانی، رفتاری وکاری امری ضروری و منطقی به نظر رسیده و کارآیی و اثربخشی سازمان را در دستیابی به اهداف خود بهبود می بخشد.
امروزه سازمانها در راستای رسیدن به اهداف خود دارای استراتژی های مختلف می باشند، استراتژی های تجاری، استراتژی های مالی و… اما مهمترین استراتژی سازمانها استراتژی منابع انسانی می باشد زیرا منابع انسانی مهمترین دارایی سازمانها هستند. مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و پایدار با ارزشترین دارایی های سازمان یعنی کارکنان جهت وصول به اهداف سازمان می باشد.
نیروی انسانی با قابلیت ها و توانایی های بالقوه خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد می تواند نقش مهم و اساسی را در راستای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند. بنابراین باید در سازمانها زمینه ای فراهم شود که بتوان علاوه بر جذب و نگهداری نیروی انسانی، حداکثر استفاده را از توانایی ها و استعداد های افراد نمود.
استراتژی ها در واقع راهکارهای اصلی هستند که به تغییر در ساختار، رفتار یا عملکرد می انجامند. استراتژی، پلی بین تهدیدها و فرصت های محیطی با نقاط قوت و ضعف داخلی است که از امکانات محیطی یا مدیریت های داخلی برای غلبه بر ضعف داخلی یا تهدید محیطی بهره مند می شود یا بالعکس. به تعبیری دیگر یکی از مزایای استراتژی، مرتفع کردن تهدیدات محیطی به وسیله عوامل قوت درونی است. استراتژی عبارت از تعیین اهداف و آرمانهای بلندمدت و اساسی و پذیرش مجموعه ای از اقدامات و تخصیص منابع برای حصول به این اهداف و آرمانهاست. در این پژوهش استراتژی مجموعه ای از تصمیمات برای به دست آوردن مواضعی قوی و قابل دفاع و نتایجی در زمینه بهره برداری از امکانات منابع انسانی است.
در شرایط کنونی، برتری رقابتی، ایجاد ارزش و تضمین رشد بلندمدت به نحو فزاینده ای به نقش سرمایه انسانی سازمانها به معنای مجموعه دانش، نگرش، رفتار، قابلیت ها و تجارب کارکنان وابسته شده است.
برای دستیابی به چنین جایگاهی سازمانها ناگزیرند ابزاری را برای جذب، پرورش، انگیزش و نگهداشت چنین سرمایه ای به کارگیرند، که از آن به عنوان « استراتژی منابع انسانی » یاد می شود. (R. M. Allen and M. Wright Patrick, 2006)
اصطلاح استراتژی منابع انسانی به عنوان یک فرایند عبارت است از مجموعه ای خاص از اقدامات منابع انسانی که توسط سازمان برای دستیابی به اهداف اش برداشته می شود. استراتژی منابع انسانی شامل تمامی فعالیت های مرتبط با مدیریت افراد سازمان در قالب برنامه ای سازمان یافته و منسجم برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان می باشد. برخی نویسندگان در بیان مفهوم استراتژی به عنوان یک نتیجه، اشاره دارند به اینکه استراتژی منابع انسانی، الگوی تصمیمات مرتبط با سیاست ها و اقدامات مرتبط با سیستم منابع انسانی» است. یکی از مدل های تدوین استراتژی سازمان با کاربرد گسترده مدل SWOT می باشد که توسط فرد دیوید ارائه شده است. چارچوب ارائه شده توسط دیوید، شناسایی نقاط قوت و ضعف درون سازمان و فرصت ها و تهدیدهای محیطی سازمان را در یک ماتریس در تعامل با یکدیگر لحاظ می کند و از تحلیل آنها استراتژی مناسب استخراج می شود. (David, 1998)
تعداد صفحه : ۱۳۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***