دانلود پایان نامه ارشد: باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

گرایش: طراحی شهری

عنوان : باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری/ گروه شهرسازی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: طراحی شهری

عنوان :

باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر

(نمونه موردی، شهر کرمان)

استاد راهنما:

خانم دکتر غزال کرامتی

استاد مشاور:

خانم دکتر الهام امینی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات طرح

۱-۱ بیان مساله…………………………….. ۲

۱-۲ هدفهای تحقیق……………………………. ۵

۱-۲-۱ هدف کلان……………………………. ۵

۱-۲-۲ اهداف خرد……………………………. ۶

۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن……………….. ۶

۱-۴ سوالات یا فرضیه های تحقیق……………………………. ۸

۱-۵ مدل تحقیق……………………………. ۹

۱-۶ روش تحقیق…………………………… ۱۰

۱-۷ نمونه گیری و روش انتخاب آن…………………………… ۱۰

۱-۷-۱ نمونه های احتمالی…………………………… ۱۱

۱-۷-۲ نمونه های غیر احتمالی…………………………… ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری

۲-۱ مقدمه ……………………………۱۳

۲-۲ مفهوم لغوی ساختار…………………………… ۱۳

۲-۳ ساختارگرایی……………………………. ۱۶

۲-۴ ساختار در شهر سازی……………………………. ۱۹

۲-۵ اصول ساختار گرایی در شهرسازی………………………….. ۲۲

۲-۵-۱ جستجوی نو در کهنه…………………………… ۲۲

۲-۵-۲ استفاده متفاوت از ابزارهای یکسان……………………………۲۲

۲-۵-۳ تبدیل شهر به یک ارگانیسم زنده…………………………… ۲۳

۲-۵-۴ عدم تداوم تاریخی…………………………… ۲۳

۲-۵-۵ مخالفت باجنبش جهانشمول گرایی…………………………… ۲۴

۲-۵-۶ «فضا» و «زمان» – «مکان» و «رویداد»…………………………… ۲۴

۲-۵-۷ حس مکان……………………………. ۲۵

۲-۵-۸ درگاهی و صحنه خیابان…………………………… ۲۵

۲-۵-۹ زیبائی شناسی تعداد……………………………. ۲۶

۲-۵-۱۰ قصبه سازمان یافته……………………………. ۲۶

۲-۵-۱۱ وضوح هزارتویی……………………………..۲۶

۲-۶ ساختار در جامعه شناسی……………………………. ۲۶

۲-۷ ساختار در زبان شناسی……………………………. ۳۸

۲-۸ ساختار در انسان شناسی……………………………. ۴۲

۲-۹ ارتباط بین ساختارگرایی در شهرسازی با ساختارگرایی در علوم دیگر…….۴۷

۲-۱۰ دیدگاه و نظریات اندیشمندان شهرسازی درباره ی ساختار شهر…………۴۹

۲-۱۰-۱ مکتب شیکاگو……………………………. ۴۹

۲-۱۰-۲ گروه ده…………………………… ۵۲

۲-۱۰-۳ کنزو تانگه……………………………. ۵۴

۲-۱۰-۴ آلدو فان آیک……………………………… ۵۶

۲-۱۰-۵ کریستوفر الکساندر و بی وی دوشی…………………………….. ۵۷

۲-۱۰-۶ سوریا- ای- ماتا…………………………… ۵۸

۲-۱۰-۷ ادموند بیکن…………………………….. ۵۹

۲-۱۰-۸ لینچ…………………………….. ۵۹

۲-۱۰-۱۰ دانلد اپلیارد……………………………. ۶۰

۲-۱۰-۱۱ آموس راپاپورت…………………………….. ۶۰

۲-۱۰-۱۲ کلیف ماتین…………………………….. ۶۱

۲-۱۰-۱۳ میشائیل تریب…………………………….. ۶۱

۲-۱۰-۱۴ آلدوروسی…………………………….. ۶۲

۲-۱۱ نتیجه گیری……………………………. ۶۳

۲-۱۲ نمونه موردی……………………………. ۶۴

۲-۱۲-۱ فیلادلفیا (بیکن)…………………………… ۶۴

۲-۱۲-۲ خلیج توکیو- کنزو تانگه……………………………. ۶۶

۲-۱۲-۳ طرح شهر چادری در منا، در نزدیکی مکه ۱۹۷۴ (کنز و تانگه)………..۶۸

۲-۱۲-۴ طرح دانشگاه بو علی سینا در همدان، ۱۹۷۷ (کاندیس و ماندان)……..۶۸

۲-۱۳ مکان……………………………. ۷۰

۲-۱۴ واژه شناسی مکان…………………………… ۷۱

۲-۱۵ بررسی مفهوم مکان در نظریات اندیشمندان…………………………… ۷۱

۲-۱۶ نتیجه گیری…………………………… ۷۳

۲-۱۷ تصویر ذهنی…………………………… ۷۴

۲-۱۸ واژه شناسی تصویر ذهنی……………………………. ۷۴

۲-۱۹ چگونگی به وجود آمدن تصویر ذهنی……………………………. ۷۵

۲-۲۰ نقش تصویر ذهنی در رفتار انسان……………………………. ۷۶

۲-۲۱ کاربرد واژه تصویر ذهنی در ادبیات شهرسازی……………………………. ۷۷

۲-۲۲ بررسی مفهوم تصویر ذهنی و عناصر سازمان دهنده آن در نظریات اندیشمندان…..۷۸

۲-۲۲-۱ لینچ…………………………….. ۷۸

۲-۲۲-۲ کریستین نوربرگ شولتز……………………………. ۷۹

۲-۲۲-۳ دیویداستی…………………………….. ۷۹

۲-۲۲-۴ دانلد اپلیارد……………………………. ۸۰

۲-۲۲-۵ گولج…………………………….. ۸۰

۲-۲۲-۶ میشائیل تریب…………………………….. ۸۰

۲-۲۳ نتیجه گیری……………………………. ۸۲

۲-۲۴ ارتباط بین ساختار و تصویر ذهنی……………………………. ۸۳

۲-۲۴-۱ فرآیند شکل گیری تصویر ذهنی از ساختار…………………………… ۸۳

۲-۲۴-۲ مراحل شکل گیری تصویر ذهنی از ساختار شهر…………………..۸۴

۲-۲۵ ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی……………………………. ۸۵

۲-۲۶ ارتباط بین مکان با ساختار ……………………………۸۷

۲-۲۷ نتیجه گیری……………………………۸۹

۲-۲۸ نمونه موردی……………………………. ۸۹

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

۳-۱ مقدمه…………………………… ۹۷

۳-۲ فلسفه تحقیق علمی……………………………. ۹۷

۳-۳ تحقیقات علمی براساس هدف…………………………… ۹۷

۳-۳-۱ تحقیقات بنیادی…………………………… ۹۸

۳-۳-۲ تحقیقات کاربردی……………………………۹۸

۳-۳-۳ تحقیقات توسعه ای…………………………… ۹۸

۳-۴ روش پژوهش…………………………… ۹۹

۳-۵ راهبرد پژوهش…………………………… ۹۹

۳-۶  فلسفه پژوهش…………………………… ۹۹

۳-۷ تئوری پژوهش……………………………… ۱۰۱

۳-۸ سیاست پژوهش……………………………… ۱۰۲

۳-۹ سوژه پژوهش…………………………….. ۱۰۲

۳-۱۰ رویه پژوهش……………………………… ۱۰۴

۳-۱۱ ماهیت تحقیق…………………………… ۱۰۵

۳-۱۱-۱ تحقیقات توصیفی…………………………… ۱۰۵

۳-۱۱-۲ بررسی موردی…………………………….. ۱۰۶

۳-۱۲ روش گردآوری اطلاعات…………………………… ۱۰۶

۳-۱۲-۱ روش کتابخانه ای…………………………… ۱۰۶

۳-۱۲-۲ روش مصاحبه…………………………… ۱۰۶

۳-۱۲-۳ روش مشاهده……………………………۱۰۷

۳-۱۳ نمونه گیری و روش انتخاب آن…………………………… ۱۰۷

۳-۱۳-۱ نمونه های احتمالی…………………………… ۱۰۷

۳-۱۳-۲ نمونه های غیر احتمالی…………………………… ۱۰۸

۳-۱۴ خلاصه متدولوژی………………………….۱۰۸

۳-۱۵ ساختارپایانامه…………………………… ۱۰۸

فصل چهارم:  شناخت شهر و مطالعه نمونه موردی

۴-۱ مقدمه…………………………… ۱۱۱

۴-۲ وجه تسمیه و پیدایش شهر اولیه کرمان……………………………. ۱۱۲

۴-۳ بررسی روند شکل گیری شهر کرمان……………………………. ۱۱۲

۴-۴ تحولات ساختار بافت کهن کرمان از سال ۱۳۰۰ تاکنون………….. ۱۳۸

۴-۵ بررسی طرح سا ختاری بافت تاریخی شهرکرمان……………… ۱۴۴

۴-۵-۱ بخش مرکزی بافت…………………………….. ۱۴۶

۴-۵-۲ بخش حاشیه ای…………………………….. ۱۴۷

۴-۵-۳ شناسایی سازمان فضایی بافت کهن و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر…….۱۴۸

۴-۵-۴ شبکه معابر بافت…………………………….. ۱۴۸

۴-۵-۵ بازار و مراکز فعالیت اصلی…………………………….. ۱۴۸

۴-۵-۶ مراکز عمده خدماتی…………………………….. ۱۴۹

۴-۵-۷ عرصه های عمومی مهم……………………………. ۱۴۹

۴-۶ بررسی طرح جامع کرمان……………………………. ۱۵۱

۴-۶-۱ بخش مرکزی بافت…………………………….. ۱۵۱

۴-۶-۲ بخش حاشیه ای…………………………….. ۱۵۱

فصل پنجم:  تحلیل و آنالیز اطلاعات

۵-۱ بررسی وتحلیل لایه های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس طرح جامع و ساختاری…….۱۵۵

۵-۲ بررسی ادراکات ذهنی مردم در مورد ساختار بافت تاریخی کرمان………..۱۵۷

۵-۲ تحلیل ادراکات ذهنی مردم به وسیله AHP……………………..

۵-۳ تحلیل لایه های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس ادراک ذهنی مردم………۱۶۷

فصل ششم:  نتیجه گیری

۶-۱ ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اداراک ذهنی مردم…………….۱۷۲

۶-۲ مقایسه ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اسناد طرح جامع وطرح ساختاری وساختاربافت براساس تصویرذهنی مردم………۱۷۴

۶-۳ دستکاری ماهرانه درساختاربافت تاریخی کرمان…………………… ۱۷۵

۶-۳-۱ ساماندهی محدوده قلعه دختر……………………………. ۱۷۵

۶-۳-۲ ساماندهی محدوده مسجد ملک…………………………… ۱۸۰

منابع فارسی……………………………. ۱۸۶

منابع لاتین……………………………. ۱۹۰

پیوست ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۹۱

پیوست ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۹۲

چکیده:

شهرساز به عنوان کسی که با جسم شهر سر و کار دارد باید متوجه ناظر و عوامل خارجی که بر او اثر می گذارد و تصاویری از محیط که در ذهن او می سازد، باشد جریان دریافت تصاویر از محیط های مختلف توسط افراد با شرایط مختلف (سنی، جنسی، فرهنگی، خلق و خو و …) گاه آسان و زمانی مشکل است اما در تصاویر ذهنی افراد مختلف شباهت های بسیاری مشاهده می شود، این تصاویر مشابه مشترک در واقع حاصل توافق شمار بسیاری از مردم بر اهمیت تصویر خاص است و همین تصویر ذهنی مشترک است که توجه شهرساز را به خود می خواند زیرا محیطی که شهرساز به وجود می آورد مورد استفاده بسیاری از مردم است (لینچ ۱۳۸۳) بر این اساس برای دستیابی به ساختارشهرنیز لازم است تصویر ذهنی مشترک مردم مورد توجه قرار گرفته و با استخراج عناصری که در تصویر ذهنی مشترک مردم اهمیت یافته اند عناصر و روابط ساختار فضایی شهر را تشخیص داد. طراح برای ارتقاء کیفیت ساختار شهر، می تواند بر عینیتی که این تصویر ذهنی را ایجاد می کند، تأثیر بگذارد در واقع طراح به گفته گوردن کالن به وسیله دستکاری ماهرانه در ساختار شهر می تواند مراحل شکل گیری تصویر ذهنی (ادراک، شناسایی) را تقویت و باعث ایجاد حس مکان شود.دراین پایان نامه سعی شده است با بهره گرفتن از تصویر ذهنی مردم کرمان به بازشناسی مجددساختاربافت تاریخی شهر کرمان پرداخت وبا استفاده ازادراکات ذهنی ساکنان آن سعی درشکل گیری تصویرذهنی روشن ازساختارشهروارتقاءکیفیت وتقویت حس مکان نمود.

فصل اول: کلیات طرح

۱-۱- بیان مسأله

نظری:

ساختارها نمایش واقعی از واقعیت نیستند؛ بلکه مدل های شناختی از واقعیتند. ساختارها بخش هایی از شهر هستند که مدل های ذهنی از شهر را ایجاد می کنند. در حقیقت بخش عمده ای از تصور ذهنی مردم از شهر به ساختار اصلی آن باز می گردد. مردم یک شهر قادرند مهم ترین و اصلی ترین عناصر و فضاهای آن را شناخته و پیوند و ارتباطی بین این اجزا و عناصر در ذهن خود برقرار سازند. به بیانی دیگر اگر فرض کنیم که واقعیتی که ما با آن سروکار داریم یک شهر باشد، روابط حاکم میان مهم ترین عناصر شهر قابل ادراک بوده و باعث آن می گردد که ما ساختاری از آن روابط حاکم در ذهن خود ترسیم کنیم.

این تصویر به وسیله ی اطلاعاتی که فرد از محیط دریافت می کند، ساخته می شود. در حقیقت شهر سرچشمه ی اصلی اطلاعات است. با این حال انسان تحت تاثیر فقط یک محرک یا فرستنده قرار نمی گیرد. بلکه مجموعه ای از اطلاعات از فرستنده ها در زمان ها و مکان های مختلف، به انسان ارسال می شود. لذا فرد در مواجهه با محیط خود با سیلی از اطلاعات روبه روست که برای درک آن به مرتب کردن آنها می پردازد و هر جز از این اطلاعات را در محل خود قرار می دهد. به عبارتی انسان در هر زمان و هر فضا تنها بخشی از اطلاعات محیط را در ذهن خو ثبت می کند. آنچه را که انسان از محیط می داند از بسیاری جهات با واقعیت متفاوت است. زیرا نه تنها شناخت انسان از محیط انتخابی بوده، بلکه به دلیل محدودیت های بیولوژیک اش نمی تواند کلیه ی اطلاعات ارسالی را ادراک و پردازش کند. لیکن همین اطلاعات محدود تصویر کامل و جامعی، هرچند نادرست و غیرواقعی از محیط اطراف به دست می دهد. فرض اصلی بر این است که مردم اطلاعات را به صورت یک ساختار کاملا مرتبط با اطلاعات مربوطه، در تصویر ذهنی خود از شهر سازماندهی می کنند. انسان از مجموعه اطلاعات رسیده تنها به تجزیه و تحلیل آنهایی می پردازد که به او بهترین امکان را برای کنترل محیط می دهند. لذا ذهن انسان به طور ناخودآگاهانه به ساده کردن محیط اطراف خود پرداخته تا بدین وسیله بتواند حجم اطلاعات را کاهش داده و محیط را آسان تر درک کند.

شناخت محیط مستلزم چیزی بیشتر از شناخت عناصر و فضاهاست. آگاهی از چگونگی پیوند و ارتباط بین آن ها نیز ضروری است. بنابراین برای ایجاد آگاهی از محیط نه تنها به تصاویر ذهنی نیاز است بلکه این تصاویر باید با یکدیگر در ارتباط باشند. مجموعه ای از چنین تصاویر مرتبطی، یک تصویر ذهنی را به وجود می آورد که پیوندی بین فرآیند فکر انسان و محیط برقرار می سازد. در این فرآیند، انسان داده های دریافتی از محیط را در ذهن منظم کرده و علاوه بر اجزای محیط، نظم یا رابطه ی میان آن ها را نیز در ذهن خود به تصویر کشیده و به آن معنا می بخشد.

در چنین تصویری همواره مکان ها یا نقاط پررنگی در ذهن وجود دارد که صحنه ی رویدادها و تجربه های بسیار مهم زندگی اوست و دیگر چیزها (دیگر فضاها) به دور این مکان ها و نسبت به آنها تعریف و متصور می شود.

بر این اساس لازم است برای دستیابی به ساختار شهر، تصویر ذهنی مردم مورد توجه قرار گرفته و با استخراج عناصری که در تصویر ذهنی مردم اهمیت یافته اند، عناصر و روابط ساختار فضایی شهر را تشخیص داد و در جهت ارتقاء کیفیت محیطی به کار گرفت.

عملی

کرمان شهری با تاریخ پر فراز و نشیب و مردمانی سختکوش در دل کویر که به گفته فرد ریچاردز غیر از شهر تبریز که در مرز شمال ایران واقع شده به هیچ شهری در این کشور به اندازه شهر کرمان از منجنیق فلک سنگ نباریده است.

کرمان منسوب است به کرمان بن هیتال بن ارنخشدین سام بن نوح(ع) که در داستان های اساطیری، کرمان به کرمی (ابریشمی) منسوب است که هفتواد نام داشته است.

حکایت آن یعنی حکایت کرم و پشم ریسی دختران هفتواد را فردوسی شاعر حماسه سرای ایران به نظم در آورده است.

یکی دژ بکندند بر تیغ کوه                                 شد آن شهر با او همه همگروه

چو یک چند بگذشت بر هفتواد                          مرا آن حصن را نام کرمان نهاد

بر اساس منابع و اسناد تاریخی ساخت تاریخی و شکل گیری شهر کرمان به شرح زیر است.

۱- عهد هخامنشیان و پیش از آن: شکل گیری قلعه دختر بر بالای کوهی که نخستین آثار شهر کرمان در پای آن تشخیص داده شده است. 

۲-دوره ساسانی: شکل گیری قلعه دیگری بر بلندی تپه مقابل قلعه دختر به نام قلعه اردشیر.

۱و ۲ شکل گیری هسته شهر به عنوان یک قلعه محصور به مرکزیت قلعه دختر و بعد قلعه اردشیر (در اثر توسعه آن)، ساکنان شهر هنوز داخل قلعه جای ندارد بلکه در بیرون قلعه به صورت نابسامان زندگی می کنند، قلعه به وسیله خندقی عمیق از محل زندگی مردم جدا شده. اجزای تشکیل دهنده شهر را در این دوره معبد، قلعه، خانه های طبقه برگزیده، حصار و خندق که بر جدایی خود از ناحیه دیگر تاکید می کند، تشکیل می دهد. 

۳- با ورود اسلام قلاع ساسانی چه مذهبی و چه نظامی فرو می ریزند و این مهمترین حادثه در بنیان گذاری سازمان نوین در شهر است. لذا شهر کرمان در سده نخستین هجری در جوار حصارهای شهر قدیمی و به دور از قلعه دختر و قلعه اردشیر علیرغم ارزش های دفاعی آنها به سوی دشت غربی مستقر می شود. 

۴- در قرن دوم و سوم هجری ابتدا حصار جدید شهر که محله های جدید را نیز شامل می شود، شکل می گیرد در این دوره کسی از شهروندان بیرون دروازه ها رها نمی شود. 

۵- در قرن چهارم ملک تورانشاه سلجوقی محله شاه عادل را برای استقرار سپاهیان مسجد جامع ملک، بازار، گرمابه، خانقاه و کتابخانه مرکز جدید شهر را می سازد.

تلاش حاکم سلجوقی برای انتساب شهر کرمان به خود و زدودن خاطره حکومت قبلی، مبتنی بر توسعه است لکن نظامی که او بدان تمسک می جوید همان سازمان گذشته شهر است که اینک مرکز آن جابجا شده است.

۶- در قرن هفتم، حاکمان قراختایی از یک سو برای پاسخ به نیاز جمعیت جدید به توسعه شهر و از سوی دیگر ثبت حاکمیت خود بر تارک شهر، محله ترک آباد را در شمال غرب شهر آن روز سامان می دهند. مرکز جدید شهر نیز این بار کل کوچک و مستقلی شامل مقبره براق حاجب، مدرسه، مارستان درب خبیص، بازار، مسجد و آب انبار است.

۷- در قرن هشتم، امیر محمد مظفر با تسخیر کرمان، حکومت جدید را بنیان می نهند. وی مسجد جامع قدیم در دروازه شرقی کرمان را مرکز جدید شهر قرار میدهد. سیاست وی برای تبلور تغییر حکومت، جابجایی مرکز از منتهی الیه غربی به لبه شرقی شهر است.

۸- گنجعلی خان حاکم صفوی کرمان در قرن دهم، مرکزیت جدید را در مجموعه تازه احداث در قلب فرسوده شهر بنیان می گذارد تا بدین طریق موجبات ایحیا شهر را فراهم آورده باشد. مجموعه ای مرکب از میدان، بازار، مسجد، حمام، ضرابخانه و آب انبار. در عین حال، سازمان فضایی همچنان تداوم سنت قبلی است.

۹- وکیل الملک در عهد قاجار نیز مرکز جدید شهر را در جوار مرکز صفوی بنا می کند. این روایت تا دوره معاصر آن که با تغییر اندیشه روشنفکران مدرسه ای در کسوت مشاوران رضاخان دچار دگرگونی بنیادین شد، به همان شیوه و سبک سنتی خود باقی بود.

در این پایان نام تلاش خواهد شد تا لایه تاریخی ساختار کرمان و جایگاه آن در عینیت و ذهنیت و نقش ادراکات ذهنی و شکل گیری تصویر ذهنی از لایه ی تاریخی ساختار شهر مورد بررسی قرار گرفته و در جهت ارتقاء کیفیت ساختار و هویت بخش به آن به کار گرفته شود.

۲-۱- هدف های تحقیق

۱-۲-۱- هدف کلان

نظری:

تبیین نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر

عملی:

ارتقا کیفی ساختار شهر کرمان، به وسیله باز تعریف لایه تاریخی ساختار شهر، از طریق بازشناخت ادراکات ذهنی شهروندان.

۲-۲-۱- اهداف خرد

نظری:

۱- منظم کردن داده های دریافتی و ادراک شونده از تصویر ذهنی به وسیله برقراری نظم یا رابطه در اجزاء تشکیل دهنده لایه تاریخی ساختار شهر

۲- ارتقاء لایه تاریخی ساختار از طریق بررسی تصویر ذهنی مردم و رسیدن به تصویر ذهنی مشترک آنها

عملی:

۱- شناخت لایه تاریخی ساختار شهر کرمان از طریق تجزیه آن به اجزاء و عناصر تعیین شده و ارتباطات اصلی میان آنها

۲- باز تعریف لایه تاریخی ساختار شهر کرمان از طریق بررسی اجزا، عناصر و ارتباطات آن در تصویر ذهنی مشترک مردم شهر.

کمک به ارتقاء لایه تاریخی ساختار شهر کرمان از طریق برقراری پیوند بین تصویر ذهنی مشترک مردم و اجزاء و عناصر لایه تاریخی ساختار. 

۳-۱- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

«ساخت شهرها یکی از دستاوردهای بزرگ بشری و فرم کالبدی شهر توسط تصمیم گیری مردمی که در آن زندگی می کنند تعیین می شود. (ادموند بیکن)»

نظری:

ساختار شهر فرصتی پدید می آورد که تمام عملکردهای شهری و انواع ارتباطات انسانی در یک شبکه درهم تنیده شده و نزدیک به هم قرار گیرد. از طریق ایجاد تصویر ذهنی قوی مردم شهر قادر خواهند بود مهمترین و اصلی ترین عناصر و فضای آن را شناخته و پیوند و ارتباطی بین این اجزا و عناصر در ذهن خود برقرار سازند.

توجه به ساختار و تصویر ذهنی از آن امتیازی برای شهر در بافت کهن آن است، زیرا فعال بودن مجموعه های کهن شهری و ساماندهی هویت اصلی شهر به ویژه در پیوند با بافت قدیم آن در صورتی حائز اهمیت بوده و موفق خواهد بود که با تکیه بر یک پیوند نامرئی و متقابل شهروندان و دلبستگی های آنان به ارزشهای مشترک در تصاویر ذهنی شان از شهر صورت گیرد.

ساختار شهر و تصاویر ذهنی قوی شکل گرفته از آن می توانند موجد خوانایی شهر و تمایز آن شده و بیان کننده هویت ملی و برانگیزاننده احساس غرور در مردم شهر باشند با بررسی ساختار اصلی شهرها و درک قانون مندی های توسعه و تکامل آن می توان تاثیر عمده ای در احیا و بهبود وضع شهر گذاشت، زیرا اجزا و عناصر پدیدآمده در تاریخ تحول و تکامل شهر امکانات بالقوه بسیار برای تجدید حیات داشته و می توانند در هویت بخشی به شهر و تقویت شبکه نمادین آن نقش ویژه داشته باشند.

شهرهای سنتی کویری همچون کرمان مانند سایر شهرهای ایران از ابتدای قرن هجری حاضر در معرض تحولات شدید کالبدی قرار داشته اند که با آهنگ تحولات تاریخی و تدریجی این سکونت گاه های ارگانیک تفاوت فاحشی دارد. ابتدای قرن چهارم هجری مدرنیزاسیون سطحی و ناقصی که کانون توجه اش عمدتا بر ایجاد تحولات و مدرنیزه نمودن کالبد ظاهری شهرها قرار گرفت دگرگونی های عمیق و ناخواسته ای را در شهرهای ایران پدید آورد مدرنیزاسیون کالبدی مذبور که در قالب امواج پی در پی (نظیر قانون توسعه و تعریض معابر در سال ۱۳۱۲ یا تهیه و تصویب طرح های جامع شهری از دهه ۱۳۴۰ به بعد و تهیه طرح های شهری دیگری از قبیل طرح های آماده سازی در دهه های بعدی تحول چارچوبی را در انگاره شهر سنتی کویری ایرانی سبب شده است.

بررسی مداخلات کالبدی مدرن در شهرهای کویری نشان می دهد که اقدامات مذبور طی چند دهه گذشته سبب شده ساختار کالبدی شهرها به شکل چشم گیری انطباق محیطی خود را از دست بدهند.

طرح های جامع شهری در کنار تشویق رشد کم تراکم شهر از طریق تحمیل مقررات زونینگ و تفکیک عملکردهای اصلی شهری (همچون مراکز کار، نواحی مسکونی و. . . ) به استفاده هرچه بیشتر از وسیله نقلیه موتوری دامن زده و موجب از هم گسیختگی بیشتر این گونه شهرها شده است که در تقابل با وضعیت طبیعی شهرهای سنتی کویری است.

برای جلوگیری از افزایش نابسامانی ها در شهر ضرورت دارد اقدامات منفرد و پراکنده در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته و ساختار واحد و یکپارچه در کلیت شهر به وجود آورده و بین محورها و عناصر تاریخی و کارکردهای مهم کنونی در گسترده شهر پیوندی ظریف اما ناگسستنی ایجاد نموده و به مدد پیش بینی یک ساخت مشخص برای شهر استقرار عناصر شهری اتفاقی را در سازمان فضایی و کالبدی شهر منتفی ساخت. برای افزایش دلبستگی شهروندان به شهر و آگاه نمودن آنها از محیط شهری (که بر اثر بی توجهی به ساختار کهن شهرها تضعیف گردیده) ضروری است که از طریق ساماندهی محیط کالبدی اقدام شود.

عملی:

بازشناسایی و تبلور مجدد ادراکات ذهنی مردم در کالبد شهر کرمان با تاریخ چندین هزار ساله می تواند در بهبود و تعریف دوباره ساختار شهر و جلوگیری از افزایش نابسامانی ها و اقدامات منفرد و پراکنده در لایه تاریخی ساختار و هویت بخشی به بافت ارزشمند تاریخی کرمان که در شرف نابودی است موثر واقع گردد.

تعداد صفحه : ۲۳۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***