دانلود پایان نامه ارشد: بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش : بازرگانی

عنوان : بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت

(گرایش بازرگانی)

عنوان:

بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی

استاد راهنما:

دکتر مصباح الهدی باقری کنی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱٫ عنوان فارسی پایان نامه. ۲

۱-۲٫ عنوان لاتین.. ۲

۱-۳٫ واژگان کلیدی.. ۲

۱-۴٫ تعریف مساله، بیان سؤال های اصلی تحقیق ۲

۱-۵٫ هدف پژوهش… ۳

۱-۶٫ سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. ۴

۱-۷٫  فرضیه ها ۵

۱-۷-۱٫ پیش فرض…. ۵

۱-۷-۲٫ فرضیه (حدس عالمانه) ۵

۱-۸٫ کاربردهای متصور از تحقیق.. ۵

۱-۹٫ مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه. ۶

۱-۱۰٫ روش انجام تحقیق.. ۶

۱-۱۰-۱٫ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات… ۶

۱-۱۰-۲٫ قلمرو تحقیق ( زمانی، مکانی،  موضوعی ) ۷

۱-۱۱٫ جنبه نوآوری تحقیق.. ۷

۱-۱۲٫ فصل بندی پژوهش… ۸

۱-۱۳٫ محدودیتهای پژوهش… ۸

فصل دوم: ادبیات موضوع. ۹

۲-۲٫ گفتار اول: بررسی ادبیات مربوط به مشتری.. ۱۰

۲-۲-۱٫ اهمیت مشتری در دنیای کنونی.. ۱۰

۲-۲-۲٫ مشتری.. ۱۱

۲-۲-۳٫ سیر تکاملی ارتباط با مشتری.. ۲۱

فصل سوم: روش شناسی پژوهش…. ۲۹

۳-۱٫ مقدمه. ۳۰

۳-۲٫ روش تحقیق.. ۳۰

۳-۲-۱٫ پوزیتیویسم ( اثبات گرائی ) و روش تحقیق کمی.. ۳۲

۳-۲-۲٫ تفسیر گرائی و روش تحقیق کیفی.. ۳۳

۳-۳٫ مشکلات تحقیق کیفی.. ۳۸

۳-۳-۱٫ مشکل ورود به مکان تحقیق.. ۳۸

۳-۳-۲٫ مشکل تعبیر و تفسیر اطلاعات… ۳۹

۳-۳-۳٫ مشکل حجم اطلاعات… ۳۹

۳-۳-۴٫ مشکل تعمیم پذیری.. ۳۹

۳-۴٫ محدودیتهای پژوهش کیفی.. ۳۹

۳-۴-۱٫ وقت گیربودن پژوهش… ۳۹

۳-۴-۲٫ ملاحظات انسانی ،اخلاقی و قانونی.. ۴۰

۳-۴-۳٫ اعتبار( روائی ) و پایائی پژوهش… ۴۰

۳-۵٫ روائی در تحقیق کیفی.. ۴۰

۳-۵-۱٫ روائی توصیفی.. ۴۱

۳-۵-۲٫ روائی تفسیری.. ۴۱

۳-۵-۳٫ روائی تئوریکی ( نظری) ۴۲

۳-۵-۴٫ روائی تعمیم پذیری.. ۴۳

۳-۵-۵٫ روائی ارزیابی.. ۴۳

۳-۶٫ روش تحقیق قرآنی.. ۴۴

۳-۶-۱٫ راهبردهای تدبر در قرآن کریم. ۴۴

۳-۷٫ اجتهاد قرآنی.. ۴۹

۳-۷-۱٫  انتخاب عنوان تحقیق موضوعی و مشخص نمودن محل نزاع. ۵۰

۳-۷-۲٫  شناسایی و تعریف دقیق مساله و جوانب آن. ۵۱

۳-۷-۳٫  مرور و ختم قرآن کریم. ۵۲

۳-۷-۴٫  استفاده از تفاسیر برای استخراج نکات ذیل آیات… ۵۴

۳-۷-۵٫  بهره گیری از داستان، سوره و یا سیاق آیات… ۵۴

۳-۷-۶٫ دسته بندی فیش ها ذیل هر آیه و دسته بندی موضوعی آنها ۵۴

۳-۷-۷٫ تجزیه و تحلیل نکات و ایجاد شبکه مفهومی از موضوعات حاصله. ۵۵

۳-۷-۸٫ ارائه پاسخ قرآنی به مساله تحقیق.. ۵۶

۳-۷-۹٫ تکرار فرآیند ذکر شده تا حصول به اجتهاد قرآنی: ۵۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۵۷

۴-۱ مقدمه. ۵۸

۴-۲٫ سوره مبارکه بقره آیه ۲۴۵٫ ۵۹

۴-۳٫ سوره مبارکه توبه آیات ۱۱۱ و ۱۱۲٫ ۶۵

۴-۳-۱٫ در بیان جایگاه بحث… ۶۵

۴-۳-۲٫ تعریف واژه معامله در قرآن. ۶۶

۴-۳-۳٫ تمثیل زیبای وعده ی خدا به بندگان مومن در قرآن. ۶۶

۴-۳-۴٫ امتیازات و ویژگی های معامله کردن با خداوند متعال. ۶۷

۴-۳-۵٫ توضیحی بیشتر پیرامون آیه ۱۱۱ و ۱۱۲ سوره مبارکه توبه. ۶۷

۴-۳-۶٫ صفات فردی و اجتماعی مومن.. ۶۸

۴-۴٫ سوره مبارکه رعد آیه ۲۸٫ ۷۱

۴-۵٫ سوره مبارکه محمد (ص) آیه ۷٫ ۷۲

۴-۶٫ سوره مبارکه فتح آیه ۴٫ ۷۵

۴-۷٫ سوره مبارکه اسراء آیه ۷۰٫ ۷۷

۴-۸٫ سوره مبارکه فتح آیه ۲۹٫ ۷۸

۴-۹٫ سوره مبارکه حجرات آیه ۱۳٫ ۸۱

۴-۱۰٫ سوره مبارکه ق آیه ۱۸٫ ۸۳

۴-۱۱٫ سوره مبارکه عنکبوت آیه ۶۳٫ ۸۵

۴-۱۲٫ سوره مبارکه عنکبوت آیه ۶۵٫ ۸۶

۴-۱۳٫ سوره مبارکه ذاریات آیه ۵۰٫ ۸۷

۴-۱۴٫ سوره مبارکه هود آیات ۱۰۵ و ۱۰۶٫ ۸۹

۴-۱۵٫ سوره مبارکه واقعه آیه ۶۴٫ ۹۲

۴-۱۶٫ سوره مبارکه رحمن آیه ۶۰٫ ۹۴

۴-۱۷٫ سوره مبارکه قمر آیه ۳۵٫ ۹۶

۴-۱۸٫ سوره مبارکه نجم آیه ۴۸٫ ۹۷

۴-۱۹٫ سوره مبارکه فتح آیه ۱۰٫ ۹۸

۴-۲۰٫ سوره مبارکه حجرات آیه ۱۰٫ ۱۰۱

۴-۲۱٫ سوره مبارکه ق آیه ۱۱٫ ۱۰۵

۴-۲۲٫ سوره مبارکه مدثر آیه ۳۸٫ ۱۰۷

۴-۲۳٫ سوره مبارکه طور آیه ۴۸٫ ۱۰۷

۴-۲۴٫ سوره مبارکه محمد (ص) آیه ۳۳٫ ۱۰۸

۴-۲۵٫ سوره مبارکه فاطر آیه ۳٫ ۱۱۰

۴-۲۶٫ سوره مبارکه روم آیه ۴۸٫ ۱۱۱

۴-۲۷٫ سوره مبارکه آل عمران آیه ۸۳٫ ۱۱۲

۴-۲۸٫ سوره مبارکه نمل آیه ۶۲٫ ۱۱۲

۴-۲۹٫ سوره مبارکه طلاق آیه ۳٫ ۱۱۳

۴-۳۰٫ سوره مبارکه بقره آیه ۲۱۶٫ ۱۱۵

۴-۳۱٫ سوره مبارکه اعراف آیه ۱۸۸٫ ۱۱۶

۴-۳۲ سوره مبارکه بقره آیه ۲۱۴٫ ۱۱۶

۴-۳۳٫ خلاصه ی تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش… ۱۱۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۲۱

۵-۱٫ جمع بندی.. ۱۲۲

۵-۲٫ نتایج پژوهش… ۱۲۳

۵-۲-۱٫ جایگاه مشتری کنونی از منظر آموزه های قرآنی.. ۱۲۴

۵-۲-۱٫ مشتری حقیقی.. ۱۲۴

۵-۲-۲٫ مشتری محوری.. ۱۲۴

۵-۲-۳٫ منافع زندگی دنیوی.. ۱۲۵

۵-۲-۴٫ جایگاه مشتری در کسب و کار. ۱۲۵

۵-۲٫پیشنهادات… ۱۳۰

۵-۲-۱٫ پیشنهادات اجرایی.. ۱۳۰

۵-۲-۲٫ پیشنهادهای پژوهشی: ۱۳۰

منابع و مآخذ : ۱۳۲

فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۳

منابع فارسی و عربی.. ۱۳۳

منابع لاتین.. ۱۳۸

چکیده:

«مشتری»، از پربسامدترین مفاهیم به کار رفته در متون مدیریت است؛ در ادبیات معاصر بازاریابی، مشتری یک مفهوم مادر و مولد محسوب می گردد. مشتری بیشتر از یک مخاطب صرف؛ یک عضو موثر، هادی و جهت دهنده است که طرحها و برنامه های سازمانی بر مدار این مفهوم اولویت بندی و سازمان می یابد. این نگاه در متون دینی، خاصه در شبکه معانی و مفاهیم قرآنی، دارای چاچوب، الزامات خاص و ویژگی های منحصربفردی است که به فهم عمیق و پیاده سازی ظریف منتج می گردد.

در این تحقیق، مفهوم «مشتری» در قرآن کریم، به عنوان مبنای مطالعه انتخاب شده، و به منظور پژوهش بر آموزه های قرآنی، از روش شناسی های مختص قرآن کریم استفاده شده است.

پژوهش حاضر نشان میدهد؛ در مقابل رویکردهای نوین بازاریابی، که مشتری را محور جهت گیری های سازمان قرار می دهند تا وفاداری مشتری و در نتیجه منافع کسب و کار را حداکثر نماید؛ در پرتو آموزه های قرآنی، اولا اقتصاد هدف نیست و ثانیا رشد ثروت برای رفاه بیشتر نیست؛ بلکه در نظام اقتصادی اسلام، هدف نهایی، جهت دهی جامعه به قرب الهی و حیات معقول می باشد، هرچند که در سبک زندگی قرآنی منافع دنیوی کسب و کار نیز مورد توجه است. در نتیجه ی این تحقیق، جایگاه «مشتری» و مفاهیم مرتبط با آن در حوزه کسب و کار در سبک زندگی قرآنی تبیین گشته است.

تعداد صفحه : ۱۵۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***