دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : ارزیابی ارتباط محافظه­ کاری سود و زیانی و محافظه ­کاری ترازنامه­ ای

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته حسابداری

عنوان :

ارزیابی ارتباط محافظه­ کاری سود و زیانی و محافظه ­کاری ترازنامه­ ای

استاد راهنما :

خانم دکتر زهرا لشگری


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول
فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………۲
۱-۱: مقدمه……………………………………………………..………………………………………………..۳
۱-۲: اظهار مسئله……………………………………………..………………………………………………….۷
۱-۳: اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………...………………………………………………۹
۱-۴: اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۵: فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۶: قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۶-۱: قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………………………….۱۲
۱-۶-۲: قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………۱۲
۱-۶-۳: قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………………….۱۲
۱-۷: روش پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۸: جامعه آماری و چگونگی گردآوری داده­ها………………………………………………………….۱۳
۱-۹: تعریف واژه­ها و اصطلاحات پژوهش………………………………..…………………………. ۱۴
۱-۱۰: ساختار پژوهش………………………………………………………………………………………..۱۶
فصل دوم
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش…………………………………………………..۱۷
۲-۱: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۱-۱: مقدمه………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۱-۲: محافظه کاری و گزارشگری مالی…………………………………………………………….۲۱
۲-۱-۲-۱: تعریف محافظه کاری…………………………………………………………………………۲۱
۲-۱-۲-۲: انتقادات به محافظه کاری……………………………………………………………………۲۷
۲-۱-۲-۳: اظهار و تشریح محافظه کاری………………………………………………………………..۳۰
۲-۱-۲-۳-۱: اظهار قراردادی……………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱-۲-۳-۲: اظهار دعاوی حقوقی سهامداران………………………………………………………..۴۴
۲-۱-۲-۳-۳: اظهار مالیات………………………………………………………………………………….۴۶
۲-۱-۲-۳-۴: اظهار قوانین و مقررات حسابداری…………………………………………………….۴۷
۲-۱-۲-۴: معیارهای ارزیابی محافظه کاری…………………………………………………………۴۸
۲-۱-۲-۴-۱: معیارهای خالص دارایی­ها…………………………………………………………….۴۸
۲-۱-۲-۴-۲: معیارهای سود و اقلام تعهدی………………………………………………………..۵۰
۲-۱-۲-۴-۳: معیارهای ارتباط سود و بازده سهام………………………………………………….۵۱
۲-۱-۳: طبقه بندی محافظه کاری حسابداری……………………………………………………….۵۲
۲-۱-۳-۱:محافظه کاری سود و زیانی………………………………………………………………..۵۲
۲-۱-۳-۲: محافظه کاری تراز نامه­ای………………………………………………………………….۵۳
۲-۱-۴: محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات………………………………………..۵۳
۲-۱-۴-۱: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری مالی…………………………………………….۵۵
۲-۱-۴-۲: محافظه کاری و محیط اطلاعاتی…………………………………………………………۵۷
۲-۱-۴-۲-۱: اطلاعات سخت در مورد عملکرد جاری………………………………………….۵۷
۲-۱-۴-۲-۲: شاخص اطلاعات “نرم” در مورد عملکرد جاری و آتی…………………….۵۷
۲-۱-۵: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری……………………………۵۸
۲-۱-۵-۱: واکنش به هنگام سود و اقلام تعهدی………………………………………………….۶۰
۲-۱-۵-۲: واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد………………………………………………۶۴
۲-۱-۶: ارتباط عدم تقارن زمانی سود با نسبت (p/B)…………………………………………..66
۲-۲: پیشینه پژوهش…………………………………...……………………………………………………۷۱
۲-۲-۱: مقدمه……………………………………………………………………………………………….۷۱
۲-۲-۲: تحقیقات انجام شده در خارج از ایران…………………………………………………..۷۲
۲-۲-۳: تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور…………………………………………………….۹۴
۲-۳: اختصار فصل دوم…………………………………………………………………………………..۹۹
فصل سوم
فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………….۱۰۰
۳-۱: مقدمه………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۳-۲: طرح مسئله…………………………………………………………………………………………۱۰۲
۳-۳: اظهار فرضیه­ها………………………………………………………………………………………۱۰۴
۳-۴: جامعه آماری………………………………………………………………………………………۱۰۵
۳-۴-۱: قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………..۱۰۵
۳-۴-۲: قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………….۱۰۶
۳-۴-۳: قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………….۱۰۶
۳-۴-۴: روش جمع­آوری داده­ها و منابع اطلاعات……………………………………………۱۰۶
۳-۵: طبقه بندی و تشخیص متغییرهای پژوهش……………………………………………….۱۰۷
۳-۶: تعریف عملیاتی متغییرها………………………………………………………………………۱۰۸
۳-۷: روش آزمون فرضیه­های مدل پانلی………………………………………………………..۱۱۰
۳-۷-۱: آزمون اضافی اثرات ثابت………………………………………………………………..۱۱۱
۳-۷-۲: آزمون هاسمن………………………………………………………………………………..۱۱۱
۳-۷-۳: آزمون همخطی عامل تورم واریانس…………………………………………………..۱۱۲
۳-۷-۴: آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیونی……………………………………..۱۱۲
۳-۸: روش آزمون فرضیه های پژوهش…………………………………………………………..۱۱۳
۳-۸-۱: آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………۱۱۳
۳-۸-۲: آزمون فرضیه­های فرعی…………………………………………………………………..۱۱۵
۳-۹: اختصار فصل سوم………………………………………………………………………………۱۱۶
فصل چهارم
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………..۱۱۷
۴-۱: مقدمه……………………………………………………………………………………………….۱۱۸
۴-۲: چرا از مدل پانلی بهره گیری می­کنیم؟………………………………………………………..۱۱۹
۴-۲-۱: مزایای داده­های پانلی…………………………………………………………………….۱۱۹
۴-۳: اعتبار مدل……………………………………………………………………………………….۱۲۰
۴-۴: جمع آوری اطلاعات و آمار توصیفی…………………………………………………..۱۲۱
۴-۵: آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………….۱۲۳
۴-۵-۱: آزمون اضافی اثرات ثابت……………………………………………………………..۱۲۳
۴-۵-۲: آزمون هاسمن……………………………………………………………………………..۱۲۳
۴-۵-۳: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………….۱۲۴
۴-۵-۴: آزمون نرمال بودن پسماندها…………………………………………………………..۱۲۵
۴-۵-۵: آزمون همخطی……………………………………………………………………………۱۲۵
۴-۶: آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………۱۲۶
۴-۶-۱: آزمون اضافی اثرات ثابت……………………………………………………………..۱۲۶
۴-۶-۲: آزمون هاسمن……………………………………………………………………………..۱۲۶
۴-۶-۳: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………….۱۲۷
۴-۶-۴: آزمون نرمال بودن پسماندها…………………………………………………………..۱۲۸
۴-۷: آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………۱۲۸
۴-۷-۱: آزمون اضافی اثرات ثابت…………………………………………………………….۱۲۸
۴-۷-۲: آزمون هاسمن…………………………………………………………………………….۱۲۹
۴-۷-۳: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل…………………………۱۲۹
۴-۷-۴: آزمون نرمال بودن پسماندها………………………………………………………….۱۳۰
۴-۸: اختصار فصل چهارم……………………………………………………………………….۱۳۱
فصل پنجم
فصل پنجم: نتیجه­گیری وپیشنهادات………………………………………………………….۱۳۳
۵-۱: مقدمه…………………………………………………………………………………………..۱۳۴
۵-۲: اختصار یافته­ها و نتایج پژوهش………………………………………………………..۱۳۵
۵-۳: تحلیل تطبیقی یافته­ها……………………………………………………………………..۱۳۷
۵-۴: محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………..۱۳۸
۵-۵: پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………..۱۳۹
۵-۵-۱: پیشنهادهای برخاسته از نتایج پژوهش……………………………………………….۱۳۹
۵-۵-۲: پیشنهادات برای پژوهش­های آتی…………………………………………………….۱۴۰
 
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………۱۴۲
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………….۱۴۳
 
پیوست­ها
پیوست۱: ماتریس همبستگی روش پیرسون (متغییرهای اصلی)…………………………۱۴۶
پیوست۲: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه اصلی)……………………………..۱۴۷
پیوست۳: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه فرعی اول)……………………….۱۴۸
پیوست۴: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه فرعی دوم)……………………….۱۴۹
 
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………..۱۵۰
 
فهرست جداول                                                             
جدول ۲-۱: اختصار ای از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه کاری در خارج از ایران…….۸۶
جدول ۲-۲: اختصار ای از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه کاری در ایران………………….۹۷
جدول ۳-۱: داده های مورد نیاز پژوهش……………………………………………………۱۰۷
جدول ۴-۱: جدول آزمون کولوموگرف – اسمیرنوف…………………………………..۱۲۱
جدول ۴-۲: جدول آمار توصیفی……………………………………………………………..۱۲۲
جدول ۴-۳: آمار توصیفی سایر متغیر های رگرسیون……………………………………۱۲۲
جدول ۵-۱: اختصار نتایج و یافته های پژوهش…………………………………………..۱۳

چکیده
براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید می باشد که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظه­کاری یکی از ویژگی های اصلی قابلیت اتکاست. محافظه­کاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفه­ای در برآوردها و روش­های حسابداری می باشد. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به­کارگیری معیارهای سخت­گیرانه­تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه­کارانه اتخاذ می­کند.
تحقیقات باسو (۱۹۹۷) و فولتهام و اولسون (۱۹۹۵) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظه کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مهم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شده اند. در این پژوهش ما به مطالعه ارتباط بین ۲ معیار ارزیابی محافظه کاری که یکی از دیدگاه ترازنامه ای و دیگری از دیدگاه سود و زیانی می باشد.
جامعه آماری این پژوهش شامل ۹۰۰ شرکت-­سال می­باشد، بدین ترتیب که از بین کلیه شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد ۹۰ شرکت طی ۱۰ سال در قلمرو زمانی بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ بعنوان نمونه برگزیده شدند.
جهت مطالعه و ارتقای دقت در انجام آزمون­های فوق از فرم نرم­افزاری آماری Eviews 6 و  Minitab 15 بهره گیری می گردد. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج اُریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترها می­گردد، پس در این پژوهش برای آزمون فرضیه­ها از مدل پانلی بهره گیری می­گردد که رگرسیون داده­های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات بهره گیری ­شده می باشد.
نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که ارتباط منفی و معنا داری بین معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه کاری هست و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از اقلام تعهدی تشکیل دهنده سود می باشد و نه اقلام نقدی آن.
۱-۱٫ مقدمه
در دنیای امروز کشورها در معرض جهانی شدن اقتصاد[۱] ، عضو و بخشی از آن شده­اند. یکی از جنبه­های با اهمیت در جهانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (هم در سهام و هم در اوراق بدهی) هستند که دیگر نه فقط در بازارهای محلی و بومی سرمایه­گذاری نمی­کنند بلکه سرمایه­گذاری­های سودآور را در مقیاس جهانی جستجو می­نمایند.
در نظر داشتن این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصت­های سرمایه­گذاری هدایت می­نماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان می­کند. اطلاعات برای واکاوی (تحلیل) و محک زدن جهت انتخاب جایگزین­های سرمایه­گذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و اینکه چه شرکتی جهت سرمایه گذاری انتخاب گردد، مورد بهره گیری قرار می­گیرد. پشتوانه هر تصمیم آگاهانه، مجموعه­ای از اطلاعاتی می باشد که در زمینه مورد تصمیم­گیری کسب می­گردد. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواهند داشت که از سوی بهره گیری­کنندگان آن­ها اتخاذ می­گردد. پس به مقصود حفظ حقوق این بهره گیری­کنندگان نیاز به وجود مراجعی می باشد که با نظارت بر فعالیت­های تهیه­کنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزم­های کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاهش دهند.
سیستم­های اطلاعاتی یکی از ارکان مهم جامعه امروز می باشد. اطلاعات مالی نیز غیر از لاینفک و بسیار با­اهمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدهای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکت­های بزرگ سهامی و حتی شرکت­های بین المللی و چند ملیتی، بهره گیری کنندگان از اطلاعات این واحدها نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده می باشد و طیف گسترده­ای را دربر می­گیرد. هر یک از بهره گیری­کنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکت­ها تصمیم­گیری می­کنند.
پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخ­خواهی نیز بر اهمیت تهیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده می باشد. بخشی با اهمیت و عمده ای از اطلاعات مورد بهره گیری­ی بهره گیری کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل می­دهند.
پیشرفت­های سریع فعالیت­های واحدهای انتفاعی در دهه­های اخیر، همراه با پیچیدگی­های سیستم­های اطلاعاتی و اطلاع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحدهای انتفاعی تشدید کرده می باشد (شباهنگ، ۱۳۸۷، الف). بخش عمده­ای از این اطلاعات از طریق سیستم حسابداری تأمین می­شوند. صورت­های مالی یکی از مهمترین گزارش­های مالی می باشد که مسئول تهیه آن­ها مدیران ارشد شرکت­ها هستند. هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درمورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری می باشد که برای طیف گسترده از بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۰، ۴۴۵). صورت­های مالی پس از تهیه، در اختیار بهره گیری­کنندگان برون سازمانی قرار می­گیرند. طیف گسترده این بهره گیری­کنندگان شامل اجزای مختلفی می باشد که عبارتند از: سرمایه­گذاران، اعتبار­دهندگان، تحلیل­گران مالی، بانک­ها و موسسات اعتباری، مؤسسات بیمه، دولت و… اگرچه در جوامع امروزی محدوده بهره گیری­کنندگان بسیار گسترده­تر گردیده می باشد و پاسخگویی پیش روی جامعه، محیط زیست، نسل­های آتی و… نیز مورد تاکید قرار می­گیرند.
هر کدام از این اجزا با در نظر داشتن تنوع نیازهایشان خواستار اطلاعات خاصی هستند که تامین تمامی این نیازها از سوی تهیه­کنندگان صورت­های مالی غیرممکن می باشد. از این رو هنگام تهیه صورت­های مالی، به دلیل اهمیت سرمایه­گذاران از نظر کثرت و نفوذ مستقیمشان بر روی تصمیمات و سیاست­های شرکت به واسطه تملک سرمایه آن، به نیازهای سرمایه­گذاران توجه بیشتری می­گردد و همچنین فرض می­گردد که با تأمین نیازهای سرمایه­گذاران قسمت عمده­ای از نیازهای سایر بهره گیری-کنندگان نیز تأمین خواهد گردید (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۴).
در دنیای امروز گسترش و تسهیل ارتباطات از سویی و نیاز به سرمایه­های کلان جهت کسب سود بیشتر از سویی دیگر، واحدهای تجاری را بر آن داشت که به مقصود انطباق با این شرایط به سمت جمع­آوری سرمایه­های مورد نیاز خود، از میان عموم جامعه گام بردارند. در صورتی سرمایه-گذاران و اعتبار دهندگان ترغیب به تأمین نیازهای این واحدها خواهند گردید که با بهره گیری از صورت-های مالی، از چگونگی وضعیت مالی آن­ها آگاهی یابند. در چنین شرایطی مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی گریبان­گیر بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی و به ویژه سرمایه­گذاران و اعتبار-دهندگان آن­ها می­گردد.
صورت­های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته می باشد را منعکس می­کنند. بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می­باشند. تصمیمات اقتصادی مزبور بعنوان نمونه، شامل مورد هایی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه­گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می­باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۰، ۴۴۵).
مدیران ارشدی که مسئول تهیه صورت­های مالی هستند با وقوف کامل به وضعیت مالی شرکت، از سطح آگاهی بیشتری برخوردارند و با هدف جمع­آوری سرمایه مورد نیاز و منابع مالی بیشتر، دارای انگیزه­هایی متفاوت از انگیزه­های سرمایه­گذاران و اعتبار­دهندگان هستند. تصریح کوتاه به تئوری نمایندگی[۲] یادآور نکاتی درخور توجه می باشد:
اولین فرض تئوری نمایندگی این می باشد که اشخاص برحسب منافع خود اقدام می­کنند، در حالی که این منافع لزوماً در تمامی دوره­ها با منافع شرکت­ها همسو و همسان نیست. فرض با­اهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی می باشد که میان مدیریت، سرمایه-گذاران، اعتبار­دهندگان و دولت هست (شباهنگ، ۱۳۸۷، ۳۱).
در­حالیکه مدیریت کوشش در حداکثر­ کردن منافع خود دارد، اما ناگزیر بایستی این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه­گذاری یا معیار مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش نسبت اوراق بهادار شرکت را نیز مدنظر داشته باشد. اگرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد می باشد، اما ممکن می باشد مدیریت سهمی در انتخاب آن دسته از روش­های حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد.
اگر پیش روی مدیران محدودیت ایجاد نشود، ممکن می باشد عملکرد و خوش­بینی مدیریت به دارایی­ها و سود واحد تجاری نیز تسری یابد. معمولاً مدیران کوشش دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن می باشد از طریق مقصود کردن هزینه­های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه­ها و افزایش سود در صورت­های مالی شوند. همچنین ممکن می باشد داراییها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از اندازه واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش یابد.
در چنین شرایطی اصول و رویه­های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین­کننده استانداردهای حسابداری، به مقصود تعدیل خوش­بینی مدیران، طرفداری از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت-های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می­برند. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود­کننده حسابداری، سال­ها می باشد که مورد بهره گیری حسابداران قرار می­گیرد و علیرغم انتقادهای فراون بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده می باشد.
اصل محافظه کاری موجب می­گردد تا از میان روش­های مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد که حداقل اثر افزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی­های شرکت داشته باشد. به بیانی دیگر براساس این اصل، شرکت نباید از روش­هایی بهره گیری نماید که درآمدها و دارایی­های خود را بیش از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها را کمتر از واقع نمایش دهد. از این رو می­توان، از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال گردد، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد گردید که جملگی برخاسته از شکاف روز افزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری در دنیای امروز می باشد. حال با در نظر داشتن اهمیت تأثیر محافظه کاری، به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری گویا.
 
تعداد صفحه : ۱۶۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***