دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

دانشگاه شمال

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

                      

   پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

 

عنوان پایان نامه:

اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

 

استاد راهنما:

دکتر سید عماد حسینی

 

استاد مشاور:

هادی رجایی

                    

بهمن ۱۳۸۹

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

          هدف از این پژوهش، بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی  محسوب می شود. و به دلیل ماهیت موضوع، جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز شامل، تولید ناخالص داخلی و اجزای آن، مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار از سال  1363تا ۱۳۸۶ بود که از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه گردید. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، آزمون ها را بر اساس آمارهای موجود انجام دادیم. که برای بررسی اثرات مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی از برنامه  Eviews)) استفاده شد. برای بررسی اثرات بلند مدت آن از مدل هم انباشتگی و اثرات کوتاه مدت آن از مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مخارج ورزشی دولت در کوتاه مدت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است، اما مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار نیست.

واژه ها ی کلیدی:

 اثر اقتصادی، مخارج ورزشی دولت، مخارج ورزشی خانوار، تولید ناخالص داخلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… أ

فهرست جدول ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ت

فهرست نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ث

 

فصل اول: طرح تحقیق

عنوان                                                                                                صفحه

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲
 • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳
 • اهمیت وضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴-۱) هدف کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴-۲) اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷) تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………..۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۲) تعریف ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۳) صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۴) دلایل رشد صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۵) بازرگانی در ورزش ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۶) طبقه بندی امور بازرگانی ورزش ……………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۷) تعریف اقتصاد ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۸) مفهوم نظام اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۹) رابطه بین ورزش و اقتصاد ………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱۰) اثرات اقتصادی ورزش ……………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱۱) برآورد اثرات اقتصادی ورزش …………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱۱-۱) مشارکت در ورزش و تأثیر بر هزینه خانوار ………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱۱-۲) اشتغال ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۱۱-۳) جذب گردشگران ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱۱-۴) جذب حامیان مالی ……………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱۱-۵) رشد رسانه های ورزشی …………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱۱-۶) منابع مالی دولتی ورزش ……………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۱-۷) افزایش سلامتی، بهره وری و کاهش هزینه ها …………………………………………………………. ۳۵

۲-۱۱-۸) منافع اقتصادی رویدادهای ورزشی ……………………………………………………………………………..۳۶

۲-۱۱-۸-۱) اثر اقتصادی کوتاه مدت ………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱۱-۸-۱-۱) اثر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱۱-۸-۱-۲) اثر غیر مستقیم  ……………………………………………………………………………………………….. 37

۲-۱۱-۸-۱-۳) اثر استنتاجی  …………………………………………………………………………………………………… 37

۲-۱۱-۸-۲) اثر اقتصادی بلند مدت ………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱۲) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۲-۱) داخل کشور ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۲-۲) خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۳) جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۲) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۳) متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۴) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۵) روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۵-۱) هزینه های ورزشی خانوار ……………………………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۵-۲) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۵-۳) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۶) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۷) مبانی تئوریک آزمون های آماری ……………………………………………………………………………………  51

۳-۷-۱) الگوی خود توضیح برداری  (VAR) …………………………………………………………………………. 51

۳-۷-۲) تعریف مفاهیم هم انباشتگی و مفهوم اقتصادی  …………………………………………………………. 52

۳-۷-۳) توابع عکس العمل  ضربه و واریانس …………………………………………………………………………….. ۵۲

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های آماری

۴-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۲) داده های آماری ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۴-۲-۱) تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه در دوره ۸۶-۱۳۶۳ ……………………………. ۵۵

۴-۲-۲) هزینه های ورزشی خانوار  …………………………………………………………………………………………… 57

۴-۲-۳) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۳) آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۴-۳-۱) توابع عکس العمل …………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۳-۱-۱) بررسی تأثیر شوک مثبت تولید ناخالص داخلی ……………………………………………………… ۶۳

۴-۳-۱-۲) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی دولت ……………………………………………………… ۶۳

۴-۳-۱-۳) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار …………………………………………………….. ۶۳

۴-۳-۲) آزمون رابطه بلند مدت ………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۳-۳) تجزیه واریانس ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۵-۲) خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۵-۳) بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۵-۴) پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۵-۴-۱) پیشنهادات برخاسته از تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۷۵

۵-۴-۲) پیشنهاد برای تحقیقات بعدی ……………………………………………………………………………………… ۷۵

الف) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

ب) منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول(۲-۱): تولیدکنندگان، محصولات و مصرف کنندگان صنعت ورزش ……………………………… ۱۲

جدول (۲-۲): ۱۵ قلم از مخارج استفاده شده توسط مجله علمی استریت و اسمیت در بازرگانی ورزش برای طبقه بندی اندازه صنعت ورزش در ایالات متحده ………………………………………………… ۱۸

جدول (۲-۳): سهم صنعت ورزش از GDP کشورهای مختلف ………………………………………………. ۱۹

جدول(۲-۴): درصد کلی شرکت کنندگان در فعالیت های ورزشی در چند کشور منتخب……… ۲۰

جدول (۲-۵): میزان هزینه های ورزشی خانوار استرالیایی ………………………………………………………. ۲۲

جدول (۲-۶): هزینه ورزشی خانوارهای انگلیسی ۲۰۰۵-۱۹۸۵ ……………………………………………… ۲۳

جدول (۲-۷): مقایسه درصد هزینه های ورزشی خانوار از GDP در چند کشور منتخب……….. ۲۴

جدول (۲-۸): هزینه مصرف کننده برای کالاها و خدمات ورزشی در اسکاتلند ۲۰۰۴-۱۹۹۵ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

جدول(۲-۹) : تعداد شاغلین بخش ورزش در چند کشور منتخب …………………………………………… ۲۶

جدول (۲-۱۰): اشتغال در بخش های مختلف ورزش انگلیس  2005-1985…………………………. 27

جدول(۲-۱۱): میزان مشارکت بخش داوطلبی ورزش در اقتصاد نیوزلند در سال ۱۹۹۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۷  

جدول (۲-۱۲): تعداد شاغلین در چند باشگاه انگلیس ……………………………………………………………. ۲۸

جدول (۲-۱۳): میزان درآمد دو باشگاه نمونه لیگ برتر انگلیس از حامیان مالی ……………………. ۳۱

جدول (۲-۱۴): درآمد حاصل از حامیان مالی لیگ فوتبال ژاپن ……………………………………………… ۳۱

جدول (۲-۱۵): مبلغ حاصل از درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ ژاپن …………………….. ۳۳

جدول (۲-۱۶): عواید جهانی فروش برنامه های تلویزیونی بازی های المپیک تابستانی…………….۳۳

جدول(۲-۱۷): مقایسه های بین المللی از تأمین مالی ورزش بوسیله بخش عمومی………………… ۳۴

جدول(۴-۱): اجزای تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۱۳۶۳ تا  1386……………………………….. 56

جدول (۴-۲): هزینه های ورزشی خانوار  از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۸

جدول (۴-۳): بررسی هزینه های ورزشی خانوار از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۹

جدول(۴-۴): هزینه های ورزشی دولت از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۱

 جدول (۴-۵): نتیجه آزمون هم انباشتگی ………………………………………………………………………………… ۶۴

جدول (۴-۶): نتایج مربوط به تجزیه واریانس مدل ………………………………………………………………….  66

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (۲-۱): اجزای صنعت ورزش آمریکا ……………………………………………………………………………….. ۱۱

نمودار(۲-۲): الگوی بخش بندی صنعت ورزش ارایه شده توسط پیتز،فیلدینگ و میلر……………. ۱۳

نمودار (۲-۳): جریان ساده دورانی درآمد ………………………………………………………………………………….. ۱۶

نمودار (۲-۴): مدلی اقتصادی از مصرف ورزشی ……………………………………………………………………….. ۲۱

نمودار (۲-۵): اثرات اقتصادی المپیک ………………………………………………………………………………………. ۴۰

نمودار(۲-۶) : دیدگاه “کارت امتیاز دهی متوازن” برای ارزیابی رویداد …………………………………… ۴۱

نمودار (۴-۱): مقایسه روند هزینه های ورزشی دولت و خانوار از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۲

نمودار(۴-۲): تابع عکس العمل ناشی از تکان مثبت تولید ناخالص داخلی………………………………… ۶۴

نمودار(۴-۳): تابع عکس العمل ناشی از تکان مثبت مخارج ورزشی دولت…………………………………. ۶۴

نمودار(۴-۴): تابع عکس العمل ناشی از تکان مثبت مخارج ورزشی خانوار………………………………… ۶۴

 

 • مقدمه

       در طول تاریخ، فعالیت‏های ورزشی عمدتاً به منظورحفظ تندرستی و سرگرمی مورد استفاده عمومی قرار گرفته‏اند، اما هیچگاه این قبیل فعالیت‏ها تا این اندازه به شکل کالایی تجاری رواج نداشته و مطرح نبوده‏اند. از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، ورزش مدرن و سازمان‏یافته به تدریج به تکنیک‏های بازاریابی و مدیریت سرمایه‏داری مدرن متکی شد [ ۷۸]. امروزه‏، ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا بدل شده است و شرکت‏های تجاری بزرگ نیز به شدت به ورزش توجه نشان داده‏اند. ورزش بحران دهه ۱۹۹۰ را با نرخ رشد سالانه‏ای برابر با ۵ درصد پشت سرگذاشت. امروزه صنایع ورزشی بین ۲ تا ۲٫۵ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‏اند و بازار جهانی لوازم ورزشی از جمله تأسیسات زیربنایی و تسهیلات ورزشی بیش از ۵۰ میلیارد دلار است [۱۹]. ورزشکارانِ ورزش‏های پرتماشاگر به‏گونه‏ای قابل توجه تبدیل به کالا شده‏اند، سهام باشگاه‏های ورزش در بازار بورس خرید و فروش می‏شود، حقوق مربوط به پخش رویدادهای ورزشی میلیونها دلار ارزش یافته است، شبکه‏های مختلف تلویزیونی مبالغ کلانی برای دریافت امتیاز پخش بازی‏های ورزشی می‏پردازند، و سوداگری و دریافت امتیازِ تولید کالاهای ورزشی به یک تجارت فراملیتی تبدیل شده است [۲۱].

      در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی تا حد زیادی مورد توجه است و یکی از بزرگترین و درآمدزاترین صنایع در قرن ۲۱، به شمار می رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همه جا را تسخیر کرده و در جای جای نقاط دور افتاده ریشه دوانده است تا میلیاردها انسان به طریقی از آن بهره مند شوند [۹۵]. بر اساس نظر مارکوهان (۲۰۰۵) قرن ۲۱ بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور است [۴۰].

       پارکز[۱] و همکاران(۲۰۰۶)، اجزای صنعت ورزش را بر اساس نوع فراورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسیم نموده اند. که شامل سه بخش عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش می باشد. هر چند صنعت ورزش دارای بخش های متعددی است؛ اما همگی در یک نقطه یعنی تولید «محصول یکتای ورزش» اشتراک دارند. محصولات ورزشی به کالاها و خدمات، رویدادها، آموزش و اطلاعات ورزشی تقسیم می گردد. هر کدام از محصولات ورزشی می تواند به نوبه خود بر روی تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارزش افزوده تأثیر بگذارد [۶۴].

      ورزش به عنوان یک صنعت پردرآمد به دلیل گرایش روبه رشد مردم  و نیاز به مصرف کالاها و خدمات ورزشی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها بازی می کند. در یک اقتصاد سرمایه داری، فعالیت ورزشی چه جنبه نمایشی داشته باشد، یا نداشته باشد، مصرف اموال و خدمات را ایجاد می کند و به دنبالش به بازار صنعت و تجارت راه باز می کند. بدین ترتیب اعمال و تأثیر اقتصاد در ورزش مشخص می گردد و این مسئله هر روز به دو دلیل فشرده تر می گردد: از یک طرف کم شدن زمان کار، روشی از زندگی را ایجاب می کند که در آن، بیکاری های تنظیم شده توجه به شکوفایی ورزش، سنگینی مصرف کالاها را در تولیدات ملی اضافه می کند، از طرف دیگر تحت بعضی شرایط، جو استقرار عایدات سالانه و درآمد وسیع ملی و بین المللی، ورزش سرمایه ها و کالاهای تجاری را به خود جلب می کند، نتیجه عمل یک درهم آمیختگی رو به افزایش ورزش و اقتصاد است [۵].

 

۱-۲)بیان مسأله

       قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، همواره به عنوان یکی از دغدغه های اساسی برای کشورهای در حال توسعه مطرح بوده است [۱۶]. افزایش تولید و درآمد همواره در سرلوحه برنامه های اقتصادی کشورهای مختلف قرار دارد و نیل به آن مستلزم شناخت و بررسی ارزش تولید بخش های مختلف اقتصادی است [۳۲].

        تولید بیشتر امکان بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط مادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و امکانات زیربنایی مؤثرتر را فراهم می کند [۴]. فقر و غنای هر کشوری به توان تولید سرانه نظام های اقتصادی در بخش های مختلف آن وابسته است. در عصر حاضر، ورزش به عنوان یک بخش اقتصادی چه از بعد عملی و چه تماشایی، در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد [۵] و هم اکنون یکی از مؤثرترین عوامل اثر گذار در رشد اقتصاد ملی و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن ۲۱ به شمار می رود. امروزه صنعت ورزش با تأثیرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی مانند ایجاد اشتغال، درآمدزایی، جذب تماشاگر و گردشگری، کاهش هزینه های درمان، ارتقاء سلامتی و افزایش عملکرد کارکنان و … از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. امروزه بسیاری از دولت ها به هزینه های ورزشی خود به عنوان هزینه نمی نگرند بلکه آن را نوعی سرمایه گذاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره وری نیروی کار، کاهش یارانه های درمان و امثالهم می نگرند. در طول سی سال گذشته صنعت ورزش در تمام دنیا از رشد چشمگیری برخوردار بوده، که از جمله موارد تأیید کننده این موضوع می توان به رشد تولید پوشاک و تجهیزات ورزشی، افزایش تعداد باشگاه ها و بازیکنان حرفه ای و افزایش درآمدهای مختلف تلویزیونی و تبلیغاتی اشاره نمود [۳۴،۹۵]. سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته و همچنین اختصاص یافتن ۱ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی به مصارف ورزشی خانوار، نشانگر اهمیت و رشد صنعت ورزش نسبت به دیگر صنایع است. همچنین در اروپا، ۱ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه های ورزشی اختصاص دارد [۱۱۰]. در سال ۱۳۸۰ سهم مخارج ورزشی از تولید ناخالص داخلی کشورمان ۲۱/. درصد برآورد شده است [۳۴]، اما در مورد اثر این هزینه ها بر اقتصاد کشور تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است.

            ارزش تولیدات نظام های اقتصادی، نشان دهنده ی توان اقتصادی یک کشور می باشد، و تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های مهم اقتصادی است که تا حد بسیار زیادی توانایی اقتصاد یک کشور را در تأمین نیازهای مصرفی جامعه مشخص می کند. پس با مشخص کردن اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، می توان به تأثیر مخارج ورزشی در رشد اقتصادی پی برد. همچنین با پیش بینی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی (در بخش خانوار ودولت) بر تولید ناخالص داخلی می توان به اهمیت نسبی هر کدام در اقتصاد کشور به صورت مجزا و در مقایسه با یکدیگر پی برد. لذا با بهره گرفتن از یافته های تحقیق می توان برنامه ریزی ها را جهت دار کرده و در راستای توسعه کشور و اقتصاد بدون نفت از استعدادهای بالقوه این صنعت استفاده بهینه نمود. بنابراین با توجه به اهمیت اقتصادی ورزش و کمبود مطالعات انجام شده در این زمینه، محقق بر آن شد تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، گامی هر چند کوچک در جهت کمک به جریان توسعه یافتگی ایران بردارد. با توجه به آنچه گذشت مهم ترین سؤالات قابل طرح عبارت است از: اثر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه است؟ اثر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه می باشد؟

 

۱-۳) اهمیت وضرورت تحقیق

        افزایش درآمد، کاهش بیکاری و ارتقاء سهم تجارت، از جمله مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور، به شمار می آیند. این امر یکی از اهداف اساسی برنامه ی توسعه ای ایران نیز محسوب می شود [۳۴]. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند لازم است تا ضمن شناسایی مزیتهای نسبی یک کشور نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود [۱۲].

       از آنجا که درآمد اقتصادی هر کشور به طور مستقیم به تولید و میزان تقاضای آن وابسته است، در نتیجه بررسی و شناخت اثرات هر یک از اجزای تقاضای نهایی (مصرف خانوار ها و دولت) بخشهای مختلف اقتصادی کشور در نشان دادن نقش و اهمیت آن بخش در اقتصاد کل کشور بسیار راهگشا می باشد [۳۴].

       یکی از شاخص های مهم موفقیت و توسعه یافتگی، داشتن جامعه ای سالم به شمار می آید [۶۵] و ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه های درمان موجب توسعه ی برنامه های ملی و افزایش نسبت جمعیت و نیروی کار گشته که فرد و دولت از آن بهره می برند [۱۰۱]. این امر مستلزم مشارکت گسترده مردم در ورزش می باشد از آنجا که میزان هزینه های ورزشی خانوار با میزان رواج ورزش در هر کشوری متناسب است [۱۰۱] و هر شرکت کننده یک خریدار محسوب می شود بنابراین میزان هزینه های ورزشی خانوار مستقیما با مشارکت مردم در ورزش ارتباط دارد و بررسی میزان هزینه های ورزشی نشانگر میزان اهمیت و رواج ورزش در یک کشور و متعاقب آن میزان بهره وری جامعه و دولت از فواید ورزش است.

        در عصر حاضر به هیچ وجه نمی توان از اهمیت اثرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ورزش و تفریحات سالم در توسعه جوامع مختلف چشم پوشی کرد [۱۰۱]. اطلاعات حاصل از بررسی اثرات اقتصادی این صنعت مهمترین ابزار تصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی هر کشور در این بخش محسوب می شود.

از آنجا که طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایران باید به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی تبدیل شود [۲۶] لذا برای دستیابی به رشد اقتصادی باید به همه استعدادهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی توجه کرد که لازمه آن، شناخت این ظرفیت هاست تا بدین وسیله بتوان جایگاه بین المللی ایران را ارتقا بخشید و جبران عقب ماندگیهای گذشته را نمود و به هدف تعیین شده در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی نائل آمد. بنابراین نیاز توجه به بخش هایی همچون ورزش که با پشتوانه گرایش روبه رشد مردم همراه است یک ضرورت غیر قابل انکار است و با توجه با اینکه در زمینه اثرات اقتصادی ورزش در کشورمان تحقیقات محدودی صورت گرفته، به انجام تحقیقات در این حوزه احساس نیاز می شود. لذا محقق در این پژوهش سعی کرده تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، ضمن آگاهی از میزان هزینه های ورزشی کشور، اثرات این هزینه ها را در رشد اقتصادی بررسی کند. و با آگاهی از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی خانوار و دولت بر تولید ناخالص داخلی، برنامه ریزی های دقیق تری در این راستا انجام شده و در جهت رشد اقتصادی گام های موثرتری برداشته شود. لذا برای تعیین فرصت های مناسب در ورزش کشور، شناخت و بررسی وضعیت کنونی آن ،تعیین میزان رشد و یا ثبات آن در چند سال اخیر و و پیش بینی وضعیت آن در آینده از اهمیت خاصی برخوردار است که محقق در این تحقیق سعی می کند این موارد را در بخش مخارج ورزشی  بررسی کند.

 

۱-۴) اهداف تحقیق

۱-۴-۱) هدف کلی تحقیق

هدف اصلی در این تحقیق، بررسی تاثیر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد.

۱-۴-۲) اهداف اختصاصی

 1. بررسی اثر شوک های مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در کوتاه مدت
 2. بررسی اثر شوک های مثبت مخارج ورزشی خانوار در کوتاه مدت
 3. بررسی اثر شوک های مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در بلند مدت
 4. بررسی اثر شوک های مثبت مخارج ورزشی خانوار در بلند مدت
 5. مقایسه بین میزان تأثیر مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار
 6. تعیین میزان تأثیر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی
 7. تعیین میزان تأثیر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی

۱-۵) فرضیات تحقیق

 1. شوک مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در کوتاه مدت سببب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
 2. شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار در کوتاه مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
 3. شوک مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در بلند مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
 4. شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار در بلند مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
 5. سهم تأثیر مخارج ورزشی دولتی در تولید ناخالص داخلی بیشتر از سهم مخارج ورزشی خانوار است.
 6. مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است.
 7. مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 minoofar.majedi@gmail.com