دانلود پایان نامه ارشد:چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌زیست …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

عنوان : چشم انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و  حفظ محیط زیست در هزاره سوم

دانشگاه صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

 

 

عنوان:

چشم انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و

 حفظ محیط زیست در هزاره سوم

 

اساتید راهنما:

دکتر عبداله زاده

دکتر جهانگشای رضایی

 

 

اسفند ماه ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

        

فصل اول(مقدمه، تعاریف و کلیات)                …………………………………………………………….. ۱
۱-۱ مقدمه                                                                  …………………………………………………………………………. ۲
۱-۲ تعاریف محوری                                                  …………………………………………………………………………. ۲
۱-۲-۱ چشم انداز                                                        ………………………………………………………………………….. ۲
۱-۲-۲ سیستم پویا                                                        …………………………………………………………………………. ۳
۱-۲-۳  سطح سرویس                                …………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۲-۴ نقش های محوری معابر شهری          ………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۲-۵  توسعه ی پایدار                                   ……………………………………………………………………………………… ۵
۱-۲-۶ محیط زیست                                  ………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۲-۷ فضای سبز شهری                           ………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۲-۸ آلودگی محیط زیست                                     …………………………………………………………………………… ۶
۱-۲-۸-۱ آلودگی آب                             …………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۲-۸-۲ آلودگی خاک                           ………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۲-۸-۳ آلودگی هوا                             ……………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۲-۸-۳-۱کاهش آلودگی محیط زیست    ……………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۲-۸-۳-۲  روش های کاهش آلودگی هوا             …………………………………………………………………………….. ۹
۱-۹ جنگل                                              …………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۱۰ فرضیات تحقیق                               …………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱۱سوالات تحقیق                                 …………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱۲ اهداف تحقیق                                  …………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱۳ کاربردهای تحقیق                           …………………………………………………………………………………………… ۱۱
فصل دوم ( پیشینه و تاریخچه تحقیق)        …………………………………………………………………… ۱۲

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

     

۲-۱ مقدمه                                                …………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۲ پیشینه و تاریخچه ی تحقیق                 …………………………………………………………………………………………… ۱۳
فصل سوم(روش تحقیق)                          …………………………………………………………………… ۱۶
۳-۱ مقدمه                                …………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۳-۲روش تحقیق                                                        ………………………………………………………………………….. ۱۷
۳-۲-۱ شناخت و تعریف مسئله ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۳-۲-۲ مفهوم سازی مدل            ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۳-۲-۲-۱ نقش خودروها در مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن و آلودگی هوا   ………………………………… ۲۰
۳-۲-۲-۲ میزان اکسیژن مورد نیاز برای خودروها                                            …………………………………………… ۲۱
۳-۲-۲-۳ آثار کاشت، توسعه و بهره برداری از جنگل های شهری                     …………………………………………… ۲۲
۳-۲-۲-۴ میزان آب مصرفی درختان جنگلی                                                  …………………………………………… ۲۷
۳-۲-۲-۵ چگونگی تولید اکسیژن توسط درختان                                            …………………………………………… ۲۸
۳-۲-۲-۶ تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هرخودرو                              ………………………………………….. ۲۹
۳-۲-۲-۷ میزان اکسیژن مورد نیاز برای هر انسان                                           …………………………………………….. ۲۹
۳-۲-۲-۸ تعداد درختان لازم برای تامین اکسیژن هر انسان                             …………………………………………….. ۳۰
۳-۲-۲-۹ میزان آلودگی هوای ناشی از شهرنشینی انسان                               ……………………………………………… ۳۰
۳-۲-۲-۱۰ نقش انسان                                                                  ………………………………………………………….. ۳۱
۳-۲-۲-۱۱ نقش جنگل                                                              …………………………………………………………….. ۳۱
۳-۲-۲-۱۲ نقش خودرو                                                            …………………………………………………………….. ۳۲
۳-۲-۳ تبیین و تدوین مدل                                                         …………………………………………………………….. ۳۳
۳-۲-۴ شبیه سازی و اعتبارسنجی                                                 …………………………………………………………….. ۳۷
۳-۲-۵ تحلیل سیستم و ارائه راهکار و پیشنهادات                         …………………………………………………………….. ۴۳

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

     

۳-۲-۶ پیاده سازی و اجرا                                                            …………………………………………………………….. ۴۳
فصل چهارم (  بحث )                             ………………………………………………………………….. ۴۴
۴-۱ عوامل اصلی ایجاد ترافیک شهری                                       …………………………………………………………….. ۴۵
۴-۱-۱ عابرین پیاده شهری                                                         …………………………………………………………….. ۴۵
۴-۱-۲ وسایل نقلیه شهری                                   ………………………………………………………………………………….. ۴۵
۴-۱- ۳ معماری شهری                                     ……………………………………………………………………………………. ۴۵
۴-۲ شکل ها و نمودارهای حاصل از نرم افزار    ……………………………………………………………………………………… ۴۵
فصل پنجم (  نتیجه گیری)                 …………………………………………………………………….. ۵۸
۵-۱ نتیجه گیری(ویژگی های چشم انداز تعامل انسان+ جنگل+ خودرو)       ………………………… ۵۹
۵-۲ پیشنهادات                                       …………………………………………………………………….. ۶۰
۵- ۲-۱ تفکیک سطح گذر و فضای سبز           …………………………………………………………………………………….. ۶۰
۵- ۲- ۲ ایجاد اختلاف ارتفاع مابین معابر          …………………………………………………………………………………….. ۶۰
۵- ۲- ۳ بلوک بندی در معماری شهری           ……………………………………………………………………………………… ۶۱
منابع …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
پیوست ۱ …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
پیوست ۲ …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
پیوست ۳ …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

 

 

۱-۱ مقدمه

کریستوفر الکساندر[۱]، از نظریه پردازان بزرگ معاصر معماری و رئیس مرکز ساختار محیطی و استاد دانشگاه برکلی کالیفورنیا[۲] معتقد است: شهر یک اثر هنری است که آفرینندگانی به تعداد جمعیتش دارد[۱].

با احترام به آثار اندیشمندان شهر و شهرسازی و با توجه به بیش از پنجاه سال زندگی شهری و سه سال مطالعه درزمینه ی مباحث شهری و زیست محیطی و مشکلات ناشی از توسعه ی شهرنشینی، ایده ا ی جدید و قابل تحقق، با عنوان “چشم انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط زیست در هزاره ی سوم”  خلق گردید، تا پیشنهادی برای آشتی انسان با طبیعت و تحقق آرزوی بر حق هر انسان زنده و آینده نگر در رسیدن به زندگی پایدار در محیطی سالم و عاری از مشکلات و معضلات ترافیکی و زیست محیطی باشد.

آشنایی با تعاریف محوری برای تسهیل در مطالعه ضروری بوده و به طور خلاصه در ادامه به آنها پرداخته شده است.

 

۱-۲ تعاریف محوری

۱-۲-۱ چشم انداز[۳] 

چشم انداز یا دورنمای سازمان به معنای برنامه ریزی علمی برای رسیدن به آینده ای واقعی با حداکثر کیفیت برای ارائه ی خدمات در بالاترین سطح فرصت ها می باشد. و با لحاظ نمودن تمامی ریسک های موجود، اقتصادی ترین هزینه ها و استانداردترین امکانات در آن مورد توجه قرار می گیرد.

در این برنامه ریزی، انسان هایی حضور دارند که افکار و آرمانشان جزیی از افکار و آرمان سازمان است و خودشان را ماسوای سازمان نمی دانند و یقین دارند پیشرفت آنان درگرو پیشرفت سازمان و سبقت از رقیبان است و همواره سعی دارند تا با به کارگیری  مهارت ها، استعدادها و منابع، محقق کردن آن آینده را به طور جهشی آغاز کنند؛ انسان هایی که در هر رده ی سازمانی چنان تولید انرژی می کنند تا تحقق چشم انداز سازمانی در “می خواهیم به کجا برسیم” را  واقع گرایانه، محقق الوقوع و جذاب بنمایند[۲].

چشم انداز، چراغ راه و شاه کلید رهبری است و تبیین آینده ی موفقیت آمیز در سبقت از رقبا در جهان هیجانی تعاملات و ماندن در قله های تحقیق و توسعه با حفظ شان و منزلت انسانی کارکنان، فقط با داشتن چشم انداز سازمانی میسر است.

[۱] Christopher Alexander

۲ University of California, Berkeley

[۳]  Land scape

تعداد صفحه :۸۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***