دانلود پایان نامه ارشد: آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی)

عنوان : آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاه های اجرایی استان گیلان


 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A )

رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی)

عنوان:

« آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاه های اجرایی استان گیلان

طی ۲۴ سال اخیر( ۱۳۶۸ الی ۱۳۹۱ )»

 

استاد راهنما:

دکتر حسین گنجی نیا

استاد مشاور

دکترحمیدرضا رضایی کلید بری

مهر۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
عنوان. صفحه
چکیده. ۱
فصل  اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه ۳ ۱-۲) بیان مسئله ۳
۱ـ٣) اهمیت پژوهش ۱۴
۱-۴) هدف پژوهش ۱۵
١ـ۵) بکارگیری سوالهای پژوهش ۱۶
۱-۶) تعاریف عملیاتی و مفهومی ۱۶
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱) مقدمه ۱۹
۲-۲) مدیریت زنان ۱۹
۲-۳) اسلام و مدیریت زن‏ ۲۰
۲-۴) زنان در عرصه مدیریت ۲۱
۲-۵) زنان مدیر در جامعه امروز ۲۶
۲-۵-۱) زنان مدیر در آمارهاى موجود ۲۷
۲-۵-۲) آمار جهانى‏ ۳۰
۲-۶) وضعیت مدیران زن در جامعه ایران ۳۰
۲-۶-۱) حضور زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۳۳
۲-۷) زنان ، مدیریت و توسعه ۳۴
۲-۸) زن و شأن مدیریت ۳۸
۲-۹) رهبری زنان ۳۸
۲-۱۰) تفاوت های مدیریتی زنان و مردان ۳۹
۲-۱۱) تفاوت سبک های رهبری زنان و مردان ۴۰
۲-۱۱-۱) تعریف سبک ۴۰
۲-۱۲) انواع سبک مدیریتی زنان ۴۰
۲-۱۲-۱) دیدگاه زیست شناسی ۴۱
۲-۱۳) رویکرد جنسیت و مدیرت ۴۲
۲-۱۴) عدم تساوی در ارتقای شغلی زنان ۴۳
۲-۱۵) سابقۀ حضور زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ۴۵
۲-۱۶) تاریخچه ای از سیره مسلمین در باره مشارکت زنان در امور سیاسی ۴۶
۲-۱۶-۱) نقش آفرینی زنان در تاریخ صدر اسلام ۵۰
۲-۱۶-۲) نقش زنان در تاریخ صدر اسلام ۵۰
۲-۱۷) شایستگی زنان برای فعالیت سیاسی و عهده دار شدن مسؤولیت های سیاسی ۵۱
۲-۱۸) میزان مشارکت زنان در رده های مدیریتی ۵۲
۲-۱۹) چالش‏ها و موانع مدیریت زنان‏ ۵۵
۲-۲۰) شکستن سقف شیشه ای: ارتقاء حضور زنان در سطوح مدیریت ۵۷
۲-۲۰-۱) شکستن سقف شیشه ای: ارتقاء حضور زنان درسطوح مدیریت‏ ۵۷
۲-۲۰-۲) ضرورت مشارکت زنان‏ ۵۸
۲-۲۰-۳) تأثیر سبک رهبری بر جایگاه زنان در سازمان ها‏ ۶۰
۲-۲۰-۴) سقف شیشه ای‏ ۶۲
۲-۲۰-۵) موانع مشارکت زنان‏ ۶۲
۲-۲۰-۶) شکستن سقف شیشه ای‏ ۶۶
۲-۲۰-۷) راه های شکستن سقف شیشه ای ‏ ۶۷
۲-۲۱) مدیریت زنان در نظام، آمارها و تحلیل‏ها ‏ ۶۸
۲-۲۲) زنان در ارتباط، با مهارت ها ‏ ۷۰
۲-۲۳) ضرورت مدیریت بیشتر زنان و علل آن ‏ ۷۱
۲-۲۴) نگرش ها درباره پیشرفت نکردن زنان در مدیریت ‏ ۷۴
۲-۲۵) زنان و موانع دستیابى به پست‏هاى مدیریتى‏‏ ۸۲
۲-۲۵-۱) راهکارهاى چیرگى بر مشکلات‏‏ ۸۵
۲-۲۵-۲) دیدگاه نهادگرا ‏ ۸۷
۲-۲۵-۳) دستاوردهاى مدیریت زنان‏‏ ۸۷
۲-۲۶) سطوح مدیران‏ ۸۸
۲-۲۶-۱) مدیران عملیاتی (زنان)‏ ۸۸
۲-۲۶-۲) مدیران میانی (زنان)‏ ۸۹
۲-۲۶-۳) مدیران عالی (زنان)‏ ۹۰
۲-۲۷) بررسی موانع پیشرفت زنان در سازمان و تاثیر آن بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ‏ ۹۱
۲-۲۸) بررسی موانع ارتقا زنان ایران در عرصه مدیریت‏ ۹۳
۲-۲۹) بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر ‏ ۱۰۰
۲-۲۹-۱) تفکیک جنسیتی آموزشی‏ ۱۰۶
۲-۲۹-۲) قوانین ناظر بر خانواده‏ ۱۰۸
۲-۲۹-۳) قوانین کار‏ ۱۰۸
۲-۲۹-۴) تقسیم جنسی مشاغل زنانه و مردانه‏ ۱۰۹
۲-۲۹-۵) عوامل فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان در ایران‏ ۱۰۹
۲-۲۹-۶) حاکمیت تفکر سنتی مرد سالاری در جامعه‏ ۱۱۰
۲-۲۹-۷) تفکیک جنسیتی ‏ ۱۱۱
۲-۲۹-۸) کاهش سن ازدواج‏ ۱۱۱
۲-۳۰) راهکارهای افزایش مشارکت زنان‏ ۱۱۲
 
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
۳-۱) جامعه آماری ۱۱۷
۳-۲) نمونه آماری ۱۱۷
۳-۳) روش پژوهش ۱۱۷
۳-۴) ابزار تحقیق ۱۱۸
۳-۵) روش گردآوری اطلاعات ۱۱۸
۳-۶) روشهای آماری و تحلیل اطلاعات ۱۱۹
 
فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه ۱۲۱
۴-۲) توصیف پاسخ سوالات پرسیده شده از پاسخ دهندگان ۱۲۲
۴-۳) آزمون سوال های تحقیق ۱۳۵
 
فصل  پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) بیان مجدد مساله ۱۴۱
۵-۲) نتیجه گیری(یافته ها) ۱۴۴
۵-۳) بحث و نتیجه گیری ۱۴۸
۵-۴) پیشنهاد برای پژوهش های آینده ۱۴۸
۵-۵) محدودیت ۱۴۹
منابع و ماخذ ۱۵۰
 
فهرست جداول
 
جدول۴-۱) توصیف موانع عدم واگذاری سمت مدیریت به زنان ۱۲۲
جدول۴-۲) توصیف راه کارهای لازم برای واگذاری سمت مدیریت به زنان ۱۲۴
جدول۴-۳) توصیف موانع عدم حضور زنان در پست مدیریت در سازمان ۱۲۶
جدول۴-۴) توصیف مشاغل مدیریتی ای که زنان در آن از توان کاری بالایی برخوردارند ۱۲۸
جدول۴-۵) توصیف کارایی (عملکرد) مدیران زن ۱۲۹
جدول۴-۶) توصیف وضعیت مهارت کلامی مدیران زن ۱۳۰
جدول۴-۷) توصیف وضعیت مهارت های رفتاری مدیران زن ۱۳۱
جدول۴-۸) توصیف وضعیت مهارت های فنی مدیران زن ۱۳۲
جدول۴-۹) توصیف زمان مناسب واگذاری مسئولیت های مدیریتی به زنان ۱۳۳
جدول۴-۱۰) توصیف استقبال زنان از پذیریش پست های مدیریتی ۱۳۴
جدول۴-۱۱) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع زنان در پست های مدیریت اجرایی ۱۳۵
جدول۴-۱۲) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه مدیریت ۱۳۶
جدول۴-۱۳) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع فرهنگی حضور زنان در عرصه مدیریت ۱۳۷
جدول۴-۱۴) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع سیاسی حضور زنان در عرصه مدیریت ۱
 
فهرست نمودار
نمودار۴-۱) نمودار میله ای موانع عدم واگذاری سمت مدیریت به زنان ۱۲۲
نمودار۴-۲) نمودار میله ای راه کارهای لازم برای واگذاری سمت مدیریت به زنان ۱۲۴
نمودار۴-۳) نمودار میله ای موانع عدم حضور زنان در پست مدیریت در سازمان ۱۲۶
نمودار۴-۴) نمودار میله ای مشاغل مدیریتی ای که زنان در آن از توان کاری بالایی برخوردارند ۱۲۸
نمودار۴-۵) نمودار میله ای کارایی (عملکرد) مدیران زن ۱۲۹
نمودار۴-۶) نمودار میله ای وضعیت مهارت کلامی مدیران زن ۱۳۰
نمودار۴-۷) نمودار دایره ای وضعیت مهارت های رفتاری مدیران زن ۱۳۱
نمودار۴-۸) نمودار میله ای وضعیت مهارت های فنی مدیران زن ۱۳۲
نمودار۴-۹) نمودار میله ای زمان مناسب واگذاری مسئولیت های مدیریتی به زنان ۱۳۳
نمودار۴-۱۰) نمودار میله ای استقبال زنان از پذیریش پست های مدیریتی ۱۳۴
 
 
 
فهرست اشکال
 
شکل۲-۱) تعبیر نادرست مدیریت مبتنی بر جنسیت در اذهان عمومی ۲۵
 
 
چکیده
در مقایسه با پژوهش در سایر حوزه های مدیریت ، موضوع حضور زنان در رده مدیریت به عنوان حوزه ای پژوهشی ، نسبتاً جدید است . همچنین احراز پست های کلیدی برای زنان بسیار پیچیده است و متغیر های زیادی را دربر می گیرد . مسئله مورد بررسی در پژوهش حاضر این است که چرا با وجود اینکه نیمی از نیروی انسانی جامعه را زنان تشکیل می دهند و دارای توان بالقوه در افزایش سطح بهره وری جامعه هستند ، حضور آنان در مشاغل مدیریتی جامعه این اندازه ناچیز است . لذا پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال است که موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت چیست ؟ ؛ این پژوهش که با هدف احصا موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت به شیوه توصیفی- پیمایشی و اسنادی انجام گرفته است با جمع آوری ۴۲ پرسشنامه معتبر از میان مدیران استان گیلان به این نتیجه دست یافت که ۲۲ درصد مدیران استان خانم هستند و ۵/۳۲%  دستگاه های اجرایی استان از مدیر زن بهره می جویند. مهمترین عوامل موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت به عامل سیاسی، فرهنگی، سازمانی، عامل فردی اقتصادی اختصاص یافته است. و در سایر عوامل به مذهبی ، عدم قدرت تصمیم گیری  نیز اشاره داشته اند.
کلید واژه : مدیریت ، زنان ، موانع ، ارتقاء
تعداد صفحه : ۱۷۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***