متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی 

عنوان : ارزیابی عملکرد  شرکت داداش برادر ( آیدین ) با بهره گرفتن از مدل  BSC

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

 عنوان پایان نامه:

ارزیابی عملکرد  شرکت داداش برادر ( آیدین ) با بهره گرفتن از مدل  BSC( از منظر مشتری )

 استاد راهنما: دکتر حسین عابدی

استاد مشاور: دکتر محمد جلیلی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
عنوان                           صفحه
چکیده د
فصل اول ۱
۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲٫ بیان کلی مساله ۲
۱-۳٫ اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۴٫ متغیرهای تحقیق ۵
۱-۵٫ اهداف تحقیق ۶
۱-۶٫ مدل تحقیق ۶
۱-۷٫ فرضیه های تحقیق ۹
۱-۸٫ سوالات تحقیق ۹
۱-۹٫قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۱۰٫تعاریف واژه ها و اصطلاحات ۱۰
فصل دوم ۱۲
۲-۱٫مقدمه ۱۳
۲-۲٫ارزیابی عملکرد ۱۳
۲-۳٫ تعریف ارزیابی عملکرد ۱۴
۲-۴٫دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد ۱۴
۲-۵٫انواع ارزیابی عملکرد ۱۵
۲-۶٫روشهای ارزیابی عملکرد فردی ۱۶
۲-۷٫تاریخچه شکل گیری روش ارزیابی متوازن ۱۸
۲-۸٫٫منظرهای روش ارزیابی متوازن ۲۱
۲-۸-۱٫ منظر مشتری ۲۱
۲-۸-۲٫منظر فرایندهای داخلی و کسب و کار ۲۲
۲-۸-۳٫منظر یادگیری و رشد ۲۲
۲-۸-۴٫ منظر مالی ۲۳
۲-۹٫ توازن در ارزیابی متوازن ۲۴
۲-۹-۱٫توازن بین سنجه های مالی و غیر مالی ۲۴
۲-۹-۲٫توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان ۲۴
۲-۹-۳٫توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ۲۴
۲-۹-۴٫توازن بین شاخص های هادی و تابع عملکرد ۲۵
۲-۱۰٫کاربرد روش ارزیابی متوازن ۲۵
۲-۱۰-۱٫ کارت امتیازی متوازن نسل اول ۲۶
۲-۱۰-۲٫ کارت امتیازی متوازن نسل دوم ۲۶
۲-۱۰-۳ . کارت امتیازی متوازن نسل سوم ۲۶
۲-۱۰-۳-۱٫ تبیین چشم انداز ۲۷
۲-۱۰-۳-۲٫برقراری ارتباط و پیوند ۲۷
۲-۱۰-۳-۳٫برنامه ریزی کسب و کار ۲۷
۲-۱۰-۳-۴٫بازخور و یادگیری ۲۸
۲-۱۱٫ روش ارزیابی روش ارزیابی متوازن و سازمان راهبرد محور ۳۰
۲-۱۲٫فرایند اجرای ارزیابی متوازن ۳۶
۲-۱۲-۱٫تدوین اصول راهبردی ۳۶
۲-۱۲-۱-۱٫تنظیم راهبردها ۳۶
۲-۱۲-۱-۲٫تعیین سطوح استراتژی ۳۶
۲-۱۲-۱-۳٫ایجاد زنجیره های استراتژیک ۳۷
۲-۱۲-۱-۴٫معرفی معیارها ۳۷
۲-۱۲-۱-۵٫تعیین آرمان ها ۳۷
۲-۱۲-۱-۶٫ تنظیم برنامه ها ۳۸
۲-۱۲-۲٫ گسترش کارت امتیازی متوازن ۳۸
۲-۱۳٫پیشینه تحقیق در مورد کارت امتیازی متوازن ۳۹
۲-۱۳-۱٫تحقیقات خارجی ۳۹
۲-۱۳-۲٫ تحقیقات داخلی ۴۲
۲-۱۴٫ پیشینه شرکت آیدین ۴۶
فصل سوم ۴۷
۳-۱٫ مقدمه ۴۸
۳-۲٫ روش تحقیق ۴۸
۳-۳٫ جامعه آماری ۵۰
۳-۴٫ نمونه آماری ۵۰
۳-۵ . ابزار جمع آوری داده ها ۵۲
۳-۶ . پرسشنامه ۵۳
۳-۷٫ اعتبار پرسشنامه ۵۴
۳-۷-۱٫ اعتبار محتوای پرسشنامه ۵۴
۳-۸ . پایایی پرسشنامه ۵۵
۳-۹٫ آزمون های مورد استفاده در تحقیق ۵۷
۳-۹-۱٫ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۵۷
۳-۹-۲٫ آزمون t تک نمونه ای ۵۷
۳-۹-۳ . آزمون فریدمن ۵۹
فصل چهارم ۶۰
۴-۱٫ مقدمه ۶۱
۴-۲٫ آمار توصیفی ۶۱
۴-۳٫ بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان ۶۱
۴-۳-۱٫ جنسیت پاسخگویان ۶۱
۴-۳-۲٫ میزان تحصیلات پاسخگویان ۶۲
۴-۳-۳٫ سن پاسخگویان ۶۳
۴-۳-۴٫ وضعیت تاهل ۶۴
۴-۳-۵ . سابقه کار ۶۵
۴-۴٫ نتایج آزمون نرمال بودن (کولموگروف-اسمیرنوف) متغیرها ۶۶
۴-۵ . آزمون های آماری جهت پاسخ به فرضیه های تحقیق ۶۷
۴-۶ . آزمون رتبه ای فریدمن برای رتبه بندی متغیر های تحقیق ۷۲
فصل پنجم ۷۴
۵-۱٫ مقدمه ۷۵
۵-۲٫ خلاصه فرآیند تحقیق ۷۵
۵-۳٫ نتایج آزمون فرضیه های تحقیق و تفسیر آنها ۷۶
۵-۴٫ یافته های فرعی تحقیق ۷۸
۵-۵٫ مقایسه نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق ۷۸
۵-۶ . پیشنهادات تحقیق ۷۹
۵-۷ . پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۱
۵-۸٫ محدودیت های تحقیق ۸۱
منابع و ماخذ ۸۲
منابع فارسی ۸۳
منابع انگلیسی ۸۵
پرسشنامه ۸۸
پیوست ۹۱
چکیده
ارزیابی عملکرد، یکی از وظایف اصلی هر سازمان  و یکی از وجوه مدیریت عملکرد می باشد  که در گذشته بیشتر از طریق به کارگیری شاخص های مالی اجرا شده است. در دو دهه اخیرموضوعاتی مانند یادگیری سازمانی،خلق دانش و ظرفیت نوآوری ، بعنوان عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی مورد توجه قرار گرفته اند واین تمرکز به دلیل ظهور جهانی سازی ، تشدید رقابت،و پیشرفت بی سابقه تکنولوژی بخصوص در زمینه ارتباطات واطلاعات بوده است. هدف این تحقیق بررسی میزان کاربرد کارت امتیازی متوازن در شرکت آیدین می باشد. همچنین جواب دادن به این سوال که آیا از دیدگاه مشتریان ,کارت امتیازی متوارن در این شرکت اجرا می شود یا نه؟ این تحقیق با درنظر داشتن عناصر کارت امتیازی متوازن و طرح فرضیه هایی بر اساس این عناصر و با جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک و تکمیل و گردآوری پرسشنامه در جامعه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که همه فرضیات این تحقیق تائید شده و میتوان گفت که کارت امتیازی متوازن از دیدگاه مشتریان در این شرکت اجرا می شود.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و کاربردی است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته  است .این پژوهش به صورت مقطعی بوده که در سال ۱۳۹۲در شرکت آیدین صورت گرفته است جامعه آماری نیز مشتریان عمده فروش فعال در سال ۹۱ در شرکت آیدین می باشند .
یافته ها: تمامی فرضیات به کمک آزمون t مورد تایید قرار گرفته و بر اساس آزمون فریدمن شاخص کیفیت محصولات در رتبه اول و پس از آن شاخص های بقای مشتری ، بر آورده شدن نیازها و درخواستهای مشتریان ، جذب مشتری جدید و ارائه خدمات مالی قرار گرفتند .
کلید واژگان :مدیریت استراتژیک ، ارزیابی عملکرد ،کارت امتیازی متوازن ، شرکت آیدین

فصل اول
کلیات تحقیق

۱ـ۱ مقدمه
در این فصل از گزارش تحقیق ، به تفصیل مطالبی در خصوص بیان مسئله ،اهمیت موضوع ، مدل مفهومی، سوالات تحقیق و اهداف تحقیق حاضر و قلمروزمانی، مکانی و موضوعی تحقیق ارائه میگردد و در نهایت با تعریف متغیرهای تحقیق مطالب فصل به پایان می رسد.
پیچیدگی محیط رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر عملکرد آن را بیش از پیش آشکار نموده است . از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمانهای امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است تا با توسل به آن اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده، از خطاهای گذشته درس بگیرند.از کاملترین و جامع ترین روشهای موجود ارزیابی عملکرد که در عصر حاضر بسیار مورد استقبال قرارگرفته و شرکتهای معتبر جهان آنرا پیاده سازی و از دستاوردهای آن استفاده مینمایند ، روش کارت امتیازی متوازن[۱] می باشد که برای اولین بار توسط “رابرت کاپلان ” و “دیوید نورتون ” در بازنگری فعالیتهای بازرگانی ارائه گردیده است .
۱ـ۲ بیان کلی مساله
ارزیابی عملکرد، یکی از وظایف اصلی هر سازمان  و یکی از وجوه مدیریت عملکرد می باشد  که در گذشته بیشتر از طریق به کارگیری شاخص های مالی اجرا شده است. در دو دهه اخیر موضوعاتی مانند یادگیری سازمانی،خلق دانش و ظرفیت نوآوری، بعنوان عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی مورد توجه قرار گرفته اند واین تمرکز به دلیل ظهور جهانی سازی،تشدید رقابت،و پیشرفت بی سابقه تکنولوژی بخصوص در زمینه ارتباطات واطلاعات بوده است. در مورد روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان یک سازمان و فرآیندهای آن، از طریق اندازه گیری، مهارگری و مدیریت به منظور هدایت برنامه ها و اهداف سازمانی در راستای حفظ و افزایش مشتری، افزایش کیفیت در خدمات و محصولات و باقی ماندن در بازار رقابت جهانی و دریک جمله تغییر و بهبود، بسیار گفته شده است(ساجدی نژاد، ۱۳۸۵).
پیچیدگی روز افزون عرصه رقابت کسب و کار از یک سو وافزایش انتظارات مشتریان از سویی دیگر، ضرورت آگاهی ازنقاط قوت وضعف سازمان وبهبود مستمر بهره وری را بیش ازپیش آشکار نموده است . از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی به یک راه حل جامع ، قابل اعتماد وانعطاف پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود هستند تا ضمن حصول اطمینان از اجرای راهبرد های خود ، بتوانند اطلاعات دقیق وکافی از جایگاه خویش به دست آوردند و بانگاه به آینده ، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند. در این ارتباط روش هایی چون “جایزه دمینگ”، “مالکوم بالدریچ”، “برتری سازمانی”، “منشور عملکرد”، “کارت امتیازی متوازن” وغیره بررسی و مزایا و معایب و مولف های پیاده سازی آنها بیان شده است(ابراهیمی، ۱۳۸۴).با یک روش ارزیابی خوب می توان وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی به لحاظ فاصله تا هدف در هر لحظه مشخص نمود و جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون بازار ، رقبا و سازمانهای دیگر مشخص کرد . ازکاملترین وجامع ترین روشهای موجود که در عصر حاضر بسیار مورد استقبال قرار گرفته و شرکتهای معتبر جهان از قبیل ای ام دی[۲] ، شل[۳]و اچ پی[۴] آنرا پیاده سازی و از دستاورد های آن استفاده مینمایند ، روش کارت امتیازی متوازن  می باشد. با این روش می توان بر مبنای راهبرد، عملکرد کلیه اجزاء  سازمان را لحظه به لحظه تحت نظارت درآورد و آن را با برنامه ها و اهداف سازمان مقایسه نمود و میزان موفقیت، خروجی کار و پیشرفت در دستیابی به اهداف راهبردی را اندازه گیری و ارزیابی کرد. در روش مزبور با تاکید و تمرکز بر چهار جنبه کلیدی و محوری “مالی”،مشتری”،”فرآیندها” و “رشد و یادگیری سازمانی”، که تمامی فرآیندها و انتظارات سازمانها را شامل میشود، نسبت به تهیه معیارها و شاخص های مورد نیاز و ارزیابی سازمان بر مبنای تحقق مقادیر آنها و براساس برنامه های عملیاتی مصوب اقدام می شود(جزایری، ۱۳۸۷). در این تحقیق بر آن هستیم تا ضمن بررسی اجمالی ادبیات موجود در خصوص روش کارت امتیازی متوازن، بعنوان یک روش ارزیابی عملکرد برتر، عملکرد شرکت داداش برادر (  آیدین ) را از منظر مشتری،طبق این روش ارزیابی کنیم.

تعداد صفحه : ۱۲۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.