دانلود پایان نامه ارشد : اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی در بهبود عملکرد خواندن کودکان نارساخوان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی در بهبود عملکرد خواندن کودکان نارساخوان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی(M.A)

موضوع:

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی در بهبود عملکرد خواندن کودکان نارساخوان

استاد راهنما:

دکتر کیوان کاکابرایی 

تیرماه ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

در پژوهش حاضر، اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود عملکرد خواندن کودکان نارساخوان  مورد بررسی قرار گرفته شده است.

بدین منظور ۳۰ دانش آموز نارساخوان پسر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی که در سال تحصیلی۹۳/۹۲ مشغول به تحصیل بوده و مورد ارجاع به مراکز درمان اختلالات یادگیری قرار گرفته بودند، انتخاب شده، که ۱۵ نفر در گروه آزمایشی و ۱۵ نفر در گروه کنترل جای گزین شدند.

ابزار پژوهش چک لیست نارساخوانی، مقیاس تجدید نظر شده ی هوشی وکسلر برای کودکان  (WISC-R) آزمون تشخیصی خواندن فلاح چای، و آزمون خواندن ( محقق ساخته) بوده است.

طرح پژوهش از نوع طرح های آزمایشی ( پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) بوده است.

پس از اجرای پیش آزمون، سنجش توانایی خواندن  در هر دو گروه، گروه آزمایش به مدت ۲ ماه در ۸ جلسه ی ۶۰ دقیقه ای که مطابق با برنامه ی آموزشی دمبو (۱۹۹۴) است تحت آموزش راهبردهای فراشناختی قرار گرفتند و پس از پایان این مدت، پس آزمون سنجش توانایی خواندن برای دو گروه اجرا شد.

نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان تاثیر مثبت داشته و منجر به کاهش اشکالات خواندن در آنان شده است.

کلید واژه ها: راهبردهای فراشناختی، بهبود عملکرد خواندن، کودکان نارساخوان

فصل یکم:

مقدمه پژوهش

 

  • بیان مسئله:

ناتوانی های ویژه ی یادگیری۱ اصطلاحی است کلی که به گروهی ناهمگن از اختلال ها که به صورت غیر منتظره ای ظاهر می شوند و علی رغم آموزش متعارف، حواس سالم، هوش طبیعی، انگیزه ی کافی و فرصت اجتماعی- فرهنگی مناسب مشکلات ویژه و مزمنی در کسب و کاربرد توانایی های خواندن (نارساخوانی۲)، نوشتن (نارسانویسی۳) و ریاضی( حساب نارسایی۴) دارند اطلاق می گردد.اصطلاح ناتوانی های ویژه ی یادگیری شامل کودکانی که مشکل یادگیری آن ها عمدتا نتیجه ی معلولیت در بینایی، شنوایی، و یا حرکتی یا هوش پایین، اختلال هیجانی و یا وضع نامساعد اجتماعی و فرهنگی است، نمی شود.

این تعریف توسط راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی۵ (DSM- IV-TR) و طبقه بندی بین المللی بیماری ها۶ (ICD-10) ، مورد تایید قرار گرفته است (کارند۷ و همکاران،۲۰۰۵).

تقریبا نیمی از دانش آموزانی که در آمریکا خدمات آموزش استثنایی دریافت می کنند دارای ناتوانی های یادگیری تشخیص داده می شوند (فلچر۸ و همکاران،۲۰۰۷)، که شایع ترین نوع ناتوانی یادگیری نارساخوانی است. بعضی کودکان علی رغم وجود هوش طبیعی، فرصت های مناسب آموزشی و عدم وجود اختلال های هیجانی، یادگیری خواندن برای آن ها دشوار است. همچنین سن خواندن کودکان دارای نارساخوانی دو سال یا بیشتر از سن تقویمی آن ها پایین تر است (واجوهیئن و نایدو۹،۲۰۱۱).

ناتوانایی خواندن، زیربنای بسیاری از مشکلات یادگیری دانش آموزان است، به طوری که ضعف در خواندن و مهارت منجر به ناتوانی در حل مسئله نیز می گردد (سیگل۱۰،۱۹۸۸؛به نقل از مولوی و میرزای ناظر،۱۳۸۱).[۱]

 

امروزه محققانی که در حوزه ی خواندن کار می کنند به عنوان مثال الن کن۱ (کن و لیمرمن۲،۱۹۹۷) استفانی هاروی۳ (هاروی و گودس۴،۲۰۰۱) ، تیموتی شانهن۵ (تیرنی۶ و شانهن، ۱۹۹۱)، و دیگر محققان توافق دارند که عادات و مهارت های پایه ای وجود دارد که درک خواندن و یادگیری در تمامی زمینه ها را افزایش می دهد (به نقل از کوتا۷،۲۰۰۸).

برآورد شده است که شیوع نارساخوانی در کودکان در سن مدرسه بین ۱۰-۵ درصد است اگرچه در بعضی از پژوهش ها این رقم بالای ۲۰ درصد نیز گزارش شده است (بروسنان۸ و همکاران،۲۰۰۲).

بسیاری از پژوهشگران، کاربرد راهبردهای فراشناختی در فرآیند یادگیری را بسیار مهم می دانند (شکرپور،۲۰۱۱)، که در این میان خواندن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ( اندرسون،آسبرن۹ و تیرنی،۱۹۸۴).

روانشناسان شناختی، فراشناخت۱۰ را به عنوان سیستم”کنترل اجرایی۱۱” ذهن انسان می دانند که به عنوان شناخت های سطح بالای، ناظر بر تفکر فرد و دانش و اعمال او است. به عبارت دیگر فراشناخت آگاهی و کنترل افکار خود است. فراشناخت اغلب به عنوان تفکر در مورد تفکر یا شناخت در مورد شناخت است (کو و هو۱۲،۲۰۱۰)، که شوارتز۱۳(۲۰۰۳) ادعا می کند که تفکر در یادگیری دانش آموزان اثرات شگرفی دارد که حتی برای کودکان دوره ی ابتدایی کاربرد آن کار دشواری نیست.[۲]

بسیاری از مشکلات یادگیری ناشی از فقدان مهارت ها و راهبردهای فراشناختی است. این مهارت ها و راهبردها به فرد امکان انتخاب، کنترل، نظارت، و مدیریت و در نتیجه بهبود فرآیندهای شناختی را می دهد(صادقی و ولی اله،۱۳۸۹).

یکی از مشکلاتی که کودکان دارای ناتوایی های یادگیری با آن روبه رو هستند، نقص در فراشناخت و حافظه ی فعال است.

در کل راهبردهای فراشناختی تاثیر عمده ای بر خواندن دارند. تعیین تاثیر آموزش این راهبردها بر خواندن به ویژه در دانش آموزان دارای نارساخوانی ضروری می نماید. از این جهت که دیگر کودکان نارساخوان در مولفه های خواندن (سرعت، دقت، درک خواندن)، از همتایان عادی خود به شکل قابل توجهی در سطح ضعیف تری قرار دارند( قائمی، سلیمانی و دادگر،۱۳۸۹)، و در پژوهش های انجام شده در این زمینه، اکثرا بر جنبه ی خاصی از خواندن به ویژه مهارت توجه شده و دید کلی به سه جنبه ی خواندن ندارند و همچنین دسته ای از این پژوهش ها روی افراد عادی یا دیگر اختلال ها که مشکل اصلی آن ها خواندن نیست صورت گرفته است. به همین جهت پژوهش حاضر به منظور پاسخگویی به این سوال طراحی شده است که آیا آموزش راهبردهای فراشناختی بر سه مولفه ی سرعت، دقت، و مهارت خواندن دانش آموزان نارساخوان تاثیری دارد؟ و کدام یک از این آموزش ها اثربخشی موثرتری در خواندن دانش آموزان دارد؟

۱-Specific learning disabilities

۲-Dyslexia

۳-Dysgraphia

۴-Dyscalculia

۵-Diagnostic and statistical manual of mental disorders fourth edition

۶-International classification of diseases 10th revision              

۷-Karande                                                                      

۸-Fletcher

۹-Wajuihian and Naidoo

۱۰-Siegel

۱-Ellin keen

۲-Keene and Limmermann

۳-Stephanie Harvey

۴-Goudvis

۵-Timothy shanahan

۶-Tiernet

۷-Kuta

۸-Brosnan

۹-Anderson

۱۰-Metacognition

۱۱-Executive control

۱۲-Ku and Ho

۱۳-Swartz

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۹۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***