دانلود پایان نامه ارشد :ارزیابی، رتبه بندی و مقایسه کارایی مالی شرکتهای صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از تلفیق روشهای کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : ارزیابی، رتبه بندی و مقایسه کارایی مالی شرکتهای صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روشهای کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده ها

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

                                     (M.A)پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : حسابداری

عنوان :

ارزیابی، رتبه بندی و مقایسه کارایی مالی شرکتهای صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تلفیق روشهای کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده ها

استاد راهنما :

دکتر فاطمه صراف

استاد مشاور:

دکتر مهدی بشکوه

اسفند ماه ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست
چکیده ۱
فصل اول :کلیات پژوهش ۲
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ اظهار مسئله ۴
۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش ۷
۱-۴ اهداف پژوهش ۹
۱-۵ سوالات پژوهش ۹
۱-۶ فرضیات پژوهش ۱۰
۱-۷ تعاریف و اصطلاحات ۱۰
۱-۸ روش گردآوری اطلاعات ۱۱
۱-۹ محدوده پژوهش ( موضوعی , زمانی و مکانی ) ۱۱
۱-۱۰ ساختار پژوهش ۱۲
فصل دوم : ادبیات پژوهش ۱۳
۲-۱ مقدمه ۱۴
۲-۲ بخش اول) عملکرد ۱۵
۲-۲-۱ مفهوم و تعاریف عملکرد ۱۵
۲-۲-۲ تاریخچه ارزیابی عملکرد ۱۶
۲-۲-۳ فرایند ارزیابی عملکرد ۱۷
۲-۲-۴ ارزیابی و اندازه گیری عملکرد ۱۸
۲-۲-۵ اهداف ارزیابی عملکرد ۲۰
۲-۲-۶ عملکرد کارکنان ۲۲
۲-۳ بخش دوم) مدل های ارزیابی عملکرد ۲۵
۲-۳-۱ نرخ بازده سرمایه ، برگشت حقوق صاحبان سهام ، بازده اصل سرمایه و مشتقات آنها ۲۶
۲-۳-۲ رویکردهای ارزیابی عملکرد ۳۲
۲-۳-۳ مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد ۳۳
۲-۴ بخش سوم) کارایی ۳۵
۲-۴-۱ تعریف کارایی ۳۵
۲-۴-۲ عوامل مؤثر در کارایی ۳۷
۲-۴-۳ انواع کارایی ۳۸
۲-۴-۴ ناکارایی ۴۰
۲-۴-۵ اندازه گیری کارایی ۴۰
۲-۴-۶ ارتباط بین صرفه اقتصادی و کارایی ۴۲
۲-۴-۷ معیارهای کارایی ۴۳
۲-۴-۸ تدوین معیارهای کارایی ۴۳
۲-۴-۹ تعیین موانع، معضلات و مسائل موجود درارزیابی ۴۵
۲-۴-۱۰ انواع ارزیابی ۴۵
۲-۴-۱۱ روش های ارزیابی عملیاتی شرکتها و موسسات ۴۷
۲-۴-۱۲ کارایی عملیاتی ۵۲
۲-۵ بخش چهارم) پیشینه پژوهش ۵۵
۲-۵-۱ تحقیقات داخلی ۵۵
۲-۵-۲ تحقیقات خارجی ۶۰
۲-۶ اختصار فصل ۶۵
فصل سوم : روش پژوهش ۶۶
۳-۱ مقدمه ۶۷
۳-۲ روش شناسی پژوهش ۶۷
۳-۳ فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه ۶۷
۳-۴ متغیرهای پژوهش ۶۸
۳-۵ پروسه پژوهش ۶۸
۳-۶ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ۶۹
۳-۷ جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری ۷۰
۳-۸ ماهیت و منابع داده ها ۷۰
۳-۹ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۱
۳-۹-۱ طریقه طراحی ۷۲
۳-۹-۲ مفهوم کارایی در تحلیل پوششی داده ها ۷۲
۳-۹-۳ تحلیل پوششی داده ها  و رویکرد سیستمی ۷۳
۳-۹-۴ الگوبرداری  با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها ۷۳
۳-۹-۵ تعریف واحدهای تصمیم گیری ۷۳
۳-۹-۶ انواع الگوها ۷۴
۳-۹-۷ الگوی CCR 74
۳-۹-۸ الگوی BCC 76
۳-۹-۹ مدل جمعی ۷۸
۳-۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ اختصار فصل ۸۰
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱
۴-۱ مقدمه ۸۲
۴-۲ خروجی کارت امتیازی متوازن ۸۲
۴-۳ ورودی و خروجی های پژوهش ۸۴
۴-۴ تحلیل پوششی داده ها ۹۰
۴-۵ تحلیل حساسیت متغیرها ۹۱
۴-۶ رتبه بندی گروه های صنعتی ۹۴
۴-۷ رتبه بندی شرکت های مربوط به گروه های کارآمد و ناکارآمد ۹۵
۴-۸ اختصار فصل ۹۷
فصل پنجم : نتیجه گیری ۹۸
۵-۱ مقدمه ۹۹
۵-۲ اهداف پژوهش ۱۰۰
۵-۳ آزمون فرضیات پژوهش ۱۰۲
۵-۴ پیشنهادات کاربردی پژوهش ۱۰۳
۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۰۴
۵-۶ محدودیت های پژوهش ۱۰۴
ضمایم ۱۰۵
فهرست منابع ۱۰۵
چک لیست ۱۰۸
 
 
 
 
 

چکیده

هدف: هدف محقق از انجام این مقاله محاسبه و رتبه بندی کارایی شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار بوده می باشد.
روش پژوهش:  در این پژوهش روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد.
یافته ها: در این پژوهش به محاسبه و رتبه بندی کارایی شرکت های عضو بازار بورس ایران پرداختیم که در آن آغاز از روشهای BCC  و CCR که هرکدام شامل دو رویکرد نهاده گرا و ستانده گرا می باشند بهره گیری نموده ایم. در انتها مشخص گردید که بهترین روش BCC نهاده گرا می باشدکه با بهره گیری از آن به ارزیابی کارایی شرکت ها و نیز تحلیل حساسیت متغیرها پرداخته ایم.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گیری نمود که از بین رویکردهای مختلف بهترین روش BCC نهاده گرا می باشد و نیز از میان نهاده ها، دارایی و فروش و از میان ستانده ها، مطالبات حساس ترین متغیرها بوده اند و نیز صنایع شیمیایی و منسوجات به ترتیب کاراترین و ناکاراترین صنایع می باشند.
کلید واژه ها: کارایی- تحلیل پوششی داده ها- BCC – CCR
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات پژوهش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱-۱      مقدمه

درجه روزافزون رقابت در صنعت، عرضه تکنولوژی های جدید در فعالیت شرکتها، گسترش محصولات و خدمات مالی جدید و نیازهای روزافزون به نیروی کار با صلاحیت شرکتها و موسسات و بویژه شرکتهای صنعتی را در معرض یک فرایند تکامل بسیار پیچیده به مقصود دستیابی به مزیت رقابتی یا صرفا بقا قرار داده می باشد. (فری یرا[۱] وهمکاران،۲،۲۰۱۲)
ارزیابی عملکرد شرکتهای مختلف یک کار دشوار می باشد. یکی از علت های این دشواری پیچیدگی ای می باشد که ذاتا در مجموعه متنوع ابعادی که بایستی در ارزیابی مد نظر قرار گیرند وجود دارند همچنین منافع متعدد و ذینفعان مختلف نیز دلایلی دیگر می باشد(فری یرا وهمکاران،۲،۲۰۱۲)
یک مطالعه جامع کاربردهای تحلیل پوشش داده ها در عملکرد شرکت ها نشان میدهد شفافیت گزارشها در مورد بکارگیری تحلیل پوششی داده ها[۲] برای موسسات مالی امری ضروری می باشد. با در نظر داشتن اهمیت ارزیابی عملکرد از طریق تحلیل پوششی داده ها و تأثیر آن در افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد شرکتها ، از این رو اهمیت موضوع و حساسیت شکل گیری آن در بخش خدمات مالی، زمینه لازم و کافی برای پرداختن به این مقوله را فراهم می آورد. در این فصل در آغاز اظهار مساله و اهمیت و ضرورت موضوع توصیف شده و سپس اهداف ، فرضیات پژوهش و اصطلاحات کلیدی اظهار شده اند.
 
 
 
 

۱-۲       اظهار مسئله

ارزیابی عملکرد فرایندی می باشد که به سنجش، اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درمورد عملکرد طی دوره های معین می پردازد. از بُعد سازمانی ارزیابی عملکـرد معمـولاً متـرادف اثربخشـی فعالیـتهاسـت. منظـور از اثربخشی اندازه دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات می باشد. از نقطه نظر چگونگی بهره گیری از منابع، ارزیابی عملکرد در قالب شـاخصهـای کـارایی بیـان می گردد.
اگر در ساده ترین تعریف، نسـبت سـتاده بـه داده را کـارایی بـدانیم، نظـام ارزیـابی عملکرد در واقع اندازه کارایی تصـمیمات مـدیریت در خصـوص اسـتفاده بهینـه از منـابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد. به گونه کلی ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیـری عملکـرد از طریـق مقایسـه وضـع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شـده کـه خـود واجـد ویژگیهای معین باشد.(فلاح-محمد، ۱۳۹۰)
هر سازمان به مقصود آگاهی از اندازه مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویـژه در محیطهای پیچیده و پویا نیاز اساسی به ارزیابی دارد، از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقـی می گردد که پیامدهای آن کهولـت و در نهایـت زوال سـازمان مـی باشـد. در عصـر کنـونی تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود ارزیابی عملکرد را اجتنـاب ناپـذیر نمـوده اسـت بـه گونه ای که فقدان نظـام ارزیـابی در ابعـاد مختلـف، اعـم از ارزیـابی در اسـتفاده از منـابع وکارکنان، اهداف و راهبردها، به عنوان یکی از علائم بیمـاریهـای سـازمان قلمـداد می گردد.(مهرگان-محمدرضا، ۱۳۹۱)
به گونه کلی هدف و مقصود ارزیابی عملکرد نیل به اهداف زیر می باشد:
– پاسخ گویی در برابر نتایج (اطمینان از پاسخ گویی)
– امکان شناسایی اقدامات بهبود دهنده کیفیت و کاهنده هزینه (شناسایی اقدامات بهبود دهنده کیفیت و کمیّت)
–  شکل گیری نتایج ارزیابی عملکرد، به این معنا که با در نظر داشتن پیشنهادها و نتایج این پژوهش می توان به بهبود عملکرد دست پیدا نمود.
اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین بوده می باشد. در سال ۱۹۵۷ فارل با بهره گیری از روشی مانند اندازه گیری کارایی در موضوعات مهندسی اقدام به اندازه گیری کارایی برای یک واحد تولیدی نمود. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داده بود شامل یک ورودی و یک خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه گیری کارایی های فنی و تخصیص و مشتق تابع تولید کارا بود.(هونجاک و تیهومیر[۳] ، ۲۰۱۳)
چارنز، کوپر و رودز[۴] دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان (( تحلیل پوششی داده ها )) نام گرفت. از آنجا که این مدل توسط چارنز، کوپر و رودز (۱۹۸۷) ارائه گردید، به مدل CCR  که از حروف اول نام سه فرد فوق تشکیل شده می باشد معروف گردید. در سال ۱۹۸۴ بنکر، چارنز و کوپر[۵] با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که با در نظر داشتن حروف اول نام آنان به مدل BCC  شهرت پیدا نمود.(هونجاک و تیهومیر ، ۲۰۱۳)
تحلیل پوششی داده ها روشی مبتنی بر یک سری بهینه سازی با بهره گیری از برنامه ریزی خطی می باشد که روش ناپارامتریک نیز نامیده می گردد. در این روش منحنی مرز کارا از یک سری نقاط که بوسیله برنامه ریزی خطی تعیین می گردد، ایجاد می گردد. برای تعیین نقاط می توان از دو فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بهره گیری نمود. روش برنامه ریزی خطی بعد از یک سری بهینه سازی مشخص می کند که آیا واحد تصمیم گیرنده مورد نظر روی خط کارایی قرار گرفته می باشد و یا خارج آن قرار دارد؟ بدین وسیله واحدهای کارا و ناکارا از یکدیگر تفکیک می شوند.(کائو چانگ[۶] ، ۲۰۱۲)
مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها به دو نوع مدل CCR وBCC  تقسیم می شوند. هر کدام از این مدل ها را می توان با بهره گیری از دو رویه ی ورودی محور و خروجی محور مطالعه نمود.(ین شنی[۷] ، ۲۰۱۲). از طرفی انتخاب شاخص های مناسب در اعتبار مطالعه تکنیک تحلیل پوششی داده ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.(جو و همکاران[۸] ، ۲۰۱۱) که جهت تعدیل این چالش رویکرد کارت امتیازی متوازن این امکان را فراهم می نماید که انتخاب ورودی ها و خروجی های پژوهش جهت بکارگیری در تحلیل پوششی داده ها بر مبنای بینشی جامع نگر و با در نظر داشتن جنبه های مختلف سازمانی مالی، فرآیندهای داخلی، مشتری، رشد و یادگیری تبیین گردد.(راجی و همکاران[۹] ،۱۳۹۰)  در واقع در تکنیک ترکیبی DEA- BSC از کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و از تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد بهره گیری می گردد.
 
سوال پژوهش:
– آیا کارایی  شرکتهای صنعتی  به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟
 
تحلیل پوششی داده ها یک ابزار اندازه گیری عملکرد غیر پارامتری می باشد که می تواند برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در مورد واحدهای مختلف بهره گیری گردد زیرا نه تنها واحدها را مطابق با عملکرد شان دسته بندی می کند بلکه همچنین اطلاعات بسیار بیشتری را ارائه می دهد که با سایر روشها مثل تحلیل نسبت نمی توانند مورد پژوهش قرار گیرند (ایکان[۱۰]وکاله،۸۸۹،۲۰۱۱).
از آنجا که تحلیل پوششی داده ها کارایی را با مقایسه کارایی یک موسسه مالی با کارایی سایرین ارزیابی می کند، هر موسسه مالی ناکارآمد یک گروه موسسات کارآمد را دارد که عملکردش در برابر آنها ناکارآمد شناسایی می گردد. سپس این گروه موسسات کارآمد به عنوان مجموعه مرجع برای آن موسسه ناکارآمد توصیف می شوند. بر همین اساس گفته می گردد که تحلیل پوششی داده ها یک رویکرد عملیاتی را برای اندازه گیری ارائه می دهد زیرا شیوه هایی که ناکارایی به آن طریق می تواند کاهش یابد را به صورت مستقیم تری شناسایی می کند(دارل ودیوید[۱۱]،۵،۲۰۰۵).
متداول ترین نقاط قوت تحلیل پوششی داده ها شامل این می باشد که واحد هایی را شناسایی می کند  ،که قابلیت های بهبود بالقوه ارائه می دهند ، منابع ناکارایی را شناسایی می کند و هنگام اندازه گیری عملکرد ترجیحات مدیریت را به حساب می آورد.  با بکارگیری تحلیل پوششی داده ها ابعاد مختلف کارایی واحد می توانند هر چه بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.(ایکان وکاله،۸۸۹،۲۰۱۱).
اندازه گیری عملکرد واحدها اساسی می باشد و این نه تنها به این دلیل می باشد که انجام این کار فرایند تصمیم گیری را بهبود می بخشد، بلکه همچنین به این دلیل می باشد که می تواند در بهبود نتایج سهم داشته باشد. پس یک روش شناسی برای پشتیبانی ارزیابی عملکرد واحدها لازم می باشد. با این حال مهم می باشد در نظر داشت که اندازه گیری عملکرد کار ساده ای نیست. مدیریت عملکرد واحدها دشوار می باشد زیرا همیشه به راحتی نمی توان فهمید چه چیزی و چگونه بایستی اندازه گیری گردد و همچنین به این دلیل که اغلب توافقی بین تصمیم گیرندگان درگیر در فرایند ارزیابی لازم می باشد. (فری یرا وهمکاران،۲،۲۰۰۷).
علیرغم پیشرفت قابل توجهی که طی سالهای اخیر برای توسعه چارچوب های اندازه گیری عملکرد انجام شده می باشد و یکی از بهترین نمونه های آن ارزیابی عملکرد وکارایی از طریق تحلیل پوششی داده ها می باشد، می دانیم که هنوز مسائلی هستند که لازم می باشد بیشتر مورد پژوهش قرار گیرند تا سیستم های اندازه گیری  عملکرد مبنای قوی تری را برای مدیریت بهبود موثر ارائه دهند.
روش های زیادی برای مطالعه و سنجش کارایی یک موسسه یا شرکت وجود ندارد اما یکی از همین روش ها روش تحلیل پوششی داده ها می باشد که در این پژوهش از این روش بهره گیری خواهد گردید. در روش تحلیل پوششی داده ها هر چه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل نمود رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر می باشد.
[۱]. Ferreira et al
[۲] . Data Envelopment Analysis (DEA)
[۳] . Hunjak & Tihumir
[۴] . Charns , Cooper & Rhodes (CCR)
[۵] . Benker , Charns & Cooper (BCC)
[۶] . Kao Chaing
[۷] . Yinsheny
[۸] . Joo et al
[۹] . Rajhi et al
[۱۰]. Eken  & Kale
[۱۱] . Darrel &  David
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***