دانلود پایان نامه ارشد : ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی 

عنوان : ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه های اسلامی

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

 ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه های اسلامی و بکارگیری آن در رتبه بندی کشورهای اسلامی منتخب

 استاد راهنما:

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

استاد مشاور:

دکتر محمدهادی زاهدی وفا

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی:

این تحقیق با بررسی آموزه های تمدن اسلامی، به ارائه شاخص ترکیبی جامعی جهت سنجش توسعه انسانی می پردازد. بر اساس تعریف این تحقیق، «توسعه انسانی مبتنی بر آموزه های اسلامی» به روندی اطلاق می شود که در آن انسان در تعامل با چهار عرصه «فطرت وجودی خود»، «جامعه بشری»، «طبیعت» و «مقام ربوبیت هستی (خداوند)»، همواره حرکتی رو به کمال و تعالی دارد. بر این مبنا، توسعه انسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی – رفاهی»، «اجتماعی – فرهنگی»، «بُعد مذهبی – اخلاقی»، «بُعد سیاسی – حکمرانی» و «بُعد علمی – آموزشی» می شود که این ابعاد و مولفه ها پس از بسط آموزه های اسلامی در حوزه حیات انسانی به دست آمده اند. مبتنی بر روش شناسی هفت مرحله ای این تحقیق، پس از تعیین ابعاد و مولفه ها، باید مراحل انتخاب مراجع اطلاعاتی و پایگاه های داده متناسب با ابعاد و مولفه های مربوطه، اسناد داده های مفقود، تجزیه و تحلیل چند متغیره بر روی داده ها و شاخص های منفرد، نرمال سازی داده ها، وزن دهی ابعاد و شاخص های عاملی نهایی و انتشار شاخص انجام شود و در نهایت شاخص ترکیبی نهایی این تحقیق ایجاد خواهد شد. یافته های این پژوهش که مبتنی بر شاخص ترکیبی نهایی بدست آمده اند، نشان می دهد که بُعد علمی – آموزشی و مولفه سلامت و بهداشت عمومی، از مهمترین نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران و بُعد اقتصادی – رفاهی (به جز مولفه سرمایه های زیرساختی) و مولفه کارایی سازمان های دولتی و نهاد های قانون گذاری از مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.

واژگان کلیدی: توسعه انسانی، شاخص توسعه انسانی، آموزه های اسلامی، شاخص ترکیبی

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه  ۱

۱-۱- بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعه ۲

۱-۲- مفهوم متحول توسعه ۴

۱-۳- توسعه انسانی. ۲۳

۱-۴- نقدی بر شاخص توسعه انسانی. ۳۵

۱-۵- ادبیات پژوهش… ۳۸

۱-۶- اهمیت و هدف  پژوهش… ۴۹

۱-۷- روش انجام پژوهش… ۵۱

فصل دوم: تبیین جایگاه انسان و تشریح مفهوم آن در جهان بینی غربی  ۵۴

۲-۱- مقدمه ۵۵

۲-۲- تعریف انسان شناسی. ۵۶

۲-۳- تاریخچه انسان شناسی. ۶۱

۲-۴- ارتباط میان انسان شناسی و خداشناسی. ۷۷

۲-۵- انسان از دیدگاه اندیشمندان غربی. ۷۸

۲-۶- تجمیع دیدگاه های اندیشمندان غربی ذیل جریان های فکری غربی. ۸۲

۲-۷- تحلیل مبانی توسعه در غرب.. ۸۸

۲-۸- نگاهی انتقادی به مبانی توسعه در غرب.. ۱۰۰

فصل سوم: معرفی انسان کامل و ترسیم ابعاد و مولفه های توسعه انسانی بر مبنای آموزه های تمدن اسلامی  ۱۱۳

۳-۱- مقدمه ۱۱۴

۳-۲- تمایز مطالعات اسلامی با مطالعات غربی. ۱۱۷

۳-۳- ویژگی های تفکرات اندیشمندان جهان اسلام ۱۲۱

۳-۴- ویژگی های توسعه انسانی مبتنی بر آموزه های اسلامی. ۱۲۴

۳-۵- توسعه مبتنی بر انسان در اندیشه اسلامی. ۱۳۱

۳-۶- جمع بندی و خلاصه مولفه های توسعه و پیشرفت.. ۲۹۴

فصل چهارم: ارائه اصول و مراحل شاخص سازی ترکیبی و تبیین نحوه تدوین یک شاخص قابل اندازه گیری برای مفاهیم کیفی  ۳۱۰

۴-۱- مقدمه ۳۱۱

۴-۲- جایگاه شاخص ها در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  ۳۱۳

۴-۳- مروری بر الزامات بکارگیری شاخص های ترکیبی. ۳۳۲

۴-۴- بررسی ادبیات پژوهش… ۳۳۴

۴-۵- روش شناسی جامع ساخت و ارزیابی شاخص های ترکیبی. ۳۳۶

۴-۶- شاخص سازی ترکیبی و جایگاه آن در کمّی سازی مفاهیم در اقتصاد اسلامی. ۳۵۲

۴-۷- جمع بندی و نتیجه گیری. ۳۵۶

فصل پنجم: ارائه شاخص ترکیبی توسعه انسانی بر اساس آموزه های اسلامی و رتبه بندی کشورهای منتخب   ۳۵۸

۵-۱- مقدمه ۳۵۹

۵-۲- گام اول: تبیین چارچوب نظری جامع و یکپارچه ۳۶۰

۵-۳- گام دوم: انتخاب مراجع اطلاعاتی و پایگاه های داده متناسب با ابعاد و مولفه های مربوطه ۳۶۱

۵-۴- گام سوم: اسناد داده های مفقود با مقادیر جایگزین. ۳۶۵

۵-۵- گام چهارم: انجام تجزیه و تحلیل چند متغیره بر روی داده ها و شاخص های منفرد ۳۷۲

۵-۶- گام پنجم: نرمال سازی داده ها ۳۹۷

۵-۷- گام ششم: وزن دهی و تجمیع ابعاد و شاخص های عاملی نهایی. ۳۹۸

۵-۸- گام هفتم: ارائه و انتشار نتایج رتبه بندی شاخص ترکیبی نهایی. ۴۵۱

۵-۹- جمع بندی و نتیجه گیری. ۴۵۴

فصل ششم: جمع بندی بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها ۴۵۵

۶-۱- خلاصه روند شاخص سازی ترکیبی. ۴۵۶

۶-۲- خلاصه و جمع بندی روند شاخص سازی ترکیبی توسعه انسانی مبتنی بر آموزه های اسلامی. ۴۶۴

۶-۳- نتایج و پیشنهادات.. ۴۸۱

۶-۴- ملاحظات و محدودیت های مفهومی پژوهش… ۴۸۵

۶-۵- ملاحظات و محدودیت های تکنیکی و مدل سازی پژوهش… ۴۸۷

پیوست ها ۴۹۰

پیوست شماره (۱): آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل. ۴۹۰

پیوست شماره (۲): نتایج برآورد مدل های ۵ گانه ۵۰۲

فهرست منابع  ۵۰۹

۱-۱- بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعه

پس از جنگ جهانی دوم عوامل متعدد و در عین حال مرتبط با یکدیگر، در مورد توجه خاص به توسعه اقتصادی مطرح و ارائه شد که ناظر به زوایای گوناگونی از مسائل علمی و سیاسی و اجتماعی بود (عربی،۱۳۸۳، ص۲۰). از اواخر دهه های۱۹۴۰و ۱۹۵۰ که دستیابی به توسعه اقتصادی در دستور کار کشور های توسعه نیافته قرار گرفت تا به امروز که هنوز بسیاری از کشورها خود را ناکام یافته اند، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه یافته دچار تحولات زیادی شده است.

هنگامی که مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه های اقتصاددانان قرار گرفت، تنها دست مایه آنان میراث فکری کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، انقلاب کینزی و تجربه برنامه تازه مارشال در احیای اقتصادی کشورهای اروپایی بود.مرکز ثقل و محور این مباحث تا دهه ۱۹۷۰، رشد اقتصادی بوده است.در این مورد می توان مباحث مطرح شده توسط بزرگترین اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد.(عربی و لشگری،۱۳۸۳، ص ۲۵)

نظریه مراحل رشد اقتصادی[۱] یکی از اولین نظریاتی بود که در حوزه اقتصاد توسعه مطرح شد. بر حسب نظریه مراحل رشد اقتصادی، فرآیند توسعه چون رشته ی مراحل متناوبی که تمام کشورها باید از آن عبور کنند، بررسی شد. این نظریه اساسا یک نظریه اقتصادی توسعه بود و به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد (تودارو، ۱۳۶۶، ص ۱۱۶).

استدلال این بود که در مرحله اولیه توسعه آنچه که باید هدف اصلی باشد رشد است، نه توزیع عادلانه. آنان بر اساس نظریه رخنه به پایین[۲] می پنداشتند که توسعه یک پدیده صرفا اقتصادی است که در آن، منافع سریع ناشی از رشد کلی تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه به طور خود به خود، منافعی را برای توده های مردم به صورت شغل و دیگر فرصت های اقتصادی فراهم می آورد.(جهانیان،۱۳۸۲، ص ۱۲۷)

با ظهور نتایج ناخوشایند طرح های توسعه وگذشت بیش از یک دهه تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی، خوش بینی اولیه اقتصاددانان به ناامیدی گرایید.(عربی،۱۳۸۳، ص۳۴) این وضعیت ناخواسته، از وجود اشکالات و نواقص اساسی در تعریف توسعه و نگرشی که در مورد آن وجود داشت حکایت می کرد. در دهه ۱۹۷۰ ، اعتراضات زیادی برای کنار گذاشتن تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه صورت گرفت و بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران، ضمن حمله به وجود فقر گسترده و توزیع ناعادلانه درآمدها و بیکاری ، خواستار توجهی بیشتر به توزیع درآمدها و ارائه تصویر جدیدی از توسعه شدند. (تودارو، ۱۳۶۶،ص ۱۳۴)

محبوب الحق، اقتصاددان شهیر پاکستانی، در مورد لزوم تغییر نگرش راجع به توسعه، با اشاره به اینکه راهی که توسعه با هدف قرار دادن افزایش درآمد ملی در پیش گرفته، به بدفرجامی انجامیده و ماهیت انسانی خود را از دست داده است، اعلام کرد که باید از دل مشغولی به سنجش حساب های ملی دست کشید. وی می نویسد: رشد اقتصادی شرط لازم توسعه اقتصادی است، نه شرط کافی. کیفیت این رشد به اندازه کمیت آن دارای اهمیت است. کانون توجه به توسعه باید انسان باشد و هدف های عمده ای چون کاهش بنیادی فقر و امکان برخورداری عادلانه را از فرصت های اقتصادی دنبال کند. (گریفین،۱۳۷۶ ،ص۱۷)

در اواخر همین دهه الگوی نیازهای اساسی شکل گرفت که خاستگاهش، همان دغدغه های ناشی از بی تفاوتی به توزیع درآمد و عدم تامین رفاه فقیرترین افراد یک مجموعه چند صد میلیونی که در فقر مطلق و عمدتا در کشورهای در حال توسعه به سر می بردند، بود و بر اساس رویکردهایی در زمینه اهداف و سیاست گذاری توسعه بر محور رفع نیازهای اساسی، استوار گردید. (عربی، ۱۳۸۳، ص۳۶)

در طی دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ، مباحثی که از دهه ۱۹۷۰ شروع شده بود، گسترش بیشتری پیدا کرد و نخست مفهوم توسعه پایدار در قالب رعایت اصول حفظ محیط زیست به عنوان راهبردی از هماهنگی اهداف توسعه و جهانی که بشر در آن زندگی می کند مقبولیت یافت و  سپس، به توسعه پایدار انسانی گسترش یافت. در این برهه مفهوم توسعه کاملا از مفهوم رشد اقتصادی متمایز شد و هر کدام تعریف جداگانه ای داشتند.

پس از آنکه تک بعدی بودن و خطی بودن توسعه نفی شد و توسعه فرایندی چند بعدی قلمداد گردید که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است، توجه به انسان و ابعاد گوناگون حیات او افزایش یافت (عربی، ۱۳۸۳، ص۳۸).

سازمان ملل متحد به موازات تحول مفهوم توسعه یافتگی، در جهت توسعه کشورها تا کنون رویکردهای متفاوتی را دنبال کرده است که آخرین آنها از سال ۱۹۹۱ آغاز شده است. با مروری بر آنها در می یابیم که رویکرد های اعمال شده به توسعه از نگاه اقتصادی محض به نگاه انسانی در حال تغییر بوده است. درگزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۱ سازمان ملل در مورد تعریف توسعه انسانی چنین آمده است: “توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می یابد. هرچند این امکانات با مرور زمان می تواند اساسا دچار تغییر در تعریف شود، اما درکلیه سطوح توسعه، مسئله برای مردم عبارت است از: برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است. چنانچه این سه امکان غیرقابل حصول بماند، بسیاری از موقعیت های دیگر زندگی دست نیافتنی خواهد بود”.

در بین شاخص ها و نماگرهای مطرح توسعه، شاخص توسعه انسانی از مقبولیت بیشتری بین اندیشمندان برخوردار است خصوصاً که اصلاحاتی در جهت بهبود این شاخص صورت گرفته و می گیرد و این شاخص توسط سازمان های بین المللی به شکل سالانه برای کشورهای مختلف جهان اعلام می گردد.

۱-۲- مفهوم متحول توسعه

از اواخر دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ که دست یابی به توسعه اقتصادی در دستور کار کشورهای توسعه نیافته قرار گرفت و هدف اساسی برنامه های آن کشورها قلمداد گردید، تا به امروز که هنوز بسیاری از آن کشورها خود را ناکام یافته اند ، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه یافته، دچار تحولات زیادی شده است. این تحول، از سویی به جهت ارائه نظریه های گوناگون درباره راه های نیل به توسعه و یا عوامل بازدارنده آن و از سوی دیگر، به جهت تحول در منظور از توسعه و هدف غایی جوامع در حال توسعه بوده است. مروری فشرده بر بعضی از دیدگاه ها و نظریه های توسعه و پیگیری تحولات مفهومی آن به منظور دریافت تعریف و تصویری همه جانبه تر از توسعه، راهی است که می تواند ما را به ابعاد گوناگون و جوانب مختلف آن رهنمون گردد و بدین لحاظ، در ادامه به سیر چنین تحولی اشاره می کنیم(عربی و لشکری، ۱۳۸۳، ص۲۴).

۱-۲-۱- رشد اقتصادی، محور مباحث توسعه

هنگامی که مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه های اقتصاددانان قرار گرفت، به دلیل آن که ابزار فکری مورد نیاز، برای تحلیل جریان رشد اقتصادی در کشورهایی را که دارای ساختار روستایی و کشاورزی و فاقد ساختارهای جدید بودند، در اختیار نداشتند، دچار نوعی غافل گیری شدند. تنها دست مایه های آنان ، میراث فکری کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، انقلاب کینزی و تجربه تازه برنامه مارشال در احیای اقتصادی کشورهای اروپایی بود و با تکیه بر آنها، می خواستند تا با طرح دیدگاه های نوین، ماهیت و علل عقب ماندگی اقتصادی و عوامل کلیدی روند توسعه اقتصادی را روشن کنند (عربی و لشکری، ۱۳۸۳، ص۲۵).

مرکز ثقل و محور این مباحث، حتی پس از آن که مباحث توسعه، دارای الگوهای نظری متفاوتی گردید و تا دهه ۱۹۷۰، رشد اقتصادی بوده است. در این مورد، می توان مباحث مطرح شده توسط بزرگ ترین اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد؛ برای مثال، تلاش های اقتصاددانان آمریکای لاتین در قالب اکلا (ECLA)[3] که سرانجام به ظهور مکتب ساختارگرایی انجامید، رشد اقتصادی را هدف خود قرار داده بود. آنان در پی تحقق رشد در کشورهای خود، ساختار درونی اقتصاد آن کشورها را بررسی کرده و با معرفی ویژگی ها و لزوم تغییر در آن، ادبیات جدیدی را در مباحث توسعه، به نام «موانع توسعه» گشودند. آنان ضمن برشمردن این خصوصیات، مانند وجود بخش کشاورزی سنتی یا تکنولوژی و بهره وری پایین در کنار بخش مدرن با تکنولوژی بسیار پیشرفته و عدم انعطاف هایی که مانع تعدیل آسان عدم تعادل هاست و با کشش پذیری درآمدی بالا در کشورهای اقمار برای وجود واردات کالاهایی ساخته شده و کشش پایین درآمدی تقاضا در کشورهای مرکز برای واردات مواد اولیه و …، موانع پویایی رشد داخلی را نیز معرفی کردند. آنان برای این که گره کوری که بازرگانی خارجی در فرآیند توسعه ایجاد کرده بود گشوده شود، سیاست جایگزینی واردات را همراه با اقداماتی منتخب و معتدل در حمایت از بازرگانی، معرفی کردند. بدین ترتیب، مشکلات ناشی از وخیم تر شدن رابطه مبادله مرتفع شده و افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی تامین گردید (مایر و سیرز، ۱۳۸۲، ص۲۳۸-۲۴۵). بنابراین، ساختارگراها اگرچه میان رشد و توسعه اقتصادی تمایز قائل بودند، اما هم چنان رشد، محور اصلی مطالعات آنان بود. هم چنین رویکرد آنان در سیاست های حمایتی، نمایانگر ویژگی مهم تحلیل های اقتصاددانان توسعه در دهه های آغازین، یعنی مردد دانستن الگوی نئوکلاسیک ها و تلقی مثبت از دستاوردهای انقلاب کینزی بود.

تعمیم نظریه اشتغال کوتاه مدت کینز به یک نظریه رشد بلندمدت در چارچوب مدل هارود- دومار[۴] نیز از نمونه های بارز نفوذ تفکر کینز و در عین حال، محوریت رشد اقتصادی است. در این معادله، رشد اقتصادی برابر با کسری از نسبت پس انداز به درآمد ملی و نسبت سرمایه به تولیدات است و به صورت (که در آن g نماینده رشد، s نماینده نسبت پس انداز به درآمد ملی و k نماینده نسبت سرمایه تولید است) نشان داده می شد. این معادله، متضمن این معنا بود که میزان رشد را می توان با به حداکثر رساندن پس اندازهای ناشی از رشد تولید و به حداقل رساندن نسبت یا ضریب سرمایه به تولید،[۵] به اوج رساند (مایر و سیرز، ۱۳۸۲، ص۳۶). از همین رو، مشکل اساسی کشورهای توسعه نیافته، قابل تشخیص بود: در اکثر کشورهای فقیر، مانع و یا محدودیت اصلی توسعه، سطح نسبتاً پایین تشکیل سرمایه جدید است. این مدل، کاملاً موثر بود و مقبولیت گسترده ای یافت و اثرات آن تا به امروز باقی ماند و حتی عده ای باور کرده اند که اقتصاددانان چنین می اندیشند که سرمایه، کلید توسعه اقتصادی است (kindleberger, 1965, p186). معادله فوق، بستر لازم را برای ورود مباحث جدیدی تحت عنوان دایره شیطانی فقر یا دایره باطل فقر[۶] به ادبیات توسعه فراهم آورد. راگنار نرکس[۷] چند سال پس از انتشار مقاله روزنشتاین ـ رودان[۸] که در آن، مانند آدام اسمیت، بر اهمیت گسترش بازارها به منظور سودآور نمودن صنایعی که نیاز به ایجاد تقاضا برای محصولاتشان داشتند تاکید کرده بود (Meier, 1995, p349)، نقش بازارها را در عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته به گونه ای منسجم مطرح نمود. از نظر نرکس، اقتصادهای توسعه نیافته تحت تاثیر دو عامل، اسیر دور باطلی از رکود و فقر هستند. این دو عامل که به نحو مسلسل گونه تاثیر فزاینده ای بر یکدیگر دارند، عبارتند از:

  1. پایین بودن سطح درآمد که موجب ضعف قدرت خرید و کوچکی حجم بازار می گردد و درنتیجه آن، انگیزه و میل به سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد؛

۲- پایین بودن سطح تولید، منجر به پایین بودن سطح درآمد و درنتیجه، ظرفیت پس انداز می شود؛ بنابراین، امکان پس انداز در سطح ملی نیز تضعیف گشته و به دلیل انباشت سرمایه ناچیز، حجم تولید نیز محدود خواهد ماند.

نرکس معتقد است که مسئولیت شکستن دور باطل فقر و یا خروج از دایره شیطانی، وظیفه دولت است که با بهره گرفتن از ابزارهایی که در اختیار دارد، می تواند با به کار گرفتن کم و بیش منظم سرمایه، در مقیاس وسیعی از صنایع مختلف (رشد متوازن)، مشکل ناشی از حجم کوچک بازار را از بین ببرد (مایر و سیرز، ۱۳۸۲، ص۲۷). موریس داب[۹] نیز از منظر افزایش رشد به توسعه می نگرد و معتقد است که غنا یا فقر هر کشور در ابزارهای سرمایه ای تولید، تنها عامل حاکم بر بهره وری آن کشور است. وی می گفت: من فکر می کنم اگر انباشت سرمایه را به مفهوم رشد ـ کمی، کیفی و به طور هم زمان ـ موجودی ابزارهای سرمایه به عنوان عامل تعیین کننده روند توسعه اقتصادی بدانیم، زیاد به بیراهه نرفته ایم (مایر و سیرز، ۱۳۸۲، ص۲۷).

تعداد صفحه :۵۴۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***