دانلود پایان نامه ارشد :اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش AHP- قسمت ۲

ه ساختاری……………………………………………………………..                                                                                                     ۱۲۴
جدول ۵-۳- اولویت شاخص­های سرمایه مشتری………………………………………………………………..                                                                                                     ۱۲۴
جدول ۵-۴- اولویت معیارهای سرمایه فکری………………………………………………………………………                                                                                                     ۱۲۵
جدول ۵-۵- اولویت بندی کل شاخص­ها در بانکهای دولتی………………………………………………….                                                                                                     ۱۲۵
جدول ۵-۶- اولویت شاخص های سرمایه انسانی………………………………………………………………..                                                                                                     ۱۲۶
جدول ۵-۷- اولویت شاخص های سرمایه ساختاری…………………………………………………………….                                                                                                       ۱۲۶
جدول ۵-۸- اولویت شاخص های سرمایه مشتری………………………………………………………………..                                                                                                       ۱۲۶
جدول ۵-۱۰- اولویت بندی کل شاخص ها در بانکهای غیردولتی………………………………………….                                                                                                     ۱۲۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
 
عنوان                                                                                            صفحه
نمودار شماره ۲-۱- مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس…………………………………………..                                                                                                     ۱۸
نمودار شماره ۲-۲- طبقه بندی اسویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود……………………..                                                                                                     ۲۰
نمودار شماره ۲-۳- طرح ارزش اسکاندیا…………………………………………………………………………..                                                                                                     ۲۱
نمودار شماره ۲-۴- مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها………………………..                                                                                                     ۲۲
نمودار شماره ۲-۵- طبقه بندی اولیه توسط هاناس و لووندال………………………………………………                                                                                                     ۲۴
نمودار شماره ۲-۶- طبقه بندی لووندال…………………………………………………………………………….                                                                                                     ۲۴
نمودار شماره ۲-۷- طبقه بندی لیم و دالیمور……………………………………………………………………..                                                                                                     ۲۶
نمودار شماره ۲-۸- چارچوب کارت امتیازی متوازن……………………………………………………………                                                                                                     ۲۷
نمودار شماره ۲-۹- طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک……………………………..                                                                                                     ۲۸
نمودار ۲-۱۰- تصمیم کلی مساله (هدف)………………………………………………………………………….                                    ۵۸
نمودار ۳- ۱- درخت سلسله مراتب تصمیم……………………………………………………………………….                                                                                                     ۷۶
نمودار۳-۲- مدل مفهومی سرمایه فکری …………………………………………………………………………..                                                                                                     ۸۰
نمودار شماره ۴-۱- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت……………………………………………                                                                                                     ۸۲
نمودار شماره ۴-۲- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات………………………………..                                                                                                     ۸۳
نمودار شماره ۴-۳- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن…………………………………………………  ۸۴
نموار شماره ۴-۴- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سابقه کاری………………………………………..  ۸۵
نمودار شماره ۴-۵- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP……………………………  ۸۸
 
 
 
 
 
 
 

چکیده:

امروزه در جامعه فراصنعتی دانش به یک منبع کلیدی اقتصاد تبدیل گردیده که می توان به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار بکار گرفت زیرا تقلید آن بسیار مشکل می باشد. در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد روشهای سنتی حسابداری که مبتنی بر داراییهای ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمانی هستند برای ارزشگذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی سازمانهاست، ناکافی هستند. رشته نوظهور سرمایه فکری، یک حوزه تحقیقاتی جدید برای محققان و دست اندرکاران سازمانی می باشد که برای ایجاد مکانیزم اندازه گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای ناملموس مهم تمرکز دارد. این پژوهش ضمن مطالعه معیارهای مهم در رتبه بندی شاخص های سرمایه فکری در پی یافتن پاسخی مناسب به سوال زیر می باشد که از میان شاخص های سرمایه فکری، انسانی، ساختاری و مشتری کدام یک موثرتر و با اهمیت تر از دیگر شاخص ها در بانک های دولتی و غیردولتی استان آذربایجانشرقی می باشد. برای گردآوری داده های این پژوهش از پرسشنامه ی روان سنجی که نسخه اصلی آن اولین بار در کانادا تهیه و اجرا شده، بهره گیری شده می باشد. پس از جمع آوری پرسشنامه در این پژوهش کوشش شده می باشد با بهره گیری از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی که یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه می باشد ضمن فرموله کردن مسأله، اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فکری با بهره گیری از نرم افزار (Excel)  و همچنین ارتباط بین متغیرها با بهره گیری از نرم افزار (SPSS) مطالعه گردد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای مبانی نظری و ادبیات پژوهش و از روش میدانی (پرسشنامه) برای جمع آوری اطلاعات بهره گیری شده می باشد. قلمرو زمانی پژوهش سال ۱۳۹۱ و جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان شاغل در بانکهای دولتی و غیردولتی و نمونه آماری بانکهای دولتی شامل (سپه، ملی و کشاورزی) و بانکهای غیردولتی شامل (پاسارگاد، پارسیان و انصار) استان آذربایجانشرقی بوده می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بانکداری دولتی بالاترین اندازه رتبه بندی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و در بانکداری غیردولتی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری می باشد.
 
کلید واژه:
فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، بانک


 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱-۱- مقدمه

سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. امروزه دانش  در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده می باشد به طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید به شمار می رود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها نام برده می گردد (سیتارامان[۱]، ۲۰۰۲).
دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود به شمار می رود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمانها مشهود بوده اند اما امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان نامشهود هستند (سالیوان[۲]، ۲۰۰۰). در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد و برای اینکه بتوانیم این دارایی ها را مدیریت کنیم آغاز می بایستی آنها را شناسایی و اندازه گیری کرده تا در نهایت بتوانیم آنها را مدیریت کنیم (سان چز[۳]، ۲۰۰۰).
با ورود به اقتصاد دانش محور، ما به مدل جدیدی از دارایی های سازمانی نیاز داریم. بطور کلی دارایی های سازمانی را می توان به ۲ دسته کلی تقسیم نمود:
۱- دارایی های مشهود: این دارایی ها شامل دارایی های فیزیکی و مالی هستند که بطور تقریباً کامل در ترازنامه شرکت ها منعکس می گردد. و این دارایی ها تحت اصول اقتصاد کمیابی اقدام می کند یعنی با بهره گیری بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاسته می گردد.
۲- دارایی های نامشهود: این دارایی ها هم به ۲ دسته کلی تقسیم می شوند:
۲-۱: دارایی های نامشهودی که به وسیله قانون طرفداری شده اند و به آنها عنوان مالکیت معنوی را داده اند که شامل حق امتیازها، کپی رایت ها، فرانشیز، علائم و مارک های تجاری و غیره می باشد. بعضی از موردها آن در ترازنامه منعکس می­شوند.
۲-۲: سایر دارایی های نامشهود که شامل سرمایه های فکری می باشد که تحت اصول اقتصاد فراوانی اقدام می کنند یعنی با بهره گیری بیشتر از آنها از ارزش آنها کاسته نمی گردد و معمولاً در ترازنامه منعکس نمی شوند (تایلز[۴]، ۲۰۰۰).
تا اوایل دهه ۱۹۵۰، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را اکثراً کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه می پرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل کشورها می گردید. اما امروزه روشن شده کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارا و متخصص برخوردارند، می توانند سرمایه فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع طریقه رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد جدید، تولید ثروت و رشد و ارزش آفرینی اکثراً از داراییهای نامشهود (فکری) سرچشمه می گیرد. پس، سرمایه فکری منبع اصلی توسعه اقتصادی می باشد. صنعت بانکداری به دلیل ویژگیهایی که دارد بایستی در چرخه تجاری سایر صنایع باقی بماند. در سالهای اخیر صنعت بانکداری تحت تأثیر آزادسازی مالی و جهانی سازی تغییرات قابل توجهی را در محیط کسب و کار خود بدست آورده که این تغییرات با رقابت شدید ترکیب شده و فشار زیادی را بر بانک ها وارد آورده می باشد. در محیط با ریسک بالا بانک ها نه تنها بایستی نیروی کار، دارایی مالی و سایر دارایی های مشهود را بطور موثری با هم همسو نمایند، بلکه بایستی توانایی خود را در مدیریت سرمایه فکری به مقصود دستیابی به عملیات پایدار بهبود دهند. برای صنعت بانکداری چگونگی بهره گیری از فنون مدیریت دانش به مقصود اندوختن سرمایه فکری در یک محیط به شدت در حال تغییر ضروری می باشد. سرمایه فکری، که از طریق یکپارچه کردن نظام مند دانش ایجاد می گردد در مورد بانک ها بیشتر صدق می کند. زیرا دانش مورد نیاز برای عملیات بانکداری نسبت به سایر صنایع پیچیده تر می باشد. محیط پر مخاطره، بی ثباتی، و حساسیت بازار، از عناصر ذاتی عملیات بانکداری می باشد. صنعت بانکداری، مانند بافت هایی می باشد که به علت های زیر، منابع نامشهود را بیشتر می توان در آن جستجو کرده و به اهمیت استراتژیک آن ها دست پیدا نمود. نخست، برعکس مدیران بخش تولیدی که هدف اصلی آنها سودآوری می باشد، مدیران سازمان های خدماتی تمایل دارند بیشتر اهداف چندگانه با ماهیت غیرمالی داشته باشند. دوم حتی اگر بخش های تولیدی و خدماتی ورودی های کاری یکسانی (مانند منابع انسانی، دانش، پول، مواد خام، و کارخانه) را به کار ببرند، بخش خدمات بهره گیری بیشتری از دو منبع اول دارد که دو منبع اول به گونه قطع نامشهود هستند. در نهایت محصول نهایی سازمانهای خدماتی، نامشهود می باشد.
پس، بانک ها بایستی دارایی های خود را از نوطبقه بندی کنند. همچنین بانک ها بایستی درک کنند که چگونه سرمایه فکری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد. این امر مستلزم کمّی کردن سهم سرمایه فکری در ارزش سازمان می باشد. با در نظر داشتن تفاوت سطح نظام بانکی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت با بانکداری جهانی و هم چنین، تازه تاسیس بودن بانک های خصوصی، بهره گیری از سرمایه فکری و دانش روز، عرصه گسترده ای می باشد. کوشش در این زمینه، به پیشرفت و دستاوردهای قابل توجهی منتهی خواهد گردید. امید می رود با بکارگیری تکنیک رتبه بندی شاخص های سرمایه فکری در این پژوهش بتوان پیشنهادهای سودمند و کاربردی برای توصیه به مدیریت بانک های داخلی ارائه نمود.
در این پژوهش کوشش شده می باشد با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فکری در بانک ها گامی مهم در این خصوص برداشته گردد.
[۱] – Seetharaman
[۲] – Sulivan
[۳] – San chez
[۴] – Tayles
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***