دانلود پایان نامه ارشد : امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری

دانلود  

گرایش : برنامه ریزی توریسم

عنوان : امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: برنامه ریزی توریسم

 عنوان:

امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی

( مطالعه موردی: روستای دره زرشک- منطقه تفت)

استاد راهنما:

دکتر شوکت مقیمی

 استاد مشاور:

دکتر فرهاد حمزه

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

توسعه پایدار، از جمله مسایل کلیدی و پرکاربرد دنیای نوین به شمار می رود. صنعت گردشگری نیز در پیوند مستقیم با جغرافیا، از این مقوله مستثنی نیست. تغییر کاربری سایت معدن متروکه (اعم از روباز و زیرزمینی)، در دهه های اخیر از اهمیت بسزایی در سطح بین المللی برخوردار بوده، چنانکه نمونه های متعددی از این دست در سرتاسر دنیا یافت می شود؛ در حالیکه در کشور ما هنوز در این راستا اقدام قابل توجهی صورت نپذیرفته است. در این پایان نامه نیز، سعی شده تا پیوند میان مثلث گردشگری و معدن و جغرافیا، از دیدگاهی نوین مورد بررسی قرار گیرد. استان یزد با برخورداری از اقلیم خاص و منابع سرشار معدنی از یک سو و اهمیت اجرای توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی پس از معدن کاری از سوی دیگر، پتانسیل آن را دارد تا پذیرای گردشگران داخلی و خارجی بیشتری در سطح استان باشد؛ در این راستا با بهره گرفتن از نرم افزار Expert Choice و روش تحلیل سلسله مراتبی MADM(AHP)، سعی گردید تا در راستای اجرای گردشگری پایدار، امکان سنجی تغییر کاربری معدن متروکه روباز واقع در روستای دره زرشک(منطقه تفت)، به سایت توریستی مورد بررسی قرار گیرد ونتیجه به دست آمده نمایانگر برتری گزینه سایت توریستی نسبت به سایر گزینه هاست که معیارهای اقتصادی و اجتماعی در این وزن دهی بیشترین تاثیر را داشته اند. امید است تا این مقال راهگشایی باشد برای اجرای گردشگری پایدار در سایت های معدن متروکه که پراکندگی آنها در میهن عزیز ما ایران، بسی قابل تامل می باشد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

           فصل اول- کلیات طرح تحقیق_ ۱

۱-۱ مقدمه ۱

۱-۲ اهداف تحقیق_ ۳

۱-۳ هدف اصلی_ ۳

۱-۴ پیشینه تحقیق_ ۳

۱-۵ سؤال ها و فرضیه های تحقیق_ ۴

۱-۵-۱ سؤال ها ۴

۱-۵-۲ فرضیه ها ۴

۱-۶ متغیرها و شاخص های تحقیق_ ۵

۱-۶-۱ متغیرهای مستقل_ ۵

۱-۷ متغیرهای وابسته ۵

۱-۸ روش تحقیق و مراحل انجام کار ۶

۱-۹ مفاهیم و واژه های کلیدی_ ۷

            فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق_ ۸

۲-۱ مقدمه ۸

۲-۲ انواع گزینه های مدیریتی ممکن پس از بستن معدن ۸

۲-۲-۱ بازگردانی_ ۱۰

۲-۲-۲ احیا ۱۱

۲-۲-۳ اکوسیستم های جایگزین_ ۱۲

۲-۲-۴ چشم پوشی_ ۱۲

۲-۳ مقایسه گزینه ها به روش سلسله مراتبی(AHP) 13

۲-۴ تحلیل برازندگی زمین معدنکاری شده ۱۴

۲-۵ نمونه های تغییر کاربری معدن متروکه در سطح جهانی_ ۱۶

۲-۵-۱ معدن الماس کیمبرلی_ ۱۶

۲-۵-۲ گلدریف سیتی_ ۱۸

۲-۵-۳ پروژه ادن( Eden Project) 20

۲-۵-۴ دستاوردهای پروژه ادن ۲۱

۲-۵-۵ سد باطله کنکات_ ۲۲

۲-۵-۶ معدن  مس آلاسکا ۲۳

۲-۵-۷ بازسازی کارخانه ذوب و محل انباشت باطله معدن مس نوادا ۲۴

۲-۵-۸ معادن آهن استیپ راک_ ۲۶

۲-۵-۹ معدن طلا و مس کاباکال ۲۸

۲-۵-۱۰ منطقه Cove3- پروژه AML_ 30

۲-۶ چشم انداز ۳۲

۲-۷ مورفولوژی چشم انداز ۳۴

۲-۸ اکولوژی چشم انداز ۳۵

۲-۹ ارزش گذاری سبز  Green Accounting_ 36

۲-۹-۱ ارزش گذاری منابع طبیعی در اقتصاد ملی_ ۳۶

۲-۹-۲ توسعه پایدار ۳۷

۲-۱۰ گردشگری_ ۳۸

۲-۱۰-۱ انگیزه های سفر ۴۰

۲-۱۰-۲ گونه های گردشگری_ ۴۱

۲-۱۰-۳ گردشگری از نظر مکان مقصد ۴۲

۲-۱۱ گردشگری پایدار ۴۵

۲-۱۲ نمونه ای دیگر از اجرای توریسم پایدار ۵۱

۲-۱۲-۱ راهکارهای توریسم پایدار آفریقای جنوبی_ ۵۱

۲-۱۳ اکوتوریسم و جوامع محلی_ ۵۳

۲-۱۴ گردشگری روستایی_ ۵۷

۲-۱۵ مدرنیته و گردشگری_ ۶۰

۲-۱۶ برنامه ریزی گردشگری و فرآیند توسعه ۶۳

۲-۱۷ مزایای گردشگری برای منطقه ۶۸

۲-۱۷-۱ اقتصادی_ ۶۹

۲-۱۷-۲ اجتماعی_ ۶۹

۲-۱۷-۳ توسعه ۶۹

۲-۱۷-۴ احساس هویت و غرور ملی_ ۷۰

۲-۱۷-۵ پشتیبانی از حفظ منابع طبیعی_ ۷۰

۲-۱۸ گردشگری و درآمد ملی_ ۷۰

۲-۱۹ گردشگری و اشتغال ۷۲

۲-۲۰ گردشگری و فرهنگ_ ۷۵

۲-۲۱ مثالی از بهره برداری غیراصولی وبی رویه ازمعادن سنگ، به عنوان عامل اصلی تخریب منابع طبیعی تکاب_ ۷۶

۲-۲۲ گزینه ها ی مورد بحث_ ۸۰

۲-۲۳ معیارهای مورد بحث_ ۸۱

             فصل سوم- ویژگی های جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه ۸۴

۳-۱ مقدمه ۸۴

۳-۲ معرفی (یزد- تفت- روستای دره زرشک) ۸۶

۳-۳ زمین شناسی ناحیه ۸۸

۳-۴ ژئومورفولوژی_ ۹۰

۳-۵ گسله های مهم ۹۳

۳-۶ توپوگرافی ناحیه ۹۳

۳-۷ خاک شناسی_ ۹۶

۳-۸ گسله های مهم ۹۶

۳-۸-۱ گسله کلمرد ۹۷

۳-۸-۲ گسله پشت بادام ۹۷

۳-۸-۳ گسل درونه ۹۷

۳-۸-۴ گسله دهشیر- بافت_ ۹۷

۳-۸-۵ گسله شهر بابک_ ۹۸

۳-۸-۶ گسل نایبند ۹۸

۳-۸-۷ گسله دره زرشک_ ۹۹

۳-۹ ویژگی های اقلیمی_ ۱۰۱

۳-۱۰ منطقه آسایش_ ۱۰۳

۳-۱۱ جریانات هوایی موثر بر منطقه ۱۰۴

۳-۱۱-۱ توده هوای آرکتیکArctic 104

۳-۱۱-۲ توده هوای قطبی بری Polar Continental 105

۳-۱۱-۳ توده هوای قطبی بحریPolar Maritime 105

۳-۱۱-۴ توده هوای حاره بری Tropical Continental 105

۳-۱۱-۵ توده هوای حاره بحری Tropical Marihine 105

۳-۱۱-۶ رژیم دمایی منطقه ۱۰۶

۳-۱۱-۷ بارندگی_ ۱۰۹

۳-۱۱-۸ باد ۱۱۳

۳-۱۱-۹ روزهای یخبندان ۱۱۵

۳-۱۱-۱۰ رطوبت نسبی_ ۱۱۶

۳-۱۱-۱۱ ساعات آفتابی_ ۱۱۹

۳-۱۱-۱۲ ابرناکی_ ۱۲۰

۳-۱۱-۱۳ تبخیر ۱۲۰

۳-۱۲ سابقه زلزله در منطقه ۱۲۱

۳-۱۳ اکوسیستم منطقه ۱۲۱

۳-۱۴ هیدرولوژی_ ۱۲۲

۳-۱۴-۱ آبهای سطحی_ ۱۲۲

۳-۱۴-۲ آبهای زیرزمینی_ ۱۲۵

۳-۱۵ سیل خیزی و رواناب حوزه ۱۲۷

۳-۱۶ حیات گیاهی و جانوری منطقه ۱۲۹

۳-۱۷ نقش گونه های جانوری در زنجیره غذایی و اقتصاد منطقه ۱۳۱

۳-۱۸ مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان یزد ۱۳۲

۳-۱۸-۱ منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران ۱۳۴

۳-۱۹ ویژگی های اقتصادی ناحیه ۱۳۷

۳-۲۰ جغرافیای انسانی ناحیه ۱۳۸

۳-۲۰-۱ جمعیت_ ۱۳۸

۳-۲۰-۲ مهاجرت_ ۱۴۰

۳-۲۰-۳ اشتغال ۱۴۰

۳-۲۱ معماری منطقه ۱۴۱

۳-۲۲ گردشگری در منطقه ۱۴۳

۳-۲۲-۱ جاذبه های گردشگری در شهرستان تفت_ ۱۴۴

۳-۲۳ شبکه راه های دسترسی به ناحیه ۱۴۶

۳-۲۳-۱ شبکه راه های زمینی_ ۱۴۶

۳-۲۳-۲ شبکه حمل و نقل ریلی_ ۱۴۸

۳-۲۳-۳ شبکه ارتباطات هوایی_ ۱۴۸

             فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات_ ۱۵۰

۴-۱ مقدمه ۱۵۰

۴-۲ معیارهای مورد بحث_ ۱۵۱

۴-۳ یافته های تحقیق_ ۱۵۲

۴-۳-۱ اثرات معدن کاری بر منطقه دره زرشک_ ۱۵۲

۴-۳-۱-۱ کیفیت هوا و اقلیم ۱۵۳

۴-۳-۱-۲ کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی_ ۱۵۳

۴-۳-۱-۳ کیفیت و کمیت آب های سطحی_ ۱۵۴

۴-۳-۱-۴ خاک_ ۱۵۴

۴-۳-۱-۵ پوشش گیاهی و رویشگاه های طبیعی_ ۱۵۵

۴-۳-۱-۶ حیات وحش و زیستگاه های جانوری_ ۱۵۶

۴-۳-۱-۷ مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست_ ۱۵۶

۴-۳-۱-۸ محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی_ ۱۵۷

۴-۳-۱-۹ کاربری اراضی_ ۱۵۸

۴-۳-۱-۱۰ چشم اندازهایطبیعی_ ۱۵۸

۴-۳-۱-۱۱ میراث تاریخی و فرهنگی_ ۱۵۹

۴-۳-۱-۱۲ گردشگری_ ۱۵۹

۴-۳-۱-۱۳ تامین زیرساخت ها جهت پروژه ۱۵۹

۴-۴ تحلیل یافته ها ۱۶۱

۴-۵ آزمون فرضیات_ ۱۶۶

۴-۵-۱ گزینه ها ۱۶۶

۴-۵-۲ معیار ها ۱۶۷

۴-۶ بررسی پایایی و روایی متغیرهای مورد مطالعه ۱۷۹

۴-۷ نیازها و امکانات موجود در معدن دره زرشک جهت تغییر کاربری به سایت گردشگری_ ۱۸۲

۴-۷-۱ امکانات موجود ۱۸۲

۴-۷-۱-۱ شهرک مسکونی_ ۱۸۲

۴-۷-۱-۲ زیرساخت ها ۱۸۲

۴-۷-۱-۳ ساختمانها و تاسیسات صنعتی و نیمه صنعتی_ ۱۸۳

۴-۷-۱-۴ پیت معدن و دامپهای باطله ۱۸۵

۴-۷-۱-۵ نیروی انسانی_ ۱۸۵

۴-۷-۲ تغییر کاربری امکانات موجود جهت ایجاد سایت گردشگری_ ۱۸۵

۴-۷-۲-۱ شهرک مسکونی_ ۱۸۵

۴-۷-۲-۲ زیرساخت ها ۱۸۵

۴-۷-۲-۳ ساختمانها و تاسیسات صنعتی و نیمه صنعتی_ ۱۸۶

۴-۷-۲-۴ پیت معدن و دامپهای باطله ۱۸۷

۴-۷-۲-۵ نیروی انسانی_ ۱۸۷

             فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری نهایی اثبات فرضیات_ ۱۸۸

۵-۱ پیشنهادها و راهکارها ۱۸۹

۵-۱-۱ کاهش اثرات منفی پروژه استخراج معدن روباز دره زرشک_ ۱۹۰

۵-۲ نتیجه گیری_ ۱۹۳

             منابع و مآخذ: ۱۹۶

۱-۱ مقدمه

بازسازی معدن به مجموعه ای از عملیاتی اطلاق می گردد که زمین های استخراجی را برای استفاده مجدد آماده می سازد. در معادن سطحی آلوده سازی اراضی توسط پیت و محل های دمپ باطله، همچنین نیاز روزافزون به زمین جهت کشاورزی، امور دامی و اسکان، صاحبان معادن را وادار ساخته است تا با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه، شرایط اقلیمی و قابلیت های زمین های استخراجی، عملیات بازسازی را از مراحل اولیه طراحی و استخراج مد نظر قرار دهند     (Monterroso: 1998: 442).

در طی دو دهه گذشته، رواج جهانی توسعه پایدار، صنایع معدنی را به تامل در مورد راهبردهایی سازگارتر و هماهنگ تر با محیط زیست واداشته است. با توجه به اینکه تاثیر بهره برداری از منابع معدنی روی زمین دربرگیرنده سایت معدن، با بستن معدن از بین نخواهد رفت، در هنگام بستن معدن، باید زمین بر جای مانده از معدنکاری را برای جوامع محلی به شکلی مفید در آورد به طوری که خطری برای اکوسیستم میزبان نیز نداشته باشد(Cao: 2007: 474).

در واقع، تجلی توسعه پایدار در حرفه ای چون معدنکاری که با منابع تجدیدناپذیر سر و کار دارد، در بازسازی موفقیت آمیز زمین معدنکاری شده نهفته است. برای داشتن یک بازسازی موفق پیش از هر چیز نیاز به دانستن خروجی­ها، یا همان اهداف بازسازی است. مطابق با تقسیم بندی آژانس حفاظت از محیط زیست استرالیا (EPA) به طور کلی عملیات بازسازی معدن، به منظور رسیدن به یکی از اهداف( صفحه بعد)، به انجام می رسد(Monterroso: 1998: 444):

 • بازگردانی ناحیه، به شرایط پیش از معدنکاری به دقیق ترین وجه ممکن، به شکلی که اکوسیستم منطقه دستخوش آماده سازی ناحیه جهت یک کاربری بهینه می گردد که با کاربری اولیه سایت کاملا تفاوت دارد. در این حالت، کاربری جدید اتخاذ شده، کلا منافع بیشتری نسبت به کاربری پیش از معدنکاری برای جامعه در پی خواهد داشت.
 • تبدیل نواحی با ارزش های اکولوژیکی بالا که بهره وری پایینی پیش از معدنکاری داشته اند، به یک شرایط بهره ده و باثبات را احیا می گویند.

به عبارت دیگر، معدنکاری، استفاده ای موقت از زمین است و اصل توسعه پایدار، استقرار و تثبیت یک کاربری زمین نهایی قابل قبول را پس از بستن معدن، تحمیل می کند. بنابراین، هسته مرکزی بازسازی معدن، شناسایی پتانسیل زمین های معدنکاری شده برای کاربری هایی سودمند از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است. منظور از انتخاب یک کاربری بهینه برای یک زمین معدنکاری شده، شناسایی کاربری های نهایی پاینده است؛ برازندگی زمین در کنار آسیب پذیری خود کاربری، پایندگی یک کاربری را تعریف می کند. به طوریکه یک کاربری نهایی پایدار، باید دارای حداکثر برازندگی و حداقل آسیب پذیری باشد( سلطان محمدی: ۱۳۸۶).

 

شکل ۱-۱ تعریف یک کاربری زمین پایدار- منبع: ( سلطان محمدی: ۱۳۸۶)

۱-۲ اهداف تحقیق

 • امکان سنجی تغییر وضعیت معدن متروکه روباز دره زرشک به ناحیه گردشگری
 • بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی درپی ایجاد سایت توریستی در منطقه

۱-۳ هدف اصلی

 • تحقق برپایی توسعه پایدار از طریق تبدیل یک معدن متروکه روباز در روستای دره زرشک( از توابع تفت) به یک سایت توریستی – تفریحی برای گردشگران داخلی و خارجی

۱-۴ پیشینه تحقیق

در سطح جهانی، در زمینه تغییر کاربری معادن متروکه به سایت توریستی به عنوان نمونه می توان به دو سایت توریستی- تفریحی کیمبرلی و گلدریف سیتی در آفریقای جنوبی و نیز به پروژه ادن (Eden Project) در انگلستان اشاره کرد که هریک در نوع خود قابل توجه و منحصر بفرد می باشند. همچنین نمونه های دیگری از این دست و با کاربری های متنوع وجود دارند که در فصل بعد مورد بررسی قرار گرفته­اند. از آنجا که موضوع این پایان نامه در نوع خود و در سطح ملی، احتمالا مقوله­ای جدید است چراکه نمونه مشابهی برای مطالعه و بررسی و مقایسه در زمینه تغییر کاربری معدن متروکه صرفا به سایت توریستی یافت نگردید به جز پایان نامه ارشد سلطان محمدی(۱۳۸۶) در رشته استخراج معدن دانشگاه پلی تکنیک، در زمینه تحلیل برازندگی معدن موته در استان یزد، که بر تحلیل برازندگی پس از معدنکاری تاکید دارد. از این رو امید است تا در آینده ای نزدیک، با توجه به منابع معدنی و نیز ازدیاد معادن متروکه روباز در مملکت ما، در بررسی و امکان سنجی تغییر کاربری آن معادن متروکه و نیل به اهداف بلندمدت در زمینه گردشگری پایدار، در این باره اهتمام بیشتری صورت پذیرد.

 

۱-۵ سؤال ها و فرضیه های تحقیق

۱-۵-۱ سؤال ها

 • آیا بر مبنای تحلیل برازندگی معدن متروکه مذکور، تغییر کاربری منطقه معدنکاری شده(دره زرشک)، توانایی حفظ پویایی اقتصادی این مکان را دارد یا خیر؟
 • با توجه به شرایط ذکر شده در این تحقیق و با بررسی تمام گزینه ها،آیا امکان تبدیل به سایت توریستی( گردشگری- تفریحی)، پس از بهره برداری از این معدن، وجود دارد یا خیر؟

۱-۵-۲ فرضیه ها

 • بنظر می رسد تغییر کاربری معدن متروکه دره زرشک پس از بهره برداری می­تواند پویایی اقتصادی این مکان را حفظ نماید.
 • تغییر کاربری سایت معدن متروکه روباز دره زرشک ، امکان آن را دارد تا به یک سایت توریستی بدل گردد.

 

 

۱-۶ متغیرها و شاخص های تحقیق

۱-۶-۱ متغیرهای مستقل

 • جامعه محلی( میزبان)
 • اقلیم منطقه( میکروکلیما)
 • اثرات باقیمانده از عملیات بهره برداری و استخراج معدن( در مدت ۱۳ سال)

۱-۷ متغیرهای وابسته

 • امکان تغییر کاربری سایت معدن متروکه
 • امکان پیاده کردن گزینه های رایج کاربری سایت معدن متروکه
 • امکان بدل شدن این سایت به یک سایت توریستی- تفریحی
 • پیاده کردن ایده اکوتوریسم در منطقه( روستای دره زرشک)، بر مبنای توسعه توریسم پایدار

۱-۸ روش تحقیق و مراحل انجام کار

تصمیم گیری در مسایلی از نوع توسعه پایدار، که در آن متغیرهای سنجش ناپذیر و محدودیت های ضد و نقیض زیادی وجود داشته و این تصمیم گیری باید افراد ذینفع مختلف با علایق و ارزش­های متضاد را که در تعامل با یکدیگرند متقاعد سازد، کار بسیار پیچیده ای می نماید. بنابراین تنها راه حل برخورد با چنین مسائلی، داشتن یک دید چند بعدی نسبت به آنهاست. لذا تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه [۱]MADM، که کاربرد تعداد بسیاری از آنها امروزه رواج پیدا کرده است، برای تحلیل چنین مسائلی، بسیار مناسبند( عطایی: ۱۳۸۹: ۴۷).

در مرحله اصلی این پایان نامه که به تفصیل در بخش پنجم به آن پرداخته خواهد شد، با همکاری تنی چند از کارشناسان مربوطه پرسشنامه های تدوین شده پاسخ داده شد و با تکنیک نرم افزار(Expert Chioce) به گزینه های مورد بحث بر اساس معیارها و شاخص های مربوطه وزن دهی گردید.

برای ارزیابی اوزان شاخص ها استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP[2]می تواند بسیار راهگشا باشد. با این حال در هنگامی که تعداد شاخص ها و گزینه ها زیاد بوده و نیاز به تصمیم گیری های گروهی باشد، مقایسات زوجی مورد نیاز این روش، می تواند زمان بر و طاقت فرسا باشد. در این صورت استفاده از روش های ساده تر همچون روش مقیاس توصیه می گردد (همان منبع: ۴۸).

 

۱-۹ مفاهیم و واژه های کلیدی

 • معدن متروکه
 • تفت- دره زرشک
 • توسعه پایدار
 • تغییر کاربری معدن متروکه
 • تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه(MADM)
 • تکنیک وزن دهی(AHP)

            فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه

در مبحث ادبیات تحقیق، آنچه در پی می آید، دربرگیرنده گزینه های ممکن پس از معدن کاری و سپس نمونه های متعدد و مشهوری از این دست در سطح بین المللی است؛ چرا که پیشینه ای از آن در کشور ما ایران یافت نگردید. در ادامه و در پیوند با موضوع مورد بحث که همانا امکان سنجی تغییر کاربری معدن متروکه روباز دره زرشک به سایت توریستی می باشد، به مفاهیم کاربردی مرتبط با این موضوع همراه با درج مدل های متعدد، پرداخته شده که از آن جمله است: مفاهیم گردشگری، توریسم پایدار، تبعات اجرای توریسم پایدار و موارد دیگر که در پی می آیند.

۲-۲ انواع گزینه های مدیریتی ممکن پس از بستن معدن

معدن روباز مس دره زرشک در روستایی به همین نام( از توابع شهرستان تفت در استان یزد)، قرار دارد که پس از استخراج و بهره برداری از آن، گودالی به عمق ۳۵۰ متر حاصل از عملیات معدن کاری در این روستا رها شده و متروکه خواهد ماند. با در نظر گرفتن تمامی گزینه های رایج کاربری زمین در کشورهای پیشرو، در این روستا نیز می توان به تصمیم جامعی در خصوص تغییر کاربری این معدن متروکه روباز( با تاکید بر اجرای توریسم پایدار)، دست یافت.

تعداد صفحه :۲۳۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***