دانلود پایان نامه ارشد :اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی و رضایت از زندگی تحصیلی

 دانلود متن کامل پایان نامه اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی و رضایت از زندگی تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی (M.A)

عنوان

اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی و رضایت از زندگی تحصیلی

استاد راهنما

دکتر کیوان کاکابرائی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست  مطالب

        عنوان                  صفحه

چکیده ۱

فصل یکم: مقدمه پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۳

۲-۱- بیان مساله. ۶

۳-۱- ضرورت پژوهش…. ۱۰

۱ – ۴ – اهداف پژوهش…. ۱۴

۵ -۱- فرضیه‏های پژوهش: ۱۵

۶- ۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش…. ۱۵

۶-۱-۱-تعاریف مفهومی.. ۱۵

۶-۱-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها: ۱۶

طرحواره درمانی: ۱۶

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱- طرح واره ۱۸

۲-۲- ضرورت پدیدآیی طرحواره درمانی.. ۲۰

۲-۳- تعریف یانگ از طرحواره ۲۱

۲-۴- تدوین طرحواره درمانی.. ۲۱

۲-۵- تاریخچه سازه طرحواره ۲۲

۲-۶- کنش های طرحواره ۲۲

۲-۷- تداوم طرحواره ۲۳

۲-۸- ترمیم طرحواره ۲۳

۲-۹-چارچوب نظری مدل مبتنی بر طرحواره ۲۴

۲-۱۰- ویژگیهای طرحواره های ناسازگار اولیه. ۲۵

۲-۱۱- عملکردهای طرحواره ۲۷

۲-۱۲- تداوم طرحواره ۲۷

۲-۱۳- بهبود طرحواره ۲۸

۲-۱۴- پاسخ ها و راهبردهای مقابله ای ناسازگار. ۲۹

۲-۱۵- اجتناب از طرحواره ۳۰

۲-۱۶- تسلیم شدن در برابر طرحواره ۳۰

۲-۱۷-پاسخ های مقابله ای.. ۳۱

۲-۱۸- سبک های طرحواره ۳۲

۲-۱۹- جبران افراطی طرحواره ۳۳

۲-۲۰- تجارب اولیه زندگی.. ۳۴

۲-۲۱- خلق و خوی هیجانی.. ۳۷

۲-۲۲- طرحواره های ناسازگار اولیه. ۳۸

۲-۲۳- تجربه های اولیه زندگی.. ۳۸

۲-۲۴- سرشت هیجانی.. ۳۹

۲-۲۵- جنسیت… ۴۵

۲-۲۶- تنیدگی تحصیلی.. ۴۶

۲-۲۷- رضایت از زندگی تحصیلی.. ۵۲

۲-۲۸- پیشینه ی پژوهش…. ۵۶

۲-۲۸-۱-  خارج از کشور: ۵۶

۲-۲۸-۲- داخل کشور. ۶۳

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- روش : ۶۷

۳-۲- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. ۶۸

۳-۲-۱- جامعه. ۶۸

۳-۲-۲- گروه نمونه و شیوهی گزینش آن. ۶۸

۳-۳- ابزار گرد آوری اطلاعات… ۶۸

۳-۳-۱- فهرست تنیدگی دوران دانشجویی : ۶۸

۳-۳-۲ – مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشجویی: ۶۹

۳-۳-۳-  فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ (YSQ-SF). 70

۳-۴- روش اجرا ۷۱

۳-۵- روش تجزیه وتحلیل داده ها ۷۴

فصل چهارم:یافته های پژوهش

۴-۱- یافته های پژوهشی.. ۷۶

۴-۱-۱- یافته های توصیفی.. ۷۶

۴-۱-۲- یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش…. ۷۹

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری.. ۸۴

۵-۱-۱- فرضیه اول پژوهش: ۸۴

۵-۱-۲- فرضیه دوم پژوهش: ۸۶

۵-۲- محدودیتهای پژوهش…. ۸۸

۵-۳- پیشنهادهای پژوهشی.. ۸۸

۵-۴- پیشنهادهای کاربردی.. ۸۹

منابع.. ۹۰

پیوست ها ۱۰۴

چکیده

در این پژوهش، اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی و رضایت از زندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه مورد بررسی قرارگرفته­است. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی است. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش نمونه­گیری هدفمند، تعداد ۳۹ دانشجوی دارای تنیدگی تحصیلی انتخاب شدند. که به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. داده های پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه­های فهرست تنیدگی دوران دانشجویی گادزلا،  مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشجویی هبنر، و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ (YSQ-SF) گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی می تواند باعث کاهش تنیدگی تحصیلی (۰۴/۰p<  و  ۴۸/۹f=  ) و نیز افزایش رضایت از زندگی دانشجویی(۰۱/۰p<  و  ۹۱/۱۳f= ) دانشجویان شود.

کلید واژه ­ها : طرحواره درمانی،  رضایت از زندگی تحصیلی ، تنیدگی تحصیلی

۱-۱- مقدمه

دانش آموزان و دانشجویان در دست یابی به اهداف آموزشی خود با چالش ها و مشکلات فراوانی مواجه می شوند. وقتی چنین تجاربی منفی تلقی شود، اثر مخربی بر انگیزش، عملکرد تحصیلی و بهزیستی آنان بر جای خواهد گذاشت. مورفی[۱] و آرچر[۲] (۱۹۹۶) بیان کردند حضور در مقاطع تحصیلی برای عده زیادی تجارب مثبتی به همراه دارد، ولی برای برخی دیگر مطالب تحصیلی از قبیل آزمونها وغیره با تجربه تنیدگی همراه است.

تنیدگی تحصیلی[۳] به احساس نیاز فزآینده به دانش و به طور همزمان، ادراک فرد مبنی بر نداشتن زمان کافی برای دستیابی به آن دانش اشاره می کند. (موریس[۴]۱۹۹۰؛ نقل از گادزالا[۵]وبالوگلو[۶]، ۲۰۰۱) بر عوامل پنجگانه تنیدگی زا (ناکامی ها، تعارض ها، فشارها، تغییرات و تنیدگی خود تحمیل شده) و واکنش های چهارگانه به این عوامل(فیزیولوژیکی، رفتاری، شناختی، هیجانی) تأکید کرد. میشی[۷] و گلاچان[۸] و بری[۹] (۲۰۰۱) بر اساس نتایج مطالعات ابوذری (۱۹۹۴)، کوپر[۱۰](۱۹۸۸، نقل از میسرا[۱۱] و کاستیلو[۱۲]، ۲۰۰۴) و فیشر[۱۳](۱۹۹۴، نقل از میسرا و کاستیلو، ۲۰۰۴) بر نقش با اهمیت و تعیین کننده استرس تحصیلی در شکل گیری تجارب دانشجویان، در کنار متغیرهای شش گانه (سن، جنس، انگیزه ادامه تحصیل، عزت نفس کلی، مفهوم خود تحصیلی) دیگر تأکید کردند. کاروس[۱۴]،گیز[۱۵]، موس[۱۶] (۱۹۹۶) در بیان عوامل استرس زا در دوران دانشجویی بر نقش با اهمیت تجربه محدودیت زمانی دانشجو در دستیابی به دانش گسترده تأکید می کنند. ابوذری (۱۹۹۴) کلم و فرازر[۱۷] (۱۹۸۶، نقل از میسرا، کاستیلو، ۲۰۰۴) خاطر نشان ساختند که دانشجویان در مقاطعی از هر نیم سال تحصیلی، برای مثال در هنگام امتحان و در رقابت با دوستان خود به منظور دستیابی به نمرات بالاتر، استرس بیشتری را گزارش می کنند.

مرور ادبیات پژوهش نشان می دهد که علاقه فزاینده ای نسبت به توصیف و بررسی بهزیستی دانشجویان وجود دارد (کوک، بویک[۱۸]، بارکام[۱۹]، برادلیوآدین[۲۰]، ۲۰۰۶). نتایج مطالعه ها، دوملا[۲۱]، اردمن- سیجر[۲۲]، ماری[۲۳]، فان[۲۴]، سوکاس[۲۵] و یوکوزوکا[۲۶](۲۰۰۰) نشان داد که دانشجویان با تجربه تنیدگی بالا علاوه بر علاوه بر اجتناب از تمرین رفتارهای مربوط به سلامت؛ سطوح پایین تری از عزت نفس و ادراکات مرتبط با وضعیت سلامت را گزارش کردند. نتایج مطالعه انگ و هوان[۲۷](۲۰۰۶) نیز در بررسی رابطه بین تنیدگی تحصیلی و عقاید خودکشی بر نقش میانجی گر افسردگی تأکید کرد. به عبارت دیگر، نتایج این مطالعه نشان می دهد که تنیدگی تحصیلی از طریق پیش بینی نمرات افسردگی افراد به طور غیرمستقیم بر عقاید خودکشی تأثیر می گذارد. پولتاوسکی[۲۸]و فرارو[۲۹](۲۰۰۳) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین تجربه تنیدگی تحصیلی و بیماری جسمی در دانشجویان دختر و پسر آمریکایی و روسی نشان دادند که دختران در مقایسه با پسران تنیدگی ادراک شده بیشتر و سطوح بالاتری از بیماریهای جسمانی را گزارش کردند.

یکی از نظریه های مطرح در عرصه طرحواره ها، نظریه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ[۳۰] است. یانگ (۲۰۰۵) در نظریه خود پانزده طرحواره  معرفی کرده که در نتیجه ارضا نشدن پنج نیاز هیجانی مهم، شامل نیاز به پیوند و پذیرفته شدن[۳۱]، خودگردانی[۳۲]، شایستگی و هویت[۳۳]، آزادی در بیان نیازها و هیجانهای سالم[۳۴]، خودابرازی، خود انگیختگی و لذت[۳۵] و جهت گیری از درون[۳۶] ایجاد می شوند. این طرحواره ها عبارت اند از: محرومیت هیجانی[۳۷] (عقیده به اینکه دیگران با ما همدلی ندارند و به موقع نیازهای ما ر ا بر آورده نمی کنند)، رهاشدگی/ بی ثباتی [۳۸](در این حالت شخص احساس می کند که نزدیکانش از او حمایت عاطفی نمی کنند نمی توانند از او محافظت نمایند)، بی اعتمادی / بدرفتاری[۳۹](عقیده به اینکه دیگران به ما آسیب می رسانند و به ما دروغ می گویند، تا امتیازات ما را بگیرند)، انزوای اجتماعی[۴۰](اعتقاد به این موضوع که فرد با دیگران متفاوت است، و به هیچ دسته ای تعلق ندارد)، نقص / شرم[۴۱](احساس اینکه او فردی بد و ناخواسته است، در این شرایط فرد احساس حقارت می کند و فکر می کند که هیچ کس او را دوست ندارد)، شکست[۴۲](عقیده به اینکه او شخصی شکست خورده است و در هر زمینه ای شکست خواهد خورد)، وابستگی / بی کفایتی[۴۳](عقیده به اینکه او به میزان قابل توجهی برای انجام وظایفش نیازمندکمک دیگران است)، آسیب پذیری به ضرر[۴۴](ترس افراطی ازیک بیماری و یا ترس از اینکه در یک موقعیت به او ضربه شدیدی وارد خواهد شد، که او قادر به پیشگیری از آن نیست)، گرفتاری/ در دام افتادگی[۴۵](وابستگی عاطفی شدید به یک یا چند نفر از نزدیکان به خصوص والدین)، اطاعت[۴۶](سرکوبی بیش از حد عواطف به خصوص خشم به منظور اجتناب از تنهایی)، از خودگذشتگی[۴۷](نادیده گرفتن خود و تمرکز بیش از حد در برآوردن نیازهای دیگران در موقعیت های زندگی)، بازداری هیجانی[۴۸](تأکید افراطی بر منطقی بودن و ممانعت از ابراز خشم و هر نوع عاطفه دیگر، بیان نکردن احساسات و عواطف)، معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی[۴۹](عقیده به اینکه شخص باید معیارهای درونی بسیار بالایی داشته باشد، نوعی کمال گرای افراطی)، استحقاق[۵۰](عقیده به اینکه شخص از دیگران بالاتر است، و هر کاری که او انجام می دهد و یا ادعا می کند درست است). وخویشتن داری و خودانضباطی ناکافی[۵۱](ناتوانایی در مهارخواسته ها و تمایل افراطی برای خشنودی و اجتناب از موقعیت های ناراحت کننده).

تعداد صفحه :۱۲۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***