دانلود پایان نامه ارشد : ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش و ترویج کشاورزی

عنوان : ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش و ترویج کشاورزی

 

موضوع:

ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران

 

استاد راهنما:

دکتر سید داود حاجی میررحیمی

 

استاد مشاور:

دکترمحمدصادق صبوری

 

 

سال تحصیلی ۹۲-۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده ۱

فصل اول. ۲

کلیات تحقیق.. ۲

۱- مقدمه ۳

۱-۱- بیان مسئله ۵

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶

۱-۳ – اهداف تحقیق. ۸

۱-۳-۱- هدف کلی. ۸

۱-۳-۲- اهداف اختصاصی. ۸

۱-۴- سؤالهای تحقیق. ۸

۱-۵-محدوده تحقیق. ۹

۱-۵-۱-محدوده مکانی. ۹

۱-۵-۲-محدوده موضوعی. ۹

۱-۵-۳-محدوده زمانی. ۹

۱-۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات نظری و عملیاتی. ۹

۱-۶-۱- آموزش.. ۹

۱-۶-۲- آموزش بلند مدت.. ۱۰

۱-۶-۳- ارزشیابی. ۱۰

۱-۶-۴- مدیران. ۱۰

۱-۶-۵- ارزشیابی. ۱۰

۱-۶- اختصارات.. ۱۰

فصل دوم. ۱۱

مبانی نظری  و پیشینه تحقیق.. ۱۱

۲- مقدمه ۱۲

۲-۱-تعاریف آموزش.. ۱۳

۲-۲- آموزش و نقش آن در توسعه سازمانی : ۱۴

۲-۳- آموزش کارکنان. ۱۵

۲-۴- مدلها و فرایندهای آموزش.. ۱۷

۲-۴-۱- مدلهای ساده وخطی. ۱۷

۲-۴-۲- مدل T. D. L. B.. 18

۲-۴-۳-  مدل پارکر. ۱۹

۲-۴-۴-  مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان. ۲۰

۴-۵- مدل رویکرد سیستمی به آموزش.. ۲۱

۲-۵- نیاز سنجی آموزشی. ۲۳

۲-۶- تعیین اهداف آموزشی ۲۴

۲-۷- محتوای برنامه آموزش کارکنان ۲۵

۲-۸- اصول سازماندهی محتوای آموزشی. ۲۶

۲-۹- روش های آموزش کارکنان ۲۶

۲-۱۰- اجرای برنامه های آموزش کارکنان ۲۷

۲-۱۱-  شرایط امکانات اجرایی دوره ۲۷

۲-۱۲-مفهوم و تعریف  ارزشیابی. ۲۸

۲-۱۳- اهمیت ارزشیابی. ۳۱

۲-۱۴-اهداف ارزشیابی. ۳۲

۲-۱۵-ارزشیابی آموزشی. ۳۳

۲-۱۶-نتایج برنامه ریزی آموزشی : ۳۶

۲-۱۷- شرایط موردنیاز آموزش کارکنان. ۳۷

۲-۱۸-مراحل ارزشیابی. ۴۰

۲-۱۹- عناصر ارزشیابی. ۴۳

۲-۲۰- ویژگیهای ارزشیابی. ۴۴

۲-۲۱- الگوهای ارزشیابی ۴۵

۲-۲۲- ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی. ۴۹

۲-۲۳- پیشینه تحقیق. ۵۳

۲-۲۴- نتیجه گیری. ۵۹

۲-۲۵- چار چوب نظری تحقیق: ۵۹

فصل سوم. ۶۱

روش شناسی.. ۶۱

۳- مقدمه ۶۲

۳-۱- نوع و روش تحقیق. ۶۲

۳-۳-جامعه آماری و حجم نمونه ۶۳

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات.. ۶۴

۳-۶- ابزار تحقیق. ۶۴

۳-۸- پایائی یا اعتماد ۶۵

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل. ۶۶

فصل چهارم. ۶۷

یافته های تحقیق.. ۶۷

۴- مقدمه ۶۸

۴-۱-جنس… ۶۸

۴-۲- سن. ۶۸

۴-۳- میزان تحصیلات.. ۶۹

۴-۴ – رشته تحصیلی. ۷۰

۴-۵- سابقه کار ۷۲

۴-۶- تعداد کارکنان آموزش دیده تحت سرپرستی. ۷۳

۴-۷- شاخص های مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزشهای بلندمدت.. ۷۳

۴-۸-تاثیر برنامه های آموزشی بر اعمال و رفتار اداری کارکنان. ۷۵

۴-۹- تاثیر برنامه های آموزشی بر نگرش کارکنان. ۷۶

۴-۱۰-سطح نگرش پاسخگویان. ۷۷

۴-۱۱- برنامه ریزی  آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. ۷۸

۴-۱۲- اهداف آموزش های بلندمدت.. ۸۰

۴-۱۳- میزان دستیابی به اهداف آموزش های بلند مدت.. ۸۳

۴-۱۴- تاثیر پایاننامههای تحصیلی در آموزشهای بلندمدت کارکنان. ۸۳

۴-۱۵- مسائل و مشکلات آموزشهای بلندمدت در وزارت جهاد کشاورزی. ۸۵

۴-۱۶- راهکارهای توسعه کارآمدی برنامههای آموزش بلندمدت.. ۸۶

۴-۱۷-ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزشی بلندمدت کارکنان. ۸۸

۴-۱۸- شرایط حضور در دوره های آموزشی. ۸۸

۴-۱۹-ضریب همبستگی. ۸۹

۴-۲۰-آزمون های مقایسه میانگین. ۹۲

۴-۲۱- تحلیل عاملی  اعمال و رفتار اداری کارکنان. ۹۸

۴-۲۲- تحلیل عاملی  برنامه ریزی دوره های آموزشی بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی. ۱۰۴

۴-۲۳- تحلیل عاملی  اهداف دوره های آموزش بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی. ۱۰۹

۴-۲۵-رگرسیون چندگانه ۱۱۵

۴-۲۵-۱- رگرسیون چندگانه متغیرهای تبیین کننده دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. ۱۱۵

فصل پنجم. ۱۲۱

خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۲۱

۵- خلاصه ۱۲۲

۵-۱-نتایج ۱۲۳

۵-۲-بحث و نتیجه گیری. ۱۲۶

منابع مورد استفاده ۱۳۳

پیوست ها ۱۳۹

فهرست جداول

جدول ۳-۱- جامعه آماری به تفکیک حوزه های تحقیق.. ۶۳

جدول۳-۲-  ضریب الفای کرونباخ محور های پرسشنامه. ۶۶

جدول (۴-۱) . توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سن. ۶۹

جدول (۴-۲).  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب میزان تحصیلات.. ۷۰

جدول (۴-۳).  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب رشته تحصیلی.. ۷۰

جدول (۴-۴).  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سابقه کار. ۷۲

جدول (۴-۵). توزیع فراوانی تعداد کارکنان آموزش دیده تحت سرپرستی.. ۷۳

جدول (۴-۶). شاخصهای مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزشهای بلندمدت.. ۷۴

جدول (۴-۷). تاثیر برنامه های آموزشی بر اعمال و رفتار اداری کارکنان. ۷۵

جدول (۴-۸).  تاثیر برنامه های آموزشی بر نگرش کارکنان. ۷۷

جدول (۴-۹). توزیع فراوانی سطح نگرش افراد مورد مطالعه به آموزش های بلندمدت.. ۷۸

جدول (۴-۱۰).  رتبه بندی شاخص های برنامه ریزی با بهره گرفتن از ضریب تغییرات (C.V). 79

جدول (۴-۱۲). توزیع فراوانی اهداف آموزش های بلند مدت کارکنان. ۸۳

جدول (۴-۱۳).  تاثیر اجرای پایاننامههای تحصیلی در آموزشهای بلندمدت کارکنان. ۸۴

جدول (۴-۱۴). مسائل و مشکلات آموزشهای بلندمدت با بهره گرفتن از شاخص ضریب تغییرات (C.V). 85

جدول (۴-۱۵).  راهکارهای توسعه کارآمدی برنامههای آموزش بلندمدت.. ۸۷

جدول (۴-۱۶). توزیع فراوانی میزان اثربخشی دوره های آموزشی بلندمدت ویژه کارکنان. ۸۸

جدول (۴-۱۷). توزیع فراوانی شرایط حضور در دوره های آموزشی.. ۸۹

جدول (۴-۱۸) . رابطه بین  متغیرهای مورد مطالعه با اثربخشی برنامه آموزش بلند مدت کارکنان. ۹۰

جدول ۴-۲۰- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه مدیران با گروه سنی مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. ۹۲

جدول ۴-۲۱- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با سابقه کارهای مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. ۹۴

جدول ۴-۲۲- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با رشته های تحصیلی مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. ۹۵

جدول ۴-۲۳- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین گروهای مدیران با میزان تحصیلات مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. ۹۶

جدول ۴-۲۴- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با تعداد کارکنان آموزش دیده مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. ۹۷

جدول ۴-۲۵٫ مقدار kmo و آزمون بارتلت به اعمال و رفتار اداری کارکنان. ۹۹

جدول (۴-۲۶). عوامل استخرج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها ۹۹

جدول (۴-۲۷). تعیین عوامل مربوط به اعمال و رفتار اداری کارکنان. ۱۰۱

جدول ۴-۲۸٫ مقدار kmo و آزمون بارتلت به برنامه ریزی دوره های آموزشی بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی   ۱۰۴

جدول (۴-۲۹). عوامل استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها ۱۰۵

جدول (۴-۳۰). تعیین عوامل مربوط به برنامه ریزی دوره های آموزش بلندمدت کارکنان. ۱۰۵

جدول ۴-۳۱٫ مقدار kmo و آزمون بارتلت به اهداف آموزشهای بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی.. ۱۰۹

جدول (۴-۳۲). عوامل استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها ۱۱۰

جدول (۴-۳۳). تعیین عوامل مربوط  اهداف آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. ۱۱۰

جدول (۴-۳۱) ضرایب تعیین متغیرهای مستقل  بر دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی   ۱۱۸

جدول (۴-۳۲) رگرسیون گام به گام به منظور تبیین تأثیر متغیر های مستقل  بر دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. ۱۱۹

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

شکل ۲-۱- مدل پیشنهادی تحقیق. ۶۰

شکل ۴-۱٫ مدل تجربی پژوهش پیرامون اعمال و رفتار اداری کارکنان. ۱۰۳

شکل۴-۲ : مدل تجربی نظام برنامه ریزی آموزش های بلند مدت کارکنان. ۱۰۸

شکل ۴-۳- مدل تجربی اهداف آموزش های بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. ۱۱۴

شکل ۴-۱- سهم هریک از متغیر ها بر حسب ضریبBeta. 120

 

 


چکیده :

هدف کلی این تحقیق ارزشیابی برنامه­های آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است . این تحقیق موضوع اثر بخشی آموزش های ارایه شده برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار می دهد بدین لحاظ این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است. تحقیق حاضر از  نظر ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی- استنباطی است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران مراکز تحقیقات، اموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی است از بین تعداد  ۱۳۰ پرسشنامه  توزیع شده ۹۷ پرسشنامه بدون نقص و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در این تحقیق از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. در قسمت آمار توصیفی از شاخص های آمار مرکزی نظیر میانگین، میانه، مد، درصد، فراوانی، انحراف معیار، واریانس استفاده گردید. در قسمت استنباطی از آزمون های مقایسه میانگین، تحلیل عاملی و ضرایب همبستگی استفاده گردید . بر اساس یافته­های تحقیق از میان  اعمال و رفتارهای اداری کارکنان تحت مدیریت،  اعمال و رفتار های: امانت داری در انجام وظایف شغلی، نظم در انجام وظایف شغلیو قبول مسئولیت­های شغلی در اولویت­های می باشند .آنالیز داده­ها درخصوص عوامل مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزش­های بلندمدت با بهره گرفتن از شاخص ضریب تغییرات نشان داد که مهارت­های تخصصی کارکنان، علایق،رضایت شغلی کارکنان بیش از سایر شاخص های گزینش مورد تاکید می باشند.تحلیل عاملی متغیر های مربوط به اهداف آموزش بلند مدت کارکنان نشان داد که این متغیر ها در پنج عامل شامل : عامل اول با مقدار ویژه  ۱۶۹/۵ تنهایی ۶۷۵/۲۰  درصد از واریانس کل را تبیین نموده است و عامل های بعدی به ترتیب ۸۷۹/۱۶، ۵۷۱/۱۵، ۵۳۳/۱۲ و ۰۵۵/۸ در صد از واریانس کل را تشکیل می دهند . این عامل ها با عناوین: توانمند سازی، رضامندی، پرورش استعداد ها،رفتار مطلوب و کیفیت آموزش با همدیگر۷۱۴/۷۳ درصد از تغییرات اهداف اموزش های بلند مدت کارکنان را تشکیل و تبیین می کنند . برنامه ریزی آموزشی و به صورت نظام مند و علمی و بر مبنای نیازهای واقعی بخشها، نیروها و شرایط کاری و محیطی آنان ، فراگیرنمودن و معطوف نکردن آموزشها به سطوح پایین نیروها در سازمان از جمله پیشنهاد های این تحقیق است .

مقدمه

آموزش به صورت یک امر طبیعی درآمده است. پیشرفت و توسعه سازمان­ها و مؤسسات در گرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. برهمین اساس، اکثر سازمان­ها دوره­های آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور برای کارکنان خود برگزار می کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه­گذاری هنگفت است. لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره­های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار بااهمیت است. ارزشیابی یکی از مهمترین مراحل برنامه­ریزی آموزشی است که انجام صحیح آن اطلاعات بسیار مفیدی را درباره چگونگی طرح ریزی و اجرای برنامه­های آموزشی دراختیار می گذارد و مبنای مفیدی جهت ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزشی به دست می­دهد. اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف کنیم، امروزه سازمان­ها بوسیله آموزش به سرمایه­گذاری برروی منابع انسانی خود می­پردازند و اصولاً تمامی شرکت­ها، مؤسسات و سازمان­های دولتی و خصوصی به اهمیت امر آموزش واقفند و هزینه­های بسیاری را صرف انجام این کار می­کنند. چرا که به یقین دریافته­اند آموزش سبب تقویت فرهنگ سازمانی و حمایت از اهداف آن می شود و در عین حال کارایی،نوآوری،کیفیت در عملکرد و بهره­وری کارکنان را در پی دارد(شریعتی راد،۱۳۸۴). نتایج مطالعه حاجی میر رحیمی (۱۳۷۹) در خصوص اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان از دیدگاه شرکت کنندگان در دوره­های آموزشی، نشان می­دهد که “افزایش فنی – حرفه­ای و به هنگام نگهداشتن دانش و مهارت کارکنان “، “ارتقای دانش، مهارت و بینش شغلی کارکنان”، “تقویت پیوند هدف­های شخصی و هدف­های سازمان”؛ “گسترش پیوند کارکنان با ارباب رجوع” از مهمترین هدف­های آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی می­باشد. فائو (۱۹۸۸) ارزشیابی را فرایندی عملی تعریف کرده است که به چگونگی ارزیابی هدف­ها، پیشرفت برنامه، عمل مشارکت­کنندگان و تأثیر آن به بهره­برداران می­پردازد. به طورکلی ارزشیابی فرایندی کاربردی بوده که مفهومی انعطاف­پذیر؛ متنوع و بسیار گسترده دارد و برای شناخت گوناگونی و پیچیدگی­های زمینه آن باید در چارچوب موقعیت عمل کرد. بسیاری از مفاهیم ادبیات ارزشیابی بر پایه برنامه­ریزی آموزشی و متمرکز بر مفاهیم اثربخشی و کارایی می­باشد. بنابراین لازم است با فراهم کردن دیدگاهی از ترکیب اصول و رویکردهای ارزشیابی، زمینه ارزشیابی نتایج برنامه­ها و پروژه­ها را در موقعیت­های ویژه توسعه بخشید (حجازی، ۱۳۸۵) از آنجا که منابع انسانی باارزش­ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت­های اساسی هر سازمانی به شمار می­آید، یکی از مؤثرترین راه­های دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی، کارآمدترکردن کارکنان سازمان­ها است.آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزش­های فنی و تخصصی حاصل نمی­شود، بلکه باید از راه­های گوناگون به توسعه آموزش کارکنان پرداخت و این مهم، جزبا اعمال برنامه­های راهبردی در قلمرو مدیریت منابع انسانی، امکان­پذیر نخواهد بود. انسجام در برنامه­های توسعه منابع انسانی مستلزم توسعه برنامه­های توانمندسازی کارکنان است که مدیریت منابع انسانی نقش بسزایی در یکپارچه سازی و تلفیق این برنامه­ها برای ارائه الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان ایفاء می­کند. با توجه به موارد فوق برای سنجش اثربخشی برنامه­های آموزشی می­توان مفاهیمی همچون: تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی، تعیین نتایج قابل مشاهده از آموزشهای اجرا شده، تعیین میزان انطباق رفتار کارکنان با انتظارات نقش سازمانی آنها، تعیین میزان درست انجام دادن کار که مورد نظر آموزش بوده، تعیین میزان توانایی ایجاد شده در اثر آموزش­ها برای دستیابی به اهداف را درنظر گرفت.

از سال ۱۳۷۹ که وزارتخانه­های جهادسازندگی و کشاورزی سابق ادغام گردیده اند. سازمان تحقیقات و ترویج و آموزش کشاورزی عهده­دار امر آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی گردید این سازمان به تدوین برنامه­های آموزشی در جهت تربیت نیروی متخصص مورد نیاز از طریق مراکز آموزشی و ترویجی پرداخت. بدیهی است که ارزشیابی برنامه های آموزشی، نیازمند بررسی نقاط قوت و ضعف و اصلاح آنها می­باشد. بررسی ها نشان میدهد که در حوزه آموزش­های بلندمدت تاکنون تحقیق جامعی صورت نپذیرفته است و برنامه ریزان داده و اطلاعات لازم  برای اتخاذ تصمیمات ضروری جهت ارتقای کیفیت این آموزش­ها در اختیار ندارند. براین اساس، این تحقیق بر آن است که با بررسی آموزش­های بلند مدت، راهکارها و پیشنهادهای کاربردی مناسبی را در پاسخ به سؤال­های تحقیق ارائه نماید. در حال حاضر حدود ۳۰۰۰ نفر از کارمندان این وزارتخانه در مقاطع مختلف در حال تحصیل می­باشند، پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه­های آموزشی بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی انجام می­گیرد .در این خصوص با بررسی نظرات مدیران در زمینه میزان تأثیرگذاری آموزش بلند مدت کارکنان در مقاطع مختلف تحصیلی فعالیت­های آنها، ایجاد انگیزه و رضایت­مندی، تأثیر آموزش در افزایش دانش، مهارت و نگرش آنان می­پردازد. فصل حاضر به کلیات پژوهش پرداخته و تصویری کلی و مقدماتی از خصوصیات و کیفیت تحقیق در اختیار مخاطبان قرار می دهد. این فصل در برگیرنده: مقدمه، بیان مسئله تحقیق، اهداف تحقیق، محدوده تحقیق، محدودیت­های تحقیق و واژگان تحقیق می باشد.

تعداد صفحه : ۱۶۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***