دانلود پایان نامه ارشد: اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

گرایش : بالینی

عنوان : اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد شهرکرمانشاه

           گروه : روانشناسی

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

روانشناسی بالینی

عنوان :

 اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهرکرمانشاه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه                                   

فصل یکم : مقدمه پژوهش                                                                                                                         ۱

مقدمه                                                                                                                                           ۲

بیان مسأله                                                                                                                                      ۲

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                               ۵

اهداف پژوهش                                                                                                                              ۶

سوال پژوهش                                                                                                                                ۶

تعاریف واژگان                                                                                                                              ۶

تعریف مفهومی                                                                                                                        ۶

تعریف عملیاتی                                                                                                                        ۷

فصل دوم: پیشینه پژوهش                                                                                                                 ۸

پیش درآمد                                                                                                                                    ۹

انواع و شیوع رفتارهای پرخطر                                                                                                           ۹

رفتارهای خودآسیب رسان                                                                                                               ۹

مصرف سیگار                                                                                                                             ۱۰

سوء مصرف مواد                                                                                                                         ۱۰

مصرف الکل                                                                                                                               ۱۱

تعارف مربوط به رفتارجنسی                                                                                                          ۱۲

رابطه جنسی                                                                                                                                ۱۲

رابطه جنسی ایمن و پرخطر                                                                                                             ۱۲

رابطه جنسی با خطرمتوسط                                                                                                           ۱۲

رابطه جنسی پرخطر                                                                                                                     ۱۲

رفتارهای پرخطرکدامند ؟                                                                                                             ۱۳

تعاریف مربوط به نوع رابطه جنسی                                                                                                ۱۳

شریک جنسی اولیه                                                                                                                     ۱۳

شریک جنسی ثانویه                                                                                                                    ۱۳

تماس جنسی ناسالم                                                                                                                    ۱۳

رفتارهای جنسی پرخطر                                                                                                               ۱۴

مقدمه ای بر رفتارهای پرخطر نوجوانان                                                                                           ۱۷

نقش شخصیت در رفتارهای جنسی پرخطر                                                                                     ۱۹

دیدگاه های مرتبط در خصوص اعتیاد و رفتارهای پرخطر                                                                 ۲۰

دیدگاه روانی اجتماعی                                                                                                                ۲۰

دیدگاه روان تحلیلی                                                                                                                    ۲۰

دیدگاه یادگیری اجتماعی                                                                                                            ۲۱

دیدگاه رشدی- شناختی                                                                                                              ۲۱

دیدگاه اعتقادات مذهبی                                                                                                              ۲۲

دیدگاه آمادگی زیست شناختی                                                                                                    ۲۲

دیدگاه اجتماعی- فرهنگی                                                                                                           ۲۳

آثار محرومیت از پدر در همانندسازی نقش جنسی                                                                          ۲۴

نظریه های موجود در مورد رفتارهای سالم  و پرخطر                                                                       ۲۴

تعریف اعتیاد                                                                                                                              ۲۵

مصرف موادمخدر                                                                                                                         ۲۶

ملاکهای DSM-IV-TR                                                                                                               ۲۷

طبقه بندی انواع مواد                                                                                                                     ۲۸

موادافیونی                                                                                                                                   ۲۸

موادآرامبخش، خواب آوار یا ضداضطراب                                                                                      ۲۸

توهم زا                                                                                                                                       ۲۹

محرک ها                                                                                                                                   ۲۹

تعریف متامفتامین                                                                                                                         ۲۹

اثرات متامفتامین                                                                                                                            ۳۱

عوامل موثر در شروع مصرف مواد                                                                                                   ۳۲

برای احساس سرخوشی                                                                                                                 ۳۲

برای احساس بهبودی                                                                                                                    ۳۲

برای کارکردبهتر                                                                                                                           ۳۲

کنجکاوی  و اینکه دیگران هم مصرف می کنند                                                                                ۳۲

رابطه پرخطرجنسی  و ایدز                                                                                                              ۳۳

انواع درمان ها و مقایسه آن ها                                                                                                         ۳۴

گروه حمایت همتایان                                                                                                                     ۳۴

جلسات۱۲گامی                                                                                                                            ۳۵

تحلیل عود                                                                                                                                    ۳۵

حمایت اجتماعی                                                                                                                           ۳۵

مدل ماتریکس                                                                                                                               ۳۵

اصول راهنما در درمان ماتریکس                                                                                                   ۳۶

رابطه مثبت و همیارانه                                                                                                                   ۳۷

ساختارانتظارات                                                                                                                           ۳۷

مهارت های شناختی- رفتاری                                                                                                       ۳۸

گروه های خودیاری                                                                                                                    ۳۹

پیشینه پژوهش                                                                                                                             ۴۰

پژ وهش های  داخلی                                                                                                                   ۴۰

پژوهش های خارجی                                                                                                                   ۴۱

فصل سوم: روش پژوهش                                                                                                              ۴۹

روش                                                                                                                                         ۵۰

معرفی متغیرها                                                                                                                              ۵۰

جامعه آماری                                                                                                                               ۵۰

نمونه و روش نمونه گیری                                                                                                             ۵۱

ابزار پژوهش                                                                                                                               ۵۱

روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                         ۵۱

روش اجرا                                                                                                                                   ۵۲

فصل چهارم: یافته های پژوهش                                                                                                     ۵۴

آمارتوصیفی                                                                                                                               ۵۵

آزمون سوالات                                                                                                                             ۵۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                                                                    ۵۹

بحث و نتیجه گیری                                                                                                                      ۶۰

محدودیت های پژوهش                                                                                                                ۶۳

پیشنهادها                                                                                                                                    ۶۳

پیشنهاد کاربردی                                                                                                                         ۶۳

پیشنهادات پژوهشی                                                                                                                      ۶۳

منابع                                                                                                                                          ۶۵

منابع فارسی                                                                                                                                ۶۵

منابع انگلیسی                                                                                                                              ۷۰

پیوست ها                                                                                                                                   ۷۶

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                  صفحه    

جدول۱-۱ فهرست عناوین جلسات                                                                                                  ۵۲

جدول ۴-۱- میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری ها گروه

آزمایش وکنترل                                                                                                                                  ۵۵

جدول ۴-۲- خلاصه نتایج آزمون مقایسه میانگین های نمرات پس آزمون رفتارهای پرخطرجنسی

و شرکای جنسی                                                                                                                     ۵۶

جدول۴ -۳- خلاصه نتایج آزمون مقایسه میانگین های پس آزمون و مرحله پیگیری رفتارهای

پرخطرجنسی و تعدادشرکای جنسی                                                                                                 ۵۷

جدول۴-۴ خلاصه نتایج آزمون مقایسه میانگین های میزان رفتارهای پرخطرجنسی براساس وضعیت

تأهل در مرحله پیش آزمون                                                                                                             ۵۷

  

چکیده

هدف:  هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش ماتریکس بر کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مردان معتاد شهر کرمانشاه بود.

روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش معتادان مرد شهر کرمانشاه بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. به آزمودنی ها پرسشنامه رفتارهای پر خطر جنسی داده شد. تعداد ۲۴ نفر به­ روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل با تعداد برابر (n=12) جایگزین شدند.

روش ماتریکس بر روی گروه آزمایشی به صورت گروهی اجرا شد. گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای دوباردرهفته تحت مداخله روان درمانی گروهی قرارگرفتند. بعد از اتمام جلسات از دو گروه پس آزمون به عمل آمد.

یافته ها: یافته ها نشان دهنده تفاوت معنی دار میانگین رفتارهای پر خطر گروه آزمایش و گروه کنترل بود. نتایج آزمون های تحلیل کواریانس نشان دادکه روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی و تعدادشرکای جنسی بطور معناداری تأثیرگذاربوده است. همچنین نتایج آزمونt  وابسته نشان داد تفاوت معناداری بین وضعیت تأهل در افراد پرخطر جنسی نداشته است.

نتیجه گیری: نتایج نشان دادکه روش ماتریکس احتمالاً می تواند باعث کاهش رفتار پر خطر جنسی در بین معتادین شود بنابراین از این رویکرد ممکن است بتوان برای کاهش رفتارهای پرخطر جنسی در گروه های پرخطر به منظور پیشگیری از ابتلا به HIV استفاده کرد.

 

کلیدواژگان: روش ماتریکس، رفتارهای پرخطر جنسی، HIV ، معتادان.

  

فصل یک

مقدمه پژوهش 

مقدمه

در بررسی تاریخ، هیچ جامعه بشری را نمی­توان یافت که با معضل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نباشد و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پابرجا خواهد بود. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملت­ها و اقوام قابل جستجو است (سهرابی، هادیان، اصغرنژاد، ۱۳۸۷).

بزرگترین معضل اجتماعی امروز ایران، اعتیاد است که مسأله و مشکل میلیون­ها جوان است که وارثان اصلی کشورند. امروزه اعتیاد به انواع مواد مخدر و مشکلات مرتبط با آن به نحو بسیار خطرناک و تأسف باری نسل جدید کشور را تهدید می کند. شیوع مواد مخدر و اعتیاد سال­هاست که یکی از گرفتاری های درجه اول کشور محسوب می­شود و کوشش­هایی که تاکنون برای مهار این پدیده صورت گرفته است به دلایل مختلف علی رغم خواست قلبی مردم و دولت موفقیت­های اندکی در پی داشته است (سهرابی، هادیان، اصغرنژاد، ۱۳۸۷).

اعتیاد حالت مزمن روانی و جسمی است که در اثر مصرف مکرر مواد مخدر در فرد ایجاد شده و در طی آن در فرد نیاز و تمایل جسمی و روحی برای مصرف دوباره مواد مخدر به وجود می­آید. فرد در طی اعتیاد خود مصرف مواد را مرتباً افزایش داده و در اثر قطع مواد نشانگان محرومیت در فرد ایجاد می­شود(سادوک و سادوک[۱]، ۲۰۰۸ ؛ ترجمه رضاعی، ۱۳۸۸).

اعتیاد کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی را تحت شعاع قرار می­دهد و به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی، جامعه انسانی را مورد هجوم قرار داده است(هوشنگ و جزایری، ۱۳۷۷). معتادان به مواد مخدر جزو گروهای پر خطر می باشند(جرلایز[۲]، ۲۰۰۸) بنابراین انجام مداخلاتی در جهت کاهش رفتارهای پرخطر آنها ضروری به­نظر می­رسد زیرا اعتیاد به­عنوان یک آسیب اجتماعی، شاید هیچ­گاه به­طور کامل ریشه‏کن نشود، اما با تدبیر، اندیشه و تلاش واقعی حداقل می‏توان آسیب­های مرتبط با آن­ را همچون رفتارهای پرخطر جنسی و به تبع آن سرعت شیوع و انتقال بیماری ایدز را کاهش داد. یکی از مداخلاتی که در دهه­های اخیر در زمینه ایجاد تغییر و یا کاهش در رفتار­های نامناسب با موفقیت و استقبال زیادی همراه بوده است روش ماتریکس می­باشد که به عنوان درمانی به­شکل فردی و گروهی به صورت مستقل و یا درکنار سایر درمان­ها در حوزه­های مختلف به­کار رفته است(مکری واختیاری،۱۳۸۸). با توجه به مشکلاتی از قبیل ابتلا به HIV و بیماری مقاربتی که می تواند به واسطه رفتارهای پرخطر به استثنای خودکشی درپسران بیشتراز دختران است(لیندبرگ،بوگسس و ویلیامز[۳]،۲۰۰۰) و با در نظرگرفتن تعداد زیاد معتادان در جهان و کشور ما و نیز با در نظر گرفتن اینکه ارتباط جنسی نامشروع، در میان حدود نیمی از معتادان گزارش شده است(رازقی، ۱۹۹۹). این پژوهش درصدد است تا با بهره گرفتن از آموزش روش ماتریکس و تأثیر ممکنه آن در تسلط بر احساسات و رفتارها و نیز نقش این روش در تصمیم گیری مناسب تر، مداخله ای را در جهت کاهش رفتارهای پر خطر جنسی در مردان معتاد انجام دهد.

بیان مسئله

با شروع قرن جدید جوامع بشری با معضل بزرگ اجتماعی – روانی سوء مصرف مواد مواجه هستند. به عبارت دیگر، سوء مصرف مواد مخدر یک پدیده­ی جهانی است و کمتر کشوری یافت می­شود که این معضل در آن وجود نداشته باشد. سوء مصرف مواد مخدر، امروزه پا را از مرز اختلالات فردی و روانشناختی  فراتر نهاده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است،که از آن با عناوینی هم­چون طاعون قرن و بلای خانمان سوز یاد می­شود.

طبق گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر پس از تصادفات دومین عامل فوت در مرگهای مشکوک عوارض ناشی از اعتیاداست (رقیبی و پورقازی، ۱۳۸۴). اولین گزارشی که از مصرف مواد مخدر در ایران به چاپ رسیده است مربوط به قرن ۱۷ میلادی می­باشد، ولی اولین آمار رسمی مکتوب به تعداد مصرف­کننندگان درایران مربوط به سال ۱۹۴۸ میلادی است که تعداد معتادان به تریاک را ۱۲۵۰۰۰۰ نفراز کل جمعیت ۱۴۷۰۰۰۰۰ نفرذکرکرده­اند (رزاقی، رحیمی و مدنی،۱۳۸۱).

در مطالعه­ بعدی که توسط مؤسسه داریوش در مورد همه­گیری مصرف مواد در ۲۸ استان کشور در سال۱۳۸۳    انجام گرفت­، تعداد معتادان کشورکه نیازمند خدمات درمانی بودند بین ۱۵۰۰۰۰۰ نفر تا۱۸۰۰۰۰۰ نفر برآورد شدند (نارنجی­ها ،۱۳۸۳). تخمین­های مبتنی بر گزارشهای سازمان ملل نشان می­دهد که ۵/۱ الی۲ درصد ازجمعیت ایران مشکل جدی یا سوء  مصرف مواد مخدر دارند(محمدی،۱۳۹۰).

اعتیاد یکی از بزگترین معضلات بزرگ جامعه ما است. اعتیاد معلول عوامل و مشکلات مختلف اجتماعی، روانشاختی و بیولوژیک است. معتادان به مواد مخدر از جمله گروه های پرخطردر ابتلا به عفونتهای ناشی از ویروس هاعامل هپاتیت c، هپاتیت B  و ایدزهستند. از جمله رفتارهای پر خطرافراد معتاد، می توان به استفاده مشترک از سرنگ آلوده جهت تزریق مواد اشاره کردکه باعث انتقال عفونت های اشاره شده در بین این افراد می شود (عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، ۱۳۸۹).

از جمله دیگر رفتارهای پرخطر در افراد معتاد می توان به رفتارهای پرخطر جنسی درآنها اشاره کردکه عامل مؤثری درگسترش عفونت ایدز در سایر گروه های اجتماعی است و این موارد شامل شرکای متعدد جنسی و رفتار جنسی بدون استفاده از وسایل محافظتی نظیرکاندوم است (عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، ۱۳۸۹).

هرگونه رابطه جنسی(دهانی، مهبلی و مقعدی) که بدون استفاده از وسایل ایمنی  رابطه جنسی ازقبیل کاندوم مردانه یا زنانه انجام گیردکه درآن احتمال مبتلاشدن به ایدز و دیگر بیماریهایی که ازطریق رابطه جنسی منتقل می­گردند افزایش یابد، رفتار پرخطر جنسی نامیده می­شود(سادوک و سادوک[۴]، ۲۰۰۸ ؛ ترجمه رضاعی، ۱۳۸۸). همچنین داشتن شرکای جنسی متعدد وگذری و ازطرفی رابطه جنسی در زمان مصرف مواد مخدر، جز رفتارهای پرخطر جنسی قرارمی گیرند(باکتینگ[۵]، راسر[۶] و اسکلما[۷]، ۱۹۹۹).

ضمن آنکه درتحقیقات مختلف رابطه متغیر رفتارهای پرخطرجنسی با متغیرهای دیگری بررسی شده است از قبیل شیوع رفتارهای جنسی پرخطر(حیدری، میراحمدی زاده، کشتکاران، اعتمادی و لطفی،۱۳۹۰)، زمان و روش آموزش مسائل جنسی(جلالی، ناهیدی، امیرعلی اکبری وعلوی مجده ،۱۳۸۴)، لزوم ارائه آگاهی های جنسی لازم به افراد معتاد(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، ۱۳۸۹)، استفاده از مدل رویکرد برنامه ریزی شده به سلامت جامعه( یزدان پناه، صفری، یوسفی، عنقا، حبیبیان، و همکاران، ۱۳۸۹)، تأثیرمتادون درمانی در کاهش رفتارهای پرخطرجنسی(مرسلی، ۱۳۸۷)، تأثیر نشانگان فزون کنشی-کاهش توجه[۸] درگرایش به رفتارهای پرخطرجنسی(میکائیلی و هاشمی،۱۳۹۲). پیش بینی کننده های روانشناختی رفتارهای پرخطرجنسی( میکائیلی و هاشمی، ۱۳۹۲). همه این تحقیقات، اهمیت و گستردگی مشکل رفتارهای پرخطرجنسی را بیان نموده اند.

شواهد نشان می دهندکه اعتیاد در حال حاضر یکی از بزرگترین و پرهزینه­ترین معضلات جامعه ما راتشکیل می­دهدکه هم اکنون رو به گسترش می باشد(سبزی خوشنامی، ۱۳۹۰). برآوردهای صورت گرفته نشان         می­دهدکه میزان خسارتهای اقتصادی-  اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم مواد مخدر و اعتیاد و مشکلات در ارتباط با آن از قبیل انتقال و مبتلا شدن به ایدز و بیماری­های مقاربتی و درمان آن درکشورسالیانه۷۰۰ میلیاردتومان می­باشدکه قسمتی از این هزینه مربوط به بیماریهای مرتبط با اعتیاد و معتادان از قبیل بیماری ایدز و هپاتیت می باشد(صادقی اهری، ۱۳۸۲(.

آمارها نشان دهنده شیوع بالای رفتارهای پرخطر جنسی در بین معتادان است. طبق گزارش ۸/۵۵% معتادان  روابط جنس خارج از چهارچوب خانواده داشته اند(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، ۱۳۸۹). همچنین در تحقیق نارنجی ها(۱۳۸۳) شیوع رفتارهای پرخطرجنسی بین معتادان ۷/۴۲ و در پژوهشی دیگر میزان رفتارهای پرخطرجنسی معتادان ۸/۵۹% تخمین زده شده است(یاری، باباخانی و توکلی، ۱۳۸۸).

با توجه به  افزایش معتادان در ایران و جهان شیوع بالای رفتارهای پرخطرجنسی در بین آنها و اینکه یکی از   راه­های اصلی انتقال ایدز و دیگر بیماریهای مقاربتی رفتارهای پرخطرجنسی است(عطایی، صالحی، جوادی، خوروش، عاطفه السادات و همکاران، ۱۳۸۹)، انجام مداخلاتی در راستای کاهش رفتارهای پرخطر و جلوگیری از منتقل شدن و شیوع این قبیل بیماری­ها بسیار مهم می­باشد.

چون کاربردهای مدل ماتریسی در حوزه های مختلف، برای درمان وابستگی به کوکایین(راوسن[۹]، ابرت[۱۰]، مک کان[۱۱] و مان[۱۲]، ۱۹۸۶)، مصرف دارو  و الکل، بهبود درشاخص های روان شناختی و کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مرتبط با انتقال ایدز( ویروس نقص ایمنی انسان) (شاپ تاو[۱۳]، راوسن، مک کان و ابرت، ۱۹۹۴؛ شاپ تاو، راوسن و لینگ[۱۴]،۱۹۹۷) به اثبات رسیده و این اثربخشی درمان حمایت تجربی برای استفاده از این مدل را فراهم کرده است.

تعدادی از طرح هایی که با حمایت مالی موسسه ملی سوء مصرف مواد آمریکا اجرا شده، بیانگرآن است که شرکت کنندگان درمان شده با مدل ماتریسی، کاهش های آماری معناداری را در مصرف دارو و الکل، بهبودهایی را در شاخص های روان شناختی و کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مرتبط با انتقال ایدز داشتند (راوسن، ۱۹۹۵؛ شاپ تاو، راوسون، مک کان و ابرت، ۱۹۹۴؛ شاپ تاو، راوسون و لینگ، ۱۹۹۷).

این موارد بررسی جنبه ها و راهکارهای بیشتردر خصوص رفتارهای پرخطرجنسی را می طلبد. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد شهرکرمانشاه پرداخته شده است.

[۱]–  Sadock

۲ _ Jarlais

۳ _  Lindbreg  & Boggess & Williams

[۴]–  Sadock

۱ _  Bockting

۲ _  Rosser

۳_  Scheltema

۴ _   Attention deficit hyper activity disorder (ADHD)

۱_   Rawson

۲ _  Obert

۳ _  McCann

۴ _  Mann

۵ _  Shoptaw

۶ _  Ling

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***