دانلود پایان نامه ارشد: اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : روانشناسی تربیتی

عنوان :  اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان، کلینیک درمانی و بازتوانی پویا، شهرستان بندرلنگه در سال ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی (M.A)

گرایش:  روان شناسی تربیتی

 

                                  

موضوع:

 اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان، کلینیک درمانی و بازتوانی پویا، شهرستان بندرلنگه در سال ۱۳۹۲


استاد راهنما:

دکتر عبدالوهاب سماوی

سال تحصیلی: ۱۳۹۳-۱۳۹۲
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده ۱
فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲  بیان مساله ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷
۱-۴ فرضیه ها ۸
۱-۵ اهداف تحقیق ۹
۱-۵-۱ هدف اصلی پژوهش… ۹
۱-۵-۲- اهداف جزیی تحقیق ۹
۱-۶ تعریف اصطلاحات و واژه گان. ۹
۱-۶-۱ تعاریف نظری. ۱۰
۱-۶-۲  تعاریف عملیاتی. ۱۱
فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱  مقدمه ۱۳
۲-۲ آشنایی با مهارتهای خودآگاهی و حل مساله ۱۳
۲-۳ مهارت خود آگاهی و اجزا آن. ۱۵
۲-۳-۱  شناخت ویژگی های جسمانی و بدنی ۱۵
۲-۳-۲  شناخت توانایی ها و مهارت های خود ۱۵
۲-۳-۳  شناخت افکار و گفتگوهای درونی ۱۵
۲-۳-۴ شناخت افکار باورها و ارزشهای خود ۱۶
۲-۳-۵ شناخت اهداف خود: ۱۶
۲-۴ عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی. ۱۶
۲-۴-۱  مسئولیت پذیری. ۱۷
۲-۵  اهمیت خودآگاهی در روابط زوجین. ۱۷
۲-۶ حل مساله ۱۷
۲-۷ حل مساله اجتماعی و روانشناسی بالینی. ۱۸
۲-۸ فرآیند حل مساله شامل ۵ گام است.. ۲۰
۲-۸-۱ ادراک خویشتن. ۲۰
۲-۸-۲ تعریف مساله ۲۰
۲-۸-۳ تهیه فهرستی از راه حل های مختلف.. ۲۰
۲-۸-۴ تصمیم گیری ۲۱
۲-۸-۵  امتحان کردن راه حل انتخابی ۲۱
۲-۹  چهارچوب نظری. ۲۲
۲-۱۰ حل مساله و کاربرد آن. ۲۴
۲-۱۱  کاربردهای حل مساله ۲۵
۲-۱۲ فرایند ۵ مرحله ای نزو. ۲۵
۲-۱۳ فرآیند حل مساله از دیدگاه گلد فرید. ۲۶
۲-۱۴ مفهوم حل مساله از دیدگاه های مختلف.. ۲۷
۲-۱۵ ابعاد و دسته بندی مهارتهای زندگی. ۲۸
۲-۱۶ مهارت همدلی. ۲۹
۲-۱۷ اهمیت همدلی در روابط زوجین. ۳۰
۲-۱۸  اجزاء همدلی. ۳۰
۲-۱۹ راه های رسیدن به همدلی. ۳۱
۲-۲۰ مهارت برقراری ارتباط مؤثر. ۳۱
۲-۲۰-۱ اهمیت ارتباط مؤثر در روابط زوجین. ۳۲
۲-۲۰-۲ عناصر اصلی ارتباط. ۳۲
۲-۲۱ مهارت مدیریت خشم. ۳۲
۲-۲۲ اهمیت کنترل خشم در روابط زوجین. ۳۳
۲-۲۳ شیوه های مدیریت خشم. ۳۳
۲-۲۴ مهارت رفتار جرات مندانه ۳۴
۲-۲۵ اهمیت رفتار جرات مندانه ۳۴
۲-۲۶ مهارت مدیریت استرس.. ۳۵
۲-۲۷ انواع مقابله با استرس.. ۳۵
۲-۲۸ راهبرد های مقابله با استرس.. ۳۵
۲-۲۹ مهارت تفکر خلاق. ۳۷
۲-۳۰ اهمیت خلاقیت در زندگی زناشویی. ۳۷
۲-۳۱ مهارت حل مساله ۳۷
۲-۳۲ عوامل تاثیر گذار در حل مساله اجتماعی. ۴۰
۲-۳۲-۱  عوامل ژنتیکی. ۴۰
۲-۳۲-۲ ویژگی های شخصیتی ۴۱
۲-۳۲-۳ عاطفه ۴۱
۲-۳۲-۴ خوش بینی – بدبینی. ۴۱
۲-۳۲-۵ امید ۴۱
۲-۳۲-۶ کمال گرایی ۴۲
۲-۳۳ عوامل مؤثر موقعیتی و بافتی در حل مساله اجتماعی. ۴۲
۲-۳۴ انواع مسائل ۴۳
۲-۳۵ ویژگی های افراد فاقد توان حل مساله و تصمیم گیری و اهمیت مهارت حل مساله در روابط زوجین ۴۵
۲-۳۶ تعریف ازدواج. ۴۶
۲-۳۷ رضایت زناشویی. ۴۷
۲-۳۸ چارچوب نظری پژوهش در زمینه رضایت زناشویی. ۴۸
۲-۳۸-۱ نظریه عقلانی – هیجانی الیس ۴۸
۲-۳۸-۲ نظریه چرخه زندگی زناشویی. ۴۸
۲-۳۸-۳ نظریه مدل اجتماعی نای ۴۹
۲-۳۸-۴ دیدگاه ژست اسپری ۵۰
۲-۳۸-۵ نظریه ارتباطات.. ۵۱
۲-۳۸-۶ نظریه های سیستمی ۵۱
۲-۳۸-۷ نظریه‏های بین نسلی ۵۲
۲-۳۹  خانواده و اهمیت آن. ۵۲
۲-۴۰ جایگاه خانواده ۵۳
۲-۴۱ تعیین نقش های خانواده ۵۳
۲-۴۲ خانواده و جامعه پذیری ۵۴
۲-۴۳ خانواده و رضایت زناشویی. ۵۴
۲ -۴۴ عوامل موثر بر رضایت زناشویی. ۵۷
۲-۴۵  ویژگی خانواده های سالم. ۶۰
۲-۴۶ خصوصیات زوجین سالم. ۶۱
۲-۴۸ مشکلات ارتباطی معمول در زوجین. ۶۲
۲ -۴۹ استرس زناشویی و تعاملات کلامی و غیر کلامی زوجین. ۶۲
۲-۵۰ استرس زناشویی، رضایتمندی زناشویی و رضایتمندی جنسی. ۶۴
۲-۵۱ تعارض زناشویی. ۶۵
۲-۵۲  مراحل رشد تعارضات زناشویی. ۶۶
۲-۵۳ عوامل مؤثر بر از بین رفتن روابط عاطفی و زناشویی :(مراحل چهار گانه مرگ عاطفی) ۶۷
۲-۵۴ سلامت هیجان و رضایت زناشویی. ۶۹
۲-۵۵ حل مشکل مشارکت آمیز. ۶۹
۲-۵۶ حل مساله اشتراکی، چهار جانشین بسیار رایج دارد ۶۹
۲-۵۷ مراحل روش حل مشکل از طریق مشارکت ۷۰
۲-۵۸ راهبردهای کنار آمدن با مشکلات زناشویی ۷۱
۲-۵۹ پنج قاعده برای ایجاد ارتباط سازنده و مؤثر در زندگی زناشویی. ۷۲
۲-۶۰ روشهای بهبود روابط زناشویی. ۷۳
۲-۶۱  بررسی رضایت زناشویی در مراحل مختلف زندگی ۷۴
۲-۶۲ رویکردهای زوج درمانی برای بهتر شدن روابط زناشویی ۷۵
۲-۶۳ پیشینه تحقیق. ۷۶
۲-۶۴ تحقیقات داخلی ۷۶
۲-۶۵  تحقیقات خارجی ۸۱
۲-۶۶ خلاصه و جمع بندی. ۸۵
فصل سوم – روش تحقیق
۳-۱ مقدمه ۸۷
۳-۲ روش انجام پژوهش ۸۷
۳-۳ طرح پژوهشی. ۸۷
۳-۴ جامعه آماری ۸۸
۳-۵ روش نمونه گیری ۸۸
۳-۶ شیوه ی اجرا ۸۸
۳-۷ ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۹۰
۳-۷-۱ روش اجرا ۹۲
۳-۷-۲ نحوه تصیح و نمره گذاری. ۹۳
۳-۷-۳ شیوه تعبیر و تفسیر. ۹۴
۳-۸ اعتبار و روایی. ۹۵
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۹۶
فصل چهارم – نتایج
۴-۱ مقدمه ۹۸
۴-۲ یافته های توصیفی. ۹۸
۴-۳ یافته های استنباطی. ۹۹
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
۵-۱تفسیر نتایج. ۱۰۷
۵-۲ تفسیر نتایج حاصل از بررسی های گوناگون از طریق پاسخ به فرضیه های مطرح شده ۱۰۷
۵-۳ نتیجه گیری کلی. ۱۱۱
۵-۴ محدودیت‏های تحقیق. ۱۱۱
۵-۵ پیشنهادات.. ۱۱۲
۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی. ۱۱۲
۵-۵-۲ پیشنهادات برای تحقیقات بعدی. ۱۱۳
فهرست منابع
منابع فارسی ۱۱۵
منابع غیر فارسی. ۱۱۹
پیوست
پیوست الف: جلسات برگزاری کلاس های آموزش مهارت خودآگاهی و حل مساله ۱۲۵
پیوست ب: پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ. ۱۲۹
چکیده انگلیسی ۱۳۳
 
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                   صفحه
جدول(۳-۱)  طرح پژوهش… ۸۷
جدول (۳-۲) شیوه ی اجرا ۸۹
جدول(۳-۳) روش نمره گذاری. ۹۳
جدول (۳-۴) نمرات هریک از مقیاسهای فرعی به شرح زیر محاسبه می شود . ۹۴
جدول شماره (۴-۱) یافته های توصیفی متغیرهای گروه آزمایش… ۹۸
جدول شماره (۴-۲) ۹۹
جدول شماره (۴-۳) آزمون برابری واریانس ها ۹۹
جدول شماره (۴-۴) جدول خلاصه تحلیل کوواریانس برای اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی و حل مسأله بر ارتباط زناشویی با کنترل متغیر رضایت زناشویی پیش آزمون. ۱۰۰
جدول شماره(۴-۵) آزمون برابری واریانس ها ۱۰۱
جدول شماره (۴-۶) جدول خلاصه تحللیل  کوواریانس برای اثربخشی آموزش مهارت خود آگاهی و حل مسأله بر اوقات فراغت با کنترل متغیر رضایت زناشویی پیش آزمون. ۱۰۱
جدول شماره (۴-۷) آزمون برابری واریانس ها ۱۰۲
جدول شماره (۴-۸) جدول خلاصه تحلیل کوواریانس برای اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی و حل مسأله بر مدیریت مالی با کنترل متغیر رضایت زناشویی پیش آزمون. ۱۰۳
جدول شماره (۴-۹) آزمون برابری واریانس ها ۱۰۳
جدول شماره (۴-۱۰)جدول خلاصه تحلیل کوواریانس برای اثرهای آموزش مهارت حل مسأله بر روابط جنسی با کنترل متغیر رضایت زناشویی پیش آزمون. ۱۰۴
جدول شماره (۴-۱۱) آزمون برابری واریانس ها ۱۰۴
جدول شماره (۴-۱۲) جدول خلاصه تحلیل کوواریانس برای اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی وحل مسأله بر رضایت زناشویی (کل) با کنترل متغیر رضایت زناشویی پیش آزمون. ۱۰۵
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                   صفحه
شکل۴-۱ فرآیند حل مساله از دیدگاه گلدفرید. ۲۶
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق


 
۱-۱ مقدمه
در میان تمامی نهادهای اجتماعی، خانواده بهترین تاثیر را دارد. خانواده فراگیرترین واحد اجتماعی است و بهنجاری و نا بهنجاری جامعه در گرو شرایط عمومی خانواده است و هیچ یک از آسیب های اجتماعی فارغ از تاثیر خانواده نیست ( نوابی نژاد، ۱۳۸۶ ).
از جمله مشکلات جوامع بشری به ویژه هنگامی که افراد آن به علت عدم وجود عدالت اجتماعی، ضعف اصول اخلاقی، فقر و فساد، از هم پاشیدگی های کانون خانوادگی و امثالهم درگیر مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جسمانی و روانی می باشند، مسئله اعتیاد و یا به بیان صحیح تر آن، بیماری اعتیاد بوده وهست. این بیماری گسترش جهانی داشته وامروزه بخش بزرگی از مبتلایان به این بیماری  را جوانان تشکیل می دهند که در بروز آن جریانات جاری وحاکم بر محیط خانواده به ویژه روابط عاطفی میان زن وشوهر و فرزندان آنان نقش به سزایی دارد.  بدیهی است که محیط های خانوادگی ناسالم و بیمار و فقدان احساس رضایت مندی در اعضاء، افزایش آسیب پذیری آنان را در برابر این بیماری باعث می شود.
مواجهه و چالش موفقیت آمیز با مشکلات اعتیاد و عوامل اثر گذار بر ناهنجاری های میان خانواده، بخشی از زندگی روزمره هر فرد معتاد می باشد .اما هر فردی در زندگی با مشکلاتی روبرو می شوند که باید برای آنها راه حل های صحیح و منطقی بیابند. برخی در برابر مشکلات، راه حل های نامناسبی را بر می گزینند اما باید به خاطر داشت که با اندکی تامل و اندیشه می توان از میان دهها راه حل ممکن، بهترین آنها را انتخاب کرد تا کمترین آسیب را در برابر مشکل ایجاد شده، تجربه نمود. این تصور که همه مشکلات قابل حل هستند غیر منطقی و خلاف واقعیت است. با این وجود اگر زمان کافی به بررسی جامع، منطقی و خلاقانه مشکلاتمان اختصاص دهیم، اغلب آنها قابل حل بوده و استرسی برای ما ایجاد نخواهد کرد. اکثر افراد خیلی برای حل مشکلات خود وقت نمی گذارند و لذا بسیاری از راه حل های موجود را نادیده می گیرند. اندیشه های سطحی و تصمیم گیری  های سریع و عجولانه معمولاً به حل کارآمد مشکل نمی انجامد چرا که در چنین تفکری مسایل عمیق و مهم از نظر دور می مانند.آنچه در سازگاری با مشکلات مورد توجه است تسلط فرد به محیط و احساس کنار آمدن با خودش است. به عبارت دقیقتر، فرد باید  با آگاهی از رفتار خود  موانع محیطی را شناسایی و در جهت رسیدن به اهداف خود آنها را حذف کند و محیط خود را به شیوه نو سازماندهی نماید. و از طرف دیگر با مسائل منفی درون خود که او را از اهداف خود منحرف می سازد، نیز کنار آید. (نوابی نژاد، ۱۳۸۶)
اما واکنش ما نسبت به موقعیت های تنش زا مربوط به توانایی خود آگاهی و حل مسئله ما می باشد. زیرا آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود و توانایی حل مسئله بر روی متغییرهای رفتاری، عاطفی و شناختی همانند نومیدی، باورهای غیر منطقی، اعتماد به نفس، انتظار موفقیت و غیره، اثر می گذارد. همچنین حل مسئله بر روی تاثیر منفی حوادث زندگی و ایجاد افسردگی متمرکز می شود. حل مسئله یک فعالیت عادی زندگی می باشد و دارای یک ارتباط نزدیک با حوادث زندگی می باشد. علاوه بر این ثبات آن، نقش مهمی بر روی منابع فردی، تاثیرات محیطی و تاثیرات فرهنگی در زندگی مردم ایفا می کند. بنابراین ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضای نیازهای عاطفی و روانی در جریان ازدواج یک مهارت و هنر است و علاوه بر سلامت روانی و تجاری سالم اولیه نیازمند کسب مهارتها و انجام وظایف خاص است. از این رو برای افزایش رضایت زناشویی  افراد معتاد اقدام به ترک که نیازمند حمایت اجتماعی برای مقابله با مشکلات  می باشند. می توان به این افراد با بهره گرفتن از آموزش مهارتهای زندگی  کمک کرد تا رضایتمندی زناشویی را بالاتر برده  و سطح سلامت روانی را بهبود بخشید. همچنانچه که در این پژوهش بر مبنای مهارت خودآگاهی و  حل مسئله سعی شده است با بهروری از شیوه آموزش مهارت خود آگاهی و حل مساله، رضایت مندی زناشویی در این افراد (معتادین )  رشد داده شود تا بهداشت روانی و بهزیستی جامعه دستخوش تغیرات مثبتی شود.
 
۱-۲  بیان مساله
آسیب‏های اجتماعی طی چند دهه اخیر در سراسر جهان سیر صعودی داشته است. آمارهای نگران کننده در این زمینه،کارشناسان را به بررسی این معضل و یافتن راه حلی برای آن برانگیخته است. نتیجه این بررسی‏ها نشان می دهد که بسیاری از آسیب‏های اجتماعی ناشی از کمبود مهارت‏های روانی – اجتماعی لازم برای برخورد مؤثر با مشکلات زندگی هستند. روانشناسان در دهه‏های اخیر در بررسی‏های انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب‏ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح مسائل شخصی، عدم احساس کنترل و کفایت جهت رویارویی با موقعیت‏های دشوار و عدم آگاهی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب، ریشه دارد. یکی از این مشکلات اعتیاد است که در کنار سوء تغذیه و آلودگی های محیط زیست از مشکلات بزرگ جوامع بشری است که متاسفانه تمامی جوامع صنعتی و غیر صنعتی را گرفتار کرده است. کمتر پدیده ای را می توان یافت که همانند اعتیاد، جوامع بشری را مورد تهدید قرار داده باشد. با وجود خطرات و عوارض ناشی از اعتیاد، هر روز بر شمار قربانیان این دام مرگبار افزوده می شود و مشاهده ی صحنه های هولناک آن تاکنون نتوانسته به عنوان هشداری جدی برای اجتناب سایر افراد به ویژه قشر جوان جامعه تلقی شود .( فرجاد، ۱۳۷۷)
خانواده یکی از ارکان اساسی و مهم جامعه به شمار می رود و از آنجا که دستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است .(برنشتاین[۱]،۱۹۹۸، ترجمه، پور عابدی نائینی، ۱۳۸۷) این نظام اجتماعی مجموعه ای از قواعد و اصول را ابداع و برای اعضای خود نقش های متنوعی تعیین می کند. رابطه اعضای این خرده فرهنگ رابطه ای عمیق و چند لایه است در این نظام افراد به وسیله علایق و دلبستگی های عاطفی نیرومند، دیرپا و متقابل به یکدیگر مستقل شده اند .ورود به چنین نظام سازمان یافته ای صرفا از طریق تولد، فرزند خواندگی یا ازدواج صورت می گیرد. (گلدنبرگ[۲] و گلدنبرگ ،۲۰۰۰٫ ترجمه، شاهی برواتی و نقشبندی، ۱۳۸۲).
رضایت زناشویی پیوندی دوستانه همراه با تفاهم و درک یکدیگر و تعاملی منطقی میان نیازهای مادی و معنوی همسران است. رضایت زناشویی بنیادی ترین ستون سلامت روانی افراد در خانواده است  که از عاملهای گوناگونی مانند وضع مالی، اعتیاد زوجین یا فرزندان، سن ازدواج، وضع کاری و … اثر می پذیرد. (سینها و مکرجی[۳]، ۱۹۹۱)
عواملی که بر زندگی زناشویی تاثیر می گذارد و موجبات بروز رضایت یا نارضایتی را در زندگی فراهم می کند بسیار اند، عواملی چون کیفیت ارتباط قبل از ازدواج، نوع شخصیت زوجین، شیوه های ارتباطی زوجین و عوامل محیطی نظیر اعتیاد، مشکلات رفتاری، روانی از عوامل شناخته شده ای هستند .که مهمترین این عوامل گرایش زوجین به اعتیاد می باشد که باعث می شود خانواده از سعادت و سلامت لازم برخوردار نبوده و مشکلات روانی – رفتاری را به وجود آورد .(ستیر[۴]، ۱۹۹۶٫ ترجمه، بیرشک ،۱۳۸۶)
اما کسانی از زندگی سالم برخوردارند که مهارتهای ویژه ای را دارا باشند ؛ مهارتها زندگی رفتار سازگارنه­ی فرد است به گونه ای که بتواند با ضروریات زندگی روزمره کنار بیاید. (بوتوین[۵]، ۲۰۰۶).
سرتاسر زندگی بشر پر از مسائل و پیچیدگی های خاص خود است. در این شرایط از مهمترین مهارتهایی که قادر است بالندگی و بهداشت روانی آنان را در مواجهه با مشکلات آینده حفظ و تقویت نماید، مهارت خود آگاهی ومهارت حل مسأله به معنای اعم و حل مسأله اجتماعی بطور اخص است. به نحوی که عدم خود آگاهی فرد در زندگی می تواند باعث نابهنجاری هایی نظیر اعتیاد در فرد شود و روابط زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد. و ناتوانی از حل مسائل و مشکلات، ممکن است با اقدام به راه حلهای نامؤثر مانند استفاده از مواد مخدر برای آرامش، استفاده از سیگار برای جلب توجه و ترک تحصیلی و نرفتن به سر کار به علت ناتوانی در برطرف کردن مشکلات، نه تنها مشکل را بزرگتر و پیچیده تر ساخته بلکه حتی در معرض خطر مرگ قرار گیرند (مانند اقدام به خودکشی، یا خودکشی).خودآگاهی و شیوه حل مسأله می تواند وسیله مفیدی برای مقابله با بسیاری از این مشکلات باشد. و از این طریق می تواند کارآیی عمومی فرد را با یاد دادن مهارت های عمومی تسهیل و همچنین این مهارتها به افراد امکان می دهند تا بتواند به طور مستقل از عهده مشکلات روزمره زندگی خود برآید و به این ترتیب احتمال مقابله مؤثر فرد با طیف گسترده ای از موقعیتها را افزایش دهد. در این عرصه می توان آموزش مهارت خود آگاهی و  شیوه حل مسأله را شکلی از آموزش کنترل خود یا استقلال دانست (دیویسون[۶] و گلد فرید، ۱۹۷۶٫ ترجمه ،احمدی علوئی آبادی،۱۳۷۱)
در دهه ۹۰ مطالعات علمی پیرامون رضایت زناشویی افزایش یافته است و در مقایسه با یافته های علمی دهه های گذشته حجم زیادی از این تحقیقات به جنبه های گوناگون رضایت زناشویی و سلامت روان اختصاص یافته است. پژوهشهای بسیاری در مورد آسیبهای فردی و اجتماعی و بهبود آنهااز طریق آموزش مهارتهای زندگی انجام گرفته که موئد گسترش آ ن است (ویسی و یعقوبی۱۳۸۶)
در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتهای زندگی هم به صورت یک راهکار ارتقاء سلامت روانی و هم به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی جامعه نظیر اعتیاد، خشونت خانگی و اجتماعی قابل استفاده است.  تحقیقی تحت عنوان اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله به شیوه گروهی در سلامت عمومی و رضایت زناشویی همسران کارمندان مرد طرح اقماری شهر اهواز در سال ۱۳۸۵ توسط برغندان انجام گرفت. نتایج بدست آمده از پژوهش  نشان دهنده آن است که آموزش حل مسأله باعث بهبود سلامت  عمومی و افزایش رضایت زناشویی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است. هانسون و لند بلند[۷] (۲۰۰۶) در پژوهشی نشان دادند که آموزش مهارتهای ارتباطی و حل تعارض به زوجینی که در ارتباطات زناشویی مشکل داشتند، باعث بهبودی روابط زناشویی زوجین و کاهش تعارضات و افزایش سلامت روان در آنان می شود.
لئونارد وکورنلیوس[۸]، (۲۰۰۷) به بررسی رابطه مصرف داروهای محرک زا و رضایت زناشویی پرداخت نتایج نشان داد همسرانی که رفتار و دیدگاه متفاوتی در مورد سوءمصرف مواد داشتند از رضایت زناشویی پایین تری برخوردار بودند. با توجه به آنچه که تاکنون بیان شد به نظر می رسد که عدم آشنایی با مهارت زندگی (خود آگاهی و حل مسأله) باعث بروز مشکلات فراوانی در زندگی زناشویی می گردد. و آموزش این مهارت می تواند دررضایت زناشویی بین زوجین مؤثر باشد. آموزش مهارتهای زندگی در بین افرادی که دارای اعتیاد هستند می تواند کمک بسزایی در روابط زناشویی این افراد که معمولا با مشکلات خانوادگی روبرو هستند داشته باشد .بنابراین با استناد به موارد مذکور پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای خود آگاهی وحل مسأله  از مجموعه مهارتهای زندگی بر رضایت زناشویی بیماران معتاد در شهر بندر لنگه می پردازد .تا به این پرسش پژوهشی پاسخ دهد.؛ آیا آموزش مهارتهای خود آگاهی و حل مسأله برافزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد اقدام به ترک  موثر  است ؟
[۱] Bernestine
[۲] Goldenberg
[۳] Sinha &Mec
[۴] Satir
[۵] Botv
[۶] Davison
[۷] Hansson &Lundbland
[۸] Leonard & Cornelius
تعداد صفحه : ۱۴۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***