دانلود پایان نامه ارشد :اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش AHP

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی با بهره گیری از روش AHP

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی

 و غیر دولتی با بهره گیری از روش (AHP)

 

استاد راهنما

دکتر محمد علی غضنفری

 

استاد مشاور

دکتر حسن قدرتی

 

 

مهر ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                         صفحه
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- اظهار مسئله و چارچوب نظری پژوهش…. ۴
۱-۳- علت های اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۷
۱-۴- اهداف پژوهش…. ۷
۱-۵- سوالات پژوهش…. ۸
۱-۶- فرضیه پژوهش…. ۸
۱-۷- روش پژوهش…. ۸
۱- ۸- قلمرو پژوهش (موضوعی، زمانی، مکانی) ۸
۱- ۹- تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی پژوهش…. ۹
۱- ۱۰- ساختار پژوهش…. ۱۰
۱-۱۱- اختصار فصل.. ۱۰
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- ادبیات نظری سرمایه فکری.. ۱۱
۲-۲- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری.. ۱۳
۲-۳- تعریف سرمایه فکری.. ۱۵
۲-۴- انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری.. ۱۷
۲-۵- شباهت ها ۲۹
۲-۵-۱- سرمایه انسانی.. ۲۹
۲-۵-۲- سرمایه ساختاری (سازمانی) ۳۱
۲-۵-۳- سرمایه ارتباطی (مشتری) ۳۲
۲-۶- سنجش سرمایه فکری.. ۳۳
۲-۶-۱- علت های سنجش سرمایه فکری.. ۳۳
۲-۶-۲- شاخص های متداول برای اندازه گیری سرمایه فکری.. ۳۵
۲-۶-۳- منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری.. ۴۲
۲-۶-۴- مدل ها و روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. ۴۴
۲-۶-۴-۱- مدل های سنجش غیرمالی سرمایه فکری.. ۴۵
۲-۶-۴-۲- نمونه هایی از مدل های سنجش مالی سرمایه فکری.. ۴۹
۲-۷- پروسه تحلیل سلسله مراتبی.. ۵۱
۲-۷-۱- انواع حالتهای تصمیم گیری.. ۵۲
۲-۷-۲- اصول پروسه تحلیل سلسه مراتبی.. ۵۴
۲-۷-۳- مزایای پروسه سلسله مراتبی.. ۵۴
۲-۷-۴- خصوصیات پروسه تحلیل سلسله مراتبی.. ۵۶
۲-۷-۵- محدودیت های پروسه تحلیل سلسله مراتبی.. ۵۶
۲-۷-۶- ساخت درخت سلسله مراتبی با بهره گیری از تکنیک تاپسیس فازی.. ۵۸
۲-۷-۷- حل مسائل از طریق تکنیک سلسله مراتب… ۵۸
۲-۸- مروری بر پیشینه پژوهش.. ۶۱
۲-۸-۱- تحقیقات خارجی.. ۶۱
۲-۸-۲- تحقیقات داخلی.. ۶۵
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳- ۱- مقدمه. ۶۸
۳- ۲- فرضیه پژوهش.. ۶۹
۳- ۳- روش پژوهش.. ۶۹
۳- ۴- قلمرو پژوهش.. ۶۹
۳- ۵- جامعه آماری.. ۶۹
۳- ۵- ۱- نمونه آماری.. ۷۰
۳- ۶- روش جمع آوری داده ها ۷۱
۳- ۷- روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها ۷۴
۳- ۸- تجزیه و تحلیل داده ها : ۷۵
۳-۸-۱- روش AHP.. 75
۳- ۸-۱-۱- طراحی یک سلسله مراتب: ۷۵
۳-۸-۱-۲- تعیین اولویتها : ۷۶
۳-۸-۱-۳- استخراج اولویتها از جدولهای مقایسه گروهی.. ۷۸
۳-۸-۱-۴- انتخاب بهترین گزینه. ۷۸
۳-۸-۱-۵- نرخ سازگاری.. ۷۸
۳-۸-۲- مدل پژوهش…. ۸۰
۳-۸-۳- روش های رایانه ای: ۸۰
فصل چهارم: یافته های پژوهش
۴-۱- مقدمه. ۸۱
۴-۲- توصیف نمونه: ۸۲
۴-۲-۱- مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر جنسیت… ۸۲
۴-۲-۲- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه  به متغیر تحصیلات… ۸۳
۴-۲-۳- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه  به متغیر سن.. ۸۴
۴-۲-۴- مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر سابقه کار. ۸۵
۴-۳- تجزیه و تحلیل داده ها براساس AHP.. 86
۴-۳-۱- ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم. ۸۶
۴-۳-۱-۱- هدف تصمیم گیری.. ۸۶
۴-۳-۱-۲- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP.. 87
۴-۳-۱-۳- مراحل ارزیابی با بهره گیری از AHP.. 89
۴-۳-۲- مقایسات زوجی.. ۸۹
۴-۳-۲-۱- مقایسه دو به دو گزینه ها نسبت به معیارها در بانکهای دولتی.. ۸۹
۴-۳-۲-۲- مقایسه دو به دو معیارها یا عوامل تاثیر گذار نسبت به یکدیگر. ۹۵
۴-۳-۲-۳-  استخراج اولویتها از جدول مقایسه گروهی.. ۹۶
۴-۳-۲-۴- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای چهارگانه. ۹۷
۴-۳-۵- محاسبه نرخ سازگاری.. ۹۹
۴-۳-۵-۱- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی.. ۹۹
۴-۳-۵-۲- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای گزینه ها نسبت به شاخص سرمایه ساختاری.. ۱۰۱
۴-۳-۵-۳- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای گزینه ها نسبت به شاخص های سرمایه مشتری.. ۱۰۲
۴-۳-۵-۴- محاسبه نرخ سازگاری شاخص های سرمایه گذاری شاخص های سرمایه فکری.. ۱۰۳
۴-۳-۶- مقایسه دو به دو گزینه ها نسبت به معیارها در بانکهای غیردولتی.. ۱۰۴
۴-۳-۷- مقایسه دو به دو معیارها یا عوامل تاثیر گذار نسبت به یکدیگر. ۱۰۹
۴-۳-۸- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای چهارگانه. ۱۱۰
۴-۳-۹- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی.. ۱۱۲
۴-۳-۱۰- محاسبه نرخ سازگاری شاخص های سرمایه گذاری شاخص های سرمایه فکری.. ۱۱۶
۴-۴- فرضیه پژوهش: ۱۱۷
۴-۵- نتیجه گیری.. ۱۱۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۱۲۰
۵-۲- مرور مختصر بر مسأله، هدف و چگونگی اجرای پژوهش.. ۱۲۱
۵-۳- نتیجه گیری.. ۱۲۳
۵-۳-۱-  ترتیب اولویت بندی گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها در بانکهای دولتی.. ۱۲۴
۵-۳-۲- اولویت بندی گزینه ها با در نظر گرفتن کلیه معیارها در بانکهای دولتی.. ۱۲۵
۵-۳-۳- ترتیب اولویت بندی گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها در بانکهای غیردولتی.. ۱۲۶
۵-۳-۴- اولویت بندی گزینه ها با در نظر گرفتن کلیه معیارها در بانکهای غیردولتی.. ۱۲۷
۵-۴- پیشنهادات… ۱۲۹
۵-۵- محدودیتهای پژوهش.. ۱۳۲
منابع فارسی.. ۱۳۳
منابع انگلیسی.. ۱۳۴
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                            صفحه
 
جدول شماره ۲-۱- جدول زمانی مهمترین رویدادها و وقایع حساس سرمایه فکری……………..                                                                                                     ۱۴
جدول شماره ۲-۲ طبقه بندی پتی و گوتریه……………………………………………………………….                                                                                                     ۲۵
جدول شماره ۲-۳- جمع بندی تحقیقات………………………………………………………………….                                                                                                     ۶۷
جدول شماره ۳- ۱ مختصری از گویه های پرسشنامه و چگونگی کد گذاری آن…………………………….                                                                                                     ۷۳
جدول ۳- ۲- گزینه های پرسشنامه……………………………………………………………………………………                                                                                                     ۷۴
جدول ۳- ۳- تعیین اولویتها…………………………………………………………………………………………….                                                                                                     ۷۷
جدول۳-۴- مقیاسهای اساسی فرایند تحلیلی سلسله مراتب برای مقایسه دو به دو (مؤمنی ، ۱۳۸۷)                                                                                                     ۷۷
جدول ۳-۵- جدول نرخ سازگاری…………………………………………………………………………………..                                                                                                     ۷۹
جدول شماره ۴-۱- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………                                                                                                     ۸۲
جدول شماره ۴-۲- توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات پاسخ دهندگان……………………..                                                                                                     ۸۳
جدول شماره ۴-۳- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان…………………………………………                                                                                                     ۸۴
جدول شماره ۴-۴- توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان…………………………………                                                                                                     ۸۵
جدول ۴-۵- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه انسانی……………………………………………………                                                                                                     ۹۰
جدول ۴-۶- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه انسانی………..                                                                                                     ۹۱
جدول ۴-۷- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه ساختاری……………………………………………….                                                                                                     ۹۲
جدول ۴-۸- ماتریس نرمال شده ومقادیر اولویت نسبت به شاخص­­های سرمایه ساختاری……..                                                                                                     ۹۳
جدول ۴-۹- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه مشتری………………………………………………….                                                                                                     ۹۴
جدول ۴-۱۰- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه مشتری……..                                                                                                     ۹۵
جدول ۴-۱۱- ماتریس مقایسه معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر……………………………………..                                                                                                     ۹۶
جدول ۴-۱۲- مقادیر نرمال شده و مقادیر اولویت معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر………….                                                                                                     ۹۶
جدول ۴-۱۳- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای سه گانه………………………………….                                                                                                     ۹۷
جدول ۴-۱۴- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه انسانی………………………….                                                                                                     ۹۸
جدول ۴-۱۵- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه ساختاری………………………                                                                                                     ۹۸
جدول ۴-۱۶- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه مشتری………………………….                                                                                                     ۹۸
جدول ۴-۱۷- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه انسانی ۱۰۰
جدول ۴-۱۸- مقادیر مختلف RI…………………………………………………………………………………….                                                                                                     ۱۰۱
جدول ۴-۱۹- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­ها سرمایه ساختاری   ۱۰۱
جدول ۴-۲۰- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه مشتری   ۱۰۲
جدول ۴-۲۱- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای شاخص های سرمایه فکری……………….                                                                                                     ۱۰۳
جدول ۴-۲۲- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه انسانی…………………………………………………..                                                                                                     ۱۰۴
جدول ۴-۲۳- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه انسانی………..                                                                                                     ۱۰۵
جدول ۴-۲۴- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه ساختاری……………………………………………….                                                                                                     ۱۰۶
جدول ۴-۲۵- ماتریس نرمال شده ومقادیر اولویت نسبت به شاخص­­های سرمایه ساختاری………                                                                                                     ۱۰۷
جدول ۴-۲۶- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه مشتری…………………………………………………..                                                                                                     ۱۰۸
جدول ۴-۲۷- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه مشتری………..                                                                                                     ۱۰۹
جدول ۴-۲۸- ماتریس مقایسه معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر……………………………………….                                                                                                     ۱۱۰
جدول ۴-۲۹- مقادیر نرمال شده و مقادیر اولویت معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر……………..                                                                                                     ۱۱۰
جدول ۴-۳۰- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای سه گانه………………………………………                                                                                                     ۱۱۱
جدول ۴-۳۱- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه انسانی………………………………                                                                                                     ۱۱۱
جدول ۴-۳۲- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه ساختاری………………………….                                                                                                     ۱۱۲
جدول ۴-۳۳- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه مشتری…………………………….                                                                                                     ۱۱۲
جدول ۴-۳۴- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه انسانی                                                                                                     ۱۱۳
جدول ۴-۳۵- مقادیر مختلف RI……………………………………………………………………………………                                                                                                     ۱۱۴
جدول ۴-۳۶- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­ها سرمایه ساختاری                                                                                                     ۱۱۴
جدول ۴-۳۷- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه مشتری                                                                                                     ۱۱۵
جدول ۴-۳۸- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای شاخص های سرمایه فکری………………….                                                                                                     ۱۱۶
جدول ۴-۳۹- محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن در SPSS………………………………………………        ۱۱۷
جدول ۵-۱- اولویت شاخص­های سرمایه انسانی…………………………………………………………………                                                                                                     ۱۲۴
جدول ۵-۲- اولویت شاخص­های سرمایه ساختاری……………………………………………………………..                                                                                                     ۱۲۴
جدول ۵-۳- اولویت شاخص­های سرمایه مشتری………………………………………………………………..                                                                                                     ۱۲۴
جدول ۵-۴- اولویت معیارهای سرمایه فکری………………………………………………………………………                                                                                                     ۱۲۵
جدول ۵-۵- اولویت بندی کل شاخص­ها در بانکهای دولتی………………………………………………….                                                                                                     ۱۲۵
جدول ۵-۶- اولویت شاخص های سرمایه انسانی………………………………………………………………..                                                                                                     ۱۲۶
جدول ۵-۷- اولویت شاخص های سرمایه ساختاری…………………………………………………………….                                                                                                       ۱۲۶
جدول ۵-۸- اولویت شاخص های سرمایه مشتری………………………………………………………………..                                                                                                       ۱۲۶
جدول ۵-۱۰- اولویت بندی کل شاخص ها در بانکهای غیردولتی………………………………………….                                                                                                     ۱۲۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
 
عنوان                                                                                            صفحه
نمودار شماره ۲-۱- مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس…………………………………………..                                                                                                     ۱۸
نمودار شماره ۲-۲- طبقه بندی اسویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود……………………..                                                                                                     ۲۰
نمودار شماره ۲-۳- طرح ارزش اسکاندیا…………………………………………………………………………..                                                                                                     ۲۱
نمودار شماره ۲-۴- مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها………………………..                                                                                                     ۲۲
نمودار شماره ۲-۵- طبقه بندی اولیه توسط هاناس و لووندال………………………………………………                                                                                                     ۲۴
نمودار شماره ۲-۶- طبقه بندی لووندال…………………………………………………………………………….                                                                                                     ۲۴
نمودار شماره ۲-۷- طبقه بندی لیم و دالیمور……………………………………………………………………..                                                                                                     ۲۶
نمودار شماره ۲-۸- چارچوب کارت امتیازی متوازن……………………………………………………………                                                                                                     ۲۷
نمودار شماره ۲-۹- طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک……………………………..                                                                                                     ۲۸
نمودار ۲-۱۰- تصمیم کلی مساله (هدف)………………………………………………………………………….                                    ۵۸
نمودار ۳- ۱- درخت سلسله مراتب تصمیم……………………………………………………………………….                                                                                                     ۷۶
نمودار۳-۲- مدل مفهومی سرمایه فکری …………………………………………………………………………..                                                                                                     ۸۰
نمودار شماره ۴-۱- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت……………………………………………                                                                                                     ۸۲
نمودار شماره ۴-۲- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات………………………………..                                                                                                     ۸۳
نمودار شماره ۴-۳- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن…………………………………………………  ۸۴
نموار شماره ۴-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سابقه کاری………………………………………..  ۸۵
نمودار شماره ۴-۵- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP……………………………  ۸۸
 
 
 
 
 
 
 

چکیده:

امروزه در جامعه فراصنعتی دانش به یک منبع کلیدی اقتصاد تبدیل گردیده که می توان به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار بکار گرفت زیرا تقلید آن بسیار مشکل می باشد. در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد روشهای سنتی حسابداری که مبتنی بر داراییهای ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمانی هستند برای ارزشگذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی سازمانهاست، ناکافی هستند. رشته نوظهور سرمایه فکری، یک حوزه تحقیقاتی جدید برای محققان و دست اندرکاران سازمانی می باشد که برای ایجاد مکانیزم اندازه گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای ناملموس مهم تمرکز دارد. این پژوهش ضمن مطالعه معیارهای مهم در رتبه بندی شاخص های سرمایه فکری در پی یافتن پاسخی مناسب به سوال زیر می باشد که از میان شاخص های سرمایه فکری، انسانی، ساختاری و مشتری کدام یک موثرتر و با اهمیت تر از دیگر شاخص ها در بانک های دولتی و غیردولتی استان آذربایجانشرقی می باشد. برای گردآوری داده های این پژوهش از پرسشنامه ی روان سنجی که نسخه اصلی آن اولین بار در کانادا تهیه و اجرا شده، بهره گیری شده می باشد. پس از جمع آوری پرسشنامه در این پژوهش کوشش شده می باشد با بهره گیری از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی که یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه می باشد ضمن فرموله کردن مسأله، اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فکری با بهره گیری از نرم افزار (Excel)  و همچنین ارتباط بین متغیرها با بهره گیری از نرم افزار (SPSS) مطالعه گردد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای مبانی نظری و ادبیات پژوهش و از روش میدانی (پرسشنامه) برای جمع آوری اطلاعات بهره گیری شده می باشد. قلمرو زمانی پژوهش سال ۱۳۹۱ و جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان شاغل در بانکهای دولتی و غیردولتی و نمونه آماری بانکهای دولتی شامل (سپه، ملی و کشاورزی) و بانکهای غیردولتی شامل (پاسارگاد، پارسیان و انصار) استان آذربایجانشرقی بوده می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بانکداری دولتی بالاترین اندازه رتبه بندی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و در بانکداری غیردولتی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری می باشد.
 
کلید واژه:
فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، بانک


 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱-۱- مقدمه

سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. امروزه دانش  در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده می باشد به طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید به شمار می رود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها نام برده می گردد (سیتارامان[۱]، ۲۰۰۲).
دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود به شمار می رود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمانها مشهود بوده اند اما امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان نامشهود هستند (سالیوان[۲]، ۲۰۰۰). در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد و برای اینکه بتوانیم این دارایی ها را مدیریت کنیم آغاز می بایستی آنها را شناسایی و اندازه گیری کرده تا در نهایت بتوانیم آنها را مدیریت کنیم (سان چز[۳]، ۲۰۰۰).
با ورود به اقتصاد دانش محور، ما به مدل جدیدی از دارایی های سازمانی نیاز داریم. بطور کلی دارایی های سازمانی را می توان به ۲ دسته کلی تقسیم نمود:
۱- دارایی های مشهود: این دارایی ها شامل دارایی های فیزیکی و مالی هستند که بطور تقریباً کامل در ترازنامه شرکت ها منعکس می گردد. و این دارایی ها تحت اصول اقتصاد کمیابی اقدام می کند یعنی با بهره گیری بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاسته می گردد.
۲- دارایی های نامشهود: این دارایی ها هم به ۲ دسته کلی تقسیم می شوند:
۲-۱: دارایی های نامشهودی که به وسیله قانون طرفداری شده اند و به آنها عنوان مالکیت معنوی را داده اند که شامل حق امتیازها، کپی رایت ها، فرانشیز، علائم و مارک های تجاری و غیره می باشد. بعضی از موردها آن در ترازنامه منعکس می­شوند.
۲-۲: سایر دارایی های نامشهود که شامل سرمایه های فکری می باشد که تحت اصول اقتصاد فراوانی اقدام می کنند یعنی با بهره گیری بیشتر از آنها از ارزش آنها کاسته نمی گردد و معمولاً در ترازنامه منعکس نمی شوند (تایلز[۴]، ۲۰۰۰).
تا اوایل دهه ۱۹۵۰، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را اکثراً کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه می پرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل کشورها می گردید. اما امروزه روشن شده کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارا و متخصص برخوردارند، می توانند سرمایه فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع طریقه رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد جدید، تولید ثروت و رشد و ارزش آفرینی اکثراً از داراییهای نامشهود (فکری) سرچشمه می گیرد. پس، سرمایه فکری منبع اصلی توسعه اقتصادی می باشد. صنعت بانکداری به دلیل ویژگیهایی که دارد بایستی در چرخه تجاری سایر صنایع باقی بماند. در سالهای اخیر صنعت بانکداری تحت تأثیر آزادسازی مالی و جهانی سازی تغییرات قابل توجهی را در محیط کسب و کار خود بدست آورده که این تغییرات با رقابت شدید ترکیب شده و فشار زیادی را بر بانک ها وارد آورده می باشد. در محیط با ریسک بالا بانک ها نه تنها بایستی نیروی کار، دارایی مالی و سایر دارایی های مشهود را بطور موثری با هم همسو نمایند، بلکه بایستی توانایی خود را در مدیریت سرمایه فکری به مقصود دستیابی به عملیات پایدار بهبود دهند. برای صنعت بانکداری چگونگی بهره گیری از فنون مدیریت دانش به مقصود اندوختن سرمایه فکری در یک محیط به شدت در حال تغییر ضروری می باشد. سرمایه فکری، که از طریق یکپارچه کردن نظام مند دانش ایجاد می گردد در مورد بانک ها بیشتر صدق می کند. زیرا دانش مورد نیاز برای عملیات بانکداری نسبت به سایر صنایع پیچیده تر می باشد. محیط پر مخاطره، بی ثباتی، و حساسیت بازار، از عناصر ذاتی عملیات بانکداری می باشد. صنعت بانکداری، مانند بافت هایی می باشد که به علت های زیر، منابع نامشهود را بیشتر می توان در آن جستجو کرده و به اهمیت استراتژیک آن ها دست پیدا نمود. نخست، برعکس مدیران بخش تولیدی که هدف اصلی آنها سودآوری می باشد، مدیران سازمان های خدماتی تمایل دارند بیشتر اهداف چندگانه با ماهیت غیرمالی داشته باشند. دوم حتی اگر بخش های تولیدی و خدماتی ورودی های کاری یکسانی (مانند منابع انسانی، دانش، پول، مواد خام، و کارخانه) را به کار ببرند، بخش خدمات بهره گیری بیشتری از دو منبع اول دارد که دو منبع اول به گونه قطع نامشهود هستند. در نهایت محصول نهایی سازمانهای خدماتی، نامشهود می باشد.
پس، بانک ها بایستی دارایی های خود را از نوطبقه بندی کنند. همچنین بانک ها بایستی درک کنند که چگونه سرمایه فکری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد. این امر مستلزم کمّی کردن سهم سرمایه فکری در ارزش سازمان می باشد. با در نظر داشتن تفاوت سطح نظام بانکی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت با بانکداری جهانی و هم چنین، تازه تاسیس بودن بانک های خصوصی، بهره گیری از سرمایه فکری و دانش روز، عرصه گسترده ای می باشد. کوشش در این زمینه، به پیشرفت و دستاوردهای قابل توجهی منتهی خواهد گردید. امید می رود با بکارگیری تکنیک رتبه بندی شاخص های سرمایه فکری در این پژوهش بتوان پیشنهادهای سودمند و کاربردی برای توصیه به مدیریت بانک های داخلی ارائه نمود.
در این پژوهش کوشش شده می باشد با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فکری در بانک ها گامی مهم در این خصوص برداشته گردد.
[۱] – Seetharaman
[۲] – Sulivan
[۳] – San chez
[۴] – Tayles
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***