دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :  فناوری اطلاعات

عنوان : ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)


 
 

ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت گرایش فناوری اطلاعات

استاد راهنما:

دکتر منوچهر انصاری

استاد مشاور:

دکتر نسترن حاجی حیدری

شهریور ماه ۱۳۹۰


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب                                                                                       شماره صفحه

  1. فصل اول.. ۹

۱-۱٫ مقدمه.. ۹
۱-۲٫ مساله اصلی تحقیق :.. ۹
۱-۳٫ تشریح و بیان مساله :.. ۱۵
۱-۴٫ ضرورت انجام تحقیق :.. ۱۷
۱-۵٫ اهداف(کلی و جزئی) تحقیق :.. ۱۷
۱-۶٫ سوالات یا  فرضیه های تحقیق :.. ۱۷
۱-۷٫ قلمرو تحقیق :.. ۱۸
۱-۸٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :.. ۱۸

  1. فصل دوم.. ۲۱

۲-۱٫ مقدمه.. ۲۱
۲-۲٫ تاریخچه و سیرتکامل سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان… ۲۲
۲-۳٫ معرفی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان… ۲۴
معماری سیستم ERP.. 30
اجزای تشکیل دهنده سیستم های ERP.. 32
۲-۴٫ ضرورت استقرار  ERPدر سازمان… ۳۴
۲-۵٫ مزایای پیاده سازی ERP.. 36
استراتژی های بهره گیری از سیستم ERP.. 38
انتخاب بسته نرم افزاری ERP.. 39
سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته.. ۴۲
معیارهای انتخاب بسته نرم افزاری ERP.. 60
۲-۶٫ عوامل آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی.. ۶۳
ERP و فرهنگ سازمانی.. ۶۳
ERP و فرآیندهای سازمانی.. ۶۳
ERP و تکنولوژی.. ۶۴
ERP و تصمیم گیری مدیریت.. ۶۵
۲-۷٫ استفاده از ERP درایران… ۷۰
تقسیم بندی بازار ERP ایران.. ۷۲
۲-۸٫مدل مفهومی تحقیق…. ۷۵
۲-۹٫جمع بندی فصل… ۷۶

  1. فصل سوم.. ۷۹

۳-۱٫ مقدمه.. ۷۹
۳-۲٫ روش تحقیق.. ۷۹
تحقیق کاربردی.. ۷۹
تحقیق توصیفی.. ۸۰
۳-۳٫ متغیرهای تحقیق.. ۸۱
۳-۴٫ روشهای جمع آوری اطلاعات.. ۸۲
۳-۵٫ روایی و پایایی پرسشنامه.. ۸۴
تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه.. ۸۴
تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. ۸۵
۳-۶٫ جامعه و نمونه آماری.. ۸۶
جامعه آماری.. ۸۶
قلمرو مکانی تحقیق.. ۸۶
قلمرو زمانی تحقیق.. ۸۶
نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه.. ۸۷
۳-۷٫ روشهای نمونه گیری.. ۸۷
۳-۸٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۸۷
آزمون t. 88
آزمون فرید من.. ۸۸

  1. فصل چهار.. ۹۱

۴-۱٫ آمار توصیفی.. ۹۲
پرسشنامه های توزیع شده و نرخ پذیرش آنها.. ۹۲
جنسیت پاسخ دهندگان.. ۹۲
سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. ۹۴
سن.. ۹۵
سابقه خدمت.. ۹۶
۴-۲٫ آمار استنباطی.. ۹۸
آزمون فرضیه های تحقیق.. ۹۹
آزمون نرمال.. ۱۰۰
فرضیه شماره یک: عامل منابع انسانی.. ۱۰۱
فرضیه شماره دو: عامل زیر ساخت تکنولوژی اطلاعاتی.. ۱۰۲
فرضیه شماره سه: عامل فرهنگ سازمانی.. ۱۰۴
فرضیه شماره چهار: عامل فرایند های کسب وکار.. ۱۰۵
فرضیه شماره پنج: عامل داده.. ۱۰۶
فرضیه شماره شش: عامل مدیریت ارشد.. ۱۰۷
فرضیه شماره هفت: عامل مدیریت تغییر سازمانی.. ۱۰۸
آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. ۱۰۹
۴-۳٫ تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان… ۱۱۱

  1. فصل پنجم.. ۱۱۷

۵-۱٫ مقدمه.. ۱۱۷
۵-۲٫ نتیجه گیری.. ۱۱۷
۵-۳٫ خلاصه نتایج.. ۱۱۷
۵-۴٫ نتایج آزمون فرضیات.. ۱۱۸
۵-۵٫ نتایج مربوط به سازمان مورد مطالعه.. ۱۱۸
۵-۶٫ نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. ۱۲۱
۵-۷٫ استراتژیی ها و پیشنهادات برای بهبود عوامل آمادگی براساس آزمون فریدمن   ۱۲۲
۵-۸٫ پیشنهادات.. ۱۲۳
پیشنهادات در سطح کلی.. ۱۲۳
پیشنهادات در سطح سازمان.. ۱۲۴
۵-۹٫ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۱۲۵
۵-۱۰٫ محدودیت های تحقیق.. ۱۲۶
پرسشنامه.. ۱۳۳
چکیده
سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد، یکپارچه می کند. به منظور پیاده کردن موفقیت آمیز یک پروژه ERP[i] در سازمان ضرورت ارزیابی آمادگی بکارگیری سیستم توصیه شده است. در این تحقیق با هدف ارزیابی آمادگی بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمانی با تاکید بر عوامل حیاتی موفقیت در شرکت ایران خودرو دیزل با جامعه آماری  ۲۰۰ نفر انجام گرفته است. روش نمونه برداری در این تحقیق تصادفی ساده بوده که با بهره گرفتن از جدول مورگان کرجسی محاسبه شد. روش تحقیق مورد استفاده نیز توصیفی – پیمایشی بوده است که جمع آوری اطلاعات ثانویه با بهره گرفتن از مطالعه ادبیات تحقیق و داده های اولیه با بهره گرفتن از پرسشنامه جمع آوری شده است.  برای روایی از نظرات خبرگان، اساتید و پایایی ابزارتحقیق یعنی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمامی عوامل در وضعیت نامناسب قرار دارند. نیاز به بهبود و تقویت دارند.
Assessment for readiness of ERP organizational solution implementation based on critical success factors(CFS’s).(Case study : IRAN KHODRO DIESEL Co.)
 
ABSTRACT:
 
Type text or a website address or translate a document.
Cancel
Persian to English translation
Enterprise resource planning system is a software package with very large organization that integrates functions in a single system . In order to successfully implementation an ERP project in the organization , necessity of assessing  the readiness of the system is recommended.
This study has been done with assessing of implementation readiness of the ERP system aim emphasize critical satisfaction factors(CFS’s) with 200 pearsons as statistic population.
Method of sampling in this study was Simple random sampling  which was calculated using the table Krjsy Morgan.
The using method of study has been survey research and for gathering the secondary data using the research literature study and for primery data using the questionnaire.
For assessing validity of  the questionnaire was used opinions of experts, professors and for assessing reliability was used Cronbach’s alpha reliability coefficient.
The research results showed that all factors are in poor condition. There needs to be improved and strengthened.
 
Key words:
Enterprise resource planning , readiness assessment , critical success factors(CFS’s)

 مقدمه

در عصر پست مدرن و فراصنعتی کنونی سازمان ها در حال تغییرات بنیادی هستند و این تغییرات در هزاره جدید در حال افزایش است . سازمان هزاره جدید بر اساس میزان توجه و تاکید بر روی ایجاد ارزش افزوده در هر یک از فرایند های کاری و فعالیت داخلی سازمان شناسایی و سنجیده می شود و بنابر این چنین سازمانی در توانایی ایجاد تغییر و نیز به کارگیری تخصصی و تجربه سازمانی نیاز به سرعت عمل دارد .
اعضای این چنین سازمان هایی در واقع کارمند نیستند، بلکه شرکایی هستند که در سطح بالایی در فعالیت های سازمان یا شرکت در گیر و سهیم هستند . بنابراین، این چنین دیدگاهی نیاز به نوعی جدید از معماری سازمانی دارد که به عنوان یک محرک، انعطاف پذیری و مقاومت لازم برای بقا در بازار رقابتی این هزاره را فراهم آورد .بسته های نرم افزاری ERP  چنین معماری قدرتمندی را فراهم می آورند .
تعداد صفحه : ۱۳۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***