دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای تولیدی بر اساس کارت امتیازی متوازنBSC

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی داخلی 

عنوان :  ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای تولیدی بر اساس کارت امتیازی متوازنBSC

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی داخلی

عنوان پایان نامه:

ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای تولیدی بر اساس کارت امتیازی متوازنBSC با بهره گرفتن از تکنیک AHP

( فرآیند تحلیل سلسله مراتبی)

مطاله موردی:شرکتهای اکسل سازی سایپا

استاد راهنما:

دکترحسین عابدی

 استاد مشاور:

دکترآرش حاجی کریمی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده XIV
فصـل اول کلیــات.. ۱
۱-۱٫مقدمه. ۲
۲-۱ مراحل اجرای تحقیق. ۳
شکل ۱-۱ مراحل اجرای تحقیق. ۳
۳-۱٫ تشریح و بیان مسئله. ۴
۴-۱٫اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق. ۵
۵-۱٫سوالات تحقیق. ۵
۶-۱٫ اهداف تحقیق. ۶
۷-۱٫فرضیات تحقیق. ۶
۸-۱٫تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۶
۱-۸-۱٫منظر مالی. ۶
۲-۸-۱٫منظر مشتری.. ۶
۳-۸-۱٫منظر فرآیند های داخلی. ۷
۴-۸-۱٫منظر رشد و یادگیری ۷
فصــل دوم. ۸
واکاوی ادبیات پژوهش… ۸
۱-۲مقدمه. ۹
۲-۲٫تاریخچه و مفاهیم مرتبط با پژوهش… ۱۰
۳-۲٫مدیریت استراتژیک.. ۱۰
۴-۲٫استراتژی.. ۱۱
۵-۲٫فرآیند مدیریت استراتژیک.. ۱۱
۱-۵-۲٫ تدوین استراتژی.. ۱۱
۲-۵-۲٫ اجرای استراتژی.. ۱۲
۳-۵-۲٫ ارزیابی و کنترل استراتژی.. ۱۳
۴-۵-۲٫تاریخچه ارزیابی عملکرد. ۱۴
جدول ۱-۲: تاریخچه ارزیابی عملکرد(مجیبی ،۱۳۸۴،ص ۱۷) ۱۵
۶-۲٫عملکرد. ۱۷
۸-۲مدیریت عملکرد. ۱۷
۹-۲٫اصول مدیریت عملکرد. ۱۸
۱۰-۲٫مدیریت عملکرد سازمانی. ۱۹
۱۱-۲مزایای ارزیابی عملکرد. ۱۹
۱۲-۲٫اهمیت ارزیابی عملکرد. ۲۰
۱۳-۲٫کاربردهای ارزیابی عملکرد. ۲۰
۱ ـ تصمیم گیری : برنامه ریزی و هماهنگی. ۲۰
۱۴-۲٫ اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان. ۲۱
۱۵-۲٫ ویژگی های معیارهای سنجش عملکرد. ۲۱
۱۶-۲٫معایب سیستم های سنتی اندازه گیری عملکرد. ۲۲
جدول شماره ۲ ـ ۲مقایسه معیارهای سنتی و نوین سنجش عملکرد (زنجیردار و همکاران،۱۳۸۹). ۲۳
۱۷-۲٫ رویکردهای موجود در سنجش عملکرد. ۲۳
۱-۱۷-۲٫ رویکردهای تک بعدی سنجش عملکرد. ۲۳
۱-۱-۱۷-۲٫ حسابداری منابع انسانی. ۲۴
۲-۱-۱۷-۲٫٫ ارزش افزوده اقتصادی.. ۲۴
۳-۱-۱۷-۲٫٫ مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. ۲۴
۴-۱-۱۷-۲٫ سرمایه فکری.. ۲۵
۲-۱۷-۲٫ رویکردهای چند بعدی سنجش عملکرد. ۲۵
۱-۲-۱۷-۲٫ رویکرد ذینفع. ۲۵
۲-۲-۱۷-۲٫ کارت امتیازی متوازن. ۲۶
شکل شماره ۱ ـ ۲ رابطه بین جنبه های کارت امتیازی متوازن (زنجیردار و همکاران،۱۳۸۹). ۲۷
۱۸-۲ . روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک.. ۲۷
۱۹-۲٫الگوی کارت امتیازی متوازن. ۲۹
۲۰-۲٫عناصر کلیدی کارت امتیازی متوازن. ۲۹
۲۱-۲٫وجوه کارت امتیازی متوازن. ۳۰
۱-۲۱-۲٫ وجه مالی. ۳۰
۲-۲۱-۲٫ وجه مشتری.. ۳۱
۳-۲۱-۲٫ وجه رشد و یادگیری.. ۳۱
۴-۲۱-۲٫ وجه فرایندهای داخلی. ۳۱
شکل ۲-۲٫ تبدیل استراتژی سازمان به چهار وجه کارت امتیازی متوازن. ۳۲
۲۲-۲٫ مزایا و کاربردهای کارت امتیازی متوازن. ۳۲
۲۳-۲٫  محدویت های کارت امتیازی متوازن. ۳۳
۲۴-۲٫ گام های پیاده سازی کارت امتیازی متوازن. ۳۴
۲۵-۲٫ استراتژی و کارت امتیازی متوازن. ۳۵
۱-۲۵-۲٫ تفسیر چشم انداز ۳۵
۲-۲۵-۲٫ ارتباط و مرتبط سازی.. ۳۵
۳-۲۵-۲٫ برنامه ریزی تجاری.. ۳۶
۴-۲۵-۲٫ بازخورد و یادگیری.. ۳۶
۲۶-۲٫ارزیابی متوازن در بخش های عمومی و دولتی. ۳۷
۲۷-۲٫ معرفی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 38
۱-۲۷-۲٫ روش تحلیل سلسله مراتبی AHP. 38
۲-۲۷-۲٫ فرآیند تصمیم گیری سلسله مراتبی گروهی. ۳۹
۳-۲۷-۲٫ ویژگی های روش تحلیل سلسله مراتبی AHP. 41
۲۸-۲٫واکاوی ادبیات پژوهش… ۴۱
۱-۲۸-۲٫واکاوی ادبیات پژوهش در جهان. ۴۱
جدول شماره۳-۲ .خلاصه تحقیق های انجام شده درجهان. ۴۷
۲-۲۸-۲٫واکاوی ادبیات پژوهش در ایران. ۴۸
۲۹-۲٫چارچوب و مدل  پژوهش… ۵۱
شکل۵-۲ :مدل پزوهش (کاپلان و نورتون ،۲۰۰۰) ۵۱
۳۰-۲ .تاریخچه شرکت های تولید کننده اکسل سایپا ۵۱
۳۱-۲ .تاریخچه شرکت های تولید کننده بهران محور سایپا ۵۲
فصل سوم. ۵۳
روش شناسی تحقیق. ۵۳
۱-۳ مقدمه. ۵۴
۲-۳ روش تحقیق. ۵۵
۳-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها ۵۶
شکل ۱-۳ مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل BSC (کاپلان ونورتون ۱۹۹۲) ۵۶
جدول ۱-۳ فهرستی از شاخصه ها و استرا تژی های شرکت مورد بررسی با رویکرد مدل BSC. 57
۴-۳روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۸
۵-۳ جامعه  و نمونه آماری.. ۵۸
۶-۳ روش نمونه گیری.. ۶۱
۶-۳ روش جمع آوری اطلاعات وابزار گردآوری.. ۶۱
۷-۳ مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری.. ۶۲
جدول ۲-۳ امتیازبندی مقیاس تحقیق. ۶۳
۸-۳روایی یا اعتبار پرسشنامه. ۶۳
۹-۳پایایی. ۶۳
جدول ۳-۳ شاخص تصادفی (مهرگان،۱۳۸۳،ص۱۷۳) ۶۵
شکل۱-۳ ضریب پایایی پرسشنامه دوم برای نمونه آماری شرکت محورسازان کوشا ۶۷
شکل۲-۳ ضریب پایایی پرسشنامه دوم برای نمونه آماری شرکت گاما خودرو ۶۷
شکل۳-۳ ضریب پایایی پرسشنامه دوم برای نمونه آماری شرکت بهران محور ۶۷
شکل۴-۳ ضریب پایایی پرسشنامه سوم. ۶۷
فصل چهارم ۶۸
تجزیه و تحلیل داده ها ۶۸
۱-۴ مقدمه‏. ۶۹
۲-۴ تعیین وزن معیارها و زیر معیارها با بهره گرفتن از روش AHP. 70
شکل ۱-۴ نمایش سلسله مراتب یک مسئله تحقیق.. ۷۱
جدول ۱-۴ ارزش گذاری شاخص ها نسبت به هم. ۷۲
۱-۲-۴ تعیین وزن مناظر مدل BSC با بهره گرفتن از نرم افزار EXPERT CHOICE. 73
شکل ۲-۴ خروجی نرم افزار وزن دهی مناظر رویکرد BSC. 73
۲-۲-۴ تعیین وزن زیر شاخصه های مناظر مدل BSC با بهره گرفتن از نرم افزار EXPERT CHOICE. 74
۱-۲-۲-۴ وزن شاخصه های منظر مالی. ۷۴
شکل ۳-۴ خروجی نرم افزار وزن دهی شاخصه های مالی. ۷۴
۲-۲-۲-۴ وزن شاخصه های منظر فرآیندهای داخلی. ۷۵
شکل ۴-۴ خروجی نرم افزار وزن دهی شاخصه های فرآیندهای داخلی. ۷۵
۳-۲-۲-۴ وزن شاخصه های منظر مشتری.. ۷۶
شکل ۵-۴ خروجی نرم افزار وزن دهی شاخصه های مشتری.. ۷۶
۴-۲-۲-۴ وزن شاخصه های منظر رشد و یادگیری.. ۷۷
شکل ۶-۴ خروجی نرم افزار وزن دهی شاخصه های رشد و یادگیری.. ۷۷
جدول:۲-۴ شاخصه ها وزیر شاخصه های ارزیابی شرکت های مورد مطالعه بر مبنای رویکرد BSC. 78
۳-۴ آزمون نرمال بودن داده ها ۷۹
۷-۴شکل خروجی نرم افزار آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. ۷۹
شکل ۸-۴: خروجی نرم افزار آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. ۸۰
۴-۴ تشکیل کارت امتیازی متوازن شرکت تولیدی محورسازان  گروه کوشا ۸۰
جدول:۳-۴ تشکیل کارت امتیازی متوازن شرکت تولیدی محورسازان گروه کوشا ۸۱
۵-۴  آزمون فرضیه های مرتبط با جامعه آماری اول( شرکت محورسازان  گروه کوشا) ۸۲
۱-۵-۴ آزمون فرضیه اول. ۸۲
۲-۵-۴ آزمون فرضیه دوم ۸۲
شکل ۹-۴: خروجی نرم افزار آزمون تی استیودنت  فرضیه ۲(شرکت محورسازان کوشا) ۸۲
۳-۵-۴ آزمون فرضیه سوم ۸۳
شکل ۱۰-۴: خروجی نرم افزار آزمون تی استیودنت  فرضیه ۳(شرکت محورسازان کوشا) ۸۴
۴-۵-۴ آزمون فرضیه چهارم ۸۴
شکل ۱۱-۴: خروجی نرم افزار آزمون تی استیودنت  فرضیه ۴(شرکت محورسازان کوشا) ۸۶
۶-۴ تشکیل کارت امتیازی متوازن شرکت تولیدی گاما خودرو. ۸۶
جدول:۴-۴ تشکیل کارت امتیازی متوازن شرکت تولیدی گاما خودرو ۸۷
۷-۴  آزمون فرضیه های مرتبط با جامعه آماری دوم (شرکت گاماخودرو) ۸۸
۱-۷-۴ آزمون فرضیه اول. ۸۸
۲-۷-۴ آزمون فرضیه دوم ۸۸
شکل ۱۲-۴: خروجی نرم افزار آزمون تی استیودنت  فرضیه ۲(شرکت گاما خودرو) ۸۸
۳-۷-۴ آزمون فرضیه سوم ۸۹
شکل ۱۳-۴: خروجی نرم افزار آزمون تی استیودنت  فرضیه۳(شرکت گاما خودرو) ۹۰
۴-۷-۴ آزمون فرضیه چهارم ۹۰
شکل ۱۴-۴: خروجی نرم افزار آزمون تی استیودنت  فرضیه۴(شرکت گاما خودرو) ۹۱
۸-۴ تشکیل کارت امتیازی متوازن شرکت تولیدی بهران محور. ۹۲
جدول:۵-۴ تشکیل کارت امتیازی متوازن شرکت تولیدی بهران محور ۹۳
۹-۴  آزمون فرضیه های مرتبط با جامعه آماری سوم (شرکت بهران محور) ۹۴
۱-۹-۴ آزمون فرضیه اول. ۹۴
۲-۹-۴ آزمون فرضیه دوم ۹۴
۳-۹-۴ آزمون فرضیه سوم ۹۵
۴-۹-۴ آزمون فرضیه چهارم ۹۶
۱۰-۴ رتبه بندی شرکت های مورد بررسی با ترکیب روش AHP و روش SAW 97
۱۵-۴ تشکیل ماتریس نرمال تصمیم ۱۰۰
۱۶-۴ماتریس تصمیم نرمال. ۱۰۰
۱۷-۴ماتریس نرمال وزن دار. ۱۰۰
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۰۳
۱-۵ مقدمه. ۱۰۴
۲-۵ تحلیل نتایج.. ۱۰۴
۱-۲-۵ تحلیل نتایج به دست آمده از مدل (AHP) 104
جدول ۱-۵ : وزن ودرجه اهمیت نهایی معیارها و زیر معیارهای ارزیابی عملکرد. ۱۰۵
۲-۲-۵  نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. ۱۰۶
۳-۲-۵  نتایج حاصل از مدل SAW… 107
۳-۵ محدودیت های تحقیق.. ۱۰۷
۴-۵ پیشنهادات.. ۱۰۸
۱-۴-۵ پیشنهادات عملیاتی. ۱۰۸
۲-۴-۵ پیشنهادات تحقیقات آتی. ۱۰۹
پیوست ها وضمائم. ۱۱۱
پیوست شماره ۱ نمونه پرسشنامه اول. ۱۱۲
نمونه پرسشنامه دوم (پرسشنامه داخلی) ۱۱۶
نمونه پرسشنامه سوم (پرسشنامه مشتری) ۱۱۷
منابع و ماخذ ۱۱۹
منابع فارسی. ۱۱۹
منابع لاتین. ۱۲۰
چکیده
اغلب سازمان ها به دنبال ارزیابی وضعیت فعلی خود و در پیش گرفتن تمهیداتی برای بهبود آن شرایط در آینده می باشند. از این رو ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در مدیریت نوین تلقی می شود. عموما ارزیابی عملکرد صنایع یک عنصر ضروری و اساسی در برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری اثربخش به شمار می رود.
مقاله حاضر با بهره گرفتن از تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و کارت امتیازی متوازن، روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت های اکسل سازی سایپا ارائه می دهد. در ابتدا با نظر متخصصان و همچنین مطالعه پیشینه تحقیق، به جمع آوری شاخص های مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت های مربوطه پرداخته شد و سپس با نظر خبرگان ، ۳۶ شاخص کلیدی برای درنظرگرفته شد . به علاوه، اوزان نسبی شاخص ها و معیارها از طریق  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)[1]محاسبه گردید. سپس با بهره گرفتن از آزمون تی استیودنت و نرم افزار  spss  فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نهایتا˝ با تلفیق روش AHP و تکنیک [۲] SAW به رتبه بندی شرکت های سازنده اکسل سایپا  پرداخته شد.
کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،روش میانگین وزنی ساده 
۱-۱٫مقدمه
از دیرباز شکاف میان عرصه نظر و عمل از جمله مشکلاتی بوده است که گریبانگیر موجودیت های انسانی، چه در بعد فردی و چه در بعد جمعی و سازمانی بوده است. مشکلی که اندیشمندان حوزه های مختلف فکری را برآن داشته تا پاسخ هایی برای آن تدارک ببینند. هر حوزه ای از حوز ه های معارف بشری از منظری به این موضوع پرداخته است. فیلسوفی چون سقراط از عدم امکان مغایرت میان نظر و عمل بحث کرده و معتقد است انحراف و کجروی در عمل مطابق است با انحراف در نظر. فیلسوفی دیگر چون دیوید هیوم از عدم لزوم متابعت بایدهای عملی از هست های نظری صحبت می کند.. فراتر از تلا شهای بشری، این مسأله در صدر آموزه های دینی انبیاء و اولیای الهی قرار داشته است. بطوریکه از سوی حضرت حق، عدم انطباق نظر و عمل و به تعبیر دیگر قول و فعل به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و تقبیح شده است.  در علم مدیریت نیز مسأله فوق به دغدغه ای جدی تبدیل شده است؛ بطوریکه نتایج بررسی ها نشان می دهد، ۹۰ درصد از برنامه های راهبردی سازمان ها، در عمل با شکست مواجه می گردند و علت اصلی این امر نیز عدم ارتباط میان” ساحت نظر و عمل “است. بدین معنا که در ساحت نظری، ایده ها و اهداف بیان می شوند و در عرصه عمل، برنامه هایی اجرا می شوند که ارتباط منطقی و قابل سنجشی با آرمان ها وسیاست های تدوین شده ندارند. به بیان دیگر، ریشه این مشکل، در عدم تنظیم و تنسیق مدلی جامع جهت ترجمه چشم انداز و سیاست ها به برنامه های عملیاتی نهفته است. از منظری کارکردگرایانه  تاکنون مدل هایی جهت رفع این مشکل جدی در سطح سازمان های انسانی ارائه شده است که می توان مدل ارزیابی متوازن (BSC) را در زمره مهمترین آنها قلمداد کرد(الوانی و همکاران ،۱۳۸۷).
در این بخش ابتدا بیان مسئله و ضروت انجام پژوهش و سپس اهداف ،سوالات و فرضیات پژوهش عنوان شده است و در ادامه روش و قلمروی پژوهش آمده است و در اخر نیز تعریف مفهومی و عملیاتی ذکر شده است .
۲-۱ مراحل اجرای تحقیق
شکل ۱-۱ مراحل اجرای تحقیق
۳-۱٫ تشریح و بیان مسئله
در سال­های پایانی ۱۹۸۰مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا ­­­­­وامریکا درمورد ناکارآمدی روش­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها منتشر شد.
در دوران عصر صنعتی، رویکردهایی که در زمینه سنجش عملکرد شرکت ها و سازمان ها وجود داشت رویکردهایی صرفاً مالی بر مبنای حسابداری بودند که از آن ها تحت عنوان سیستم های سنجش عملکرد سنتی یاد می شود. این رویکردها همیشه تحت شرایط و اصول حسابداری سنتی ای که در آن زمان رایج بود محدود بودند. به تدریج که شرکت ها و سازمان ها وارد عصر اطلاعاتی شدند و مزیت رقابتی خود را در جاهای دیگری غیر از کاهش هزینه و افزایش بهره وری دیدند، این رویکردها نیز توسعه یافتند و از حالت تک بعدی که همان بعد مالی بود به حالت چند بعدی تغییر یافتند(زنجیردار و همکاران،۱۳۸۹).
پیچیده ترشدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه ی قرن ۲۱،اتکای شرکت ها به سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف انها،کم رنگ شد و نارسایی سنجش­های مالی صرف بیش ازپیش نمایان گردید.
به طوری که، روش سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتا بر سنجه های مالی استوار بود ،نه تنها در انعکاس کامل دلایل توفیق و یا عدم توفیق شرکت ها کفایت لازم ر انداشتند، بلکه ارتباطی منطقی و­علت ومعلولی بین عوامل محرکه­ی توفیق و دستاورد های حاصله نیز برقرار نمی­کردند . بدین  ترتیب کاپلان و نورتون اعلام کردندکه برای ارزیابی کامل ازعملکرد سازمان می­بایست این عملکرد از چهار زاویه مورد ارزیابی قرارگیرد :
۱)منظر مالی    ۲)منظر مشتری    ۳)منظر فرایند های داخلی   ۴ )منظر یادگیری و رشد (کاپلان و نورتون،ترجمه بختیاری ،۱۳۸۳،ص۱تا۲۶).    
لذا در این پژوهش تلاش می شود تا با بهره گرفتن از روش ارزیابی متوازن که به جنبه های مختلف سازمان ها و شرکت ها توجه دارد و باعث ایجاد یک نظام ارزیابی عملکرد پویا می شود ،شرکت های تولید کننده اکسل سایپا به طور واقعی مورد ارزیابی گرفته و چهار شاخص کارت امتیازی متوازن از لحاظ میزان اهمیت رتبه بندی گردد .
۴-۱٫اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق
امروز، ضرورت داشتن استراتژی برای سازمان ها مورد توافق همه اندیشمندان و صاحب نظران مدیریت است. مدیریت استراتژیک مفهومی از مدیریت است که وظیفه اصلی آن ایجاد تعادل میان سازمان ها با محیط آن می باشد.
در این سبک از مدیریت، مدیر بیش از هر چیز نیازمند آگاهی مستمر از عملکرد های سازمان و تغییرات محیطی و محاطی است، تا بتواند وظیفه خود را در ایجاد تعادل بین سازمان و محیط به خوبی انجام دهد. چه در غیر این صورت تضمینی بر بقا و ادامه حیات سازمان نیست و تغییرات سریع و جهانی شدن ارتباطات سازمانی، ضرورت تطابق سازمان بر محیط و دسترسی فوری به اطلاعات محیطی را چندین برابر ساخته است و از طرفی یکی از مؤلفه های ایجاد این موازنه شناخت عمیق منابع انسانی و ارزش های متوجه آن است تا امکان برنامه ریزی استراتژیک منابع میسر گردد؛ و از آنجا که منابع سازمانی نیز به نوبه خود، در طبقات و طیف های گوناگون قرار می گیرند لذا اعمال مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک روی هر طیف از منابع سازمان، ابعاد تخصصی داشته و ساز و کارهای خاص خود را طلب می کند(عزیزی، ۱۳۸۰ ،ص ۱۲).
ولی مسئله مهمتر در فرایند مدیریت استراتژیک ، موضوع پیاده­سازی استراتژی است. در راه پیاده سازی استراتژی همواره موانعی وجود دارد که  کاپلان و نورتون برای رفع این موانع روش ارزیابی متوازن را به عنوان ابزار نیرومند در تحقیق استراتژی های سازمان و شرکت ها به مدیران عرضه کردند . لذا در این تحقیق تلاش می­شود با بهره گرفتن از روش ارزیابی متوازن که به جنبه های مختلف سازمان ها و شرکت ها توجه دارد و باعث ایجاد یک نظام ارزیابی عملکرد پویا می­شود، شرکت های تولید کننده اکسل سایپا به طور واقعی مورد ارزیابی قرارگیرد .
۵-۱٫سوالات تحقیق
 دغدغه پژوهشگران این است که به سوالات زیرپاسخ دهند :
۱)آیا در شرکت های تولید کننده اکسل سایپا اهداف مالی، مشتری،فرایندهای داخلی و رشدویادگیری تحقق یافته است ؟
۲)کدامیک از چهار شاخص های کارت امتیازی متوازن در شرکت های تولید کننده اکسل سایپا از اهمیت بیشتری برخور دار می باشد ؟
۶-۱٫ اهداف تحقیق

  1. ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن در شرکت های تولید کننده اکسل سایپا

۲٫رتبه بندی شاخص های کارت امتیازی متوازن در شرکت های تولید کننده اکسل سایپا
۷-۱٫فرضیات تحقیق
در این تحقیق با توجه به موضوع و جامعه هدف فرضیه های زیر مفروض است.
۱-شاخص های مالی شرکت های تولید کننده اکسل سایپا در سال ۱۳۹۱ تحقق یافته است.
۲-شاخص های مشتری شرکت های تولید کننده اکسل سایپا در سال ۱۳۹۱ تحقق یافته است.
۳-شاخص های فرایندهای داخلی شرکت های تولید کنند کننده اکسل سایپا در سال ۱۳۹۱ تحقق یافته است.
۴-شاخص های رشد و یادگیری شرکت های تولید کننده اکسل سایپا در سال ۱۳۹۱ تحقق یافته است.
۸-۱٫تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۱-۸-۱٫منظر مالی[۳]
در این وجه کارت امتیازی متوازن، نتایج اقتصادی حاصل از اجرای استراتژی ها، مورد سنجش قرار می گیرند. همان گونه که در سیستم های برنامه ریزی قبل از برنامه ریزی استراتژیک و نظام های کنترلی مطابق آنها عملکرد مالی می توانست با شاخص هایی همچون سود عملیاتی و برگشت سرمایه و میزان ارزش افزوده سنجیده شود، در کارت امتیازی متوازن، به عنوان رویکردی به سنجش عملکرد و در نتیجه ابزاری جهت کنترل، عملکرد مالی با نسبت ها و شاخص های مشابهی سنجیده می شود (آخشیک ،۱۳۸۸).
۲-۸-۱٫منظر مشتری[۴]
این وجه کارت امتیازی شامل چند شاخص اصلی و یک سری شاخص های فرعی است. شاخص های اصلی عبارتند از رضایت مشتری، حفظ مشتری، جذب مشتری جدید، سوددهی مشتری  و سهم بازار در بخش های بازار و مشتری مورد رقابت. سری دیگر شاخص های این وجه، مربوط به سنجش عواملی هستند که برای مشتریان ایجاد ارزش کرده و از این طریق وضعیت شاخص های اصلی را تعیین می کنند (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۲).
۳-۸-۱٫منظر فرآیند های داخلی[۵]  
در منظر فرایندهای داخلی،سازمان ها می بایست فرآیندهایی رامشخص کنند که بابرتری یافتن در آنها بتوانند به ارزش آفرینی برای مشتریان ونهایتا”سهامداران خود ادامه دهند (کاپلان ونورتون ۱۹۹۲،ص۲۰).

تعداد صفحه : ۱۳۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***