دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت مالی 

عنوان :  ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت مالی

 عنوان

ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن

(مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی استان البرز )

 استاد  راهنما

دکتر حسین عابدی

 استاد  مشاور

دکتر محمد جلیلی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروزی دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع،  قابل اعتماد و انعطاف پذیر است، تا با توسل به آن، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده، از خطاهای گذشته درس بگیرند. یکی از مدل های کارآمد که با نگرش استراتژیک به ارزیابی عملکرد سازمان می پردازد، مدل کارت امتیازی متوازن است، که علاوه بر توجه به بعد مالی از سه بعد مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نیز سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد.
در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و جامعه آماری نیز دو گروه مدیران کارکنان و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می باشند که برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است . این پژوهش به بررسی چهار فرضیه پرداخته است که برای بررسی این فرضیات از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که منظر مالی و منظر رشد و یادگیری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز تحقق نیافته ولی منظرهای مشتری و فرآیند داخلی تحقق یافته است .
واژگان کلیدی :کارت امتیازی متوازن ،منظر مالی ،منظر مشتری ،منظر فرایند داخلی  و رشد و یادگیری
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                               صفحه
فصل اول ۱
۱-۱٫مقدمه ۲
۱-۲٫تعریف موضوع پژوهش ۳
۱-۳٫ تشریح و بیان مسئله ۳
۱-۴٫اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق ۴
۱-۵ .اهداف تحقیق ۵
۱-۶٫فرضیات تحقیق ۶
۱-۷٫ سوالات تحقیق ۶
۱-۸ .روش تحقیق ۷
۱-۹٫تعاریف عملیاتی و مفهومی ۷
۱-۹-۱٫تعریف مفهومی ۷
۱-۹-۲٫تعاریف عملیاتی متغیر ها ۹
ادبیات پژوهش ۱۱
۲-۱٫مقدمه ۱۲
۲-۲٫چند تعریف مفهومی و عملیاتی در حوزه مدیریت و ارزیابی ۱۳
۲-۲-۱٫استراتژی ۱۳
۲-۲-۲٫مدیریت استراتژیک ۱۳
۲-۲-۳٫برنامه ریزی استراتژیک ۱۴
۲-۳٫ارزیابی عملکرد ۱۴
۲-۴٫اهمیت اندازهگیری عملکرد ۱۵
۲-۵٫فرآیند ارزیابی عملکرد ۱۶
۲-۶٫انقلاب ارزیابی عملکرد ۱۷
۲-۷٫روش های اندازه گیری عملکرد ۱۸
۲-۷-۱٫ جایزه کیفیت اروپایی ۱۸
۲-۷-۲٫شش سیگما ۱۹
۲-۸٫نیاز به چارچوبی متوازن برای ارزیابی عملکرد ۲۰
۲-۹٫ کارت امتیازی متوازن ۲۰
۲ ـ ۱۰ . مدل کارت امتیازی متوازن ۲۱
۲ ـ ۱۰ ـ ۱٫ چگونگی شکل گیری کارت امتیازی متوازن ۲۱
۲ ـ ۱۰ ـ ۲٫ تعاریف کارت امتیازی متوازن ۲۲
۲ ـ ۱۰ ـ ۳ . سیر تکامل کارت امتیازی متوازن ۲۳
۲ ـ ۱۰ـ ۴٫ معرفی کارت امتیازی متوازن ۲۶
۲ ـ ۱۰ ـ ۵٫ ساختار کارت امتیازی متوازن ۲۷
۲ ـ ۱۰ ـ ۶ . چارچوب کارت امتیازی متوازن ۲۹
۲ ـ ۱۰ ـ ۶ ـ ۱٫ منظر مالی ۲۹
۲ ـ ۱۰ ـ ۶ ـ ۲٫ منظر مشتری ۳۱
۱ ـ ۱۰ ـ ۶- ۳٫ منظر فرایند داخلی ۳۴
۲ ـ ۱۰ ـ ۶ ـ ۴٫ منظر یادگیری و رشد ۳۶
۲ ـ ۱۰ ـ ۷٫ مفاهیم عمده در کارت امتیازی متوازن ۳۹
۲ ـ ۱۰ ـ ۷ ـ ۱٫ عملکرد در سطح واحد تجاری ۳۹
۲ ـ ۱۰ -۷ـ ۲٫ رابطه های علت و معلولی ۴۰
۲ ـ ۱۰ ـ ۷ ـ ۳٫ اندازه های مالی وغیر مالی ۴۰
۲ ـ ۱۰ ـ ۷ ـ ۴٫ اعلام استراتژی های بنگاه به کارکنان ۴۱
۲ ـ ۱۱ . فرایندهای کارت امتیازی متوازن ۴۱
۲ ـ ۱۲ . اهمیت کارت امتیازی متوازن و نقش آن در سازمان ۴۲
۲ ـ۱۳ . موفقیت سازمان با بهره گرفتن از روش کارت امتیازی متوازن ۴۳
۲ ـ ۱۴ . دلایل استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی عملکرد ۴۴
۲ـ ۱۵ . الگوی تبدیل استراتژی به عمل ۴۶
۲ ـ ۱۵ ـ ۱ . گام اول : ارزیابی امکان پذیری ۴۷
۲ ـ ۱۵ ـ ۲٫ گام دوم : تامین منابع ۴۹
۲ ـ ۱۵ ـ ۳٫ گام سوم: سیاست گذاری و معیارسازی ۴۹
۲ ـ ۱۵ ـ ۴٫ گام چهارم: انگیزش و بسیج سازمان ۵۰
۲ ـ ۱۵ ـ ۵٫ گام پنجم: اجرای استراتژی ۵۰
۲ ـ ۱۵ ـ ۶٫ گام ششم: تبدیل استراتژی به عمل ۵۰
۲ ـ ۱۵ ـ ۷٫ گام هفتم ـ تحکیم ۵۲
۲-۱۶٫موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی ۵۳
۲ ـ ۱۶ ـ ۱٫ مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی ۵۵
۲ ـ ۱۶ ـ ۲٫ مانع به عدم همسویی کارکنان با استراتژی ۵۵
۲ ـ ۱۶ ـ ۳٫ مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد ۵۵
۲ ـ ۱۶ ـ ۴٫  مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم ۵۶
۲ ـ ۱۷ . بر طرف کردن موانع اجرای استراتژی به کمک روش کارت امتیازی متوازن ۵۶
۲ ـ ۱۷ ـ ۱٫ برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی ۵۷
۲ ـ ۱۷ ـ ۲٫ بر طرف کردن مانع مربوط به عدم همسویی کارکنان ۵۷
۲ ـ ۱۷ ـ ۳٫ برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم ۵۸
۲ ـ ۱۷ ـ ۴٫ بر طرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد ۵۸
۲ ـ ۱۸ . مزایا و معایب روش کارت امتیازی متوازن ۵۹
۲ ـ۱۹ . تحقیقات انجام  شده در موضوع مورد تحقیق ۶۰
۲-۱۹-۱٫در داخل کشور ۶۱
۲-۱۹-۲٫خارج از کشور ۶۹
۲-۲۰٫تاریخچه سازمان تامین اجتماعی ۷۱
فصل سوم ۷۴
روش شناسی تحقیق ۷۴
۳-۱٫مقدمه ۷۵
۳-۲٫روش تحقیق ۷۵
۳-۳٫جامعه آماری و نمونه آماری ۷۶
۳-۴ .ابزار گردآوری داده ها ۷۸
۳-۴-۱٫پرسشنامه ۷۹
۳-۴-۲٫مصاحبه ۷۹
۳- ۵٫ اعتبار ابزار اندازه گیری ۷۹
۳-۵- ۱٫بررسی روایی ۸۰
۳- ۵- ۲٫بررسی پایایی ۸۰
۳-۶ .روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری) ۸۲
۳-۷٫ محدوده تحقیق ۸۲
۳-۷-۱ .قلمرو مکانی پژوهش ۸۲
۳-۷-۲٫ قلمرو زمانی پژوهش ۸۳
۳-۷-۳٫ قلمرو موضوعی پژوهش ۸۳
۴-۱٫ مقدمه ۸۵
۴-۲٫ آمار توصیفی ۸۵
۴-۲-۱٫ آمار توصیفی مدیران ،معاونین و رؤسای ادارات  امور و گروه ۸۶
۴-۲-۱-۱٫سن پاسخگویان ۸۶
۴-۲-۱-۲٫جنسیت پاسخگویان ۸۷
۴-۲-۱-۳٫وضعیت تاهل پاسخگویان ۸۸
۴-۲-۱-۴٫سطح تحصیلات ۹۰
۴-۲-۱-۵٫سابقه خدمت پاسخگویان ۹۱
۴-۲-۲٫ آمار توصیفی بیمه شدگان ۹۲
۴-۲-۲-۱٫جنسیت پاسخگویان ۹۳
۴-۲-۲-۲٫سن پاسخگویان ۹۴
۴-۲-۲-۳٫سطح تحصیلات ۹۵
۴-۳٫ آمار استنباطی ۹۶
۴-۳-۱٫آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۹۶
۴-۳-۲٫آزمون فرضیات ۹۷
۴-۳-۲-۱٫فرضیه اول ۹۷
۴-۳-۲-۲٫فرضیه دوم ۹۸
۴-۳-۲-۳٫ فرضیه سوم ۹۹
۴-۳-۲-۴٫فرضیه چهارم ۱۰۰
۵-۱٫ مقدمه ۱۰۳
۵-۲٫خلاصه آزمون فرضیات پژوهش ۱۰۳
۵-۳٫نتیجه گیری ۱۰۵
۵-۴٫ پیشنهادهای کاربردی ۱۰۶
۵-۵٫ پیشنهادهای پژوهشی ۱۰۷
۵-۶٫ محدودیت های پژوهش ۱۰۷
منابع فارسی ۱۱۰
منابع انگلیسی ۱۱۵
منابع اینترنتی ۱۱۸
پیوست ۱۱۹
پرسشنامه شماره ۱ ۱۲۰
پرسشنامه شماره ۲ ۱۲۱
خروجی نرم افزار spss 122
مقدمه
با گذشت زمان ، برخی سازمان ها محدودیت سیستم حسابداری سنتی را در سنجش عملکرد سازمان درک کردند و دست به ایجاد سیستم های زدند که دارایی های نامشهود سازمان را که سیستم های حسابداری سنتی قادر به اندازه گیری آنها نبودند، اندازه می گرفت . بسیاری از سازمان ها از این سیستم ها در کنار سیستم های حسابداری سنتی برای سنجش عملکرد سازمان استفاده می کردند. اما بر طبق اظهار نظر اکثر نویسندگان و مدیران سازمان ها ، ترکیب این دو سیستم نیز نتوانست به طور کامل تمامی ابعاد سازمان را اندازه گیری کند.(آهن،۲۰۰۱)
لذا نظر سازمان ها به سیستمی معطوف گردید تا علاوه بر اندازه گیری ابعاد مختلف سازمان ،بتواند میزان موفقیت سازمان را نیز در دستیابی به رسالت و چشم انداز خود اندازه گیری نماید .همچنین بتواند مدیران را در برنامه ریزی و تصمیم گیری های استراتژیک کمک و راهنمائی نماید.
در سال­های پایانی ۱۹۸۰مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا  ­­­­­و امریکا درمورد ناکارآمدی روش­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها منتشر شد.
در عصر اقتصاد صنعتی معیارهای مالی شاخص­های خوبی برای سنجش موفقیت شرکت­ها بودند،چراکه مزیت­های رقابتی آن عصر عمدتا مبتنی برکاهش بهای تمام شده­ی ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه بود . پیچیده ترشدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه ی قرن ۲۱،اتکای شرکت ها به سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف انها،کم رنگ شد و نارسایی سنجش­های مالی صرف بیش ازپیش نمایان گردید :
۱)ارزیابی های عملکرد مبتنی برسنجه­های مالی،وزن بیش ازحدی به سود و زیان کوتاه مدت شرکت داده و عوامل موثر بر ارقام سود را عمده می­کنند .
۲)گزارش­های مالی اصولا در طبیعت خود نشان دهنده­ی خلاصه وسرجمع عملیات و فعالیت های یک سازمان­اند .
۳)صورت های مالی سنتی حتی در سطوح بسیار پیشرفته­ی خود فقط قادر به انعکاس عملکرد واحدها و بخش­های مختلف یک سازمان­اند که از تجمیع آنها عملکرد کل سازمان بدست می­آید .
با توجه به محدودیت هایی که به برخی ازآنها اشاره شد ،روش سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتا بر سنجه های مالی استوار بود ،نه تنها درانعکاس کامل دلایل توفیق و یا عدم توفیق شرکت ها کفایت لازم رانداشتند، بلکه ارتباطی منطقی و­علت ومعلولی بین عوامل محرکه­ی توفیق و دستاورد های حاصله نیز برقرار نمی­کردند .
در راستای چنین نظری کاپلان ونورتون درسال ۱۹۸۰کارت امتیاز متوازن [۱] را به عنوان ابزاری نوین جهت تکمیل شاخص های سنتی اندازه گیری عملکرد سازمان ارائه نمودند.
 کارت امتیازی متوازن شامل مجموعه ای از شاخصه های ارزیابی عملکرد مختلف شامل عملکرد مالی، ارتباط با مشتری، فرآیندهای داخلی و رشدو یادگیری است که باتوجه به استراتژی سازمان تدوین می شوند ( بختیاری ،۱۳۸۳،ص۱تا۲۶)    
۱-۲٫تعریف موضوع پژوهش
در این پژوهش سازمان تامین اجتماعی استان البرز از چهار بعدکارت امتیاز متوازن یعنی ابعاد  مالی ،مشتری ،فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری مورد ارزیابی قرار می گیرد.  
۱-۳٫ تشریح و بیان مسئله
درسالهای پایانی دهه ی ۱۹۸۰بسیاری از سازمان های و شرکت ها از پیاده سازی استراتژی خود ناامید شده بودند. در نتایج تحقیقی که در سال  ۱۹۸۲توسط دیوید انجام شده و نتایج آن در مجله فورچون[۲] منتشر گردیده بود ، مشخص شده بود که فقط ۱۰درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده می­شودند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودند که آنها را در تحقق استراتژی­ها یشان یاری دهد .
در نتایج تحقیقی که در سال ۱۹۸۲توسط دیوید انجام شده نشانگراین است که فقط ۱۰درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده می­شوند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودندکه آنها را در تحقق استراتژی­هایشان یاری دهد.( بختیاری،۱۳۸۳،ص۲۳)ولی مسئله مهمتر در فرایند مدیریت استراتژیک ،موضوع پیاده­سازی استراتژی است. موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی عبارتند از :
۱)نادیده انگاشتن عوامل محیطی       ۲) همسویی کارکنان با استراتژی
۳) عدم حمایت  مدیریت ارشد         ۴) عدم تخصیص منابع لازم (بختیاری ،۱۳۸۳،ص۲۴تا۲۶)
کاپلان و نورتون برای رفع این موانع روش ارزیابی متوازن را به عنوان ابزار نیرومند در تحقیق استراتژی های سازمان و شرکت ها به مدیران عرضه کردند. (ابن الرسول و همکاران ،۲۰۰۳)
در این پژوهش تلاش می شود سازمان  تامین اجتماعی استان البرز از چهار منظر مالی ،مشتری ،فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری مورد ارزیابی قرار گیرد.
۱-۴٫اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق
حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. اطلاع ازاثربخشی وکارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هرحرکت ،می تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود.بدین منظور تمام سازمانها همواره در جهت ارزیابی و پایش وضیعت حیات خود اقدامات گوناگونی را انجام می دهند. پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر  بهره وری رابیش از پیش آشکار نموده است. از این رو مدیران امروز در  جستجوی دستیابی به یک راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود، بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند(ابن الرسول وهمکاران،۲۰۰۷).
با توجه به نیاز روز افزون جامعه به بیمه و سازمان های بیمه گر  ضرورت امر سبب گردید تا با اجرای این پژوهش عملکرد سازمان تامین اجتماعی با بهره گرفتن از روش کارت امتیازی متوازن از چهار بعد(مالی ، مشتری فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری )مورد ارزیابی قرارگیرد .

تعداد صفحه : ۱۴۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***