دانلود پایان نامه ارشد : امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی

عنوان : امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

استاد راهنما :

دکتر ابراهیم صالحی عمران

استاد مشاور :

دکتر صمد ایزدی

دی ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف این پژوهش ، امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در کشور بود .که به دنبال پاسخگویی به سه سوال ، شناسایی فرصت ها ، تهدیدها ، قوت ها و ضعف های آموزش های مهارتی محصول محور وبررسی مهم ترین نیازها و الزامات الگوی آموزش ، تولید ، بازاریابی و فروش از دیدگاه مدیران اجرایی انجام شد . تحقیق حاضر به روش توصیفی – پیماشی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مدیران اجرایی پروژه آموزش های مهارتی محصول محور در کشور به تعداد ۶۳۵ نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد ۲۳۹ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه به شیوه ی کیفی و  پرسشنامه به شیوه ی کمی بود . جهت تحلیل داده ها از تکنیک swot برای تشریح نقاط ضعف ، قوت ، تهدید و فرصت  استفاده گردیده است  . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های گرایش مرکزی و همینطور به منظور رتبه بندی مولفه ها از آزمون فرید من استفاده شد . یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های موثر بر فرصت ها شاخص های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی می باشند ، و شاخص مراکز علمی موثرترین شاخص در تهدیدات می باشند. از طرفی  شاخص موثر بر قوت ، نیروی انسانی و شاخص موثر بر ضعف ، ضعف اقتصادی می باشند . علاوه بر آن ، مهمترین نیازها و ضعف ها در بخش تولید و فروش وجود دارد. در مجموع با توجه به امر آموزش و بازاریابی مناسبی که صورت می گیرد با عنایت به اینکه کاستی هایی در تعداد محدودی از مولفه ها در فرایند  تولید و فروش وجود دارد ، امکان پذیری این طرح در استان های کشور به صورت کلی وجود دارد. هم چنین در صورت اجرایی شدن صحیح این طرح  پیش بینی می شود : متقاضیان اشتغال سازماندهی شوند و فرصت های شغلی با مشارکت بخش خصوصی و با حمایت و هدایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای موجب کاهش بیکاری پنهان در جامعه شود و همچنین با توجه به ارائه آموزش مبتنی بر محیط کار و افزایش اعتماد به نفس کارآموزان به دلیل مواجه شدن با محیط واقعی کار موجب افزایش اثربخشی آموزشی و توانمند سازی کارآموزان در جامعه گردد.
واژگان کلیدی : امکان سنجی ، آموزش های مهارتی، آموزش های محصول محور ، فنی و حرفه ای ، آموزش ، تولید ، بازاریابی ، فروش
 
فهرست مطالب
فصل ۱:طرح تحقیق   ۱
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲-بیان مساله. ۳
۱-۳-اهداف پژوهش….. ۹
۱-۴-سوالات پژوهش….. ۹
۱-۵-تعریف واژه هاو اصطلاحات۹
فصل ۲:ادبیات پژوهش     ۱۳
۲-۱-مقدمه. ۱۴
۲-۲-آموزش…. ۱۵
۲-۳-سهم آموزش در رشد اقتصادی۱۷
۲-۴-رسالت های آموزش در ایران.. ۱۹
۲-۵-آموزش و تأثیر آن برمدیریت کیفیت تولید.. ۲۰
۲-۶-پیشینه آموزش همراه با تولید.. ۲۲
۲-۷-آموزش و تأثیر آن بر بازاریابی۲۳
۲-۸-نقش تبلیغات تکنیکی در بازاریابی فروش…. ۲۴
۲-۹-موازنه تبلیغات و رشد اقتصادی۲۶
۲-۱۰-امکان سنجی بازار و موانع آن در ایران.. ۲۶
۲-۱۱-تنگناها و موانع ساختاری بازار. ۲۸
۲-۱۲-معرفی آموزش فنی وحرفه ای۳۰
۲-۱۳-فنی وحرفه ای و اهمیت و ضرورت آن در ایران.. ۳۳
۲-۱۴-رابطه میان آموزشهای فنی وحرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار. ۳۴
۲-۱۵-بازار کار و کارآفرینی۳۵
۲-۱۶-نظام فنی وحرفه ای و مهارت آموزی۳۶
۲-۱۷-آموزشهای مهارتی۳۷
۲-۱۸-ضرورت توجه به آموزشهای مهارتی۳۹
۲-۱۹-آموزش ،مهارت و اشتغال.. ۴۰
۲-۲۰-آموزشهای مهارتی محصولمحور. ۴۲
۲-۲۱-تشریح مدل آموزش محصول محور. ۴۳
۲-۲۲-بازار کار و آموزش فنی وحرفه ای۵۱
۲-۲۳-امکان سنجی۵۴
۲-۲۴-دلایل انجام امکان سنجی و کاربرد آن.. ۵۶
۲-۲۵-معرفی ابزا رکار. ۵۷
۲-۲۶-عواملSWOT.. 58
۲-۲۷-پژوهشهای داخلی۶۲
۲-۲۸-پژوهشهای خارجی۶۵
۲-۲۹-چارچوب نظری۶۷
فصل ۳:روش شناسی   ۷۴
۳-۱-مقدمه. ۷۵
۳-۲-روش شناسی۷۶
۳-۳-روش تحقیق۷۷
۳-۴-جامعه آماری۷۹
۳-۵-نمونه آماری۷۹
۳-۶-روشهای جمع آوری اطلاعات۸۰
۳-۷-ابزار گردآوری اطلاعات۸۱
۳-۸-روایی و پایایی تحقیق۸۳
۳-۹-روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات۸۵
فصل ۴:تحلیل داده ها ۸۷
۴-۱-مقدمه. ۸۸
۴-۲-توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت…. ۸۸
۴-۳-توزیع پاسخگویان بر حسب سن۸۹
۴-۴-توزیع پاسخگویان بر اساس سنوات خدمت…. ۹۰
۴-۵-توزیع پاسخگویان برحسب استانهای محل کار. ۹۰
۴-۶-تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۹۲
۴-۷- بررسی فرصت ها  ……………………………………………………………………………………………………..۹۲
۴-۸- بررسی تهدیدها ………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۴-۹- بررسی قوت ها ……………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۴-۱۰- بررسی ضعف ها ………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
 
فصل ۵:نتیجه گیری و پیشنهادات   ۱۲۳
۵-۱-مرور مختصر بر مساله، هدف و چگونگی اجرای تحقیق۱۲۴
۵-۲-یافته ها ۱۳۱
۵-۳-بحث و نتیجه گیری۱۳۶
۵-۴-پیشنهادات تحقیق۱۳۸
۵-۵-محدودیتهای پژوهش….. ۱۴۷
۵-۶-ضمائم و پیوستها ۱۴۸
۵-۷-منابع و مواخذ.. ۱۶۶
 
 
فهرست اشکال
شکل (۲-۱)متغیرهای تولید،بازاریابی،فروش…. ۷۰
شکل (۲-۲) نمایی از محیط درون و بیرون.. ۷۳
 
 
فهرست جداول
جدول (۳-۱) تناظرسوالات تحقیق و شاخصها و مولفه های مورد پژوهش در پرسشنامه. ۸۲
جدول (۳-۲) جدول آلفای سنجش پایایی ابزار گردآوری اطلاعات۸۴
جدول (۴-۱) توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرجنسیت…. ۸۸
جدول (۴-۲) توزیع پاسخگویان بر حسب گروه های سنی۸۹
جدول (۴-۳) توزیع پاسخگویان بر حسب سنوات خدمت…. ۹۰
جدول (۴-۴) توزیع پاسخگویان برحسب استان محل کار. ۹۱
 
جدول)۴۵(فراوانی وشاخصهای مرکزی و پراکندگی شاخصهای فرصتها به تفکیک امتیاز وضعیت موجودواهمیت گویه ها ۹۳
جدول(۴۶(گروهبندی شاخص اقتصادی از زیر مجموعه فرصتها ۹۶
جدول)۴۷)گروهبندی شاخص سیاسی از زیر مجموعه فرصتها ۹۷
جدول (۴-۸) گروهبندی شاخص اجتماعی از زیر مجموعه فرصتها ۹۸
جدول (۴-۹) توصیف وآزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل سه گانه فرصتها ۹۹
جدول)۴۱۰)فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های تهدیدها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها ۱۰۱
جدول)۴۱۱(گروه بندی عامل اقتصادی از زیر مجموعه تهدیدها ۱۰۲
جدول)۴۱۲(جدول گروه بندی عامل اجتماعی از زیر مجموعه تهدیدها ۱۰۳
جدول)۴۱۳(گروه بندی عامل سیاسی از زیر مجموعه تهدیدها ۱۰۴
جدول)۴۱۴(گروه بندی عامل مراکز علمی از زیر مجموعه تهدیدها ۱۰۵
جدول (۴-۱۵) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل چهارگانه ذیل تهدیدها ۱۰۶
جدول (۴-۱۶) فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های قوت ها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها ۱۰۸
جدول)۴۱۷(گروه بندی عامل نیروی انسانی از زیر مجموعه قوتها ۱۱۰
جدول)۴۱۸(گروه بندی عامل مدیریت دانش از زیر مجموعه قوتها ۱۱۱
جدول)۴۱۹(گروه بندی عامل فناوری از زیر مجموعه قوتها ۱۱۲
جدول)۴۲۰(گروه بندی عامل سیستم از زیر مجموعه قوتها ۱۱۳
جدول (۴-۲۱) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل چهارگانه ذیل قوت ها ۱۱۴
جدول)۴۲۲(فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های ضعف ها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها ۱۱۶
جدول)۴۲۳(گروه بندی عامل سیستمی از زیر مجموعه ضعفها ۱۱۸
جدول)۴۲۴(گروه بندی عامل مراکز علمی از زیر مجموعه ضعفها ۱۱۹
جدول)۴۲۵(گروه بندی عامل اقتصادی از زیر مجموعه ضعفها ۱۱۹
جدول (۴-۲۶) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل سه گانه ذیل ضعف ها ۱۲۱
جدول (۵-۱) نحوه امتیاز دهی سوالات در اثبات یارد گویه ها ۱۳۰
 
 

  • طرح تحقیق

 

  • مقدمه

آموزش ابزاری برای تربیت نیروی انسانی ماهر و تامین نیازهای جامعه می باشد. یادگیری مهارت ها مخصوصا در آموزش فنی و حرفه ای انجام می گیرد و ارائه آموزشی مناسب که هم توان نظری کارآموزان را ارتقا دهد و هم مهارت های عملی را به آنان بیاموزد ، مسئله مهمی است که مراکز فنی و حرفه ای با آن مواجه هستند ( نجاتی ، ۱۳۹۲ ).
نقش آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال مولد و تولید ثروت برهیچ صاحب نظری پوشیده نیست، و دغدغه همه دست اندرکاران آموزش مهارت های فنی و حرفه ای تدوین و توسعه روشهای آموزشی نوین در این زمینه است ، به گونه ای که کارآموزان در یک محیط آموزشی پویا به کسب مهارت بپردازند(لطفی نژاد ، یزد خواستی ، ۱۳۹۲) .
امروزه در مقایسه با گذشته دانش و مهارتهای مورد نیاز جهت تولید فرآورده های مختلف ، با سرعت بیشتری تغییر می کند. در خصوص آموزشهای فنی و حرفه ای نیز چنین امری صادق است چرا که به طور مداوم فناوری های مختلفی ظهور می کند و دانش فنی تولید محصولات مختلف و همچنین شیوه ارائه خدمات به مشتریان تغییر می یابد . از سوی دیگر ، برخی از کارهای ساده به تدریج پیچیده تر می شود و لزوم یادگیری مهارتهای متعدد را سبب می شود. این پیچیدگی فزاینده گرچه برای کاربران سطح بالاتری از رفاه را فراهم می آورد و با ایجاد فناوریهای نوین ، به نحوی زندگی بشر را تسهیل می کند، با این حال الزاماتی را به همراه داشته است که تربیت تکنسینها و متخصصان ماهر و زبده از آن جمله است . متخصصانی که بتوانند از عهده کارهای پیچیده برآیند و با مهارت هرچه تمام تر نیازهای مختلف جامعه را برآورده سازند(رضوی ،۱۳۹۲ ).
 

  • بیان مساله

تربیت  نیروی انسانی  مورد نیاز جوامع در قالب آموزش  های فنی و حرفه ای از اواخر قرن ۱۹ و اوایل  قرن ۲۰ مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان  قرار گرفت. در پی پیشرفت های علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم این آموزش  ها به طور بی سابقه ای گسترش یافت. تا انجا که یونسکو  یکی از شاخص های توسعه را  وجود آموزش های  فنی و حرفه ای در کشور ذکر کرد و به دنبال آن توسعه برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، از اهداف، بیشتر کشورها قرار گرفت .به عبارت دیگر توسعه بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات در هر کشوری منوط به تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه های فنی  و حرفه ای است. به همین دلیل آموزش های فنی و حرفه ای اهمیت فزاینده ای یافته است و طبیعتا جهت گیری نظام ها ی آموزشی خواهان توسعه به سمت  این آموزش ها معطوف است ( نویدی ، ۱۳۸۲) .
عمومیت و گسترش مراکز آموزشی علی الخصوص توسعه ی مراکز آموزش های فنی و حرفه ای  از جمله ویژگی های برجسته ی دنیای مدرن است  و به تعبیری یکی از ویژگی های جهانی شدن.. آموزش های فنی  وحرفه ای نیاز اصلی عصر ماست و بدون پرداختن به جنبه های مختلف آن، رشد و شکوفایی اقتصادی و صنعتی دور از دسترس خواهد بود. امروزه آموزش فنی وحرفه ای در جهان به صورت یک آموزش مادا م العمر و پیوسته مطرح است (صالحی ،۱۳۸۳) .
اهمیت و ضرورت توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان یکی از شاخه های توسعه و ابزارهای تحقق برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بر کسی پوشیده نیست. بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر درصد بالایی از جمعیت دنیا در این مراکز در حال آموزش هستند و هم چنین تقاضا و سطح پوشش این آموزش ها مخصوصا در ایران نیز چشمگیر می باشد.
تاملی در فرایند و وضعیت رشد و گسترش دوره های آموزش فنی و حرفه ای در ایران، خصوصا بعد از انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷)، حاکی از اهمیت و ضرورت آن برای نظام اقتصادی و اجتماعی ایران دارد (ودادهیر، ۱۳۸۳) .
آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان یکی از راهکارها و ابزارهای مهم در توانمندسازی ((سرمایه های انسانی)) ، یکی از اولویتهای راهبردی برای سرآمدی کشورمان  است .
طبق نظریه های اقتصادی ، سرمایه انسانی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد.سرمایه انسانی و برنامه های آموزشی توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی  هر کشور به شمار می روند ( صالحی عمران ، ۱۳۸۵) .
آن چه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور راتعیین می کند منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادی آن . برای مثال پروفسور هاربیسون معتقد است که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد . به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها  و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری بهره بردای کند قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه دهد  ( امیری ،۱۳۸۴) .
ایده اصلی نظریه سرمایه انسانی مبتنی بر این نکته است که سرمایه گذاری در منابع انسانی سبب افزایش توان تولید افراد و در نهایت، بهبود رشد اقتصاد می شود (آقایی ، رضا قلی زاده ، باقری۱۳۹۲) .
اقتصاد دانانی چون شولتز و بکر که مفهوم سرمایه انسانی را تکوین و تکامل بخشیدند و آن را تحلیل کردند ، آموزش و پرورش و حرفه آموزی را نوعی سرمایه گذاری تلقی نمودند که در آینده سودمندیهایی را به صورت در آمد اضافه تر برای افراد تحصیل کرده و برای جامعه فراهم می آورد(وودهال،به نقل از امین  فر۱۳۸۰).
از سویی ،  نیروی انسانی در اثر(( آموزش ))، می تواند دانش و مهارت لازم را به دست آورده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی  نقش چشمگیری در توسعه داشته باشد. با توجه به اینکه آموزش از یک طرف بهره وری نیروی کار و توان نوآوری آن را افزایش می دهد و از طرف دیگر،  انتشار دانش را تسهیل می کند، به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه انسانی محسوب می شود ( شهبازی ، حسنی۱۳۹۱ ) .
آموزش، انسان را به سرمایه انسانی تبدیل میکند که در برگیرنده مهارت مورد نیاز برای بخش سنتی و بخش مدرن اقتصاد است و قدرت تولیدی اشخاص را بیشتر می کند. آموزش فنی وعمومی هر دو از طریق ایجاد توانایی درافزایش قدرت تولیدی جمعیت و به  ویژه نیروی کار باعث افزایش در آمد می شود .همچنین مطالعات نشان داده آموزش ، سطح بهره وری و قدرت تولید کنندگی نیروی کار را بالا برده و افزایش بهره وری نیز در رشد و توسعه اقتصادی تاثیر دارد. (پارک،۲۰۰۶ ).  در سطح خرد سرمایه گذاری در انسان بازدهی و توان تولید  وی را بالا می برد و این امر دستمزد و در آمد وی را افزایش می دهد . در سطح کلان نیز افزایش بهره وری در نتیجه ی آموزش، به رشد اقتصادی کمک کرده و فرایند  توسعه را تسهیل می کند ( فرجادی ،۱۳۸۳) .
آدام اسمیت ” اقتصاددان معروف کلاسیک، معتقد است : آموزش افراد در واقع نوعی  سرمایه گذاری در آنهاست . با آموزش، افراد تواناتر خواهند شد و رشد قابلیت های آنان سبب می گردد که نه تنها خود به درآمد بیشتری نایل گردند، بلکه جامعه نیز از سرمایه گذاری در آنها منتفع گردد(عمادزاده۱۳۷۴ ) . بنا به اندیشه آدام اسمیت انسان ها با آموزش به سرمایه و ثروتی برای خود و جامعه تبدیل می شوند  (معدن دارآرانی ،سرکار آرانی ۱۳۸۸) .
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، که متولی نظام آموزش غیر رسمی در کشوراست  ارائه این آموزش ها را جزء محورهای اصلی کار خود قرارداده است ( کیائی،حقانی، نیرو۱۳۹۱). و متولی آموزش های مهارتی و کاربردی  جهت ایجاد زمینه های اشتغال مولد، اشاعه فرهنگ کار در جامعه ،توسعه و بهبود توانمندی منابع انسانی  و تربیت تکنسین و کارگران ماهر مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و تولیدی را بعهده دارد .
با این حال آموزش فنی و حرفه ای بدون انجام هزینه ممکن نمی باشد و دولت ها و خانواده ها به صورت متقابل مدواما به صرف این هزینه ها می پردازند .
امروزه دولتها، خانواده ها و افراد به طور روزافزونی در آموزش های فنی و حرفه ای سرمایه گذاری می کنند؛ چرا که این باور عمومیت یافته که آموزش از یک طرف ، کالا و خدمت مفیدی است که اشخاص و جامعه از داشتن آن بهره می جویند و لذت می برند و از طرف دیگر،افرادی که از تحصیلات بیشتری برخوردارند ، در شرایط متعارف ، درآمد بیشتری کسب می کنند. زیرا که آموزش بیشتر موجب افزایش  قابلیت تولیدی آنان می شود و بر قدرت کسب درآمد آنان می افزاید(صالحی عمران،۱۳۸۳) .
اما هزینه مستقیم تنها یک بخش از هزینه ها است ، بخش دیگر آن هزینه فرصت از دست رفته می باشد .یکی از مهم ترین  مفاهیم در نظریه ها  ، نظریه هزینه فرصت از دست رفته است  . هزینه فرصت یک فعالیت ، عبارت است از ارزش هر فعالیت دیگری که به خاطر فعالیت اول از انجام آن منصرف  شده ایم،  اگر به خاطر انجام دادن یک فعالیت خاص فرصت های مختلفی را از دست داده ایم، ارزش بهترین فرصت از دست رفته مان هزینه فرصت می باشد ( کارلو ، واگ ، به نقل از ارباب ۱۳۷۴ ) .
هزینه فرصت از جمله مفاهیمی است که در پروژه های اقتصادی مطرح می شود و هدف اصلی از طرح آن نیز بررسی تخصیص بهینه منابع  موجود است . پس  می توان گفت هزینه فرصت یکی از مفاهیم کلیدی است که در نظریه پردازی  درباره سرمایه گذاری نقش محوری دارد.  چرا که معمولا بخش عظیمی از هزینه های آموزش هزینه فرصت از دست رفته می باشد
از آن جا که یکی از عوامل عمده رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ، تربیت نیروی انسانی کارآمد است و سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز یکی از موسسات تربیت کننده نیروی انسانی متخصص است ، سطح معلومات و تجربیات فراگیران باید به گونه ای باشد که به راحتی بتوانند هماهنگ با رشته مهارتی خود جذب بازار کار گردند تا مشکل بیکاری وجود نداشته باشد . از سوی چنان چه نظام آموزش های فنی و حرفه  ای ، هنرجویان دوره  دیده ای داشته  باشد که جایگاه روشن و مشخصی  در بازار کار و نظام اشتغال نداشته باشند ، بخش عمده ای از سرمایه گذاری های شخصی و دولتی به بازدهی مطلوب منجر نمی شود و به  نوعی به اتلاف سرمایه تبدیل  می گردد (امین بیدختی،۱۳۸۳) .
در این راستا سازمان فنی و حرفه ای یکی از مدل های آموزشی مهارتی را بر اساس مدل زیر ارائه داده است .
آموزش           تولید            بازاریابی             فروش
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با قابلیتها و جایگاه قانونی خود اجرای آموزش مبتنی بر آموزش، تولید، بازاریابی و فروش را که باعث ارتقای بهره وری فرآیند آموزش مهارتی و ایجاد و توسعه اشتغال پایدار گردد را در دستور کار خود قرار داده است.
سازمان فنی و حرفه ای به منظور یادگیری کاراموزان از چگونگی تولید ، بازاریابی ، و فروش محصولات ، کارگاه های آموزشی را راه اندازی کرده که این کارگاهها علاوه بر کسب مهارت در هریک از رشته های صنعتی ، خدماتی و کشاورزی  با کمک سازمان آموزش فنی و حرفه ای زمینه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می کند.
از جمله رشته های اجرایی در این مدل می توان از رشته های تولید ورمی کمپوست، پرورش دام و طیور، پرورش زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم، تولید نهال، تولید انواع قارچ، صنایع دستی و تولید اسانس های گیاه و …… را  نام برد( خبرنامه سازمان فنی و حرفه ای ،۱۳۹۱)  .
در این فرآیند آموزشی جدید، آموزش به گونه ای صورت می گیرد که کارآموزان همزمان با آموزش و بعد از آن اقدام به تولید محصولاتی در قالب کارگا ههای متمرکز و یا غیرمتمرکزمی نمایند که قابلیت فروش داشته باشد.
این آموزش به صورت تخصصی و بین رشته ای نه تنها مراحل اولیه، بلکه کل فرآیند از ابتدا تا زمان فروش محصول را در برمی گیرد. آموزش در این مدل از ابتدای خرید مواد اولیه از بازار تا عرضه محصولات تولید شده، توسط کارآموزان در بازار مصرف ادامه می یابد.
در واقع سازمان فنی و حرفه ای تعریفی مهارتی از نوآوری را با عنوان ، تبدیل یک ایده به محصول را ارائه کرد، که با ارائه این الگو تا حدود زیادی هزینه های در آمد از دست رفته کاهش پیدا کرده و بازده اقتصادی آموزش نیز افزایش می یابد.
لذا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سعی دارد تا با ارائه این  الگو تا حدود زیادی به این اهداف نزدیک شود اما هنوز هیچ گونه تحقیق وپژوهش  در این باره انجام نشده و مزایا و معایب و فرصت ها و تهدیدها ی آن مورد بررسی قرار نگرفته است.
این پژوهش ، به دنبال آن است که این مدلی که از سوی سازمان فنی و حرفه ای ارائه شده را  بررسی کرده و به شناسایی مزایا و معایب و فرصت ها و تهدیدها ی آن بپردازد .
تعداد صفحه :  ۱۹۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***