دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

                        دانشگاه آزاد اسلامی

                      واحد علوم وتحقیقات ساوه

 

                پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

              در رشته : حسابداری

           عنوان:

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن                     زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

استاد راهنما :

دکتر حمیدرضا شماخی

استاد مشاور:

دکتر محسن  تنانی

 

تابستان۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فصل اول. ۲
کلیات تحقیق.. ۲
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲ تاریخچه مطالعاتی.. ۳
۱-۳ بیان مسئله. ۵
۱-۴چارچوب نظری پژوهش…. ۷
۱-۵ مدل مفهومی پژوهش…. ۸
۱-۶فرضیه های پژوهش…. ۹
۱-۷اهداف پژوهش…. ۱۰
۱-۷-۱ اهداف ویژه ۱۰
۱-۷-۲ اهداف علمی.. ۱۰
۱-۷-۳ اهداف کاربردی.. ۱۱
۱-۸اهمیت وضرورت پژوهش…. ۱۱
۱-۹ قلمرو مطالعاتی.. ۱۱
۱-۱۰ تعاریف مفهومی متغیرها ۱۲
۱-۱۱ ساختار پژوهش…. ۱۴
فصل دوم. ۱۵
۲-۱ مقدمه. ۱۶
۲-۲گفتار نخست: سرمایه  درگردش…. ۱۷
۲-۲-۱تعاریف سرمایه درگردش…. ۱۷
۲-۲-۲ماهیت سرمایه درگردش…. ۱۸
۲-۲-۳استراتژی های سرمایه درگردش…. ۱۸
۲-۲-۳-۱ استراتژی دارایی های جاری.. ۱۹
۲-۲-۴راهبردهای سرمایه درگردش…. ۲۱
۲-۲-۵ سیاست های مطلوب سرمایه درگردش…. ۲۲
۲-۲-۶ عوامل مؤثردرتعیین میزان  سرمایه درگردش…. ۲۳
۲-۲-۷ فروش وسرمایه درگردش…. ۲۶
۲-۳ گفتار دوم:مدیریت سرمایه درگردش…. ۲۷
۲-۳-۱اهمیت مدیریت سرمایه درگردش…. ۲۷
۲-۳-۲مدیریت سرمایه درگردش درمرحله عمل.. ۲۸
۲-۴ گفتارسوم:متغیرهای سرمایه درگردش…. ۲۹
۲-۴-۱ دوره وصول مطالبات… ۲۹
۲-۴-۱-۱اهداف استفاده از حساب های دریافتنی.. ۳۲
۲-۴-۲ دوره گردش موجودی ها ۳۳
۲-۴-۲-۱انواع موجودی ها ۳۴
۲-۴-۲-۲عوامل تعیین کننده میزان موجودی.. ۳۵
۲-۴-۳ چرخه تبدیل وجه نقد. ۳۶
۲-۴-۴ دوره پرداخت بدهی ها ۳۹
۲-۵گفتارچهارم:عدم تقارن زمانی سود. ۳۹
۲-۵-۱محافظه کاری.. ۳۹
۲-۵-۲ تعاریف محافظه کاری.. ۴۰
۲-۵-۳ معیارهای ارزیابی محافظه کاری.. ۴۳
۲-۵-۳-۱معیارهای خالص دارائی ها ۴۴
۲-۵-۳-۲ معیارهای سود و اقلام تعهدی.. ۴۴
۲-۵-۳-۳ معیارهای رابطه سود و بازده سهام. ۴۵
۲-۵-۴ عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری.. ۴۶
۲-۵-۵ پیامدهای محافظه کاری.. ۴۷
۲-۶گفتارپنجم: هموارسازی سود. ۴۸
۲-۶-۱ تعاریف هموارسازی سود. ۴۸
۲-۶-۲ انواع هموار سازی سود. ۴۸
۲-۶-۲-۱سود هموار طبیعی.. ۴۸
۲-۶-۲-۲هموارسازی واقعی.. ۴۹
۲-۶-۲-۳هموارسازی مصنوعی.. ۴۹
۲-۶-۳ هموارسازی ازطریق طبقه بندی.. ۵۰
۲-۶-۴ انگیزه های هموار سازی.. ۵۱
۲-۶- ۵ نظریه های”آناند موهان جول” و” آنجان وی . تاگور”. ۵۱
۲-۶-۶ نظریه های ” داس چر” و “مالکوم”. ۵۱
۲-۶-۷ مدل “روزن بوم” ، “ون درگوت” و” مرتنز”. ۵۲
۲-۶-۸ نظریه های “میلک” و “جیاکومینو”. ۵۳
۲-۷ گفتار ششم :پیشینه پژوهش…. ۵۵
۲-۷-۱پیشینه داخلی.. ۵۵
۲-۷-۲ پیشینه خارجی.. ۶۰
فصل سوم. ۶۷
روش اجرای پژوهش…. ۶۷
۳-۱ مقدمه. ۶۸
۳-۲ روش پژوهش…. ۶۸
۳-۳ سؤالات پژوهش…. ۶۹
۳-۴ فرضیه های پژوهش…. ۷۰
۳-۵ جامعه مطالعاتی ونمونه آماری پژوهش…. ۷۱
۳-۶ روش جمع آوری اطلاعات… ۷۲
۳-۷ تعریف متغیر های پژوهش ونحوه اندازه گیری آنها ۷۳
۳-۸ مدل تحقیق.. ۷۷
۳-۹روش تجزیه وتحلیل داده ها ۷۸
۳-۹-۱روش تخمین با بهره گرفتن از داده های ترکیبی.. ۸۰
۳-۹-۲آزمون Fلیمر. ۸۱
۳-۹-۳آزمون هاسمن.. ۸۲
۳-۹-۴روش تخمین.. ۸۴
۳-۹-۵آزمون های آماری.. ۸۵
۳-۹-۵-۱آزمون جارک. برا ۸۵
۳-۹-۵-۲آزمون مانایی.. ۸۵
۳-۹-۵-۳آزمونt 86
۳-۹-۵-۴آزمونFفیشر. ۸۶
۳-۹-۵-۵آزمون دوربین واتسون. ۸۷
۳-۹-۶تحلیل رگرسیون. ۸۷
۳-۹-۶-۱مفروضات مدل رگرسیون خطی کلاسیک…. ۸۸
فصل چهارم. ۸۸
تجزیه و تحلیل داده ها ۸۹
۴-۱ مقدمه‏. ۹۰
۴-۲آمار توصیفی.. ۹۱
۴-۳ معرفی مدل و متغیرها ۹۳
۴-۵ مفروضات رگرسیون. ۹۴
۴-۵-۱آزمون مانایی.. ۹۴
۴-۵-۲آزمون جارکو-برا ۹۷
۴-۵-۳بررسی فرض نرمال بودن(آزمونK-S) 98
۴-۶آزمونFلیمر وهاسمن.. ۱۰۰
۴-۷خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه: ۱۰۴
۴-۷-۱ فرضیه اول. ۱۰۴
۴-۷-۱-۱فرضیه فرعی اول از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: ۱۰۷
۴-۷-۱-۲فرضیه فرعی دوم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: ۱۰۹
۴-۷-۱-۴فرضیه فرعی چهارم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: ۱۱۳
۴-۷-۲-۱فرضیه فرعی پنجم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: ۱۱۷
۴-۷-۲-۲فرضیه فرعی ششم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: ۱۱۹
۴-۷-۲-۳فرضیه فرعی هفتم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود: ۱۲۱
فصل پنجم. ۱۲۸
نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۲۸
۵-۱ مقدمه. ۱۲۹
۵-۲نتایج حاصل از آزمون فرضیات… ۱۲۹
۵-۲-۱نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. ۱۲۹
۵-۲-۲ نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۳۰
۵-۲-۳ نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۳۰
۵-۲-۴ نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۳۱
۵-۲-۵نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۳۱
۵-۲-۶ نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم. ۱۳۱
۵-۲-۷ نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۱۳۲
۵-۲-۸ نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. ۱۳۲
۵-۲-۹ نتیجه آزمون فرضیه فرعی هفتم. ۱۳۳
۵-۲-۱۰ نتیجه آزمون فرضیه فرعی هشتم. ۱۳۳
۵-۳پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش…. ۱۳۴
۵-۴پیشنهاد هابرای تحقیقات آتی.. ۱۳۶
منابع و مآخذ. ۱۳۸
منابع فارسی: ۱۳۹
منابع لاتین: ۱۴۲
پیوست ها ۱۴۴
پیوست الف: خروجی نرم افزار. ۱۴۵
پیوست ب: لیست شرکت های هموار ساز سود. ۱۶۶
Abstract: 169
 
 
 
نگاره(۱-۲) ویژگی های مخاطره و بازده با توجه به سیاست های سرمایه در گردش…. ۲۳
جدول۳-۱ نحوه انجام غربالگری.. ۷۲
جدول ۴-۱: آمارتوصیفی متغیرهای مورد بررسی عدم تقارن. ۹۱
جدول ۴-۲: آمارتوصیفی متغیرهای مورد بررسی هموارسازی.. ۹۲
نگاره( ۴-۳)نتایج آزمون مانایی متغیرهای عدم تقارن. ۹۵
نگاره( ۴-۴)نتایج آزمون مانایی متغیرهای هموارسازی.. ۹۶
نگاره (۴-۵ )نتایج آزمون F لیمر و هاسمن مدلهای اصلی و فرعی.. ۱۰۲
نگاره (۴-۶)نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول. ۱۰۴
جدول (۴-۷ )نتایج همخطی فرضیه اصلی اول مدل (۱) ۱۰۶
نگاره (۴-۸ )نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول. ۱۰۷
جدول ۴-۹ نتایج همخطی فرضیه فرعی اول مدل (۱) ۱۰۸
نگاره ۴-۱۰نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم. ۱۰۹
جدول ۴-۱۱ نتایج همخطی فرضیه فرعی دوم مدل (۱) ۱۱۰
نگاره (۴-۱۲)نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم. ۱۱۱
جدول (۴-۱۳) نتایج همخطی فرضیه فرعی سوم مدل (۱) ۱۱۲
نگاره (۴-۱۴)نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم. ۱۱۳
نگاره (۱۶ -۴)نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم. ۱۱۵
جدول (۱۴-۱۷) نتایج همخطی فرضیه اصلی دوم مدل (۲) ۱۱۶
نگاره (۴-۱۸)نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم. ۱۱۷
جدول (۴-۱۹) نتایج همخطی فرضیه فرعی پنجم مدل (۲) ۱۱۹
نگاره (۴-۲۰)نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم. ۱۱۹
جدول (۴-۲۱) نتایج همخطی فرضیه فرعی ششم مدل (۲) ۱۲۱
نگاره (۴-۲۲)نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم. ۱۲۱
نگاره (۴-۲۳)نتایج حاصل از فرضیه فرعی هشتم. ۱۲۳
جدول (۴-۲۴)نتایج همخطی فرضیه فرعی هشتم مدل (۲) ۱۲۵
 
 
نمودار۱-۱ مدل مفهویی پژوهش…. ۹
نمودار۲-۲ چرخه تبدیل وجه نقدو عملیات( منبعRoss,2008) 39
نمودار( ۴-۳)آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. ۱۰۰
 
چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور تعداد ۱۰۰ شرکت در دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۶ انتخاب گردید. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش در قالب ۴ شاخص دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالاو دوره تبدیل وجه نقد را بر عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود  در ۲ فرضیه اصلی و۸ فرضیه فرعی مورد مطالعه قرار داده شد؛ همچنین ۳ متغیر اندازه شرکت، رشد شرکت واهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرارگرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره باداده های تابلویی و اثرات تصادفی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین مدیریت سرمایه در گردش با عدم تقارن زمانی سود وهموارسازی سود رابطه ای معنادار وجود دارد، بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره تبدیل وجه نقد با عدم تقارن زمانی سود رابطه معکوس ومعنادار وجود دارد و رابطه معناداری بین دوره پرداخت بدهی ها با عدم تقارن زمانی سود مشاهده نشد. همچنین رابطه معکوس ومعناداری بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها با هموار سازی سود تایید شد. اما بین دوره پرداخت بدهی ودوره تبدیل وجه نقد با هموار سازی سود رابطه معناداری مشاهده نشد. لازم به توضیح است که نتایج فرضیه ها تحت وجود متغیرهای کنترلی مورد سنجش قرار گرفتند.
 
واژ گان کلیدی:مدیریت سرمایه درگردش،دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها، دوره گردش موجودی ، دوره تبدیل وجه نقد، عدم تقارن زمانی سود، هموارسازی سود
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه

بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلند مدت شرکت ها بر مواردی مانند سرمایه گذاری  ساختار سرمایه ، تقسیم سود یا ارزشیابی شرکت ها  متمرکز شده اند و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت ها در دارایی های جاری و یا منابع تامین مالی شده آنها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده ای از اقلام صورت وضعیت مالی را به خود نسبت می دهند، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در صورتی که این اقلام از عوامل اصلی صورت وضعیت مالی هستند (تروئل و سولانو،۲۰۰۶، ص۱).[۱]
سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری; که از آن به عنوان معیاری برای اندازه گیری توان نقدینگی شرکت به کار می رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
در این فصل پس از بیان مسئله پژوهش به تعریف موضوع پژوهش پرداخته و در ادامه بیان اهمیت و ضرورت پژوهش بررسی می شود. همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف ویژه، علمی وکاربردی بیان می کنیم. چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع پژوهش بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های پژوهش نیز اشاره شده است.
 

۱-۲ تاریخچه مطالعاتی

۱- پیشکاری (۱۳۷۵) در پژوهش خود تحت عنوان “بررسی مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های منتخب ایرانی ” که از طریق پرسشنامه انجام شده است سؤالات زیر را مطرح کرده است:
آیا مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های ایرانی وجود دارند؟
۲-آیا روش های مختلفی که در ارزیابی سرمایه در گردش استفاده می شود بر بهای تمام شده کالا یا خدمات آنها تأثیر دارد؟
۳-آیا میزان سرمایه در گردش مناسب در شرکت های نمونه اندازه گیری می شود؟
در کل از پرسشنامه های بیست شرکت که به طـور نمـونه انتخـاب شده بودند، دریافتند که ۶۷ درصد از شرکت ها از روشی که برای مدیریت سرمایه در گردش خود استفاده می کنند، باعث تأثیر بر بهای تمام شده کالا یا خدمات خود شده اند و نیز این که ۷۱ درصد از شرکت ها با مدیریت مناسب سرمایه در گردش خود توانسته اند حجم بهینه ای از سرمایه در گردش را انتخاب کنند.
۲- ایزدی نیا و تاکی (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه درگردش بر قابلیت سوددهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۰ پرداختند. بازده کل دارایی ها به عنوان معیار اندازه گیری برای قابلیت سوددهی در نظر گرفته شده است، نتایج رگرسیون نشان می دهد چرخه تبدیل وجه نقد با بازده دارایی ها یک رابطه معکوس ومعنی داری را به وجودآورده است وهمچنین سرمایه گذاری بالا در موجودی کالا وحساب های در یافتنی منجر به پایین آمدن سوددهی می شود.
۳-آناند و پراکاش گوپتا (۲۰۰۲)[۲] در پژوهش خود عملکرد مدیریت ســرمایه در گردش شــرکــت هــا را بــین ســـال های ۱۹۹۸ تــا ۲۰۰۱ مــورد بـررسی قرار دادند. در این پـــژوهش تعداد ۴۲۷ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده بود. در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها را از معیارهای چرخه تبدیل وجه نقد، گردش چرخش عملیاتی و گردش سرمایه در گردش استفاده شده بود. نتایج پژوهش حاکی از این بود که معیارهای انتخاب شده برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه در گردش علاوه بر اینکه برای ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش مفید می باشند، به تجزیه و تحلیل مخاطره و بازدید شرکت ها کمک می کند.
۴-سامیلوگ ودیمیرنس (۲۰۰۸)[۳]  مطالعه صورت گرفته توسط ایشان برروی یک نمونه از شرکت های تولیدی ترکیه ای طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۹۸ به منظور بررسی ارتباط بین سود آوری ومدیریت سرمایه درگردش نشان داد که دوره حساب های دریافتنی، دوره موجودی کالا واهرم ها بطور منفی و با اهمیتی برسودآوری شرکت تأثیر می گذارد. درحالیکه رشد شرکت (درغالب فروش ها) بطور مثبت و با اهمیتی برسودآوری شرکت تأثیر می گذارد. با این وجود چرخه تبدیل وجه نقد، اندازه شرکت و دارایی های مالی ثابت از لحاظ آماری تأثیر با اهمیتی بر سود آوری شرکت های مورد بررسی ندارد. نتایج نشان می دهد که سودآوری شرکت از طریق کاهش دوره حساب های دریافتنی وموجودی  کالا افزایش می یابد.
 

تعداد صفحه : ۱۸۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***